ЕСКРІН Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00165712
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Світло шахтаря"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 61001
Область: Харківська
Район: Жовтневий
Населений пункт: м. Харків
Вулиця: Світло шахтаря
Будинок: 4/6
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0577331825
Номер факсу емітента: 0577315066
Веб-сайт емітента: www.shaht.kharkov.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2011

 

Вступ

      Придбання цінних паперів ВАТ "Свiтло шахтаря" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента
      Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" .
      Скорочене найменування : ВАТ "Свiтло шахтаря".
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 00165712.
     
      1.2 Інформація про державну реєстрацію емітента
      Дата державної реєстрації: 25.07.1994
     
      Серія і номер свідоцтва : А01 №421390
      Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
     
      Місцезнаходження емітента : Харкiвська обл., 61001 м.Харкiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)731-50-66
      Адреса електронної пошти емітента : svet@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи про його цінні папери - www.shaht.kharkov.ua,
      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : м.Харкiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6 , бюро цінних паперів.
      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)733-30-58
      Адреса електронної пошти спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : ggv@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента -відсутня.
      1.3 Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 17 років. Емітента створено на невизначений строк.

      1.4 Купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язана з основною діяльністю, відсутня.
     

      1.5. Структурні зміни протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента та їх функціональному призначенні не відбувалися.
      Протягом звітного періоду структурні зміни відбулись в основних структурних підрозділах емітента. З метою удосконалення структури управління і впорядкування чисельності персоналу ливарних цехів №1 та №3 в зв"язку з скороченням об"єму виробництва лиття об"єднано ливарні цехи №1 та №3 в єдиний структурний підрозділ. Це об"єднання не призвело до зміни функціонального призначення ливарного цеху.
      1.6 Протягом звітного періоду не створювались та не ліквідовувались дочірні підприємства емітента та не було набуття чи втрати підприємством статусу залежного від емітента.

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на початок
      звітного періоду - 3353329,50 грн,
      на кінець звітного періоду - 3353329,50 грн.
      Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду 411 427 тис. грн. ;
      на кінець звітного періоду 442 168 тис. грн.
      Змін розміру або структури статутного капіталу протягом звітного періода не відбувалося.
     

      1.8. Протягом звітного періоду емітент участь в об'єднаннях підприємств не приймав і не припиняв.
     

      1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду:
      дата зборів - 30.04.2011 р. ;
      вид зборів - чергові;
      кворум загальних зборів - кворум для проведення загальних зборів не досягнуто, зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів та їх представників - 89 осіб, яким належить 175950319 простих іменних акцій, що становить 52,47% ;
      питання порядку денного зборів :
      1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      2.Звіт Спостережної Ради ВАТ «Світло шахтаря» про роботу в 2010 році.
      3.Звіт Ревізійної комісії та висновки про річні результати роботи ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      4.Про затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      5.Про затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      6.Припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства та дообрання члена Ревізійної комісії Товариства.
      7.Про зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам
      Закону України «Про акціонерні товариства».
      8.Про внесення змін та доповнень в Статут Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням
      діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      9. Про внесення змін та доповнень в Положення Про Загальні збори Товариства та затвердження його нової редакції
      у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      10. Про внесення змін і доповнень в Положення Про Наглядову раду Товариства та затвердження його нової редакції
      у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      11. Про внесення змін і доповнень в Положення Про Правління Товариства та затвердження його нової редакції у
      зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      12. Про внесення змін і доповнень в Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      13.Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
      14.Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
      15.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
      16.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства.
      17.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.
      18.Обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
     
      Чергові загальні збори акціонерів не відбулись у зв"язку з відсутністю кворуму.

 

Розділ II. Фактори ризику

      Фактори (чинники) ризику, пов´язані з інвестуванням у цінні папери емітента відсутні.
      До факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які впливають на діяльність емітента, можна віднести собівартість (в умовах зростаючої інфляції, зростають витрати на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що у майбутньому може призвести до зниження доходу емітента, зниження рентабельності). Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент шукає шляхи для зменшення витрат на виробництво та збут продукції (робіт, посліг) шляхом пошуку нових постачальників з прийнятними цінами.
      Серед основних політичних та макроекономічних ризиків в діяльності підприємства емітента можливо виділити наступні:
      -ризик зміни правового середовища;
      -ризик правової незахищеності емітента;
      -ризик недобросовісної конкуренції;
      -ризик кризових явищ на фінансовому ринку;
      -ризик, пов´язаний із зміною кон´юктури ринку, в якому діє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється емітентом;
      -макроекономічні та форс-мажорні ризики.
      Також негативно впливають на діяльність Товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фінансово-економічні зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі фактори можуть призвести до зменшення обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Емітент для запобігання впливу даних ризиків проводить постійний моніторинг чинного законодавства. Система оцінки та управління ризиками відсутня. Дочірніх підприємств Товариство не має.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основні види діяльності емітента:
      - виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва ;
      - дослідження і розробки в галузі технічних наук;
      - монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
      - ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
      - діяльність автомобільного вантажного транспорту ;
      - інші види оптової торгівлі .
      Нові види діяльності протягом звітного періоду емітент не розпочав здійснювати та не припинив здійснювати певні види діяльності.
      3.2. Емітент у звітному періоді отримав дохід від реалізації гірничо-шахтного обладнання у сумі 340231,6 тис. грн., у т.ч. експортні операції - 250,0 тис.грн., що становить в загальному обсязі продажів – 0,073 %.
      Протягом звітного періоду емітентом було розроблено та запропоновано на ринку:
      - модернізовану стругову установку УСТ2М із збільшеним ресурсом рештачного поставу, новим виконавчим органом струга, збільшеним калібром тягового ланцюга струга (замість ланцюга калібру 24х86 мм застосовано ланцюг 26х92 мм) та збільшеною потужністю приводних блоків (потужність одного блоку привода збільшена з 55 кВт до 75 кВт).
      Стругові установки є перспективним обладнанням для використання на багатьох шахтах України і тому емітент планує в майбутньому створювати і виготовляти різні стругові установки в залежності від вимог замовника.
      Обсяги виробництва стругової установки УСТ2М — 4 шт., середньореалізаційні ціни — 9332,90 тис. грн. з урахуванням ПДВ, сума виручки за цю продукцію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року — 37331,6 тис. грн.
      - спеціальний скребковий конвеєр СПЦ230-03.11 для можливості застосування в механізованому комплексі двох легких комбайнів КШ1КГУ-52(53) і 3-х типів крепі ДМ, 2КД90, 2КД90Т з спеціальним рештачним ставом (закрій днищ, понижена балка) з низьким розташуванням рейки подачі комбайну (5 цівок, 7 цівок) повернутої на 180 градусів в порівнянні з її серійно застосованою посадкою, що веде до більш ефективної роботи комбайну з конвеєром і збільшення продуктивності видобування вугілля.
      За звітний період було реалізовано 1 конвеєр СПЦ230.03.11 за ціною – 18187,0 тис грн.. з ПДВ, сума виручки за цю продукцію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року – 18187,0 тис. грн.
      В залежності від вимог споживача емітент планує і в майбутньому створювати та виготовляти скребкові конвеєри під конкретні умови шахт- замовників.

      3.3. Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалося.
      3.4. Змін в джерелах надходження сировини та постачальників емітента протягом звітного періоду не відбувалось. Порівняно з початком поточного року виросли ціни на металопрокат на 11 %.
      Імпортні матеріали (сировина) й товари займають 5,7 % в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента.
      3.5. Основні клієнти емітента, через які було отримано у звітному періоді 10 або більше відсотків доходу відсутні. Предметом угод є гірничо- шахтне обладнання. Вимоги щодо якості предмета, цін та строків дії договорів визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства. Змін кількості основних клієнтів не було.
      3.6. Інформація про спільну діяльність відсутня, емітент не веде з іншими підприємствами спільну діяльність.

      3.7 Протягом звітного періоду було отримано ліцензію для надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом серія АВ № 553007, видану Міністерством транспорту та зв’язку України 17.02.2011 р. на необмежений термін. Ліцензію отримано в зв’язку з закінченням строку дії 09.02.2011р. ліцензії для надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом серія АБ № 271807, виданої Міністерством транспорту та зв’язку України.
      3.8 Станом на 30.09.2011 року емітент має 37 діючих патентів на винаходи та корисні моделі.
      Протягом звітного періоду емітент набув право інтелектуальної власності на наступні об’єкти:
      - Патент України № 60888 на корисну модель “Шахтний скребковий конвеєр” (Укрпатент) 25.06.2011 року.
      Патентом захищено особливості конструкції скребкового забійного конвеєра.
      - Патент України на винахід № 95471 «Гвинтова опорна конструкція» від 10.08.2011 р., Бюл. №15, 2011 р.
      Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 25.09.2008 р., термін дії 20 років, до 25.09.2028 р.
      Короткий опис: Виступи по гвинтовій лінії стовбура палі мають у перерізі вид нерівнобічної трапеції, а гострі кути на вершинах і западинах округлені.
      - Патент України на винахід №95880 «Пристрій для з’єднання риштаків шахтного скребкового конвеєра» від 12.09.2011 р., Бюл. № 17, 2011 р.
      Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 26.11.2010 р., термін дії 20 років до 26.11.2030 р.
      Короткий опис: Елементом з’єднання є приварений кронштейн і вушко, які мають фігурні поверхні, що виконані з можливістю контактування одна з одною таким чином, що риштак повертається в горизонтальній і вертикальній поверхні, при цьому кронштейн має виступ з конусною поверхнею і отвір овальної форми.
      Протягом звітного періоду право інтелектуальної власності по жодному об´єкту не припинило чинності.

      3.9 Науково-дослідна політика емітента спрямована на розробку, освоєння та впровадження у виробництво гірничо-шахтного обладнання (зокрема скребкових конвеєрів та перевантажувачів), яке відповідає сучасним вимогам, та удосконалення конструкцій раніше створеного обладнання.
      За дев´ять місяців 2011 року витрати на виконання наукових та науково- технічних робіт склали 5358,0 тис. грн, що становить 0,9 % у загальній сумі витрат емітента.
      Сума, витрачена емітентом на проведені розробки — 1208,9 тис.грн.
      3.10. Сума довгострокових фінансових інвестицій на кінець звітного періоду не змінилась і складає 96 тис.грн. Сума поточних фінансових інвестицій на початок звітного періоду складала 31 274 тис.грн. , на кінець звітного періоду складає 5 566 тис.грн. Суттєві умови фінансових інвестицій відсутні. Джерелом фінансування є власні кошти емітента .
      3.11. Емітент дочірніх підприємств не має.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1 Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Основнi засоби емітента вiдображено в облiку в вiдповiдностi з Положенням бухгалтерського облiку П(С)БО №7 "Основнi засоби".
      На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 163 794 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 76 799 тис. грн., знос основних засобів складає – 86995 тис.грн.
      На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 182 171 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 90 549 тис. грн., знос основних засобів складає – 91 622 тис. грн.
      Переоцінка основних засобів не здійснювалась.
      Зміни у структурі основних засобів у звітному періоді не відбувались. Метод амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів у звітному періоді з 01.04.2011р. застосовується у відповідності з ПСБО №7 та податковим кодексом України прямолiнiйним методом.
      Рівень використання виробничих потужностей за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року - 100%.
      4.2. Рівень зносу основних засобів складає 50%. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Емітентом за звітний період придбано та модернізовано обладнання та інших активів на 18 377 тис.грн.
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 15 842 тис.грн., для порівняння: за 9 місяців 2010 року – 19 832 тис. грн. Зменшення витрат пов'язане з тим, що емітент набуває нове сучасне устаткування .
      4.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися.
      4.5. Основні засоби емітента, що тимчасово не використовуються - відсутні, повністю амортизовані станом на 30.09.2011р. – 6 098 тис.грн., вилучені з експлуатації для продажу станом на 30.09.2011р.- 216 тис.грн.
      Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
      4.6. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками, у звітному періоді не було.
      4.7 Станом на 30.09.2011 р. на балансі емітента обліковується придбане, але не введене в експлуатацію обладнання на суму -17 919 тис.грн., придбане за рахунок власних коштів.

      4.8. Емітен не має дочірних підприємств.
      4.9. Додаткова інформація, що передбачена п.п. 4.1- 4.7 п.4 - відсутня .

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду склала 2834 особи.
      Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.
      Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи -2809 осіб.
      Кількість осіб, які працюють за сумісництвом -22 особи,
      на умовах неповного робочого часу- 59 осіб.
      Фонд оплати праці на кінець звітного періоду -72186,5 тис.грн.
      Зміна чисельності працівників протягом звітного періоду не є для емітента суттєвою.
      Емітент не має дочірніх підприємств.
      5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Липовецький Леонід Семенович - голова спостережної ради (10) 1961 вища 1.57 - 1.57 0.0 0.0 - Директор Харківського державного сервісного центру "СТЕМ" код за ЄДРПОУ - 21200559
Дахов Iван Олексiйович - член спостережної ради (10) 1947 вища 0.05 - 0.05 0.0 0.0 - Голова профспiлкового комiтету ВАТ "Свiтло Шахтаря", код за ЄДРПОУ - 25849400
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр 211666 член спостережної ради (1) 670666.90 - 670666.90 20.00 20.00 -
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково- виробнича компанія "Гірничі машини" 37041854 член спостережної ради (1) 24636.91 - 24636.91 0.735 0.735 -
Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал" 20337279 член спостережної ради (1) 0.01 - 0.01 0.0 0.0 -
Махонiн Леонiд Iванович - член спостережної ради (10) 1951 вища 1308.25 - 1308.25 0.039 0.039 - Голова правління Акціонерного товариства "Українсько-Російська страхова компанія "Варта" код за ЄДРПОУ - 14080209
Лиховид Олег Едуардович - член спостережної ради (1) 1961 вища 1.60 - 1.60 0.0 0.0 - Доцент кафедри фондового ринку та корпоративного управлiння Київського нацiонального економiчного унiверситету код за ЄДРПОУ - 01566117
Висоцький Геннадiй Васильович голова правлiння (16) 1950 вища 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208 -
Костенко Володимир Iванович член правлiння (16) 1947 вища 70431.09 - 70431.09 2.10 2.10 -
Євглевський Леонiд Петрович член правлiння (16) 1951 вища 1.10 - 1.10 0.00 0.00 -
Ковальчук Олександр Миколайович член правлiння (10) 1956 вища 1.03 - 1.03 0.00 0.00 -
Коропець Микола Сергiйович член правлiння (16) 1949 вища 1.50 - 1.50 0.00 0.00 -
Гугля Людмила Миколаївна член правлiння (16) 1950 вища 27.99 - 27.99 0.001 0.001 -
Висоцький Геннадiй Геннадiйович - член правлiння (6) 1972 вища 503.77 - 503.77 0.015 0.015 - -
Сiмкович Марина Володимирiвна голова ревізійної комісії(6) 1968 вища 26.60 - 26.60 0.001 0.001 -
Мірохіна Валентина Іванівна член ревізійної комісії(10) 1954 вища 0.15 - 0.15 0.0 0.0 -
Medco Services Limited член ревізійної комісії(1) 0 - 0 0.0 0.0 -

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      6.3. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах , емітент не має дочірніх/залежних підприємств.

      6.4. Суб'єкти підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство - відсутні.
      Посадові осіби емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Загальна кількість учасників емітента на кінець звітного періоду склала 3295 осіб. Загальна кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду склала 335332950 шт .
     

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Green Trails Properties Limited 1557308, Британськi Вiргiнськi острови Tortola 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town 671073.08 - 671073.08 20.012 20.012
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666, Кiпр Nicosia , JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C 1066 670666.90 - 670666.90 20.000 20.000
CINDER ENTERPRISES Limited 557218, Британськi Вiргiнськi острови Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town 335332.50 - 335332.50 10.000 10.000
фізична особа - 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1 Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленними підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.
     
      Правочини протягом звітного періоду між емітентом з одного боку, і власниками істотної участі, членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами, з іншого боку, не укладались.
      Дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.
     
      За звітний період між емітентом і членами наглядової ради укладені наступні договори:
     
      Дата укладання: 14.03.2006 року
      Термін дії: 31.12.2011р.
      Сторони правочину: Постачальник- ВАТ “Світло шахтаря”, Покупець- ТОВ “НВК “Гірничі машини”.
      Зміст правочину: Постачальник зобов´язується передати в обумовленні чинним договором строки Покупцю товар, а Покупець зобов´'язується прийняти зазначений товар та сплатити за нього узгоджену суму на умовах, викладених у договорі і специфікаціях до нього.
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
      Підстава укладання: необхідність в здійсненні збуту продукції.
      Методика ціноутворення: договірні ціни погоджуються в кожній специфікації.
     
      Дата укладання: 01.03.2006 року
      Термін дії: 31.12.2012р.
      Сторони правочину: Постачальник- ТОВ “НВК “Гірничі машини”, Покупець- ВАТ “Світло шахтаря ”.
      Зміст правочину: Постачальник зобов´язується передати в обумовленні чинним договором строки Покупцю товар, а Покупець зобов´язується прийняти зазначений товар та сплатити за нього узгоджену суму на умовах, викладених у договорі і специфікаціях до нього.
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
      Підстава укладання: необхідність в сировині для виробництва продукції підприємством.
     

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1 Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента протягом звітного періоду відсутні, проваджень по справах не відбувалось.
      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента .
      Провадження у справі про банкрутство не відкривалось.
      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні.
      9.2. Протягом звітного періоду емітентом були сплачені штрафні санкції у розмірі 285 тис.грн., у т.ч. по податку на прибуток- 103 тис.грн.( згідно акту перевірки), з ПДВ- 9 тис.грн., ФСС з ТВП- 10 тис.грн., КП КГ «Харківкомуночиствод» за перевищення ДВП - 152 тис.грн., інші- 11 тис.грн.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1. Інформація про акції емітента.
      10.1.1.
      - тип акцій- прості;
      - форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      - номінальна вартість акції - 0.01 грн.;
      - кількість акцій, які перебувають в обігу -335332950 шт.;
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента - немає;
      - дата реєстрації випуску - - 21.05.2010 р.
      - номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 25/20/1/10 ;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску -Харківське ТУ ДК ЦПФР.
     
      Протягом звітного періоду зміни прав власників акцій не було.
      Привілейованих акцій емітент не випускав.
     
     

      10.1.2.Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не було.

      10.1.3 Емітентом не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у поточному році.

      10.1.4. Загальними зборами емітента не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду.

      10.2. Емітент не випускав емісійні цінні папери (окрім акцій) протягом звітного періоду.
      10.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

      10.2.2. Емітент не розміщував облігації із забезпеченням.

      10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення відсутні.

      10.2.4. Емітент не приймав рішення у поточному році про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій).

      10.3 Протягом звітного періоду цінні папери емітента включено до лістингу організатора торгівлі.
      Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа» та на позабіржовому внутрішньому ринку;
      повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»;
      дата укладання договору – 26.01.2011р.;
      номер договору – 38/L;
      вид цінних паперів – акції;
      форма випуску – іменні;
      форма існування – бездокументарна;
      тип цінних паперів – акції прості.
      Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.
      Найвища ціна на цінні папери протягом звітного періоду : покупця – 0,611 грн.; продавця – 0,690 грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом звітного періоду: покупця – 0,100 грн.,; продавця – 0,400 грн.
     

      10.4.Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 167666475,00 грн.

      10.5. Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України -
      Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв";
      місцезнаходження - 04107, м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г;
      дата ліцензії на цей вид діяльності - 19.11.2009;
      номер ліцензії на цей вид діяльності -АВ № 498004.
      Протягом звітного періоду не відбувалося зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

      10.6. Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      10.7. Протягом звітного періоду у емітента відсутні інші цінні папери .

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      11.1 Фінансова звітність емітента відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, тому що емітент не веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.2 Поряд з випуском нових виробів емітентом ставиться акцент на впровадження нових технологій, зміну та переоснащення виробництва новим обладнанням, згідно розробленої програми технічного переозброєння виробництва, яка включає у себе чотири напрямки:
      • завдання по засвоєнню виробництва нових видів продукції;
      • впровадження прогресивних технологій, механізація та автоматизація виробничих процесів;
      • впровадження нових засобів контролю якості продукції;
      • заходи по збереженню енергетичних ресурсів.
      Значних змін у фінансово-господарській діяльності до кінця року не очікується, емітент постійно вживає заходи для стабільної та прогнозованої діяльності.
      Суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість емітента у майбутньому покращенні результатів діяльності є економічні та політичні фактори.
     
      12.3 Витрати, які понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності , розвитку виробництва пов’язані з придбанням обладнання згідно з планом підвищення ефективності виробництва. За звітний період емітентом придбано та модернізовано обладнання та інших активів на 18 377 тис. грн. , серед якого горизонтально-розточувальний верстат вартістю 9439 тис. грн., також придбано металообробне обладнання, ливарне обладнання та інше, що збільшило незавершені капітальні інвестиції на 8160 тис. грн. Джерелом покриття витрат є прибуток від здійснення фінансово-господарської діяльності емітента в майбутніх звітних періодах.
      12.4 В умовах, які склалися на ринку гірничошахтного обладнання емітентом обрано напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами.
      За 9 місяців 2011року емітентом виготовлено продукції на суму 371 745,0 тис. грн. , темп росту складає 124,3 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Очікуваний темп росту виробництва до кінця 2011 року 128,7%. Реалізовано готової продукції на 340,2 млн. грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року зросло на 58,6 млн. грн. Незважаючи на зростання цін на енергоносії, у емітента відсутня заборгованість за спожиті енергоносії, а також перед бюджетом всіх рівнів та заробітній платі .
      До факторів, які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан відносяться: подорожчання сировини і матеріалів, послуг, енергоносіїв, інфляція. Зростання цін реалізації продукції власного виробництва внаслідок збільшення витрат на виробництво та податковий тиск, неплатоспроможність контрагентів та несвоєчасна оплата за продукцію.
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Голова правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Висоцький Геннадій Васильович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Гугля Людмила Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00165712
1.1.2. Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ "Світло шахтаря"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Відкрите акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 61001
1.1.6. Область Харківська
1.1.7. Район Жовтневий
1.1.8. Населений пункт м. Харків
1.1.9. Вулиця Світло шахтаря
1.1.10. Будинок 4/6
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва 1 480 120 0000 012915
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.07.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконавчий комітет Харківської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3353329.5
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3353329.5

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Перша Харківська філія ПАТ АКБ «Базис» 351599 260073011236 гривня
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26001200204022 російські рублі
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26009200204002 долари США
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26007200204026 євро
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26000200204001 гривня
БВ №4 філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків» 351373 26001301812233 гривня
БВ №4 філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків» 351373 26001301812233 російські рублі
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260080133825 гривня
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260090233825 долари США
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260000333825 гривня
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260020533825 євро
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 долари США
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 євро
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 фунти стерлінгів
Кримське Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Сімферополь 384436 26003307603011 гривня
ХФ ВАТ «Кредитпромбанк» 350727 26005070206 гривня
ХФ ВАТ «Кредитпромбанк» 350727 26004079780206 євро
ХВ ПАТ «Сведбанк» 300164 26006074089101 гривня
ПАТ ВУБ «Грант» м. Харків 351607 26006006956 гривня
ХФ ПАТ «Брокбізнесбанк» 350910 260040099301 гривня
ПАТ «Банк Петрокомерц- Україна» 300120 2600335462101 гривня
Відділення «ХРУ ПАТ «Полтава-банк» 331489 260059196 гривня
АКБ «Золоті ворота» 351931 26008010048479 гривня
ЦВ ПАТ “Донгорбанк” 334970 26003660032000 гривня
ПАТ “Златобанк” 380612 26003300001586 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 29.52.1
Ремонт і технічне обслуговання машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.3
Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.4
Дослідження і розробки в галузі технічних наук 73.10.2
Інші види оптової торгівлі 51.90.0
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 60.24.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів* x
Дата проведення 30.04.2011
Кворум зборів** 52.47

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 21231235 Харківська обл. 61002 м.Харкiв Київський р-н вул. Червонопрапорна , 7/9 офiс 107 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту Аудиторська Палата України 26.042007 3991
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 Харківська обл. 61050 м. Харкiв Московський р-н пр. Московський, 60 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв ДК ЦПФР 12.01.2010 АВ № 507201
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Тропініна, 7-г Професійна діяльність на фондовому ринку - депозітарна діяльність, а саме депозітарна діяльність депозітарію цінних паперів ДК ЦПФР 19.11.2009 АВ № 498004
Публiчне акцiонерне товариство "Українська біржа" Акціонерне товариство 36184092 01601, м.Київ,Печерський р-н, вул.Шовковична,42-44 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ДК ЦПФР 22.10.2010 АГ № 399339

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
21.05.2010 25/20/1/10 Харківське теруправління ДК ЦПФР UA4000076459 прості бездокументарна іменні 0.01 335332950 3353329.5 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 66234.100 79948.100 66234.100 79948.100
будівлі та споруди 20792.900 22243.500 20792.900 22243.500
машини та обладнання 36987.800 48666.600 36987.800 48666.600
транспортні засоби 3317.600 4617.100 3317.600 4617.100
інші 5135.800 4420.900 5135.800 4420.900
2. Невиробничого призначення 10564.900 10600.900 10564.900 10600.900
будівлі та споруди 9507.400 8978.900 9507.400 8978.900
машини та обладнання 288.900 193.600 288.900 193.600
транспортні засоби 100.400 10.300 100.400 10.300
Інші 668.200 1418.100 668.200 1418.100
Усього 76799.000 90549.000 76799.000 90549.000

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 442168 411427
Статутний капітал 3353 3353
Скоригований статутний капітал 3353 3353
Опис* розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв. розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок** Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 30.09.2011 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 30.12.2010 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
05.01.2011 10.01.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.02.2011 16.02.2011 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
04.04.2011 06.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
за 3 квартал 2011 року
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 602 480
     первісна вартість 011 1968 2047
     накопичена амортизація 012 -1366 1567
Незавершені капітальні інвестиції 020 9759 17919
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 76799 90549
     первісна вартість 031 163794 182171
     знос 032 -86995 -91622
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 96 96
     інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060 1181 1181
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 88437 110225
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 66103 83486
     поточні біологічні активи 110
     незавершене виробництво 120 58799 59933
     готова продукція 130 4625 21307
     товари 140
Векселі одержані 150 497 494
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 54634 63259
     первісна вартість 161 55929 65204
     резерв сумнівних боргів 162 -1295 -1945
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 1083 1
     за виданими авансами 180 1866 12991
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 514
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 121321 43951
Поточні фінансові інвестиції 220 31274 5566
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 11608 80998
     - у т.ч. в касі 231 2 11
     в іноземній валюті 240 2327 7333
Інші оборотні активи 250 9285 21319
Усього за розділом II 260 363422 401152
III. Витрати майбутніх періодів 270 64 29
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 258 216
Баланс 280 452181 511622
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3353 3353
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 372122 372122
Резервний капітал 340 4981 4981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 30971 61712
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 411427 442168
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 1200 1200
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22536 19354
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 2700 233399
     з бюджетом 550 4135 5875
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 1189 1453
     з оплати праці 580 2894 3927
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600 65
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 6100 14181
Усього за розділом IV 620 40754 69454
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 452181 511622

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 408825 336159
Податок на додану вартість 015 -64791 -54509
Акцизний збір 020 0
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 344034 281650
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -211039 -195792
Загальновиробничі витрати 045 -62122
Валовий:
     прибуток 050 70873 85858
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 172852 158031
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 -17903 -18281
Витрати на збут 080 -8771 -19602
Інші операційні витрати 090 -174717 -159038
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 42334 46968
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 25713 79862
Фінансові витрати 140 -107
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 -25838 -86391
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 42102 40439
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 11361 18283
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 30741 22156
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 30741 22156
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 189583 134573
Витрати на оплату праці 240 65779 64941
Відрахування на соціальні заходи 250 27499 24747
Амортизація 260 15965 15884
Інші операційні витрати 270 37344 25908
Разом 280 336170 266053
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 335332950 335332950
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 332332950 335332950
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.09167 0.06607
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.09167 0.066607
Дивіденди на одну просту акцію 340

 

Примітки до звітів

     
      БАЛАНС
     
      Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi господарськi операцiї, здiйсненi за 9 місяців 2011 р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 30.09.2011р. складає 2 047 т.грн., накопичена амортизацiя складає 1 567 т.грн. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. Станом на 30.09.2011р. основнi засоби складають 182 171 т.грн., знос 91 622 т.грн., залишкова вартiсть – 90 549т.грн. Коефіціент зносу основних засобів становить 50%. Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.
      Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ – 6 098 тис.грн. Вартiсть незавершених капітальних інвестицій станом на 30.09.2011 р. складає 17 919 т.грн. До складу незавершених капітальних інвестицій вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тис.грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 164 726 т.грн., у тому числі вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 59 933 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 30.09.2011р. вартiсть одержаних векселiв - 494 т.грн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 30.09.2011р. складає 123 155 т.грн., в тому числi:
      - за продукцiю основної дiяльностi – 60 471 тис.грн.
      - за товари – 4 733 тис.грн.
      - iнша дебiторська заборгованiсть – 57 951 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та не отриманi – 12 991 тис.грн., передплата за обладнання – 24 030 тис.грн. Основними дебiторами пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства Донецького, Луганського, Днiпропетровського вугiльних басейнiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi окремих дебiторiв та станом на 30.09.2011р. складає 1 945 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 30.09.2011р. складають – 5 566 тис.грн. Iншi оборотнi активи станом на 30.09.2011р. складають 21319 тис.грн. Витрати майбутніх періодів станом на 30.09.2011р. становлять 29 тис.грн. Необоротні активи та групи вибуття на кінець року становляь 216 тис.грн. На кiнець періоду пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 88 331 тис.грн. Протягом звiтного періоду розмiр власного капiталу збiльшився на 30 741 тис.грн. та складає 442 168 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал – 3 353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал – 372 122 тис.грн., - резервний капiтал - 4981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток – 61 712 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть становить 69454 тис.грн., в тому числi:
      - за товари, роботи, послуги складає -19 354 тис.грн.
      - одержанi аванси -23 399 тис.грн.
      - заборгованiсть бюджету – 5 875 тис.грн.
      - зi страхування -1 453 тис.грн.
      - по заробiтнiй платi – 3 927 тис.грн.
      - iншi – 14 246 тис.грн.
      Вiдстроченi податковi активи станом на 30.09.2011 р. складають 1 181 тис.грн. та розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.
     
      ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
     
      Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих товарів у першому кварталі складається з виробничої собiвартостi товарів, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду, розподiлених постiйних загально виробничих витрат та виробничих витрат. У другому кварталі собiвартiсть реалiзованих товарів складається з виробничої собiвартостi товарів згідно прямих витрат, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду, та загальновиробничих витрат.У статтi "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохід вiд реалiзацiї товарів вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi. Дохід (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, послуг) за поточний період становить – 408 825 тис.грн. Податок на додану вартiсть за поточний період становить – 64791 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за поточний період – 344 034 тис.грн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить – 211 039 тис.грн. «Загальновиробничі витрати» (рядок 45) – 62 122 тис.грн. При цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї і загальновиробничими витратами, дорiвнює – 70 873 тис.грн. в статтi "iншi операцiйнi доходи" (ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 172 852 тис.грн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють – 17 903 тис.грн. У статтi "Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку продукцiї покупцям i становлять у звiтному періоді – 8 771 тис.грн., iншi операцiйнi витрати складають – 174 717 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на пiдприємствi становить – 42 334 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В статтi "iншi доходи" (ряд 130) вiдображенi доходи, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною i фiнансовою дiяльнiстю i становлять – 25 713 тис.грн. В статi "фінансові витрати" вiдображенi витрати, на погашення відсотків за кредит i становлять – 107 тис.грн. В статi "iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять – 25 838 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить -11 361 тис.грн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний період становить – 30741 тис.грн.. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному періоді за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 336 170 тис.грн. у тому числi: - матерiальнi витрати – 189 583 тис.грн., - витрати на оплату працi – 65 779 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи – 27 499 тис.грн., - амортизацiя – 15 965 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати – 37 344 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю становить – 0,09167 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.