Головна сторінка
  Користувачу

  ІНФОРМАЦІЯ
Зміна процедури процедури перегенерації (зміни) реєстраційного коду.
>>>

Інструкція по завантаженню квартальної звітності
>>>

Інформація для диверсифікованих ІСІ щодо порядку оприлюднення
>>>

Рішення ДКЦПФР Щодо переміщення архіву даних інформації про діяльність емітентів цінних паперів
>>>

Програмне забезпечення для формування електронної форми особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, квартальної інформації, а також річної інформації, які подаються емітентами цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Програма перевірки регулярної річної інформації, що подається емітентами цінних паперів до ДКЦПФР
>>>

Програма перевірки регулярної квартальної інформації, що подається емітентами цінних паперів до ДКЦПФР
>>>

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
>>>

Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів
>>>
ПОСИЛАННЯ   ПОСИЛАННЯ
Дата розміщення: 
Дата здійснення дії: 
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:  Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло Шахтаря"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  61001, м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6
Регіон емітента:  6310137900
Телефон керівника емітента:  0577333637
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 
Шановні акціонери!

Правління ВАТ «Світло шахтаря» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться
30 квітня 2011 року об 11.00 за адресою: м.Харків, провулок Степовий,41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря».
Реєстрація учасників для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться 30 квітня 2011 року о 9.00 та закінчиться о 10.30 за вище вказаною адресою.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 30.04.2011 року.
Порядок денний:
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
2. Звіт Спостережної Ради ВАТ «Світло шахтаря» про роботу в 2010 році.
3. Звіт Ревізійної комісії та висновки про річні результати роботи ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
4. Про затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
6. Припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства та дообрання члена Ревізійної комісії Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам
Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Про внесення змін та доповнень в Статут Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням
діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін та доповнень в Положення Про Загальні збори Товариства та затвердження його нової редакції
у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства».
10. Про внесення змін і доповнень в Положення Про Наглядову раду Товариства та затвердження його нової редакції
у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства».
11. Про внесення змін і доповнень в Положення Про Правління Товариства та затвердження його нової редакції у
зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства».
12. Про внесення змін і доповнень в Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження його нової
редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні
товариства».
13. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
Свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонери товариства можуть направляти на адресу правління товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
За додатковою інформацією та ознайомлення з матеріалами загальних зборів звертатись за адресою:
м.Харків, вул.Світло шахтаря, 4/6, кімната №37, 38, контактні телефони (057)733-18-25, (057)733-30-58.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Світло шахтаря» (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний 2010 рік Попередній 2009 рік
Усього активів 452181 408712
Основні засоби 76799 58301
Довгострокові фінансові інвестиції 96 96
Запаси 129527 109447
Сумарна дебіторська заборгованість 179401 160463
Грошові кошти та їх еквіваленти 13935 60941
Нерозподілений прибуток 30971 39319
Власний капітал 411427 380456
Статутний капітал 3353 3353
Довгострокові зобов’язання - 193
Поточні зобов’язання 40754 28063
Чистий прибуток (збиток) 30971 39319
Середньорічна кількість акцій (шт.) 335332950 335332950
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2696 2640
Для реєстрації акціонери ВАТ «Світло шахтаря» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати доручення (довіреності), що підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Правління ВАТ «Світло шахтаря»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2011, № 48 «Бюллетень Цінні папери УкраЇни», внесено поправку 17.03.2011 ,№ 49 «Бюллетень Цінні папери УкраЇни», 15.03.2011 № 16 «Трибуна Інформ»

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Висоцький Геннадій Васильович