ЕСКРІН Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Зміна до Квартальної інформації
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00165712
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Світло шахтаря"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 61001
Область: Харківська
Район: Жовтневий
Населений пункт: м. Харків
Вулиця: Світло шахтаря
Будинок: 4/6
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0577331825
Номер факсу емітента: 0577315066
Веб-сайт емітента: www.shaht.kharkov.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 31.03.2011

 

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

      Внаслідок уточнення відомостей щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду, відбулися зміни в таблиці 8.
      Слід читати - Дата оприлюднення повідомлення - 16.02.2011 року (Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі).

 

Вступ

      Придбання цінних паперів ВАТ "Свiтло шахтаря" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента
      Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" .
      Скорочене найменування : ВАТ "Свiтло шахтаря".
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 00165712.
     
      1.2 Інформація про державну реєстрацію емітента
      Дата державної реєстрації: 25.07.1994
     
      Серія і номер свідоцтва : А01 №421390
      Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
     
      Місцезнаходження емітента : Харкiвська обл., 61001 м.Харкiв Жовтневий р-н вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25 (057)731-50-66
      Адреса електронної пошти емітента : svet@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінкана, якій доступна інформація про емітента -www.shaht.kharkov.ua,
      про його цінні папери. -відсутня.
      Місцезнаходження, спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : м.Харкiв Жовтневий р-н вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6 , бюро цінних паперів.
      Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25 (057)733-30-58
      Адреса електронної пошти емітента : ggv@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінкана -відсутня.
      1.3 Строк існування емітента з дати його державної реєстрації 16 років та створене на невизначений строк.

      1.4 Купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язана з основною діяльністю, не мала місце протягом звітного періоду.
     

      1.5. Структурні зміни протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні не відувалися.
      Протягом звітного періоду не створювалися дочірні підприємства емітента та не набували підприємства статусу залежного від емітента. Емітент дочірніх підприємств не має.

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок
      звітного періоду - 3353329,50 грн,
      на кінець звітного періоду - 3353329,50 грн.
      Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду 411 427 тис. грн. ;
      на кінець звітного періоду 413 694 тис. грн.
      Змін розміру або структури статутного капіталу протягом звітного періода не відбувалося.
     

      1.8. Протягом звітного періоду емітент участь об'єднаннях підприємств не приймав і не припиняв.
     

      1.9. Протягом звітного періоду чергових та позачергових зборів акціонерів не відбувалось.
      Чергові зборі акціонерів призначені на 30.04.2011 року.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1 Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими, відсутні.
      До політичних та макроекономічних ризиків емітента які включають, але не обмежуються такими, на думку емітента відносяться наступні фактори:
      - зростаюче податкове навантаження;
      - політична нестабільність;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому.
      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основні види діяльності емітента:
      - виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва ;
      - дослідження і розробки в галузі технічних наук;
      - монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
      - ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
      - діяльність автомобільного вантажного транспорту ;
      - інші види оптової торгівлі .
      Нові види діяльності протягом звітного періоду емітент не розпочав здійснювати та не припинив здійснювати певні види діяльності.
      3.2. Емітент у звітному періоді отримав дохід від реалізації гірничо- шахтного обладнвння у суммі 106446 тис.грн, у звітному періоді експортні операції не здійснював, нові види продукції не були запропоновані.

      3.3. Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалося.
      3.4. Змін в джерелах надходження сировини та основних постачальників емітента протягом звітного періоду не відбувалося.
      Порівняно з початком поточного року виросли ціни від 10 до 20 відсотків на металопрокат. Імпортні матеріали займають 5 відсотків в постачанні матеріалів за звітний період.
      3.5. Основні клієнти емітента, через які було отримано у звітному періоді 10 або більше відсотків доходу відсутні. Предметом угод є гірничо- шахтне обладнання. Вимоги щодо якості предмета, цін та строків дії договорів визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства. Змін кількості основних клієнтів не було.
      3.6. Інформація про спільну діяльність відсутня, емітент не веде з іншими підприємствами спільної діяльності.

      3.7. Протягом звітного періоду було отримано ліцензію для надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом серія АВ № 553007, видану Мiнiстерством транспорту та зв"язку України 17.02.2011 р. на необмежений термін. Ліцензію отримано в зв'язку з закінченням строку дії 09.02.2001 р. ліценції для надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом серія АБ № 271807, виданої Мiнiстерством транспорту та зв"язку України.
      3.8. Емітен не набував протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність..
      Об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність вітсутні.

      3.9. Емітент у звітному періоді не здійснював дослідження, не проводив розробки.
      3.10. Сума довгострокових фінансових інвестицій на кінець звітного періоду не змінилась і складає 96 тис.грн. Сума поточних фінансових інвестицій на початок звітного періоду складала 31 274 тис.грн. , на кінець звітного періоду складає 5 566 тис.грн. Суттєві умови фінансових інвестицій відсутні. Джерелом фінансування - є одержання прибутку від реалізації цінних паперів .
      3.11. Емітент дочірніх підприємств не має.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1 Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Основнi засоби емітента вiдображено в облiку в вiдповiдностi з Положенням бухгалтерського облiку П(С)БО №7 "Основнi засоби".
      На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 163 794 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 76 799 тис. грн., знос основних засобів складає – 86995 тис.грн.
      На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 165 114 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 77 114 тис. грн., знос основних засобів складає - 88000 тис. грн.
      Переоцінка основних засобів не здійснювалась.
      Зміни у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів у звітному періоді не відбувались
      4.2. Рівень зносу основних засобів складає 53%. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Придбання та модернізації обладнання та інших активів не відбувалось.
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 6 892 тис.грн. для порівняння: у першому кварталі 2010 року – 6 102 тис. грн. Збільшення витрат пов'язане з тим, що обладнанням застаріле і має високий рівень зносу.
      4.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися.
      4.5. Основні засоби емітенита, що тимчасово не використовуються - відсутні., повністю амортизовані станом на 31.03.2011р. – 6 148 тис.грн., вилучені з експлуатації для продажу станом на 31.03.2011р.- 258 тис.грн.
      Основні засоби придбані за рахунок цільового фінансування відсутні.
      4.6. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками, у звітному періоді не було.
      4.7 Станом на 31.03.2011 р. на балансі емітента обліковується придбане, але не введене в експлуатацію обладнання на суму -10 876 тис.грн., придбане за рахунок власних коштів.

      4.8. Емітен не має дочірних підприємств.
      4.9. Інформація відсутня.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду склала 2700 осіб.
      Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.
      Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи -2680 осіб.
      Кількість осіб, які працюють за сумісництвом -18 осіб,
      на умовах неповного робочого часу- 62 особи.
      Фонд оплати праці на кінець звітного періоду -25286,7 тис.грн.
      Зміна чисельності працівників протягом звітного періоду не є для емітента суттєвою.
      5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не відбувалось.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Липовецький Леонід Семенович - голова спостережної ради (10) 1961 вища 41913.57 - 41913.57 1.250 1.250 - Директор Харківського державного сервісного центру "СТЕМ" код за ЄДРПОУ - 21200559
Дахов Iван Олексiйович - член спостережної ради (10) 1947 вища 0.05 - 0.05 0.0 0.0 - Голова профспiлкового комiтету ВАТ "Свiтло Шахтаря", код за ЄДРПОУ - 25849400
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр 211666 член спостережної ради (1) 645693.65 - 645693.65 19.255 19.255 -
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково- виробнича компанія "Гірничі машини" 37041854 член спостережної ради (1) 24636.91 - 24636.91 0.735 0.735 -
Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал" 20337279 член спостережної ради (1) 0.01 - 0.01 0.0 0.0 -
Висоцький Геннадiй Васильович голова правлiння (16) 1950 вища 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208 -
Костенко Володимир Iванович член правлiння (16) 1947 вища 70431.09 - 70431.09 2.10 2.10 -
Євглевський Леонiд Петрович член правлiння (16) 1951 вища 89017.10 - 89017.10 2.655 2.655 -
Ковальчук Олександр Миколайович член правлiння (10) 1956 вища 93923.03 - 93923.03 2.801 2.801 -
Коропець Микола Сергiйович член правлiння (16) 1949 вища 7619.50 - 7619.50 0.227 0.227 -
Гугля Людмила Миколаївна член правлiння (16) 1950 вища 27.99 - 27.99 0.001 0.001 -
Висоцький Геннадiй Геннадiйович член правлiння (6) 1972 вища 11319.16 - 11319.16 0.338 0.338 -
Сiмкович Марина Володимирiвна голова ревізійної комісії(6) 1968 вища 26.60 - 26.60 0.001 0.001 -
Мірохіна Валентина Іванівна член ревізійної комісії(10) 1954 вища 0.15 - 0.15 0.0 0.0 -
Medco Services Limited член ревізійної комісії(1) 0 - 0 0.0 0.0 -
Махонiн Леонiд Iванович - член спостережної ради (10) 1951 вища 1308.25 - 1308.25 0.039 0.039 - Голова правління Акціонерного товариства "Українсько-Російська страхова компанія "Варта" код за ЄДРПОУ - 14080209
Лиховид Олег Едуардович - член спостережної ради (1) 1961 вища 1.60 - 1.60 0.0 0.0 - Доцент кафедри фондового ринку та корпоративного управлiння Київського нацiонального єкономiчного унiверситету код за ЄДРПОУ - 01566117

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      6.3. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах , емітент не має дочірніх/залежних підприємств.

      6.4. Суб'єкти підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство - відсутні.
      Посадові осіби емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
     

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Загальна кількість учасників емітента на кінець звітного періоду склала 3326 осіб. Загальна кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду склала 335332950 шт .
     

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Green Trails Properties Limited 1557308, Британськi Вiргiнськi острови Tortola 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town 671073.08 - 671073.08 20.012 20.012
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666, Кiпр Nicosia , JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C 1066 645693.65 - 645693.65 19.2553 19.2553
фізична особа - 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, не здійснювались. Дочірніх/залежних підприємств емітент не має.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1 Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента протягом звітного періоду відсутні, проваджень по справах не відбувалось.
      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента .
      Провадження у справі про банкрутство не відкривалось.
      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні.
      9.2. Протягом звітного періоду емітент не сплачував штрафних санкцій.
     
     
     

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1. Інформацію про акції емітента.
      10.1.1.
      - тип акцій- прості;
      - форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      - номінальна вартість акції - 0.01 грн.;
      - кількість акцій, які перебувають в обігу -335332950 шт.;
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента - немає;
      - дата реєстрації випуску - - 21.05.2010 р.
      - номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 25/20/1/10 ;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску -Харківське ТУ ДК ЦПФР.
     
      Протягом звітного періоду зміни прав власників акцій не було.
      Привілейованих акцій емітент не випускав.
     
     

      10.1.2.Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не було.

      10.1.3 Емітентом не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у поточному році.

      10.1.4. Емітентом не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду.

      10.2. Емітент не випускав емісійні цінні папери (окрім акцій) протягом звітного періоду.
      10.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

      10.2.2. Емітент не розміщував облігації із забезпеченням.

      10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення відсутні.

      10.2.4. Емітент не приймав рішення у поточному році про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій).

      10.3. Протягом звітного періоду цінні папери емітента включено до лістингу організатора торгівлі.
      Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ "Українська біржа" та на позабіржовому внутрішньому ринку;
      повне найменування організатора торгівлі - Публічне акціонерне товариство "Українська біржа";
      дата укладення договору - 26.01.2011 р.;
      номер договору -38/L;
      вид цінних паперів - акції;
      форма випуску- іменні;
      форма існування - бездокументарна;
      тип цінних паперів - акції прості.
      Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента - 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.
      Найвища ціна на цінні папери протягом звітного періоду - 1.06 грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом звітного періоду -0.6750 грн.
      Назва котирувального списку , до якого включені цінні папери емітента - 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.
     

      10.4.Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 502999425,00 грн.

      10.5. Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України -
      Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв";
      місцезнаходження - 04107, м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г;
      дата ліцензії на цей вид діяльності - 19.11.2009;
      номер ліцензії на цей вид діяльності -АВ № 498004.
      Протягом звітного періоду не відбувалося зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

      10.6. Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      10.7. Протягом звітного періоду у емітента відсутні інші цінні папери .

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      12.1 Фінансова звітність емітента відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, тому що емітент не веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.2. Значних змін у фінансово-господарській діяльності протягом звітного періоду не відбувалися. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює кон’юнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Підприємство зацікавлене в зростанні об’ємів експорту продукції
      Суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість емітента у майбутньому покращенні результатів діяльності є економічні та політичні фактори. До фактів, які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність – відсутність цілісної державної політики в секторі державних закупівель.
      12.3. Витрати, які понесені емітентом за звітний період з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності , розвитку виробництва незначні та пов’язати с придбанням обладнання згідно з планом підвищення ефективності виробництва та як підприємство-виробник ГШО - забезпечення своєї позиції на ринку за рахунок високої якості продукції, застосування передових технологій виготовлення та гарантій безпечної експлуатації своєї продукції.
      12.4. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента , відносяться наступні факти: незначне зростання попиту на основну продукцію Емітента. В умовах, які склалися на ринку гірничошахтного обладнання емітентом обран напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами.
      До факторів , які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан відносяться : подорожчання сировини і матеріали , послуги, енергоносії, інфляція. Зростання цін реалізації продукції власного виробництва внаслідок збільшення витрат на виробництво та податковий тиск, неплатежеспроможність контрагентів та несвоєчасна оплата за продукцію.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена (зазначені) нижче особа (особи) підтверджує (підтверджують) достовірність відомостей, що містяться у зміні до квартальної інформації.
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Висоцький Геннадій Васильович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Гугля Людмила Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00165712
1.1.2. Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ "Світло шахтаря"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Відкрите акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 61001
1.1.6. Область Харківська
1.1.7. Район Жовтневий
1.1.8. Населений пункт м. Харків
1.1.9. Вулиця Світло шахтаря
1.1.10. Будинок 4/6
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3353329.5
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3353329.5

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
ПХФ ПАТ "Базис" 351599 260073011236 гривня
ХГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 260001200204022 російські рублі

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 29.52.1
Дослідження і розробки в галузі технічних наук 73.10.2
Інші види оптової торгівлі 51.90.0
Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.4
Ремонт і технічне обслуговання машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.3
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 60.24.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 21231235 Харківська обл. 61002 м.Харкiв Київський р-н вул. Червонопрапорна , 7/9 офiс 107 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту Аудиторська Палата України 26.042007 3991
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 Харківська обл. 61050 м. Харкiв Московський р-н пр. Московський, 60 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв ДК ЦПФР 12.01.2010 АВ № 507201
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Тропініна, 7-г Професійна діяльність на фондовому ринку - депозітарна діяльність, а саме депозітарна діяльність депозітарію цінних паперів ДК ЦПФР 19.11.2009 АВ № 498004
Публiчне акцiонерне товариство "Українська біржа" Акціонерне товариство 36184092 01601, м.Київ,Печерський р-н, вул.Шовковична,42-44 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ДК ЦПФР 22.10.2010 АГ № 399339

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
21.05.2010 25/20/1/10 Харківське теруправління ДК ЦПФР UA4000076459 прості бездокументарна іменні 0.01 335332950 3353329.5 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 66234.1 65041.3 66234.1 65041.3
будівлі та споруди 20792.9 21747.3 20792.9 21747.3
машини та обладнання 36987.8 37154.6 36987.8 37154.6
транспортні засоби 3317.6 3209.9 3317.6 3209.9
інші 5135.8 2929.5 5135.8 2929.5
2. Невиробничого призначення 10564.9 12072.7 10564.9 12072.7
будівлі та споруди 9507.4 9110.3 9507.4 9110.3
машини та обладнання 288.9 199.2 288.9 199.2
транспортні засоби 100.4 91.2 100.4 91.2
Інші 668.2 2672.0 668.2 2672.0
Усього 76799.9 77114.0 76799.0 77114.0

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 413694 411427
Статутний капітал 3353 3353
Скоригований статутний капітал 3353 3353
Опис* розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв. розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок** Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 31.03.2011 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 31.12.2010 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
05.01.2011 10.01.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.02.2011 16.02.2011 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

 

Баланс
за 1 квартал 2011 року
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 602 537
     первісна вартість 011 1968 1976
     накопичена амортизація 012 -1366 -1439
Незавершене будівництво 020 9759 10876
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 76799 77114
     первісна вартість 031 163794 165114
     знос 032 -86995 -88000
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 96 96
     інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060 1181 1181
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 88437 89804
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 66103 57816
     поточні біологічні активи 110
     незавершене виробництво 120 58799 65062
     готова продукція 130 4625 12108
     товари 140
Векселі одержані 150 497 497
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 54634 75677
     первісна вартість 161 55929 76972
     резерв сумнівних боргів 162 -1295 -1295
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 1083 1
     за виданими авансами 180 1866 1582
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 121321 131601
Поточні фінансові інвестиції 220 31274 5566
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 11608 4298
     - у т.ч. в касі 231 2 8
     в іноземній валюті 240 2327 1596
Інші оборотні активи 250 9285 14464
Усього за розділом II 260 363422 370268
III. Витрати майбутніх періодів 270 64 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 258 258
Баланс 280 452181 460369
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3353 3353
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 372122 372122
Резервний капітал 340 4981 4981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 30971 33238
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 411427 413694
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 1200 1200
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22536 32849
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 2700 31
     з бюджетом 550 4135 1144
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 1189 1572
     з оплати праці 580 2894 3808
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 6100 6071
Усього за розділом IV 620 40754 46675
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 452181 460369

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 106446 120953
Податок на додану вартість 015 -17741 -18817
Акцизний збір 020 0
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 88705 102136
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -74392 -72382
Валовий:
     прибуток 050 14313 29754
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 68630 46000
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 -7057 -6379
Витрати на збут 080 -2558 -8604
Інші операційні витрати 090 -70758 -44723
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 2570 16048
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 25712
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 -25799 -6559
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 2483 9489
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 216 5103
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 2267 4386
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 2267 4386
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 59353 42570
Витрати на оплату праці 240 23864 23212
Відрахування на соціальні заходи 250 9591 8682
Амортизація 260 6584 6043
Інші операційні витрати 270 6361 10587
Разом 280 105753 91094
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 335332950 335332950
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 335332950 335332950
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00676 0.01308
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00676 0.01308
Дивіденди на одну просту акцію 340

 

Примітки до звітів

      БАЛАНС
     
      Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi господарськi операцiї, здiйсненi у 1 кварталі 2011 р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 31.03.2011р. складає 1 976 т.грн., накопичена амортизацiя складає 1 439 т.грн. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Станом на 31.03.2011р. основнi засоби складають 165 114 т.грн., знос 88 000 т.грн., залишкова вартiсть – 77 114 т.грн. Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.
      Характеристика i балансова вартiсть основних засобiв:
     
      Початкова вартiсть Знос Залишкова вартiсть Коеф. зносу
      Будинки i спорудження 67 253,7 36 396,2 30 857,5 54%
      Iнструм., пристосуван., iнвентар 10 839,5 8 418,4 242,1 78%
      Машини й устаткування 71 027,7 33 595,1 37 432,6 47%
      Транспортнi засоби 9 793,5 6 494,9 3 298,6 66%
      Iншi основ.засоби 6 199,6 3 095,4 3 104,2 50%
      Усього 165 114,0 88 000,0 77 114,0 53%
     
      Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ – 6 148 тис.грн. Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.03. 2011 р. складає 10 876 т.грн. До складу незавершеного будiвництва вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тис.грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 134 986 т.грн., у тому числі вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 65 062 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 31.03.2011р. вартiсть одержаних векселiв - 497 т.грн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.03.2011р. складає 210 653 т.грн., в тому числi:
      - за продукцiю основної дiяльностi – 76 604 тис.грн.
      - за товари – 368 тис.грн.
      - iнша дебiторська заборгованiсть – 133 184 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та не отриманi – 1 582 тис.грн., розрахунки з комiсiонерами – 9 272 тис.грн., а також передплата за обладнання – 24 165 тис.грн. Основними дебiторами пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства Донецького, Луганського, Днiпропетровського вугiльних басейнiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi окремих дебiторiв та станом на 31.03.2011р. складає 1 295 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.03.2011р. складають – 5 566тис.грн. Iншi оборотнi активи станом на 31.03.2011р. складають 14 464 тис.грн. Витрати майбутніх періодів станом на 31.03.2011р. становлять 39 тис.грн. Необоротні активи та групи вибуття на кінець року становляь 258 тис.грн. На кiнець року пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 5 894 тис.грн. Протягом звiтного кварталу розмiр власного капiталу збiльшився на 2 267 тис.грн. та складає 413 694 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал - 3353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал – 372 122 тис.грн., - резервний капiтал - 4981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток – 33 238 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть становить 46 675 тис.грн., в тому числi:
      - за товари, роботи, послуги складає 32 849 тис.грн.
      - одержанi аванси 31 тис.грн.
      - заборгованiсть бюджету – 1 144 тис.грн.
      - зi страхування 1 572 тис.грн.
      - по заробiтнiй платi – 3 808 тис.грн.
      - iншi – 6 071 тис.грн.
      Вiдстроченi податковi активи станом на 31.03.2011 р. складають 1 181 тис.грн. та розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.
     
      ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
     
      Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з виробничої собiвартостi послуг, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, розподiлених постiйних загально виробничих витрат та виробничих витрат. У статтi "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохід вiд реалiзацiї матерiалiв вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi. Дохід (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, послуг) за поточний квартал становить – 106 446 тис.грн. Податок на додану вартiсть за поточний квартал становить – 17741тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за поточний квартал – 88 705 тис.грн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить – 74 392 тис.грн. При цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї, дорiвнює – 14 313 тис.грн. в статтi "iншi операцiйнi доходи" (ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 68 630 тис.грн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють – 7 057 тис.грн. У статтi "Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку продукцiї покупцям i становлять у звiтному періоді – 2 558 тис.грн., iншi операцiйнi витрати складають – 70 758 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на пiдприємствi становить – 2 570 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В статтi "iншi доходи" (ряд 130) вiдображенi доходи, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною i фiнансовою дiяльнiстю i становлять – 25 712 тис.грн. В статi "iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять – 25799 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить -216 тис.грн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний квартал. становить – 2 267. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному періоді за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 105 753 тис.грн. у тому числi: - матерiальнi витрати – 59 353 тис.грн., - витрати на оплату працi – 23 864 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи – 9591 тис.грн., - амортизацiя – 6584 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати – 6 361 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю становить – 0,00676 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.