ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Відкрите акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»,

Код за ЄДРПОУ: 00165712

місцезнаходження: 61001, Харківська область, місто Харків, вул. Світло шахтаря, будинок 4/6

(далі за текстом «Товариство)

 

 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 03 грудня 2011 року об 11.00 за адресою: м.Харків, провулок Степовий, 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала.

 

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

позачергових Загальних зборів акціонерів

1.  Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльністі Товариства за 2010 рік.

3.  Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2010  році.

4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

5. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.

7. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства у звязку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій  редакції у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та обрання її членів,  затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Про скасування всіх внутрішніх положень Товариства.

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись Товариством протягом року.

15. Про передання повноважень лічильної комісії за договором ТОВ «Обєднана реєстраційна компанія» та затвердження його умов.

 

            Зміни до статуту не передбачають зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Перелік акціонерів ВАТ «Світло шахтаря», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «Світло шахтаря», призначених на 03 грудня 2011 року, складається станом на 24 годину 29 листопада 2011 року.

            Дата складання переліку акціонерів ВАТ «Світло шахтаря» для здійснення персонального  повідомлення про проведення 03 грудня 2011 року позачергових Загальних  зборів акціонерів ВАТ «Світло шахтаря» -  25  жовтня  2011 року.

            Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський  депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м.Київ, вул. Тропініна,7-г, тел/факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-42, електронна скринька: info@ausd.com.ua, режим роботи з 9:00 до 18:00.

            Реєстрація  учасників  для участі у позачергових  Загальних  зборах  акціонерів  Товариства відбудеться 03 грудня 2011 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Для  реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

            Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних  зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, 61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд.4/6, кімната 37, 38, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Заступника директора з корпоративного управління Висоцького Г.Г.

            За інформацією звертатися за телефоном: (057) 733-18-25, (057) 733-30-58.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Світло шахтаря» (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний 2010 рік

Попередній 2009 рік

Усього активів

452181

408712

Основні засоби

76799

58301

Довгострокові фінансові інвестиції

96

96

Запаси

129527

109447

Сумарна дебіторська заборгованість

179401

160463

Грошові кошти та їх еквіваленти

13935

60941

Нерозподілений прибуток

30971

39319

Власний капітал

411427

380456

Статутний капітал

3353

3353

Довгострокові зобовязання

-

193

Поточні зобовязання

40754

28063

Чистий прибуток (збиток)

30971

39319

Середньорічна кількість акцій (шт.)

335332950

335332950

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

-

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2696

2640

 

 

 

 

Голова Наглядової ради  ВАТ «Світло шахтаря»