Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

61001

Область:

Харківська

Район:

Жовтневий

Населений пункт:

м. Харків

Вулиця:

Світло шахтаря

Будинок:

4/6

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0577331825

Номер факсу емітента:

0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

27.03.2012

 

      Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» опубліковане у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №56 від 27.03.2012 р.

      Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» прийняла рішення (протокол засідання наглядової ради від 19.03.2012 р.) про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі за текстом «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 00165712, місцезнаходження: 61001, Харківська область, місто Харків, вул.. Світло шахтаря, будинок 4/6, які відбудуться 28 квітня 2012 року об 11.00 за адресою: м.Харків, провулок Степовий, 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала.

      Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 28 квітня 2012 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

      Перелік акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», призначених на 28 квітня 2012 року, складається станом на 24 годину 24 квітня 2012 року.

     

      Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

      чергових Загальних зборів акціонерів Товариства

      1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

      2. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

      3. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.

      4. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

      5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік.

      6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.

      7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись Товариством протягом року.

     

      Дата складання переліку акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 28 квітня 2012 року чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» - 27 березня 2012 року.

      Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м.Київ, вул. Тропініна,7-г, тел/факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-42, електронна скринька: info@ausd.com.ua, режим роботи з 9:00 до 18:00.

      Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, 61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд.4/6, кімната 37, 38, а в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

      Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Заступника директора з корпоративного управління Товариства Висоцького Г.Г.

      За інформацією звертатися за телефоном: (057) 733-18-25, (057) 733-30-58.

     

      Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

      (тис. грн.)

      Найменування показника Період

      Звітний 2011 рік Попередній 2010 рік

      Усього активів 550584 452181

      Основні засоби 102784 76799

      Довгострокові фінансові інвестиції 96 96

      Запаси 152443 129527

      Сумарна дебіторська заборгованість 169768 179401

      Грошові кошти та їх еквіваленти 94167 13935

      Нерозподілений прибуток 61903 30971

      Власний капітал 473330 411427

      Статутний капітал 3353 3353

      Довгострокові зобов’язання - -

      Поточні зобов’язання 77254 40754

      Чистий прибуток (збиток) 61903 30971

      Середньорічна кількість акцій (шт.) 335332950 335332950

      Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

      Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

      -

      -

      Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2890 2696

     

      Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович