итульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Ковальчук О.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.05.2014

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

61001 маркiв вул.Свiтло шахтаря,буд.4/6

4. Код за ЄДРПОУ

00165712

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)733-30-58 (057)731-50-66

6. Електронна поштова адреса

http://stockmarket.gov.ua/generatedImg/00165712/newsxml33346/email.png

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.05.2014

(дата)

2. Повідомлення

87(3884) Бюлетеньiннi папери України

14.05.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.shaht.kharkov.ua

в мережі Інтернет

14.05.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.05.2014

призначено

менеджер з бухблiку-головний бухгалтер

Мiрошниченко Вiкторiя Вiкторiвна

0

Зміст інформації:

Згiдно наказу Голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 12.05.2014 р. №789/к призначено Мiрошниченко Вiкторiю Вiкторiвну з 12.05.2014 року менеджером з бухгалтерського облiку –головним бухгалтером Департаменту фiнансiв Товариства у порядку переведення з ПрАТ «Криворiзький завод гiрничого обладнання». Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Строк, на який призначено особу, не визначений. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.

12.05.2014

звільнено

В.оенеджера з бух.облiку-головний бухгалтер

Сiмкович Марина Володимирiвна

0.001

Зміст інформації:

У зв'язку з призначенням Мiрошниченко В.В. менеджером з бухгалтерського облiку-головним бухгалтером Департаменту фiнансiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» з 12.05.2014 р. (наказ керiвника №789/к вiд 12.05.2014 р.), Сiмкович Марина Володимирiвна, виконуюча обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку-головного бухгалтера Департаменту фiнансiв Товариства, припиняє свої повноваження. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi емiтента-0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. На посадi особа перебувала з 08.04.2014 р. по 08.05.2014 р.