Українська Русский English
Якість, що працює на Вас!  
Розділи:
61001, Україна, м. Харків,
вул. Світло Шахтаря, 4/6
Тел. (057) 733-36-37,
733-09-69
Факс: (057) 731-50-66,
733-19-53
e-mail:

Internet: http://www.shaht.kharkov.ua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства


Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно

Річна фінансова звітність


Річна інформація емітента цінних паперів


Квартальна звітність емітента


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів


Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів


Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

 • Інформація відсутня тому, що приватного розміщення акцій при додатковій емісії не відбувалось.Дата розміщення 27.02.2015 р.

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

 • Інформація відсутня тому, що рішення про припинення акціонерного товариства загальними зборами не приймалось.Дата розміщення 27.02.2015 р.

Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття

 • Інформація відсутня тому, що товариство не є управителєм іпотечного покриття/емітентом іпотечних облігацій.Дата розміщення 27.02.2015 р.

Протоколи загальних зборів акціонерів товариства


Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів товариства


Особлива інформація емітента

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформаціїВиписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб


Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій товариства


Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інших цінних паперів товариства

 • Товариство не випускало інші цінні папериДата розміщення 27.02.2015 р.

Висновки незалежного аудитора товариства


Висновки ревізійної комісії товариства


Перелік афілійованих осіб товариства


Статут товариства


Проспект емісії цінних паперів

 • Проспект емісії цінних паперів
  Інформація про зміни до проспекту емісії цінних паперів відсутня тому, що змін до проспекту емісії не відбувалось.
  Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів.
  Дата розміщення 27.02.2015 р.

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів


Засновницький (установчий) договір

 • Засновницький (установчий) договір не укладавсяДата розміщення 27.02.2015 р.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства

 • Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 3 грудня 2011 року, прийняте рішення про скасування всіх внутрішніх положень товариства. Нові положення про органи управління товариства, інші внутрішні положення не приймалися. Дата розміщення 27.02.2015 р.

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

 • Принципи (кодекс)корпоративного управління товариства не затверджувались.Дата розміщення 27.02.2015 р.

Інша інформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню, відповідно до законодавства


Календарний план розміщення інформації, документів, повідомлень АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»


Інформація для акціонерів та стейкхолдерів АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»


Проміжна інформація емітента цінних паперів


Порядок проведення конкурсу вибору Аудитора


Для відкриття деяких файлів знадобиться встановлена програма "Adobe Reader"