ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Код за ЄДРПОУ: 00165712

місцезнаходження: 61001, Харківська область, місто Харків, вул. Світло шахтаря, будинок 4/6

(далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 27 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: м. Харків, провулок Степовий, б.41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала.

           Реєстрація  учасників  для участі у річних  Загальних  зборах  акціонерів  Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 27 квітня 2013 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення  річних  Загальних зборів акціонерів Товариства. Для  реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних  Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 27 квітня 2013 року, складається станом на 24 годину 23 квітня 2013 року.

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)

річних  Загальних зборів акціонерів Товариства:

1.        Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів  акціонерів Товариства.

2.        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 

3.        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.

4.        Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

5.        Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6.        Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

7.        Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8.        Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.        Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

10.    Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

         Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення 27 квітня 2013 року річних  Загальних  зборів акціонерів Товариства -  01 березня 2013 року.

         Особою, на яку покладено обов’язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних  Загальних зборах акціонерів Товариства є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський  депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна,7-г, тел/факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-41, +380 44 585-42-42, електронна скринька: info@ausd.com.ua, режим роботи з 9:00 до 18:00.

        Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до  річних  Загальних  зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, 61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд.4/6, кімната 37, 38, а в день проведення річних  Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

       Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Керівника департаменту корпоративного управління Товариства - Висоцького Г.Г.

      За інформацією звертатися за телефоном: (057) 733-18-25, (057) 733-30-58.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

(тис. грн.)*

Найменування показника

Період

Звітний 2012 рік

Попередній 2011 рік

Усього активів

805776

590028

Основні засоби

228247

234492

Довгострокові фінансові інвестиції

96

96

Запаси

114361

147937

Сумарна дебіторська заборгованість

415590

123686

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 544

64939

Нерозподілений прибуток

510621

372104

Власний капітал

616656

492193

Статутний капітал

3 353

3 353

Довгострокові зобовязання

27

24

Поточні зобовязання

169120

79435

Чистий прибуток (збиток)

124436

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

335 332 950

335 332 950

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду  (шт)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2 836

2890

*згідно з МСФЗ     

 

Наглядова рада  ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»