Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. Голови правлiння

 

 

 

Євглевський Л.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

09.04.2014

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

61001 маркiв вул.Свiтло шахтаря, буд.4/6

4. Код за ЄДРПОУ

00165712

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)733-30-58 (057)731-50-66

6. Електронна поштова адреса

http://stockmarket.gov.ua/generatedImg/00165712/newsxml20536/email.png

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

67(3864) Бюлетень. Цiннi папери України

10.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.shaht.kharkov.ua

в мережі Інтернет

10.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

 

 

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

08.04.2014

призначено

В.оенеджера з бух.облiку-головний бухгалтер

Сiмкович Марина Володимирiвна

0.001

Зміст інформації:

Згiдно наказу Виконуючого обов'язки Голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiд 08.04.2014 р. № 623/к, в зв'язку з вакансiєю менеджера з бухгалтерського облiку – головного бухгалтера бухгалтерiї Департаменту фiнансiв, з 08.04.2014 р. виконання обов'язкiв менеджера з бухгалтерського облiку – головного бухгалтера бухгалтерiї Департаменту фiнансiв покладено на головного спецiалiста з бухгалтерського облiку бухгалтерiї Департаменту фiнансiв Сiмкович Марину Володимирiвну з її згоди. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Строк, на який призначено особу, не визначений. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова ревiзiйної комiсiї, член ревiзiйної комiсiї Товариства-заступник головного бухгалтера, головний спецiалiст з бухгалтерського облiку бухгалтерiї Департаменту фiнансiв Товариства.