ЕСКРІН ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00165712
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 61001
Область: Харківська
Район: Жовтневий
Населений пункт: м. Харків
Вулиця: Світло шахтаря
Будинок: 4/6
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0577331825
Номер факсу емітента: 0577315066
Веб-сайт емітента: www.shaht.kharkov.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2012

 

Вступ

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1.Повне найменування емітента
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Скорочене найменування: ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00165712.
      1.2 Інформація про державну реєстрацію емітента
      Дата державної реєстрації: 25.07.1994.
      Серія і номер свідоцтва : А01 №421390.
      Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради.
      Місцезнаходження емітента : Харкiвська обл., 61001, м.Харкiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6.
      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)731-50-66.
      Адреса електронної пошти емітента : svet@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи про його цінні папери - www.shaht.kharkov.ua
      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : м.Харкiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6 , бюро цінних паперів.
      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)733-30-58.
      Адреса електронної пошти спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : ggv@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента -відсутня.
      1.3 Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 17 років. Емітента створено на невизначений строк.

      1.4 Купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язана з основною діяльністю, відсутня.

      1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента відбулись такі зміни: рішенням наглядової ради товариства (протокол засідання наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 29.02.2012 р.) встановлено кількісний склад правління 9 осіб – голова правління та 8 членів правління. Змін у функціональному призначенні в органах емітента не відбувалось.
      Структурні зміни протягом звітного періоду в організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні не відбувались.
      1.6. Протягом звітного періоду не створювались та не ліквідовувались дочірні підприємства емітента та не було набуття чи втрати підприємством статусу залежного від емітента.

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на початок звітного періоду - 3353329,50 грн,
      на кінець звітного періоду - 3353329,50 грн.
      Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду 473330 тис. грн. ;
      на кінець звітного періоду 487519 тис. грн.
      Змін розміру або структури статутного капіталу протягом звітного періода не відбувалося.

      1.8. Протягом звітного періоду емітент участь в об'єднаннях підприємств не приймав і не припиняв.

      1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду.
      Протягом звітного періоду не відбувались чергові та позачергові збори акціонерів емітента.

 

Розділ II. Фактори ризику

      У звітному періоді товариство визначає такі фактори (чинники) ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, слід вважати суттєвими: концентрація істотного (контрольного) пакету акцій (більше 60%) у власності чотирьох юридичних осіб, які, можливо, діють спільно, або об´єднаються. Власники акцій мають рівні права стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
      - фактори що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, не слід вважати суттєвими, через відсутність прийняття у звітному періоді рішення уповноваженого органу про збільшення статутного капіталу емітента;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями емітента можна вважати суттєвими, адже рішення про розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів. Чергові загальні збори акціонерів товариства призначено на 28 квітня 2012 року.
      Боргові цінні папери відсутні;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками є несуттєвими. Товариство має стабільне фінансове становище, акції товариства включено до другого рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»;
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам, відсутні;
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів є загальновідомим, але будь-які зміни в податковому законодавстві можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування. Цінні папери, які розміщуються – відсутні;
      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні.
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - нерентабельність - діяльність товариства в звітному періоді є рентабельною. В подальшому також прогнозується одержання прибутків при умовах виконання запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції;
      - нестача ресурсів – з метою усунення впливу цього фактора, товариство намагається створювати достатні запаси сировини, працює з декількома постачальниками, в умовах договорів на постачання сировини передбачає штрафні санкції до постачальника за недопоставку, несвоєчасне постачання або постачання неякісного товару;
      - конкуренти – ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств з виробництва гірничошахтного обладнання. З метою зниження ризику конкуренції, товариство, згідно з програмою по технічному переозброєнню, здійснює придбання високоякісного технологічного обладнання та інструменту, впроваджує нові, більш прогресивні технології по механічній та термічній обробці деталей та вузлів гірничошахтного обладнання, виготовляє продукцію, що відповідає гірничотехнічним умовам та індивідуальним вимогам замовників, розширює номенклатуру продукції та ринки її збуту, проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні;
      - собівартість – ризик зростання витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), залежить від змін вартості на сировину та енергоносії, що може призвести до зростання собівартості продукції. Мінімізувати ризик збільшення собівартості продукції вдається за умови прогнозованості змін вартості сировини, енергоносіїв, але ці заходи не є гарантією усунення ризику збільшення собівартості продукції, яка виробляється, тому що зміни вартості енергоносіїв, сировини є непередбачуваними. Емітент займається розробкою та впровадженням заходів щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкція конвеєрів, технологія виробництва, посилюється контроль з метою економії всіх видів ресурсів;
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об’єктів , обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) – даний ризик не суттєвий для товариства, термін дії ліцензій своєчасно продовжується;
      - нестабільність фінансово-господарського стану – товариство не має позикового капіталу та має стабільний фінансово-господарський стан;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – товариство не має проблем із залученням коштів для розширення діяльності;
      - неякісне технологічне обладнання – товариство проводить активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій;
      - ризики, пов’язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент – товариство виступає учасником декількох судових процесів, але на його діяльність це не впливає;
      - екологічні ризики - ризики забруднення навколишнього середовища, атмосферного повітря, водних ресурсів. З метою запобігання даних ризиків емітент виконує план заходів, спрямований на покращення стану навколишнього середовища. В товаристві виконується робота з реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення.
      Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - податкове навантаження - податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитись по-різному, часто змінюється. Відповідні органи регіонального управління, а також державні органи можуть не погодитись з тлумаченням цього законодавства керівництвом емітента і його застосуванням в ході діяльності та операцій емітента. В результаті податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків, штрафів, пені.
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента – несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища;
      - політична нестабільність – на даний період політична ситуація в країні стабільна;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – рецесія в економічному розвитку держави може не дозволити виконати заплановані на наступний рік обсяги виробництва емітента через низьку платоспроможність внутрішнього ринку, тому емітент активно працює над розширенням ринків збуту продукції;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому – зростання інфляції в країні спостерігається постійно, емітент для зниження впливу цього фактору займається розробкою і впровадженням заходів по зниженню собівартості продукції;
      - неефективна судова система – суттєвого впливу цей фактор ризику на діяльність емітента не має;
      - обмеження на валютні операції – обмежень на валютні операції емітент не має.
      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками .
      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.
      Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основні види діяльності емітента:
      - виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва ;
      - дослідження і розробки в галузі технічних наук;
      - монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
      - ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
      - діяльність автомобільного вантажного транспорту ;
      - інші види оптової торгівлі .
      Нові види діяльності протягом звітного періоду емітент не розпочав здійснювати та не припинив здійснювати певні види діяльності.
      3.2. Емітент у звітному періоді отримав дохід від реалізації гірничо-шахтного обладнання у сумі 129659,1 тис. грн., у т.ч. експортні операції – 648,3 тис.грн., що становить в загальному обсязі продажів – 0,5 %.
      Обсяги виробництва за звітний період склали 148208,9 тис. грн., у т.ч. вироблено конвеєрів 19 шт.., на суму 101558,9 тис. грн..
      Відпускні ціни реалізації конвеєрів встановлюються на договірних умовах з урахуванням деяких факторів, що діють на момент укладання договору:
      - технічні умови по індивідуальному замовленню конвеєрів;
      - рівень діючих цін на схожі типи конвеєрів;
      - зростання цін на матеріали, трудові та енергетичні ресурси.
      Емітент не проводить свою діяльність у декількох країнах.
      У звітному періоді попитом користуються спеціальні скребкові конвеєри типу СП250. Так по замовленню шахти «Комсомолець Донбасу» емітентом розроблено, виготовлено і відвантажено два скребкових конвеєри СП250.1.13-261-05 – вартістю 10996,0 тис. грн.., та СП250.1.13-261-07 – вартістю 12662,5 тис. грн.., а для шахти «Героїв космосу» СП250.1.14-262.07 з новим рештачним ставом та посиленими балками для роботи з комбайном К-200 та кріпью КД80 – вартістю 10895,0 тис. грн.
      Їх реалізація в звітному періоді складає 34553,5 тис грн.. без НДС.

      3.3.Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалось.
      3.4.Протягом звітного періоду змін в джерелах надходження сировини не відбулись. В першому кварталі 2012 року до групи основних постачальників емітента увійшли нові підприємства:
      - ПАТ «Дружківський машзавод»;
      - ПАТ «Донецькгірмаш».
      Зміна цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари відсутня.
      Імпортні матеріали (сировина) й товари займають 5,3% в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента.
      3.5. Основні клієнти емітента, через які було отримано у звітному періоді 10 або більше відсотків доходу відсутні. Предметом угод є гірничошахтне обладнання. Вимогb щодо якості предмета, цін та строків дії договорів визначаються відповідно до обов’язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства. Змін кількості основних клієнтів не було.
      3.6. Інформація про спільну діяльність відсутня, емітент не веде з іншими підприємствами спільну діяльність.

      3.7.Протягом звітного періоду було отримано наступні дозволи:
      - дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 169.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, строк дії дозволу по 26.11.2014р.;
      - дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 170.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012 р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, строк дії дозволу по 21.05.2013р..
      Протягом звітного періоду були отримані наступні ліцензії:
      - роздрібна торгівля тютюновими виробами (переоформлення), серія АГ № 481884 видана 05.01.2012 р. Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Харківській області, строк дії ліцензії до 20.10.2012р.;
      - надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, серія АВ № 548957 видана 13.01.2012р. Міністерством інфраструктури України, строк дії ліцензії необмежений;
      - надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, серія АГ № 582999 видана 14.02.2012р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, строк дії ліцензії до 30.06.2014р.
      3.8. Інформація про об’єкти на право інтелектуальної власності за 1 квартал 2012 р.
      а) Патент України на корисну модель № 66932 «З’єднувальна ланка для круглоланкового ланцюга» від 25.01.2012 р., Бюл. № 2, 2012 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 25.06.2011р., термін дії 10 років, до 25.06.2021 р.
      Короткий опис: з’єднувальна ланка в місці з’єднання з круглоланковим ланцюгом виконана у вигляді фасонної форми з кривизною, що більше радіуса циліндричної форми ланки круглоланкового ланцюга, і з можливістю двокрапкового контакту.
      б) Патент України на корисну модель №67909 «З’єднувальна ланка» від 12.03.2012 р. Бюл. 5, 2012 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 01.08.2011 р., термі дії 10 років, до 01.08.2021 р.
      Короткий опис: запірний елемент виконаний у вигляді П-подібної скоби, розміщеної у двох отворах фіксатора і напівланок з’єднувальної ланки, а фіксатор виконаний з повздовжніми пазами.
      Протягом звітного періоду у емітента не було підстав для припинення чинності прав інтелектуальної власності та визначення їх не дійсними.

      3.9. Науково-дослідна політика емітента спрямована як на розробку принципово нових видів продукції, так і на значне удосконалення уже існуючих.
      Так у звітному періоді витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт склали 1643,8 тис. грн.. витрати на дослідження та розробки – 1161,6 тис. грн., що становить 0,8% у загальній сумі витрат емітента.
      3.10. Сума довгострокових фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду не змінилась і складає 96 тис. грн.. Сума поточних фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду не змінилась і складає – 21566 тис. грн..
      3.11. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Основнi засоби емітента вiдображено в облiку в вiдповiдностi з Положенням бухгалтерського облiку П(С)БО №7 "Основнi засоби".
      На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 196 952 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 102 784 тис. грн., знос основних засобів складає – 94 168 тис.грн.
      На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 198 209 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 102 335 тис. грн., знос основних засобів складає – 95 874 тис. грн.
      Переоцінка основних засобів не здійснювалась.
      Зміни у структурі основних засобів у звітному періоді не відбувались. Метод амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів у звітному періоді застосовуеться у відповідності з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. Рівень використання виробничих потужностей за звітний період – 100%.
      4.2. Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зношуються поступово, а їх вартість переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у міру використання. Поповнюються вони за рахунок капітальних вкладень.
      Рівень зносу основних засобів складає 48,4 %. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Капітальні інвестиції емітента в необоротні матеріальні активи за звітний період склали 6 613 тис.грн.
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 3 825 тис.грн. для порівняння: за 1 квартал 2011 року – 6 892 тис. грн. Зменшення витрат пов'язане з тим, що більшість основних засобів, які потребували ремонту, були відремонтовані в 2011 році.
      4.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися. Основні засоби, щодо яких за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року виникли передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, відсутні.
      4.5. Основні засоби емітенита, що тимчасово не використовуються - відсутні, повністю амортизовані станом на 31.03.2012 р., які продовжують використовуватись. – 6 019 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу в звітному періоді – 112,2 тис.грн.
      Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
      4.6. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками, у звітному періоді не було.
      4.7. Станом на 31.03.2012 р. на балансі емітента обліковується придбане за рахунок власних коштів, але не введене в експлуатацію, обладнання на суму – 11 387 тис. грн.
     

      4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
      4.9. Додаткова інформація, що передбачена п.п.4.1.-4.7. – відсутня.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду склала 2940 особи.
      Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.
      Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи – 2912 особ.
      Кількість осіб, які працюють за сумісництвом – 23 особи,
      на умовах неповного робочого часу- 52 особи.
      Фонд оплати праці на кінець звітного періоду - 25835,7 тис.грн.
      Зміна чисельності працівників протягом звітного періоду не є для емітента суттєвою.
      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
      5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.
     

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента не відбувалось. Органи та посадові особи емітента здійснюють свою діяльність в межах компетенції, визначеної Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства.
      В звітному періоді відбулись зміни в персональному та кількісному складі правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Рішення про встановлення складу правління в кількості 9 осіб та в складі: голова правління і 8 членів правління, а також про припинення повноважень попереднього складу членів правління в кількості 6 осіб прийнято наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (протокол засідання наглядової ради від 29.02.2012 р.), а також наглядова рада підтвердила на цьому засіданні повноваження голови правління товариства.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Липовецький Леонід Семенович - член наглядової ради (11,5) 1961 вища 1.57 - 1.57 0.000 0.000 - Директор Харківського державного сервісного центру "СТЕМ" код за ЄДРПОУ - 21200559
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр 211666 член наглядової ради (1,10) - - 695303.76 - 695303.76 20.735 20.735 - -
Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал" 20337279 член наглядової ради (1,10) - - 0.01 - 0.01 0.000 0.000 - -
Висоцький Геннадiй Васильович - голова правлiння (17,8) 1950 вища 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208 - -
Євглевський Леонiд Петрович - член правлiння (17,8) 1951 вища 1.10 - 1.10 0.000 0.000 - -
Коропець Микола Сергiйович - член правлiння (17,8) 1949 вища 1.50 - 1.50 0.000 0.000 - -
Висоцький Геннадiй Геннадiйович - член правлiння (7,6) 1972 вища 3059.02 - 3059.02 0.091 0.091 - -
Баранников Віталій Володимирович - Член правління (0.1) 1980 вища - - - - - - -
Жданов Олексій Михайлович - член правління (0.1) 1982 вища - - - - - - -
Кир`янова Ірина Миколаївна - член правління (0.1) 1972 вища - - - - - - -
Леонтьєв Вадим Едуардович - член правління (0.1) 1969 вища - - - - - - -
Рак Лариса Миколаївна - член правління (0.1) 1973 вища - - - - - - -
Сiмкович Марина Володимирiвна - член ревізійної комісії(7,10) 1968 вища 26.60 - 26.60 0.000 0.000 - -
Лепякіна Інна Геннадіївна - член ревізійної комісії(0,3) 1969 вища - - - - - - Головний спеціаліст контрольно-ревізійної роботи ТОВ "НВК"Гірничі машини" Код за ЄДРПОУ 37041854
Крюков Сергій Прокопійович - член ревізійної комісії(0,3) 1973 вища - - - - - - Керівник Департаменту економічної безпеки ТОВ "НВК"Гірничі машини"Код за ЄДРПОУ 37041854

      До 03.12.2011р. Липовецький Л.С. обіймав посаду голови наглядової (спостережної) ради товариства 11 років, з 03.12.2011р. Липовецький Л.С. є членом наглядової ради товариства.
      До 03.12.2011 р. Сімкович М.В. обіймала посаду голови ревізійної комісії 7,6 років, з 03.12.2011 р. Сімкович М.В. є членом ревізійної комісії товариства.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8

      6.3. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах, емітент не має дочірніх/залежних підприємств.

      6.4. Суб´єкти підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство – відсутні.
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Загальна кількість акціонерів емітента на кінець звітного періоду склала 3277 осіб. Загальна кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду склала 335332950 шт .

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Green Trails Properties Limited 1557308, Британськi Вiргiнськi острови Tortola 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town 671073.08 - 671073.08 20.012 20.012
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666, Кiпр Nicosia , JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C 1066 695303.76 - 695303.76 20.735 20.735
CINDER ENTERPRISES Limited 557218, Британськi Вiргiнськi острови Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town 335332.50 - 335332.50 10.000 10.000
фізична особа - 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Протягом звітного періоду між емітентом з одного боку і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами з іншого боку, правочини не укладались. Дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.
      8.2. Операції з афілійованими особами протягом звітного періоду відсутні.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1 За звітний період судові процеси, процедури досудового врегулювання спорів (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), в яких учасником виступає ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - емітент), члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, відсутні.
      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента .
      Дочірні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.
      Провадження у справі про банкрутство не відкривалось.
      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні.
      9.2. Протягом звітного періоду емітентом були сплачені штрафні санкції у розмірі 56 тис.грн., у т.ч. АК «Харківобленерго» за перевищення договірних величин споживання потужності- 44 тис. грн. , фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 9 тис. грн. ( згідно акту перевірки), інші - 3 тис. грн.
     

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1. Інформація про акції емітента.
      10.1.1.
      - тип акцій- прості;
      - форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      - номінальна вартість акції - 0.01 грн.;
      - кількість акцій, які перебувають в обігу -335332950 шт.;
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних
      паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента немає;
      - дата реєстрації випуску - 21.05.2010 р.
      - номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 25/20/1/10 ;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску -Харківське ТУ ДК ЦПФР. Протягом звітного періоду зміни прав власників акцій не було.
      Привілейованих акцій емітент не випускав.

      10.1.2.Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні.

      10.1.3. Емітентом не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у поточному році.

      10.1.4. Загальними зборами емітента не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду.

      10.2. Емітент не випускав емісійні цінні папери (окрім акцій) протягом звітного періоду.
      10.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

      10.2.2. Емітент не розміщував облігації із забезпеченням.

      10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення відсутні.

      10.2.4. Емітент не приймав рішення у поточному році про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій).

      10.3 Протягом звітного періоду цінні папери емітента перебувають в лістингу організатора торгівлі. Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа» з 16 лютого 2011 р. та на позабіржовому внутрішньому ринку.
      Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» відповідно до Рішення Котирувальної комісіії № 239 від 15.02.2011 р.
      Найвища ціна на цінні папери протягом звітного періоду : покупця – 0,50 грн.; продавця – 0,59грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом звітного періоду: покупця – 0,32 грн.; продавця – 0,40грн.

      10.4.Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі – 184433122,50грн.

      10.5. Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України -
      Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв";
      місцезнаходження - 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г;
      дата ліцензії на цей вид діяльності - 19.11.2009;
      номер ліцензії на цей вид діяльності -АВ № 498004.
      Протягом звітного періоду не відбувалося зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

      10.6. Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      10.7. Протягом звітного періоду у емітента відсутні інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів).
     

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

      Фінансова звітність емітента також складена відповідно до міжнародних стандартів, шляхом трансформації звітності, складеної відповідно до ПСБ(О) та відкоректованої на суми розбіжностей між національними та міжнародними стандартами. Дата переходу на МСФЗ 01 січня 2012 року.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.2 За підсумками роботи емітента у першому кварталі 2012 року реалізовано готової продукції на суму 107967,9 тис. грн. проти 88705,4 тис. грн. у аналогічному періоді 2011року.
      Наряду з нарощуванням обсягів виробництва емітентом ставиться акцент на впровадження нових технологій, зміну та переоснащення виробництва новим технологічним обладнанням.
      За рахунок впровадження заходів по технічному переозброєнню виробництва, впровадженню нових технологій, емітент має можливість виготовляти окремі вузли конвеєрів з більш продуктивних, надійних та якісних, що дозволяє значно підвищувати продуктивність та добичу вугілля на шахтах. Значних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не було.
      Очікуваний рівень виробництва планується забезпечити не нижче за рівень досягнутий у 2011 році.
      Суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість емітента у майбутньому покращити результати діяльності є економічні та політичні фактори.
      12.3 Витрати, які понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва пов’язані з придбанням обладнання згідно з планом підвищення ефективності виробництва. За звітний період емітентом придбано та модернізовано обладнання та інших активів на 6 610,7 тис. грн. , що збільшило незавершені капітальні інвестиції на 1 314,4 тис. грн. Джерелом покриття витрат є прибуток від здійснення фінансово-господарської діяльності емітента в майбутніх звітних періодах.
      12.4 В умовах, які склалися на ринку гірничошахтного обладнання емітентом обрано напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами.
      Темп зростання обсягів виробництва за перший квартал 2012 року склав 149,4%.
      Заборгованості по заробітній платі, за споживання енергоносіїв, перед пенсійним фондом у першому кварталі 2012 року немає.
      До факторів, які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента відносяться: подорожчання сировини та матеріалів, послуг, енергоносіїв, інфляція, зростання цін реалізації продукції власного виробництва внаслідок збільшення витрат на виробництво, та податковий тиск, неплатоспроможність контрагентів та несвоєчасна оплата за продукцію.
     
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Голова правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Висоцький Геннадій Васильович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Гугля Людмила Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00165712
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 61001
1.1.6. Область Харківська
1.1.7. Район Жовтневий
1.1.8. Населений пункт м. Харків
1.1.9. Вулиця Світло шахтаря
1.1.10. Будинок 4/6
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва А01№421390
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.07.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконавчий комітет Харківської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3353329.5
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3353329.5

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
Перша Харківська філія ПАТ АКБ «Базис» 351599 260073011236 гривня
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26001200204022 російські рублі
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26009200204002 долари США
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26007200204026 євро
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26000200204001 гривня
Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків» 351373 26001301812233 гривня
Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків» 351373 26001301812233 російські рублі
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260080133825 гривня
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260090233825 долари США
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260000333825 російські рублі
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260020533825 євро
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 долари США
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 євро
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 фунти стерлінгів
Кримське Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Сімферополь 384436 26003307603011 гривня
ХФ ВАТ «Кредитпромбанк» 350727 26005070206 гривня
ХФ ВАТ «Кредитпромбанк» 350727 26004079780206 євро
ХВ ПАТ «Сведбанк» 300164 26006074089101 гривня
ПАТ ВУБ «Грант» м. Харків 351607 26006006956 гривня
ХФ ПАТ «Брокбізнесбанк» 350910 260040099301 гривня
ПАТ «Банк Петрокомерц- Україна» 300120 2600335462101 гривня
Відділення «ХРУ ПАТ «Полтава-банк» 331489 260059196 гривня
АКБ «Золоті ворота» 351931 26008010048479 гривня
ПАТ "ПУМБ" 334851 26001962484478 гривня
ПАТ “Златобанк” 380612 26003300001586 гривня
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" 320627 26002013007516 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 29.52.1
Ремонт і технічне обслуговання машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.3
Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.4
Дослідження і розробки в галузі технічних наук 73.10.2
Інші види оптової торгівлі 51.90.0
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 60.24.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 21231235 61002, Харківська обл., м.Харкiв, Київський р-н, вул. Червонопрапорна , 7/9 офiс 107, тел.(факс) (057) 714-30-16,716-43-96 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту Аудиторська Палата України 26.04.2007 3991
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 61050, Харківська обл., м. Харкiв, Московський р-н, пр. Московський, 60, тел. (факс) (057)733-92-35,738-80-54 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв ДК ЦПФР 12.01.2010 АВ № 507201
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, Київська обл., м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Тропініна, 7-г, тел.(факс) (044)585-42-40 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозітарна діяльність, а саме депозітарна діяльність депозітарію цінних паперів ДК ЦПФР 19.11.2009 АВ № 498004
Публiчне акцiонерне товариство "Українська біржа" Акціонерне товариство 36184092 01601, Київська обл., м.Київ,Печерський р-н, вул.Шовковична,42-44, тел.(факс) (044)495-74-74,495-74-73 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ДК ЦПФР 22.10.2010 АГ № 399339
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛЕММА" Акціонерне товариство 22623173 61166, Харківська обл., м. Харків, вул. Коломенська, буд. 3, тел.(факс) (057)759-12-99,759-12-98 Страхування у формі обов`язкового Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 25.05.2011 АВ № 584299
Приватне акціонерне товариство "Стархова компанія "СТАТУС" Акціонерне товариство 31201694 61058, Харківська обл., м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26, тел.(факс) (057)701-24-77 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 28.01.2011 АГ № 569306
Приватне акціонерне товарство "Страхова компанія "Дніпроінмед" Акціонерне товариство 21870998 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, буд. 21, кім. 307, тел. (факс) (0562)726-55-40,370-18-96 Страхування у формі добровільного Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 25.08.2011 АВ № 584873

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.05.2010 25/20/1/10 Харківське теруправління ДК ЦПФР UA4000076459 прості бездокументарна іменні 0.01 335332950 3353329.5 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 92292.9 92101.0 92292.9 92101.0
будівлі та споруди 22820.7 22822.3 22820.7 22822.3
машини та обладнання 59036.7 58520.0 59036.7 58520.0
транспортні засоби 4469.5 4644.9 4469.5 4644.9
інші 5966.0 6113.8 5966.0 6113.8
2. Невиробничого призначення 10494.1 10234.0 10494.1 10234.0
будівлі та споруди 8935.8 8696.7 8935.8 8696.7
машини та обладнання 174.6 162.5 174.6 162.5
транспортні засоби 9.9 9.6 9.9 9.6
Інші 1370.8 1365.2 1370.8 1365.2
Усього 102784.0 102335.0 102784.0 102335.0

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 487519 473330
Статутний капітал 3353 3353
Скоригований статутний капітал 3353 3353
Опис* розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв. розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок** Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 31.03.2012 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 30.12.2011 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
05.01.2012 05.01.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
29.02.2012 01.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
27.03.2012 27.03.2012 Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.03.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 414 409
     первісна вартість 011 2047 2109
     накопичена амортизація 012 -1633 -1700
Незавершені капітальні інвестиції 020 10071 11387
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 102784 102335
     первісна вартість 031 196952 198209
     знос 032 94168 95874
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 96 96
     інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 269 269
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 113634 114496
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 86716 71497
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 60704 63180
Готова продукція 130 5023 37872
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 494 494
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 103369 102701
     первісна вартість 161 104664 103996
     резерв сумнівних боргів 162 -1295 -1295
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 - 781
     за виданими авансами 180 8030 2981
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 714 673
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 42081 45768
Поточні фінансові інвестиції 220 21566 21566
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 86910 64830
     - у т.ч. в касі 231 6 7
     в іноземній валюті 240 7257 7629
Інші оборотні активи 250 13785 14308
Усього за розділом II 260 436649 434280
III. Витрати майбутніх періодів 270 85 54
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 216 -
Баланс 280 550584 548830
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3353 3353
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 403093 403093
Резервний капітал 340 4981 4981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 61903 76092
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 - -
Усього за розділом I 380 473330 487519
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 1200 1200
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 29293 30507
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 91 1500
     з бюджетом 550 7910 3334
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 4443 2017
     з оплати праці 580 9454 5304
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 62 107
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 24801 17342
Усього за розділом IV 620 77254 61311
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 550584 548830

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 130557 106446
Податок на додану вартість 015 -21628 -17741
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 108929 88705
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -80017 -74392
Валовий:
     прибуток 050 28912 14313
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 47588 68630
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 -6111 -7057
Витрати на збут 080 -2705 -2558
Інші операційні витрати 090 -49965 -70758
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 17719 2570
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 1 130 - 25712
Фінансові витрати 140 - -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 -236 -25799
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 17483 2483
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 3294 216
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 14189 2267
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 14189 2267
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 86346 59353
Витрати на оплату праці 240 23951 23864
Відрахування на соціальні заходи 250 9853 9591
Амортизація 260 5362 6584
Інші операційні витрати 270 4502 6361
Разом 280 130014 105753
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 335332950 335332950
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 335332950 335332950
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.04231 0.00676
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.04231 0.00676
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

     
      БАЛАНС
     
      Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi господарськi операцiї, здiйсненi у 1 кварталі 2012 р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 31.03.2012 р. складає 2 109 т.грн., накопичена амортизацiя складає 1 700 т.грн. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. Станом на 31.03.2012 р. основнi засоби складають 198 209 т.грн., знос 95 874 т.грн., залишкова вартiсть – 102 335 т.грн. Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.
      Характеристика i балансова вартiсть основних засобiв:
     
      Початкова вартiсть Знос Залишкова вартiсть Коеф. зносу
      Будинки i спорудження 69 290 37 771 31 519 54,5%
      Iнструм., пристосуван., iнвентар 16 451 8 972 7 479 54,5%
      Машини й устаткування 101 082 42 399 58 683 41,9%
      Транспортнi засоби 11 386 6 732 4 654 59,1%
      Усього 198 209 95 874 102 335 48,4%
     
      Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ – 6 019 тис.грн. Вартiсть незавершених капітальних інвестицій станом на 31.03. 2012 р. складає 11 387 т.грн. До складу незавершених капітальних інвестицій вiдносяться iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тис.грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 172 549 т.грн., у тому числі вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 63 180 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 31.03.2012 р. вартiсть одержаних векселiв - 494 т.грн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.03.2012 р. складає 154 693 т.грн., в тому числi:
      - за продукцiю основної дiяльностi – 102 839 тис.грн.
      - за товари – 1 156 тис.грн.
      - iнша дебiторська заборгованiсть – 45 768 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та не отриманi – 2 981 тис.грн., розрахунки з комiсiонерами – 4 782 тис.грн., а також передплата за обладнання – 23 197 тис.грн. Основними дебiторами пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi окремих дебiторiв та станом на 31.03.2012 р. складає 1 295 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.03.2012 р. складають – 21566тис.грн. Iншi оборотнi активи станом на 31.03.2012 р. складають 14 308 тис.грн. Витрати майбутніх періодів станом на 31.03.2012 р. становлять 54 тис.грн. На кiнець звітного періоду пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 72 459 тис.грн. Протягом звiтного кварталу розмiр власного капiталу збiльшився на 14 189 тис.грн. та складає 487 519 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал – 3 353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал – 403 093 тис.грн., - резервний капiтал – 4 981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток – 76 092 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть становить 61311 тис.грн., в тому числi:
      - за товари, роботи, послуги складає 30 507 тис.грн.
      - одержанi аванси 1 500 тис.грн.
      - заборгованiсть бюджету – 3 334 тис.грн.
      - зi страхування 2 017 тис.грн.
      - по заробiтнiй платi – 5 304 тис.грн.
      - iншi – 17 449 тис.грн.
      Вiдстроченi податковi активи станом на 31.03.2012 р. складають 269 тис.грн. та розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.
     
      ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
     
      Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих товарів, робіт, послуг складається з виробничої собiвартостi товарі, робіт , послуг, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду, розподiлених загально- виробничих витрат та виробничих витрат. У статтi "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохід вiд реалiзацiї матерiалiв вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
      Дохід (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, послуг) за поточний квартал становить – 130 557 тис.грн. Податок на додану вартiсть за поточний квартал становить – 21 628 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за поточний квартал – 108 929 тис.грн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить – 80 017 тис.грн. При цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї, дорiвнює – 28 912 тис.грн. В статтi "iншi операцiйнi доходи" (ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 47 588 тис.грн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють – 6 111 тис.грн. У статтi "Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку продукцiї покупцям i становлять у звiтному періоді – 2 705 тис.грн., iншi операцiйнi витрати складають – 49 965 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на пiдприємствi становить – 17 719 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В статi "iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять – 236 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить – 3 294 тис.грн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний квартал. становить – 14 189. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному періоді за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 130 014 тис.грн. у тому числi: - матерiальнi витрати – 86 346 тис.грн., - витрати на оплату працi – 23 951 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи – 9 853 тис.грн., - амортизацiя – 5 362 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати – 4 502 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю становить – 0,04231 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.