Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. Голови правлiння

 

 

 

Євглевський Л.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.04.2014

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

61001 м. Харкiв вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6

4. Код за ЄДРПОУ

00165712

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)733-30-58 (057)731-50-66

6. Електронна поштова адреса

http://stockmarket.gov.ua/generatedImg/00165712/newsxml20055/email.png

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

63(3860) Бюлетень. Цiннi папери України

04.04.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.shaht.kharkov.ua

в мережі Інтернет

03.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.04.2014

припинено повноваження

Голова правлiння

Висоцький Геннадiй Васильович

I-ВЛ 436554
31.03.2014 Вiд.Держ.реєстр.актiв цив.стану по м.Харкову стану

29.2052

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» повiдомляє, що згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 01.04.2014 р. (протокол №3-2014 засiдання наглядової ради вiд 01.04.2014 р.) вiдповiдно п.п.19.4, 19.5 Статуту Товариства достроково припинено повноваження Голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» Висоцького Геннадiя Васильовича в зв'язку зi смертю з 31.03.2014 р. (свiдоцтво про смерть серiя I-ВЛ №436554 вiд 31.03.2014 р. видане вiддiлом Державної реєстрацiї актiв цивiльного стану по м. Харкову Реєстрацiйної служби Харкiвського мiського управлiння юстицiї). Висоцький Г.В. володiв часткою в статутному капiталi емiтента -29,2052%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав, перебував на посадi Голови правлiння Товариства з 22.07.1994 р.

01.04.2014

припинено повноваження

член правлiння

Баранников Вiталiй Володимирович

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 01.04.2014 р. (протокол №3-2014 засiдання наглядової ради вiд 01.04.2014 р.) припинено з 31.03.2014 р. повноваження члена правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - Баранникова Вiталiя Володимировича на пiдставi отриманої вiд нього заяви про звiльнення вiд виконання обов'язкiв члена правлiння Товариства. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi члена правлiння Товариства з 29.02.2012 р. по 31.03.2014 р.

01.04.2014

призначено

В.о. Голови правлiння

Євглевський Леонiд Петрович

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 01.04.2014 р. (протокол №3-2014 засiдання наглядової ради вiд 01.04.2014 р.) вiдповiдно п.п. 19.5, 19.8 Статуту Товариства, зважаючи на дострокове припинення повноважень Голови правлiння Товариства Висоцького Г.В., призначено з числа членiв правлiння виконуючим обов'язки Голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» Євглевського Леонiда Петровича з 01.04.2014 р. Фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Євглевський Л.П. володiє часткою в статутному капiталi емiтента – 0,0000%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який признаено посадову особу, не визначений. Прчотягом останнiх п'яти рокiв Євглевський Л.П. обiймав посади члена правлiння Товариства - заступник директора з комерцiйних питань, Керiвник Комерцiйного департаменту Товариства.
Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 01.04.2014 р. (протокол №3-2014 засiдання наглядової ради вiд 01.04.2014 р.) вiдповiдно п.п.19.4 Статуту Товариства, в зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» Висоцького Г.В. та члена правлiння Баранникова В.В., нових членiв правлiння Товариства не обрано та визначено кiлькiсний склад правлiння Товариства – 5(п'ять) осiб: виконуючий обов'язки Голови правлiння та 4 (чотири) члена правлiння.