Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Скорочене найменування емітента:

ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Область

Харківська

Район

Жовтневий

Адреса:

61001, м. Харків, Світло шахтаря, 4/6

Телефон/факс емітента:

0577331825 / 0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Дата складання

30.06.2012

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

Інформація про зміни, що вносяться до квартальної інформації
Доповнити таблицю пункту 3 «Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент» розділу «Узагальнені дані квартальної інформації» наступною інформацією:

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднана реєстраційна компанія»
Організаційно-правова форма - Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 23785133

Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс - Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52, тел.(факс) (062)337-06-00,337-10-41

Вид діяльності - Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності - ДК ЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа - 21.10.2009
Номер ліцензії або іншого документа - АВ№493254

Вступ

Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

Розділ I. Основні відомості про емітента

1.1.Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
Скорочене найменування: ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00165712.
1.2 Інформація про державну реєстрацію емітента
Дата державної реєстрації: 25.07.1994.
Серія і номер свідоцтва : А01 №421390.
Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради.
Місцезнаходження емітента : Харкiвська обл., 61001, маркiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6.
Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)731-50-66.
Адреса електронної пошти емітента : svet@shaht.kharkov.ua
Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи про його цінні папери - www.shaht.kharkov.ua
Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : маркiв, Жовтневий р-н, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6 , бюро цінних паперів.
Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25, (057)733-30-58.
Адреса електронної пошти спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : ggv@shaht.kharkov.ua
Веб-сторінка спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента -відсутня.
1.3 Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 17 років. Емітента створено на невизначений строк.

1.4 Купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язана з основною діяльністю, відсутня.

1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента відбулись такі зміни: рішенням наглядової ради товариства (протокол засідання наглядової ради ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від 29.02.2012 р.) встановлено кількісний склад правління 9 осіб – голова правління та 8 членів правління. Змін у функціональному призначенні в органах емітента не відбувалось.
В організаційній структурі емітента протягом звітного періоду відбулись такі зміни.
З метою приведення найменування посад у відповідність до вимог стандартів, з 10.04.2012 р. із штатного розкладу дирекції виключили наступні посади:
- головний інженер;
- заступник директора з комерційних питань;
- заступник директора з корпоративного управління;
- заступник директора з персоналу – начальник господарчого та адміністративного відділу кадрів та технавчання;
- заступник директора з капітального будівництва – начальник відділу капітального будівництва;
- заступник директора з виробництва – начальник виробництва;
- заступник директора з економіки;
- референт голови правління – директор учбово-науково-виробничого комплексу.
З 10.04.2012 р. ввели до штатного розкладу дирекції наступні посади:
- керівник технічного департаменту – головний інженер;
- керівник комерційного департаменту;
- керівник департаменту корпоративного управління;
- керівник департаменту соціальних питань;
- керівник департаменту управління виробництвом;
- керівник департаменту забезпечення безпеки;
- керівник департаменту управління персоналом;
- керівник департаменту правового забезпечення;
- керівник інвестиційного департаменту;
- керівник департаменту фінансів.
Окрім того з 10.04.2012 р. в учбово-науково-виробничий комплекс департаменту управління персоналом ввели наступну посаду:
- начальник учбово-науково-виробничого комплексу.
В структуру департаменту соціальних питань ввели наступну посаду:
- заступник керівника департаменту соціальних питань по капітальному будівництву – начальник відділу капітального будівництва.
Структурні зміни протягом звітного періоду в основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначені не відбувались.
1.6. Протягом звітного періоду не створювались та не ліквідовувались дочірні підприємства емітента та не було набуття чи втрати підприємством статусу залежного від емітента.

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на початок звітного періоду - 3353329,50 грн,
на кінець звітного періоду - 3353329,50 грн.
Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду 473330,0 тис. грн. ;
на кінець звітного періоду 522192,0 тис. грн.
Змін розміру або структури статутного капіталу протягом звітного періода не відбувалося.

1.8. Протягом звітного періоду емітент участь в об'єднаннях підприємств не приймав і не припиняв.

1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду.
Протягом звітного періоду відбулись чергові збори акціонерів емітента.
Дата зборів: 28.04.2012 р.
Вид зборів: чергові.
Кворум загальних зборів: 91,04612%.
Питання порядку денного:
1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів товариства.
2.Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства за 2011 рік.
3.Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2011 рік.
4.Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2011 рік.
5.Про затвердження річного фінансового звіту товариства за 2011 рік.
6.Про розподіл прибутку товариства за результатами діяльності товариства у 2011 році.
7.Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись товариством протягом року.
Результати розгляду питань порядку денного:
- по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
- Обрати президію загальних зборів акціонерів товариства в наступному складі :
- Висоцький Г.В. – Голова правління;
- Липовецький Л.С. – член наглядової ради;
- Салєєв І.А. – представник акціонера.
- Обрати Головою Загальних зборів акціонерів товариства – Висоцького Г.Г. члена правління, керівника департаменту корпоративного управління товариства.
- Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів товариства – Кирнову І.М. члена правління, керівника департаменту правового забезпечення товариства.
- Підтвердити повноваження лічильної комісії ТОВ «ОБ`ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яку було призначено рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 03.12.2011р.
- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів товариства:
По другому питанню – доповідач – член наглядової ради товариства Липовецький Л.С.,
слухати – 10 хвилин;
По третьому питанню – доповідач – голова правління товариства Висоцький Г.В.,
слухати – 15 хвилин;
По четвертому питанню – доповідач – член ревізійної комісії товариства Сімкович М.В.,
слухати – 15 хвилин;

По п’ятому питанню – доповідач – головний бухгалтер товариства Гугля Л.М.,
слухати – 10 хвилин;
По шостому питанню – доповідач – керівник департаменту корпоративного управління товариства Висоцький Г.Г.,
слухати - 5 хвилин;
По сьомому питанню – доповідач – керівник департаменту корпоративного управління товариства Висоцький Г.Г.,
слухати - 5 хвилин;
На обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин.
Порядок голосування – бюлетенями.
Збори закінчити до 13 години 00 хвилин.
Результати голосування: «за» - в кількості 305 306 063 (триста п’ять мільйонів триста шість тисяч шістдесят три) голоси, що складає 99,999484% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - голосів не має, «утрималось» - голосів не має;
- по другому питанню порядку денного прийняте рішення:
«Звіт наглядової ради товариства про роботу в 2011 році – затвердити.».
Результати голосування: «за» - в кількості 305 301 029 (триста п’ять мільйонів триста одна тисяча двадцять дев’ять) голосів, що складає 99,997835% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - 1 884 (одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) голоси, що складає 0,000617% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), «утрималось» - 4 725 (чотири тисячі сімсот двадцять п’ять) голосів, що складає 0,001548% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників);
- по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:
«Звіт правління товариства про роботу в 2011 році (про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік) – затвердити.»
Результати голосування: «за» - в кількості 305 307 638 (триста п’ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах акціонерів, «проти» - голосів не має, «утрималось» - голосів не має;
- по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:
«Звіт ревізійної комісії товариства про роботу в 2011 році та висновок ревізійної комісії товариства щодо фінансової звітності товариства за 2011 рік – затвердити.»
Результати голосування: «за» - в кількості 305 307 638 (триста п’ять мільйонів триста сім тисяч шістсот тридцять вісім) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах акціонерів, «проти» - голосів не має, «утрималось» - голосів не має;
- по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
«Баланс товариства на 31.12.2011 року та звіт про фінансові результати товариства за 2011 рік - затвердити.»
Результати голосування: «за» - в кількості 305 307 481 (триста п’ять мільйонів триста сім тисяч чотириста вісімдесят один) голос, що складає 99,999949% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах акціонерів, «проти» - не має, «утрималось» - не має;
- по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:
«Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2011 року у сумі 61 млн. 903 тис. гривень залишити в розпорядженні товариства, направивши його в Фонд розвитку виробництва.»
Результати голосування: «за» - в кількості 304 165 482 (триста чотири мільйони сто шістдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят два) голоси, що складає 99,625900% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - 1 094 631 (один мільйон дев’яносто чотири тисячі шістсот тридцять один) голос, що складає 0,358534% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів «утрималось» - 46 925 (сорок шість тисяч дев’ятсот двадцять п’ять) голосів, що складає 0,015370% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів;
- по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:
« Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:
- договори підряду, надання послуг, купівлі-продажу нерухомого майна, а також постачання, в яких товариство є постачальником (продавцем) або покупцем продукції, граничною сукупною вартістю 800 млн. грн. за кожним окремим договором, за умови погодження таких договорів наглядовою радою товариства на підставі умов статуту товариства;
- договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), в яких товариство буде позикодавцем або позичальником, граничною сукупною вартістю 800 млн. грн., за умови погодження таких договорів наглядовою радою товариства на підставі умов статуту товариства;
- договори кредиту, поруки, застави та/або іпотеки майна товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів наглядовою радою товариства на підставі умов статуту товариства, граничною сукупною вартістю 800 млн. грн.»
Результати голосування: «за» - в кількості 7 784 302 (сім мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі триста два) голоси, що складає 2,32137% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «проти» - 1 700 572 (один мільйон сімсот тисяч п’ятсот сімдесят два) голоси, що складає 0,50713% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів, «утрималось» - 94 615 653 (дев’яносто чотири мільйони шістсот п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят три) голоси, що складає 28,21543% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на Загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.

Розділ II. Фактори ризику

Розділ II «Фактори ризику»

У звітному періоді товариство визначає такі фактори (чинники) ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери товариства:
- фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, слід вважати суттєвими: концентрація істотного (контрольного) пакету акцій (більше 60%) у власності чотирьох юридичних осіб, які, можливо, діють спільно, або об´єднаються. Власники акцій мають рівні права стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
- фактори що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, не слід вважати суттєвими, через відсутність прийняття у звітному періоді рішення уповноваженого органу про збільшення статутного капіталу емітента;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями емітента можна вважати суттєвими, адже рішення про розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів. Чергові загальні збори акціонерів товариства які відбулися 28 квітня 2012 року прийняли рішення дивіденди не нараховувати, чистий прибуток 2011 року залишити в розпорядженні товариства, направивши його в фонд розвитку виробництва.
Боргові цінні папери відсутні;
- недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками є несуттєвими. Товариство має стабільне фінансове становище;
- дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам, відсутні;
- порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів є загальновідомим, але будь-які зміни в податковому законодавстві можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування. Цінні папери, які розміщуються – відсутні;
- будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні.
Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
- нерентабельність - діяльність товариства в звітному періоді є рентабельною.
В подальшому також прогнозується одержання прибутків при умовах виконання запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції;
- нестача ресурсів – перед емітентом можуть виникнути проблеми з отриманням за прийнятну ціну якісної сировини чи комплектуючих, потрібних для оперативної діяльності. З метою усунення впливу цього фактора, товариство намагається створювати достатні запаси сировини, працює з декількома постачальниками, в умовах договорів на постачання сировини чи комплектуючих передбачає штрафні санкції до постачальника за недопоставку, несвоєчасне постачання або постачання неякісної сировини чи комплектуючих;
- конкуренти – ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств з виробництва гірничошахтного обладнання. З метою зниження ризику конкуренції, товариство, згідно з програмою по технічному переозброєнню, здійснює придбання високоякісного технологічного обладнання та інструменту, впроваджує нові, більш прогресивні технології по механічній та термічній обробці деталей та вузлів гірничошахтного обладнання, виготовляє продукцію, що відповідає гірничотехнічним умовам та індивідуальним вимогам замовників, розширює номенклатуру продукції та ринки її збуту, проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні;
- собівартість – ризик зростання витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), залежить від змін вартості на сировину та енергоносії, що може призвести до зростання собівартості продукції. Мінімізувати ризик збільшення собівартості продукції вдається за умови прогнозованості змін вартості сировини, енергоносіїв, але ці заходи не є гарантією усунення ризику збільшення собівартості продукції, яка виробляється, тому що зміни вартості енергоносіїв, сировини є непередбачуваними. Емітент займається розробкою та впровадженням заходів щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкція конвеєрів, технологія виробництва, посилюється контроль з метою економії всіх видів ресурсів;
- відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об’єктів , обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) – даний ризик не суттєвий для товариства, термін дії ліцензій своєчасно продовжується;
- нестабільність фінансово-господарського стану – товариство не має позикового капіталу та має стабільний фінансово-господарський стан;
- проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – товариство не має проблем із залученням коштів для розширення діяльності;
- неякісне технологічне обладнання – товариство проводить активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій;
- ризики, пов’язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент – товариство виступає учасником декількох судових процесів, але на його діяльність це не впливає;
- екологічні ризики - ризики забруднення навколишнього середовища, атмосферного повітря, водних ресурсів. З метою запобігання даних ризиків емітент виконує план заходів, спрямований на покращення стану навколишнього середовища. В товаристві виконується робота з реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення.

Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
- податкове навантаження - податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитись по-різному, часто змінюється. Відповідні органи регіонального управління, а також державні органи можуть не погодитись з тлумаченням цього законодавства керівництвом емітента і його застосуванням в ході діяльності та операцій емітента. В результаті податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків, штрафів, пені.
- невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента – несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища;
- політична нестабільність – на даний період політична ситуація в країні стабільна;
- рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – рецесія в економічному розвитку держави може не дозволити виконати заплановані на наступний рік обсяги виробництва емітента через низьку платоспроможність внутрішнього ринку, тому емітент активно працює над розширенням ринків збуту продукції;
- зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому – зростання інфляції в країні спостерігається постійно, емітент для зниження впливу цього фактору займається розробкою і впровадженням заходів по зниженню собівартості продукції;
- неефективна судова система – суттєвого впливу цей фактор ризику на діяльність емітента не має;
- обмеження на валютні операції – обмежень на валютні операції емітент не має.
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.
Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1. Основні види діяльності емітента:
- виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва ;
- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
- ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту ;
- інші види оптової торгівлі .
Нові види діяльності протягом звітного періоду емітент не розпочав здійснювати та не припинив здійснювати певні види діяльності.
3.2. Емітент у звітному періоді отримав дохід від реалізації гірничо-шахтного обладнання у сумі 298235,18 тис. грн., у т.ч. експортні операції – 16143,5 тисрн., що становить в загальному обсязі продажів – 5,4 %.
Обсяги виробництва за звітний період склали 291402,9 тис. грн., у т.ч. вироблено конвеєрів 29 шт.., на суму 196568,2 тис. грн..
Відпускні ціни реалізації конвеєрів встановлюються на договірних умовах з урахуванням деяких факторів, що діють на момент укладання договору:
- технічні умови по індивідуальному замовленню конвеєрів;
- рівень діючих цін на схожі типи конвеєрів;
- зростання цін на матеріали, трудові та енергетичні ресурси.
Емітент не проводить свою діяльність у декількох країнах.
Протягом звітного періоду були запропоновані на ринку нові види продукції.
Так на замовлення ПАТ «ДТЕК «Шахта Комсомолець Донбасу» емітентом розроблено, виготовлено і відвантажено два скребкових конвеєри СП251.13-261-05 – вартістю 10996,0 тис. грн., та СП251.13-261-07 – вартістю 12662,5 тис. грн.;
для шахти імені Героїв космосу ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» скребковий конвеєр СП251.14-262.07 з новим рештачним ставом та посиленими балками для роботи з комбайном К-200 та кріпью КД80 – вартістю 10895,0 тис. грн.;
для ТДВ «Шахта «Білозерська» ТОВ «ДТЕК «Добропільєвугілля» скребковий конвеєр СПЦ271М-24.23 для роботи із кріпленням 3КД90Т і комбайном 2ГШ68Б із рейкою БСП1. Конвеєр виготовлений на новому потужному прокатаному профілі Н230. Для приводів даного конвеєра вперше застосовані блоки потужністю N=3х200 кВт, з відстанню між ланцюгами 260мм (раніше 300 мм), для цього довелося виготовити нову цільну зірочку з посадковим розміром Ø220мм (раніше Ø190мм) – вартістю 16852,0 тис. грн.;
для шахти «Новодонецька» ТОВ «ДТЕК «Добропільєвугілля» скребковий конвеєр-перевантажувач СПЦ271М-81.03. Конвеєр виготовлений на прокатаному профілі Н228, з шириною ставу 692 мм, з відстанню між ланцюгами 300 мм. Конвеєр комплектується дробаркою. Вартість конвеєра 5428,0 тис. грн.;
для ВП «Шахта імені Я.М. Свердлова» ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» скребковий конвеєр СП251.13.00.00.000-163.02 для роботи із кріпленням 09ДТ і комбайном УКД400. Спеціальний конвеєр виготовлений з рейкою комбайна розташованою під вибоєм для роботи з комбайном УКД400. Вартість конвеєра 14970,0 тис. грн.;
для ВП «Шахта «Червоний партизан» ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» скребковий конвеєр СП251.13.00.00.000-163.03 для роботи з кріпленням 2КД90 і комбайном КШ1КГУ з рейковим типом подачі комбайна типу «Ейкотрак». Спеціальний конвеєр виготовлений з телескопічним гідравлічним головним приводом конвеєра. Вартість конвеєра 13308,0 тис. грн.
Сума виручки за нову продукцію за звітний період наростаючим підсумком складає 85111,5 тис. грн.

3.3.Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалось.
3.4.Протягом звітного періоду змін в джерелах надходження сировини не відбулись. В першому кварталі 2012 року до групи основних постачальників емітента увійшли нові підприємства:
- ПАТ «Дружківський машзавод»;
- ПАТ «Донецькгірмаш».
Зміна цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари відсутня.
Імпортні матеріали (сировина) й товари займають 4,01% в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента.
3.5. Основні клієнти емітента, через які було отримано у звітному періоді 10 або більше відсотків доходу відсутні. Предметом угод є гірничошахтне обладнання. Вимогb щодо якості предмета, цін та строків дії договорів визначаються відповідно до обов’язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства. Змін кількості основних клієнтів не було.
3.6. Інформація про спільну діяльність відсутня, емітент не веде з іншими підприємствами спільну діяльність.

3.7.Протягом звітного періоду було отримано наступні дозволи:
- дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 169.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, строк дії дозволу по 26.11.2014р.;
- дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 170.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012 р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, строк дії дозволу по 21.05.2013р..
Протягом звітного періоду були отримані наступні ліцензії:
- роздрібна торгівля тютюновими виробами (переоформлення), серія АГ № 481884 видана 05.01.2012 р. Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Харківській області, строк дії ліцензії до 20.10.2012р.;
- надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, серія АВ № 548957 видана 13.01.2012р. Міністерством інфраструктури України, строк дії ліцензії необмежений;
- надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, серія АГ № 582999 видана 14.02.2012р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, строк дії ліцензії до 30.06.2014р.;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, серія АВ № 593417 видана 13.04.2012 р. Державною інспекцією техногенної безпеки України, строк дії ліцензії необмежений.
3.8. Інформація про об’єкти на право інтелектуальної власності за 1 півріччя 2012 р.
а) Патент України на корисну модель № 66932 «З’єднувальна ланка для круглоланкового ланцюга» від 25.01.2012 р., Бюл. № 2, 2012 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
Пріоритет від 25.06.2011р., термін дії 10 років, до 25.06.2021 р.
Короткий опис: з’єднувальна ланка в місці з’єднання з круглоланковим ланцюгом виконана у вигляді фасонної форми з кривизною, що більше радіуса циліндричної форми ланки круглоланкового ланцюга, і з можливістю двокрапкового контакту.
б) Патент України на корисну модель №67909 «З’єднувальна ланка» від 12.03.2012 р. Бюл. 5, 2012 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
Пріоритет від 01.08.2011 р., термі дії 10 років, до 01.08.2021 р.
Короткий опис: запірний елемент виконаний у вигляді П-подібної скоби, розміщеної у двох отворах фіксатора і напівланок з’єднувальної ланки, а фіксатор виконаний з повздовжніми пазами.
в) Патент України на корисну модель № 70160 «Боковина рештака шахтного скребкового конвеєра» від 25.05.2012 р., Бюл. № 10, 2012 р. виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
Пріоритет від 01.12.2011 р., термін дії 10 років, до 01.12.2021 р.
Короткий опис: боковина рештака шахтного скребкового конвеєра ∑- подібної форми складається з вертикальної стінки і перпендикулярних верхньої та нижньої клиновидних полиць різної ширини, внутрішні поверхні яких виконані з ухилом до повздовжньої осі зовнішньої западини. Маси верхньої та нижньої частини профілю максимально збалансовані щодо поздовжньої осі боковини.
Протягом звітного періоду у емітента не було підстав для припинення чинності прав інтелектуальної власності та визначення їх не дійсними.

3.9. Науково-дослідна політика емітента спрямована як на розробку принципово нових видів продукції, так і на значне удосконалення уже існуючих.
Так у звітному періоді витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт склали 2279,6 тис. грн., витрати на дослідження та розробки – 840,8 тис. грн., що становить 0,01% у загальній сумі витрат емітента.
3.10. Сума довгострокових фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду не змінилась і складає 96 тис. грн.. Сума поточних фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду не змінилась і складає – 21566,0 тис. грн.
Сума капітальних інвестицій, що повзані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного періоду, складає 14244,0 тис. грн.
Капітальні та фінансові інвестиції здійснені за рахунок власних коштів емітента.
3.11. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

4.1. Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Основнi засоби емітента вiдображено в облiку в вiдповiдностi з Положенням бухгалтерського облiку П(С)БО №7 "Основнi засоби".
На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 196 952,0 тисрн., залишкова вартість основних засобів складає – 102 784,0 тис. грн., знос основних засобів складає – 94 168,0 тис.грн.
На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 203 241,0 тисрн., залишкова вартість основних засобів складає – 105 074,0 тис. грн., знос основних засобів складає – 98 167,0 тис. грн.
Переоцінка основних засобів не здійснювалась.
Зміни у структурі основних засобів у звітному періоді не відбувались. Метод амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів у звітному періоді застосовуеться у відповідності з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом.
Рівень використання виробничих потужностей за звітний період - 100%.
4.2. Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зношуються поступово, а їх вартість переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у міру використання. Поповнюються вони за рахунок капітальних вкладень.
Рівень зносу основних засобів складає 48,3 %. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Капітальні інвестиції емітента в необоротні матеріальні активи за звітний період склали 14 244,0 тисрн.
4.3 Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 8 035,0 тис.грн. для порівняння: за 1 півріччя 2011 року – 12 008,0 тис. грн. Зменшення витрат пов'язане з тим, що більшість основних засобів, які потребували ремонту, були відремонтовані в 2011 році.
4.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися. Основні засоби, щодо яких за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року виникли передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, відсутні.
4.5. Основні засоби емітенита, що тимчасово не використовуються - відсутні, повністю амортизовані станом на 30.06.2012 р., які продовжують використовуватись. – 6 019,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу в звітному періоді відсутня.
Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
4.6. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками, у звітному періоді не було.
4.7. Станом на 30.06.2012 р. на балансі емітента обліковується придбане за рахунок власних коштів, але не введене в експлуатацію, обладнання на суму – 11 248,0 тис. грн.

4.8. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
4.9. Додаткова інформація, що передбачена п.п.4.1.-4.7. – відсутня.

Розділ V. Інформація про працівників емітента

5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду склала 3028 особи.
Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.
Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи – 2999 особ.
Кількість осіб, які працюють за сумісництвом – 23 особи,
на умовах неповного робочого часу- 58 осіб.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду - 52827,8 тисрн.
Зміна чисельності працівників протягом звітного періоду становить 113 осіб (з початку року), що пов’язано з прийняттям на роботу сезонних працівників для обслуговування невиробничого комплексу (пансіонат «Сонячний», база відпочинку «Борова», дитячий оздоровчий табір «Берізка»).
Емітент не має дочірніх підприємств, які разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ" - 00165712

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента не відбувалось. Органи та посадові особи емітента здійснюють свою діяльність в межах компетенції, визначеної Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства.
В звітному періоді відбулись зміни в персональному та кількісному складі правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
Рішення про встановлення складу правління в кількості 9 осіб та в складі: голова правління і 8 членів правління, а також про припинення повноважень попереднього складу членів правління в кількості 6 осіб прийнято наглядовою радою ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (протокол засідання наглядової ради від 29.02.2012 р.), а також наглядова рада підтвердила на цьому засіданні повноваження голови правління товариства.

Основні дані про посадових осіб емітента

ПІБ фізичної особи або назва юридичної особи

ЕДРПОУ

Посада

Рік народження

Освіта

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)

у прямому володінні

через афілійованих осіб

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Липовецький Леонід Семенович

член наглядової ради (11років 8місяців)

1961

вища

1.57

1.57

0.000

0.000

Директор Харківського державного сервісного центру "СТЕМ". Код за ЄДРПОУ 21200559

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр

211666

член наглядової ради (2роки1місяць)

695303.76

695303.76

20.735

20.735

Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал"

20337279

член наглядової ради (2роки1місяць)

0.01

0.01

0.000

0.000

Висоцький Геннадiй Васильович

голова правлiння (17років11місяців)

1950

вища

945916.43

945916.43

28.208

28.208

Євглевський Леонiд Петрович

член правлiння (17років11місяців)

1951

вища

1.10

1.10

0.000

0.000

Коропець Микола Сергiйович

член правлiння (17років11місяців)

1949

вища

1.50

1.50

0.000

0.000

Висоцький Геннадiй Геннадiйович

член правлiння (7років9місяців)

1972

вища

3867.52

3867.52

0.115

0.115

Баранников Віталій Володимирович

член правління (4місяці)

1980

вища

Жданов Олексій Михайлович

член правління (4місяці)

1982

вища

Кирнова Ірина Миколаївна

член правління (4місяці)

1972

вища

Леонтьєв Вадим Едуардович

член правління (4місяці)

1969

вища

Рак Лариса Миколаївна

член правління (4місяці)

1973

вища

Сiмкович Марина Володимирiвна

член ревізійної комісії(8років1місяць)

1968

вища

26.60

26.60

0.000

0.000

Лепякіна Інна Геннадіївна

член ревізійної комісії(6місяців)

1969

вища

Головний спеціаліст контрольно-ревізійної роботи ТОВ "НВК"Гірничі машини" Код за ЄДРПОУ 37041854

Крюков Сергій Прокопійович

член ревізійної комісії(6місяців)

1973

вища

Керівник Департаменту економічної безпеки ТОВ "НВК"Гірничі машини"Код за ЄДРПОУ 37041854

 

 

До 03.12.2011р. Липовецький Л.С. обіймав посаду голови наглядової (спостережної) ради товариства 11 років, з 03.12.2011р. Липовецький Л.С. є членом наглядової ради товариства.
До 03.12.2011 р. Сімкович М.В. обіймала посаду голови ревізійної комісії 7років 6 місяців, з 03.12.2011 р. Сімкович М.В. є членом ревізійної комісії товариства.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

ПІБ фізичної особи або назва юридичної особи

ЕДРПОУ

Посада в емітента

Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства

Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства

Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*

1

2

3

4

5

6

7

8

6.3. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах, емітент не має дочірніх/залежних підприємств.

6.4. Суб´єкти підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство – відсутні.
Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

 

 

Розділ VII. «Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

7.1. Загальна кількість акціонерів емітента на кінець звітного періоду склала 3269 осіб. Загальна кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду склала 335332950 шт .

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"

ЕДРПОУ

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів

у прямому володінні

через афілійованих осіб

разом

1

2

3

4

5

6

7

Green Trails Properties Limited

1557308, Британськi Вiргiнськi острови Tortola 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town

671073.08

671073.08

20.012

20.012

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited

211666, Кiпр Nicosia , JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C 1066

695303.76

695303.76

20.735

20.735

CINDER ENTERPRISES Limited

557218, Британськi Вiргiнськi острови Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town

335332.50

335332.50

10.000

10.000

фізична особа

945916.43

945916.43

28.208

28.208

 

Розділ VIII. «Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітента»

8.1. Протягом звітного періоду між емітентом з одного боку і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами з іншого боку, правочини не укладались. Дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.
8.2. Операції з афілійованими особами протягом звітного періоду відсутні.

Розділ IX. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1 За звітний період судові процеси, процедури досудового врегулювання спорів (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), в яких учасником виступає ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - емітент), члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, відсутні.
Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента .
Дочірні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.
Провадження у справі про банкрутство не відкривалось.
Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні.
9.2 Протягом звітного періоду емітентом були сплачені штрафні санкції у розмірі 59,0 тис.грн., у т.ч. АК «Харківобленерго» за перевищення договірних величин споживання потужності- 44,0 тисрн. , фонду соціального страхування- 9,0 тис.грн. ( згідно акту перевірки), інші- 6,0 тис.грн.

Розділ X. Інформація про цінні папери емітента

10.1. Інформація про акції емітента.
10.1.1.
- тип акцій- прості;
- форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
- номінальна вартість акції - 0.01 грн.;
- кількість акцій, які перебувають в обігу -335332950 шт.;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних
паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента немає;
- дата реєстрації випуску - 21.05.2010 р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 25/20/1/10 ;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску -Харківське ТУ ДК ЦПФР. Протягом звітного періоду зміни прав власників акцій не було.
Привілейованих акцій емітент не випускав.

10.1.2.Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, відсутні.

10.1.3. Емітентом не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у поточному році.

10.1.4. Загальними зборами емітента не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду.

10.2. Емітент не випускав емісійні цінні папери (окрім акцій) протягом звітного періоду.
10.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

10.2.2. Емітент не розміщував облігації із забезпеченням.

10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення відсутні.

10.2.4. Емітент не приймав рішення у поточному році про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій).

10.3 Протягом звітного періоду акції прості іменні ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» з 01.06.2012 р. рішенням Котирувальної комісії ПАТ «Українська біржа» № 569 від 31.05.2012 р. виключено з біржового реєстру та переведено до категорії позалістингових цінних паперів ПАТ «Українська біржа» на підставі п.17.3.1. Правил торгівлі ПАТ «Українська біржа» у зв’язку з невідповідністю мінімальної кількості та вартості укладених угод, визначених у вимогах п.4.1. Розділу IV Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням ДК ЦПФР № 1542 від 19.12.2006 р. Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа» та на позабіржовому внутрішньому ринку.
Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.
Найвища ціна на цінні папери протягом звітного періоду : покупця – 0,50 грн.; продавця – 0,59 грн.
Найнижча ціна на цінні папери протягом звітного періоду: покупця – 0,30 грн.; продавця – 0,50 грн.

10.4.Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі – 167632941,71грн.

10.5. Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України -
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв";
місцезнаходження - 04107, миїв, вул.Тропiнiна, 7-Г;
дата ліцензії на цей вид діяльності - 19.11.2009;
номер ліцензії на цей вид діяльності -АВ № 498004.
Протягом звітного періоду не відбувалося зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

10.6. Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

10.7. Протягом звітного періоду у емітента відсутні інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів).

Розділ XI. Фінансова звітність емітента

Фінансова звітність емітента також складена відповідно до міжнародних стандартів, шляхом трансформації звітності, складеної відповідно до ПСБ(О) та відкоректованої на суми розбіжностей між національними та міжнародними стандартами. Дата переходу на МСФЗ 01 січня 2012 року.

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

Розділ XII. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

12.1 Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
12.2 За підсумками роботи емітента у першому півріччі 2012 року реалізовано готової продукції на суму 275847,9 тис. грн. проти 196764,3 тис. грн. у аналогічному періоді 2011року.
Наряду з нарощуванням обсягів виробництва емітентом ставиться акцент на впровадження нових технологій, зміну та переоснащення виробництва новим технологічним обладнанням.
За рахунок впровадження заходів по технічному переозброєнню виробництва, впровадженню нових технологій, емітент має можливість виготовляти окремі вузли конвеєрів з більш продуктивних, надійних та якісних, що дозволяє значно підвищувати продуктивність та добичу вугілля на шахтах. Значних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не було.
Очікуваний рівень виробництва планується забезпечити не нижче за рівень досягнутий у 2011 році.
Суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість емітента у майбутньому покращити результати діяльності є економічні та політичні фактори.
12.3 Витрати, які понесені емітентом за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва пов’язані з придбанням обладнання згідно з планом підвищення ефективності виробництва. За звітний період емітентом придбано та модернізовано обладнання та інших активів на 14244,0 тис. грн. , що збільшило незавершені капітальні інвестиції на 1177,0 тис. грн. Джерелом покриття витрат є прибуток від здійснення фінансово-господарської діяльності емітента в майбутніх звітних періодах.
12.4 В умовах, які склалися на ринку гірничошахтного обладнання емітентом обрано напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами.
Темп зростання обсягів виробництва за перше півріччя 2012 року склав 140,0%.
Заборгованості по заробітній платі, за споживання енергоносіїв, перед пенсійним фондом у звітному періоді 2012 року немає.
До факторів, які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента відносяться: подорожчання сировини та матеріалів, послуг, енергоносіїв, інфляція, зростання цін реалізації продукції власного виробництва внаслідок збільшення витрат на виробництво, та податковий тиск, неплатоспроможність контрагентів та несвоєчасна оплата за продукцію.

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00165712

1.1.2. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

1.1.3. Скорочене найменування емітента (за наявності)

ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

1.1.4. Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

1.1.5. Поштовий індекс емітента

61001

1.1.6. Область

Харківська

1.1.7. Район

Жовтневий

1.1.8. Населений пункт

м. Харків

1.1.9. Вулиця

Світло шахтаря

1.1.10. Будинок

4/6

1.1.11. Корпус

1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва

А01№421390

1.2.2. Дата видачі свідоцтва

25.07.1994

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво

виконавчий комітет Харківської міської ради

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)

3353329.5

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

3353329.5

 

 

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний рахунок

Валюта

1

2

3

4

Перша Харківська філія ПАТ АКБ «Базис»

351599

260073011236

гривня

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26001200204022

російські рублі

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26009200204002

долари США

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26007200204026

євро

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26000200204001

гривня

Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків»

351373

26001301812233

гривня

Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків»

351373

26001301812233

російські рублі

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260080133825

гривня

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260090233825

долари США

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260000333825

російські рублі

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260020533825

євро

ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків

351618

2600301681833

долари США

ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків

351618

2600301681833

євро

ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків

351618

2600301681833

фунти стерлінгів

Кримське Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Сімферополь

384436

26003307603011

гривня

ХФ ВАТ «Кредитпромбанк»

350727

26005070206

гривня

ХФ ВАТ «Кредитпромбанк»

350727

26004079780206

євро

ХВ ПАТ «Сведбанк»

300164

26006074089101

гривня

ПАТ ВУБ «Грант» м. Харків

351607

26006006956

гривня

ХФ ПАТ «Брокбізнесбанк»

350910

260040099301

гривня

ПАТ «Банк Петрокомерц- Україна»

300120

2600335462101

гривня

Відділення «ХРУ ПАТ «Полтава-банк»

331489

260059196

гривня

АКБ «Золоті ворота»

351931

26008010048479

гривня

ПАТ "ПУМБ"

334851

26001962484478

гривня

ПАТ “Златобанк”

380612

26003300001586

гривня

ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії"

320627

26002013007516

гривня

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

29.52.1

Ремонт і технічне обслуговання машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

29.52.3

Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

29.52.4

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

73.10.2

Інші види оптової торгівлі

51.90.0

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

60.24.0

2. Інформація про загальні збори акціонерів

Чергові

Позачергові

1

2

3

Вид загальних зборів*

x

Дата проведення

28.04.2012

Кворум зборів**

91.04612

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування

Організаційно-правова форма

Ідентифіка-ційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс

Вид діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Номер ліцензії або іншого документа

1

2

3

4

5

6

7

8

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний аудит"

Товариство з обмеженою відповідальністю

21231235

61002, Харківська обл., маркiв, Київський р-н, вул. Червонопрапорна , 7/9 офiс 107, тел.(факс) (057) 714-30-16,716-43-96

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Аудиторська Палата України

26.04.2007

3991

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

Акціонерне товариство

09807750

61050, Харківська обл., м. Харкiв, Московський р-н, пр. Московський, 60, тел. (факс) (057)733-92-35,738-80-54

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку епозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

ДК ЦПФР

12.01.2010

АВ № 507201

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Акціонерне товариство

35917889

04107, Київська обл., миїв, Шевченківський р-н, вул.Тропініна, 7-г, тел.(факс) (044)585-42-40

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозітарна діяльність, а саме депозітарна діяльність депозітарію цінних паперів

ДК ЦПФР

19.11.2009

АВ № 498004

Публiчне акцiонерне товариство "Українська біржа"

Акціонерне товариство

36184092

01601, Київська обл., миїв,Печерський р-н, вул.Шовковична,42-44, тел.(факс) (044)495-74-74,495-74-73

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

ДК ЦПФР

22.10.2010

АГ № 399339

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛЕММА"

Акціонерне товариство

22623173

61166, Харківська обл., м. Харків, вул. Коломенська, буд. 3, тел.(факс) (057)759-12-99,759-12-98

Страхування у формі обовзкового

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

25.05.2011

АВ № 584299

Приватне акціонерне товариство "Стархова компанія "СТАТУС"

Акціонерне товариство

31201694

61058, Харківська обл., м. Харків, вул. Данилевського, буд. 26, тел.(факс) (057)701-24-77

Інші послуги в сфері страхування

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

28.01.2011

АГ № 569306

Приватне акціонерне товарство "Страхова компанія "Дніпроінмед"

Акціонерне товариство

21870998

49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, буд. 21, кім. 307, тел. (факс) (0562)726-55-40,370-18-96

Страхування у формі добровільного

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

25.08.2011

АВ № 584873

Товариство з обмеженою відповідальністю "Об`єднана реєстраційна компанія"

Товариство з обмеженою відповідальністю

23785133

Донецька обл., монецьк, вул.Університетська, 52, тел.(факс) (062)337-06-00, 337-10-41

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

ДК ЦПФР

21.10.2009

АВ№493254

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування

Форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21.05.2010

25/20/1/10

Харківське теруправління ДК ЦПФР

UA4000076459

прості

бездокументарна

іменні

0.01

335332950

3353329.5

100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)

Строк виплати відсотків

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка у статутному капіталі (відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)

у тому числі: сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)

у тому числі: сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

7

1. Виробничого призначення

92292.9

94802.2

92292.9

94802.2

будівлі та споруди

22820.7

23335.3

22820.7

23335.3

машини та обладнання

59036.7

60514.1

59036.7

60514.1

транспортні засоби

4469.5

4566.0

4469.5

4566.0f

інші

5966.0

6386.8

5966.0

6386.8

2. Невиробничого призначення

10494.1

10272.2

10494.1

10272.2

будівлі та споруди

8935.8

8703.8

8935.8

8703.8

машини та обладнання

174.6

156.5

174.6

156.5

транспортні засоби

9.9

9.3

9.9

9.3

Інші

1370.8

1402.6

1370.8

1402.6

Усього

102784.0

105074.4

102784.0

105074.4

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів

522192

473330

Статутний капітал

3353

3353

Скоригований статутний капітал

3353

3353

Опис*

розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.

розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок**

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 30.06.2012 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 30.12.2011 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії

Дата оприлюднення повідомлення

Вид інформації

1

2

3

05.01.2012

05.01.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29.02.2012

01.03.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

27.03.2012

27.03.2012

Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента

01.06.2012

05.06.2012

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Баланс
на 30.06.2012

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

414

369

- первісна вартість

011

2047

2139

- накопичена амортизація

012

-1633

-1770

Незавершені капітальні інвестиції

020

10071

11248

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

102784

105074

- первісна вартість

031

196952

203241

- знос

032

-94168

-98167

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

- первісна вартість

036

- накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

96

96

- інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

269

269

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

113634

117056

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

86716

69114

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

60704

64176

Готова продукція

130

5023

389

Товари

140

Векселі одержані

150

494

494

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

103369

177349

- первісна вартість

161

104664

178644

- резерв сумнівних боргів

162

-1295

-1295

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- з бюджетом

170

519

- за виданими авансами

180

8030

6941

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

714

836

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

42081

102416

Поточні фінансові інвестиції

220

21566

21566

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

86910

42627

- у т.ч. в касі

231

6

7

- в іноземній валюті

240

7257

517

Інші оборотні активи

250

13785

3503

Усього за розділом II

260

436649

490447

III. Витрати майбутніх періодів

270

85

32

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

216

Баланс

280

550584

607535

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3353

3353

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

403093

464995

Резервний капітал

340

4981

4981

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

61903

48863

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

473330

522192

Частка меншості

385

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

6

Вписуваний рядок - з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

6

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

1200

1200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

29293

38081

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

91

8517

- з бюджетом

550

7910

6531

- з позабюджетних платежів

560

- зі страхування

570

4443

1972

- з оплати праці

580

9454

4219

- з учасниками

590

- із внутрішніх розрахунків

600

62

51

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

24801

24766

Усього за розділом IV

620

77254

85337

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

550584

607535

Звіт про фінансові результати
30.06.2012

 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

357357

238148

Податок на додану вартість

015

-56786

-39626

Акцизний збір

020

Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту)

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

300571

198522

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-215631

-164380

Загальновиробничі витрати

045

Валовий:

- прибуток

050

84940

34142

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

105475

101854

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

-12385

-12444

Витрати на збут

080

-7589

-6598

Інші операційні витрати

090

-108817

-104547

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

61624

12407

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

6000

25713

Вписуваний рядок - з рядка 130 графа 3 Дохід повязаний з благодійною допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

-106

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

-6244

-25813

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

61380

12201

- збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

12517

12517

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

48863

9436

- збиток

195

Надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:

- прибуток

220

48863

9436

- збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

151522

118749

Витрати на оплату праці

240

53967

43653

Відрахування на соціальні заходи

250

20224

17960

Амортизація

260

10380

11401

Інші операційни витрати

270

8702

11564

Разом

280

244795

203327

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

335332950

335332950

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

335332950

335332950

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.14571

0.02814

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.14571

0.02814

Дивіденди на одну просту акцію

340

Примітки до звітів


Примітки до квартальної фінансової звітності
ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» за 1 півріччя 2012 року

БАЛАНС

Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi господарськi операцiї, здiйсненi у 1 півріччя 2012 р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 30.06.2012 р. складає 2 139 трн., накопичена амортизацiя складає 1 700 т.грн. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. Станом на 30.06.2012 р. основнi засоби складають 203 241 трн., знос 98 167 т.грн., залишкова вартiсть – 105 074 т.грн. Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.
Характеристика i балансова вартiсть основних засобiв:

Початкова вартiсть Знос Залишкова вартiсть Коеф. зносу
Будинки i спорудження 70 255 38 217 32 038 54,4%
Iнструм., пристосуван., iнвентар 17 149 9 360 7 789 54,6%
Машини й устаткування 104 360 43 689 60 671 41,9%
Транспортнi засоби 11 477 6 901 4 576 60,1%
Усього 203 241 98 167 105 074 48,3%

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ – 6
019 тисрн. Вартiсть незавершених капітальних інвестицій станом на 30.06. 2012 р. складає 11 248 трн. До складу незавершених капітальних інвестицій вiдносяться iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тисрн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 133 679 трн., у тому числі вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 64 176 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 30.06.2012 р. вартiсть одержаних векселiв - 494 трн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 30.06.2012 р. складає 293 353 трн., в тому числi:
- за продукцiю основної дiяльностi – 171 982 тис.грн.
- за товари – 6 662 тис.грн.
- iнша дебiторська заборгованiсть – 114 709 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та не отриманi – 6 941 тис.грн., розрахунки з комiсiонерами – 5 643 тис.грн., а також передплата за обладнання – 22 987 тисрн. Основними дебiторами пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi окремих дебiторiв та станом на 30.06.2012 р. складає 1 295 тисрн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 30.06.2012 р. складають – 21566тисрн. Iншi оборотнi активи станом на 30.06.2012 р. складають 3 503 тисрн. Витрати майбутніх періодів станом на 30.06.2012 р. становлять 32 тисрн. На кiнець звітного періоду пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 43 144 тисрн. Протягом звiтного кварталу розмiр власного капiталу збiльшився на 48 862 тисрн. та складає 522 192 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал – 3 353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал – 464 995 тис.грн., - резервний капiтал – 4 981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток – 48 863 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть становить 85337 тисрн., в тому числi:
- за товари, роботи, послуги складає 40 903 тис.грн.
- одержанi аванси 8 517 тис.грн.
- заборгованiсть бюджету – 6 531 тис.грн.
- зi страхування 1 972 тис.грн.
- по заробiтнiй платi – 4 219 тис.грн.
- iншi – 23 195 тис.грн.
Вiдстроченi податковi активи станом на 30.06.2012 р. складають 269 тисрн. та розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих товарів, робіт, послуг складається з виробничої собiвартостi товарі, робіт , послуг, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду, розподiлених загально- виробничих витрат та виробничих витрат. У статтi "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохід вiд реалiзацiї матерiалiв вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Дохід (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, послуг) за поточний період становить – 357 357 тисрн. Податок на додану вартiсть за поточний період становить – 56 786 тисрн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за поточний період – 300 571 тисрн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить – 215 631 тисрн. При цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї, дорiвнює – 84 940 тисрн. В статтi "iншi операцiйнi доходи" (ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 105 475 тисрн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють – 12 385 тисрн. У статтi "Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку продукцiї покупцям i становлять у звiтному періоді – 7 589 тисрн., iншi операцiйнi витрати складають – 108 817 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на пiдприємствi становить – 61 624 тисрн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В статтi "iншi доходи" (ряд 130) вiдображенi доходи, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною i фiнансовою дiяльнiстю i становлять – 6 000 тисрн. В статi "iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять – 6 244 тисрн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить – 12 517 тисрн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний період становить – 48 863 тисрн. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному періоді за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 244 795 тисрн. у тому числi: - матерiальнi витрати – 151 522 тис.грн., - витрати на оплату працi – 53 967 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи – 20 224 тис.грн., - амортизацiя – 10 380 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати – 8 702 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю становить – 0,14571 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.