Особлива інформація емітента

«Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій»

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Ковальчук Олександр Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.02.2015

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

61001 м. Харкiв вулвiтло шахтаря, буд.4/6

4. Код за ЄДРПОУ

00165712

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)733-30-58 (057)731-50-66

6. Електронна поштова адреса

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.02.2015

(дата)

2. Повідомлення

31 (4075) Бюлетеньiннi папери України

20.02.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.shaht.kharkov.ua

в мережі Інтернет

19.02.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до змінивідсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після змінивідсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

2

17.02.2015

17.02.2015

"фiзична особа"

-

0.1447

29.3499

Зміст інформації:

Пакет власника акцiй «фiзичної особи» збiльшився i становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй становив 0,1447%, пiсля змiни пакета акцiй став 29,3499%. Розмiр пакета акцiй акцiонера, у тому числi з урахуванням розмiру збiльшення, становить 98420033 штуки простих iменних акцiй.

1

17.02.2015

17.02.2015

"фiзична особа"

-

29.2052

0

Зміст інформації:

Пакет власника акцiй «фiзичної особи», якiй належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, зменшився i став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй становив 29,2052%, пiсля змiни пакета акцiй став 0%. Розмiр пакета акцiй акцiонера становить 0 штук простих iменних акцiй.