Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

61001

Область:

Харківська

Район:

Жовтневий

Населений пункт:

м. Харків

Вулиця:

Світло шахтаря

Будинок:

4/6

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0577331825

Номер факсу емітента:

0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):

05.01.2012

 

      1.1 Датою вчинення дії вважається 05.01.2012р. - дата отримання емітентом від депозитарію зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів .

      Повне найменування юридичної особи – UMBH Ukrainian Machine Building Holding.

      Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – 211666.

      Місцезнаходження юридичної особи – Кіпр, Nicosia JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C. 1066.

      Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 20,0000%.

      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 20,7347%.

      Підстава зміни пакета власника акцій – придбання акцій емітента.

      Дата зміни не заповнена, оскільки інформація розкривається на підставі реєстру депозитарія ПрАТ «ВДЦП», отриманого на запит емітента.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п

Дата
зміни

Дата
повідомлення
емітента
особою,
що здійснює
облік права
власності
на акції в
депозитарній
системі

Повне найменування
юридичної особи -
власника пакета акцій
або
зазначення - «фізична особа»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів
або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір
частки акціонера
до зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

Розмір
частки акціонера
після зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

-

05.01.2012

UMBH Ukrainian Machine Building Holding

211666

20.0000

20.7347

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ

     

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович