Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Ковальчук О.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

61001 м.Харкiв вул.Свiтло шахтаря, буд.4/6

4. Код за ЄДРПОУ

00165712

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)733-30-58 (057)731-50-66

6. Електронна поштова адреса

http://stockmarket.gov.ua/generatedImg/00165712/newsxml32269/email.png

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

81(3878) Бюлетень.Цiннi папери України

05.05.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.shaht.kharkov.ua

в мережі Інтернет

05.05.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2014

призначено

Голова правлiння

Ковальчук Олександр Миколайович

0

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» повiдомляє, що згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 29.04.2014 р. (Протокол №4-2014 засiдання наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 29.04.2014 р.) вiдповiдно п.п.19.4 Статуту Товариства визначено кiлькiсний склад правлiння Товариства у кiлькостi 6 (шiсть) осiб i обрано до складу правлiння Товариства членом правлiння з 29.04.2014 р. Ковальчука Олександра Миколайовича та призначено з 30.04.2014 р. Ковальчука Олександра Миколайовича Головою правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». З 29.04.2014 р. кiлькiсний склад правлiння Товариства у кiлькостi 6 (шiсть) осiб: виконуючий обов'язки Голови правлiння та 5 (п'ять) членiв правлiння Товариства; з 30.04.2014 р. - Голова правлiння та 5 (п'ять) членiв правлiння Товариства. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,000%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння Товариства-головний iнженер Товариства, директор Дивiзiону очисного та прохiдницького обладнання, директор з маркетингу та продажiв. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать особi – 103 шт.

29.04.2014

припинено повноваження

В.О. Голови правлiння

Євглевський Леонiд Петрович

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 29.04.2014 р. (Протокол №4-2014 засiдання наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 29.04.2014 р.) припинено повноваження виконуючого обов'язки Голови правлiння Товариства Євглевського Леонiда Петровича з 29.04.2014 р. на пiдставi поданої заяви вiд Євглевського Л. П. про складення повноважень виконуючого обов'язки Голови правлiння Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – з 01.04.2014 р. по 29.04.2014 р. Замiсть особи, повноваження якої припинено, призначено Головою правлiння Товариства Ковальчука О.М. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,000%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2014

призначено

член правлiння

Євглевський Леонiд Петрович

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 29.04.2014 р. (Протокол №4-2014 засiдання наглядової ради ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 29.04.2014 р.) призначено Євглевського Л.П. членом правлiння Товариства з 30.04.2014 р. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,000%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу, не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння Товариства – заступник директора з комерцiйних питань, Керiвник Комерцiйного департаменту Товариства, виконуючий обов'язки Голови правлiння Товариства. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать особi – 110 шт.