Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00165712

Повне найменування емітента:

Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

Скорочене найменування емітента:

ВАТ "Світло шахтаря"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Відкрите акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Область

Харківська

Район

Жовтневий

Адреса:

61001, м. Харків, Світло шахтаря, 4/6

Телефон/факс емітента:

0577331825 / 0577315066

Веб-сайт емітента:

www.shaht.kharkov.ua

Дата складання

30.06.2011

Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації

3.7. Протягом звітного періоду було отримано ліцензію для надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом серія АВ № 553007, видану Мiнiстерством транспорту та зв"язку України 17.02.2011 р. на необмежений термін. Ліцензію отримано в зв'язку з закінченням строку дії 09.02.2011 р. ліценції для надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом серія АБ № 271807, виданої Мiнiстерством транспорту та зв"язку України.

Вступ

Придбання цінних паперів ВАТ "Свiтло шахтаря" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

Розділ I. Основні відомості про емітента

1.1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря" .
Скорочене найменування : ВАТ "Свiтло шахтаря".
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 00165712.

1.2 Інформація про державну реєстрацію емітента
Дата державної реєстрації: 25.07.1994

Серія і номер свідоцтва : А01 №421390
Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

Місцезнаходження емітента : Харкiвська обл., 61001 м.Харкiв Жовтневий р-н вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25 (057)731-50-66
Адреса електронної пошти емітента : svet@shaht.kharkov.ua
Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи про його цінні папери - www.shaht.kharkov.ua,
Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : м.Харкiв Жовтневий р-н вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6 , бюро цінних паперів.
Міжміський код, телефон та факс емітента : (057)733-18-25 (057)733-30-58
Адреса електронної пошти спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента : ggv@shaht.kharkov.ua
Веб-сторінкана -відсутня.
1.3 Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 16 років та емітента створено на невизначений строк.

1.4 Купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язана з основною діяльністю, не мала місце протягом звітного періоду.

1.5. Структурні зміни протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента та їх функціональному призначенні не відбувалися.
Протягом звітного періоду структурні зміни відбувалися в основних структурних підрозділах емітента. З метою удосконалення структури управління і впорядкування чисельності персоналу ливарних цехів №1 та №3 в зв"язку з скороченням об"єму виробництва лиття об"єднано ливарні цехи №1 та №3 в єдиний структурний підрозділ. Це об"єднання не призвело до зміни функціонального призначення ливарного цеху.
1.6 Протягом звітного періоду не створювались дочірні підприємства емітента та не було набуття підприємством статусу залежного від емітента.

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на початок
звітного періоду - 3353329,50 грн,
на кінець звітного періоду - 3353329,50 грн.
Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду 411 427 тис. грн. ;
на кінець звітного періоду 420 863 тис. грн.
Змін розміру або структури статутного капіталу протягом звітного періода не відбувалося.

1.8. Протягом звітного періоду емітент участь в об'єднаннях підприємств не приймав і не припиняв.

1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду:
дата зборів - 30.04.2011 р. ;
вид зборів - чергові;
кворум загальних зборів - кворум для проведення загальних зборів не досягнуто, зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів та їх представників - 89 осіб, яким належить 175950319 простих іменних акцій, що становить 52,47% ;
питання порядку денного зборів :
1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
2.Звіт Спостережної Ради ВАТ «Світло шахтаря» про роботу в 2010 році.
3.Звіт Ревізійної комісії та висновки про річні результати роботи ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
4.Про затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
5.Про затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
6.Припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства та дообрання члена Ревізійної комісії Товариства.
7.Про зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам
Закону України «Про акціонерні товариства».
8.Про внесення змін та доповнень в Статут Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням
діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін та доповнень в Положення Про Загальні збори Товариства та затвердження його нової редакції
у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Про внесення змін і доповнень в Положення Про Наглядову раду Товариства та затвердження його нової редакції
у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Про внесення змін і доповнень в Положення Про Правління Товариства та затвердження його нової редакції у
зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Про внесення змін і доповнень в Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
13.Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
14.Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
15.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
16.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства.
17.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.
18.Обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Чергові загальні збори акціонерів не відбулись у зв"язку з відсутністю кворуму.

Розділ II. Фактори ризику

Фактори (чинники) ризику, пов´язані з інвестуванням у цінні папери емітента відсутні.
До факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які впливають на діяльність емітента, можна віднести собівартість (в умовах зростаючої інфляції, зростають витрати на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що у майбутньому може призвести до зниження доходу емітента, зниження рентабельності). Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент шукає шляхи для зменшення витрат на виробництво та збут продукції (робіт, посліг) шляхом пошуку нових постачальників з прийнятними цінами.
Серед основних політичних та макроекономічних ризиків в діяльності підприємства емітента можливо виділити наступні:

-ризик зміни правового середовища;

-ризик кризових явищ на фінансовому ринку;

-ризик, пов´язаний із зміною кон´юктури ринку, в якому діє Товариство.

Цей ризик є пердбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється емітентом;

-макроекономічні та форс-мажорні ризики.

Також негативно впливають на діяльність Товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фінансово-економічні зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі фактори можуть призвести до зменшення обсягів виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Емітент для запобігання впливу даних ризиків проводить постійний моніторинг чинного законодавства. Система оцінки та управління ризиками відсутня. Дочірніх підприємств Товариство не має.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1. Основні види діяльності емітента:
- виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва ;
- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
- ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва ;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту ;
- інші види оптової торгівлі .
Нові види діяльності протягом звітного періоду емітент не розпочав здійснювати та не припинив здійснювати певні види діяльності.
3.2. Емітент у звітному періоді отримав дохід від реалізації гірничо-шахтного обладнання у сімі 236106,3 тис. грн., у т.ч. експортні операції — 54,7 тис.грн., що становить в загальному обсязі продажів - 0,023%.
Протягом звітного періоду емітентом було розроблено та запропоновано на ринку модернізовану стругову установку УСТ2М із збільшеним ресурсом рештачного поставу, новим виконовчим органом струга, збільшеним калібром тягового ланцюга струга (замість ланцюга калібру 24х86 мм застосовано ланцюг 26х92 мм) та збільшеною потужністю приводних блоків (потужність одного блоку привода збільшена з 55 кВт до 75 кВт).
Стругові установки є перспективним обладнанням для використання на багатьох шахтах України і тому емітент планує в майбутньому створювати і виготовляти різні стругові установки в залежності від вимог замовника.
Обсяги виробництва стругової установки УСТ2М — 3 шт., середньореалізаційні ціни — 10538,20 грн. з урахуванням ПДВ, сума виручки за цю продукцію за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року— 31614,60 грн.

3.3. Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбувалося.
3.4.Змін в джерелах надходження сировини та постачальників емітента протягом звітного періоду не відбувалось. Змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не було.
Імпортні матеріали (сировина) й товари займають 4% в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента.
3.5. Основні клієнти емітента, через які було отримано у звітному періоді 10 або більше відсотків доходу відсутні. Предметом угод є гірничо- шахтне обладнання. Вимоги щодо якості предмета, цін та строків дії договорів визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства. Змін кількості основних клієнтів не було.
3.6. Емітент не веде з іншими підприємствами спільну діяльність.

3.7. Протягом звітного періоду було отримано ліцензію для надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом серія АВ № 553007, видану Мiнiстерством транспорту та зв"язку України 17.02.2011 р. на необмежений термін. Ліцензію отримано в зв'язку з закінченням строку дії 09.02.2011 р. ліценції для надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом серія АБ № 271807, виданої Мiнiстерством транспорту та зв"язку України.
3.8. Станом на 30.06.2011 року емітент має 35 діючих патентів на винаходи та корисні моделі.
За звітний період (II квартал 2011 року) було отримано патент України № 60888 на корисну модель “Шахтний скребковий конвеєр” (Укрпатент) 25.06.2011 року.
Патентом захищено особливості конструкції скребкового забійного конвеєра.
Протягом звітного періоду право інтелектуальної власності по жодному об´єкту не припинило чинності.

3.9. Науково-дослідна політика емітента спрямована на розробку, освоєння та впровадження у виробництво нового гірничо-шахтного обладнання (зокрема скребкових конвеєрів та перевантажувачів), яке відповідає сучасним вимогам, та удосконалення конструкцій раніше створеного обладнання.
За перше півріччя 2011 року витрати на виконання наукових та науково- технічних робіт склали 2924,9 тис.грн, шо становить 0,9% у загальній сумі витрат емітента.
Сума, витрачена емітентом на проведені розробки — 809,9 тис.грн.
3.10. Сума довгострокових фінансових інвестицій на кінець звітного періоду не змінилась і складає 96 тис.грн. Сума поточних фінансових інвестицій на початок звітного періоду складала 31 274 тис.грн. , на кінець звітного періоду складає 5 566 тис.грн. Суттєві умови фінансових інвестицій відсутні. Джерелом фінансування є одержання прибутку від реалізації цінних паперів .
3.11. Емітент дочірніх підприємств не має.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

4.1 Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Основнi засоби емітента вiдображено в облiку в вiдповiдностi з Положенням бухгалтерського облiку П(С)БО №7 "Основнi засоби".
На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 163 794 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 76 799 тис. грн., знос основних засобів складає – 86995 тис.грн.
На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 167 964 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 78 117 тис. грн., знос основних засобів складає – 89 847 тис. грн.
Переоцінка основних засобів не здійснювалась.
Зміни у структурі основних засобів у звітному періоді не відбувались. Метод амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів у звітному періоді з 01.04.2011р. застосовуеться у відповідності з ПСБО №7 та податковим кодексом України прямолiнiйним методом.
4.2. Рівень зносу основних засобів складає 53%. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. У звітному періоді емітент прдбав горизонтально - розтачний верстат. Модернізації обладнання та інших активів не відбувалось.
4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 12 007 тис.грн. для порівняння: у першому півріччі 2010 року – 12 814 тис. грн. Витрати пов'язані з тим, що обладнання застаріле і має високий рівень зносу.
4.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися.
4.5. Основні засоби емітента, що тимчасово не використовуються - відсутні., повністю амортизовані станом на 30.06.2011р. – 6 148 тис.грн., вилучені з експлуатації для продажу станом на 30.06.2011р.- 258 тис.грн.
Основні засоби придбані за рахунок цільового фінансування відсутні.
4.6. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками, у звітному періоді не було.
4.7 Станом на 30.06.2011 р. на балансі емітента обліковується придбане, але не введене в експлуатацію обладнання на суму -19 802 тис.грн., придбане за рахунок власних коштів.

4.8. Емітен не має дочірних підприємств.
4.9. Інформація відсутня.

Розділ V. Інформація про працівників емітента

5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду склала 2789 осіб.
Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.
Кількість осіб, які працюють в емітента за основним місцем роботи -2766 осіб.
Кількість осіб, які працюють за сумісництвом -20 осіб,
на умовах неповного робочого часу- 40 осіб.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду -47099,1 тис.грн.
Зміна чисельності працівників протягом звітного періоду не є для емітента суттєвою.
Емітент не має дочірніх підприємств.
5.2. Будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1. Змін протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не відбувалось.

Основні дані про посадових осіб емітента

ПІБ фізичної особи або назва юридичної особи

ЕДРПОУ

Посада

Рік народження

Освіта

Розмір частки (паю), що належить посадовій особі

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**

Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)

 

у прямому володінні

через афілійованих осіб

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Липовецький Леонід Семенович

голова спостережної ради (10)

1961

вища

41913.57

41913.57

1.250

1.250

Директор Харківського державного сервісного центру "СТЕМ" код за ЄДРПОУ - 21200559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Дахов Iван Олексiйович

член спостережної ради (10)

1947

вища

0.05

0.05

0.0

0.0

Голова профспiлкового комiтету ВАТ "Свiтло Шахтаря", код за ЄДРПОУ - 25849400

 

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр

211666

член спостережної ради (1)

645693.65

645693.65

19.255

19.255

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково- виробнича компанія "Гірничі машини"

37041854

член спостережної ради (1)

24636.91

24636.91

0.735

0.735

 

Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал"

20337279

член спостережної ради (1)

0.01

0.01

0.0

0.0

 

Висоцький Геннадiй Васильович

голова правлiння (16)

1950

вища

945916.43

945916.43

28.208

28.208

 

Костенко Володимир Iванович

член правлiння (16)

1947

вища

70431.09

70431.09

2.10

2.10

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Євглевський Леонiд Петрович

член правлiння (16)

1951

вища

89017.10

89017.10

2.655

2.655

 

Ковальчук Олександр Миколайович

член правлiння (10)

1956

вища

93923.03

93923.03

2.801

2.801

 

Коропець Микола Сергiйович

член правлiння (16)

1949

вища

7619.50

7619.50

0.227

0.227

 

Гугля Людмила Миколаївна

член правлiння (16)

1950

вища

27.99

27.99

0.001

0.001

 

Висоцький Геннадiй Геннадiйович

член правлiння (6)

1972

вища

11461.16

11461.16

0.342

0.342

 

Сiмкович Марина Володимирiвна

голова ревізійної комісії(6)

1968

вища

26.60

26.60

0.001

0.001

 

Мірохіна Валентина Іванівна

член ревізійної комісії(10)

1954

вища

0.15

0.15

0.0

0.0

 

Medco Services Limited

член ревізійної комісії(1)

0

0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Махонiн Леонiд Iванович

член спостережної ради (10)

1951

вища

1308.25

1308.25

0.039

0.039

Голова правління Акціонерного товариства "Українсько-Російська страхова компанія "Варта" код за ЄДРПОУ - 14080209

 

Лиховид Олег Едуардович

член спостережної ради (1)

1961

вища

1.60

1.60

0.0

0.0

Доцент кафедри фондового ринку та корпоративного управлiння Київського нацiонального єкономiчного унiверситету код за ЄДРПОУ - 01566117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

 

ПІБ фізичної особи або назва юридичної особи

ЕДРПОУ

Посада в емітента

Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства

Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства

Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів

Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

6.3. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах , емітент не має дочірніх/залежних підприємств.

6.4. Суб'єкти підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство - відсутні.
Посадові осіби емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

 

 

 

Розділ VII. «Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

7.1. Загальна кількість учасників емітента на кінець звітного періоду склала 3317 осіб. Загальна кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду склала 335332950 шт .

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"

ЕДРПОУ

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі

Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента

Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів

 

у прямому володінні

через афілійованих осіб

разом

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Green Trails Properties Limited

1557308, Британськi Вiргiнськi острови Tortola 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town

671073.08

671073.08

20.012

20.012

 

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited

211666, Кiпр Nicosia , JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C 1066

645693.65

645693.65

19.255

19.255

 

фізична особа

945916.43

945916.43

28.208

28.208

 

Розділ VIII. «Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітента»

8.1 Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленними підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.

Правочини протягом звітного періоду між емітентом з одного боку, і власниками істотної участі, членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами, з іншого боку, не укладались.
Дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.

За звітний період між емітентом і членами наглядової ради укладені наступні договори:

Дата укладання: 14.03.2006 року
Термін дії: 31.12.2011р.
Сторони правочину: Постачальник- ВАТ “Світло шахтаря”, Покупець- ТОВ “НВК “Гірничі машини”.
Зміст правочину: Постачальник зобов´язується передати в обумовленні чинним договором строки Покупцю товар, а Покупець зобов´'язується прийняти зазначений товар та сплатити за нього узгоджену суму на умовах, викладених у договорі і специфікаціях до нього.
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладання: необхідність в здійсненні збуту продукції.
Методика ціноутворення: договірні ціни погоджуються в кожній специфікації.

Дата укладання: 01.03.2006 року
Термін дії: 31.12.2012р.
Сторони правочину: Постачальник- ТОВ “НВК “Гірничі машини”, Покупець- ВАТ “Світло шахтаря ”.
Зміст правочину: Постачальник зобов´язується передати в обумовленні чинним договором строки Покупцю товар, а Покупець зобов´язується прийняти зазначений товар та сплатити за нього узгоджену суму на умовах, викладених у договорі і специфікаціях до нього.
Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
Підстава укладання: необхідність в сировині для виробництва продукції підприємством.

Розділ IX. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1 Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента протягом звітного періоду відсутні, проваджень по справах не відбувалось.
Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановленого вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента .
Провадження у справі про банкрутство не відкривалось.
Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні.
9.2. Протягом звітного періоду емітент не сплачував штрафних санкцій.

 

Розділ X. Інформація про цінні папери емітента

10.1. Інформація про акції емітента.
10.1.1.
- тип акцій- прості;
- форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
- номінальна вартість акції - 0.01 грн.;
- кількість акцій, які перебувають в обігу -335332950 шт.;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента - немає;
- дата реєстрації випуску - - 21.05.2010 р.
- номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 25/20/1/10 ;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску -Харківське ТУ ДК ЦПФР.

Протягом звітного періоду зміни прав власників акцій не було.
Привілейованих акцій емітент не випускав.

10.1.2.Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не було.

10.1.3 Емітентом не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у поточному році.

10.1.4. Загальними зборами емітента не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду.

10.2. Емітент не випускав емісійні цінні папери (окрім акцій) протягом звітного періоду.
10.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

10.2.2. Емітент не розміщував облігації із забезпеченням.

10.2.3. Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення відсутні.

10.2.4. Емітент не приймав рішення у поточному році про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій).

10.3. Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ "Українська біржа" та на позабіржовому внутрішньому ринку.
Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.
Найвища ціна на цінні папери протягом звітного періоду: покупця -0.850 грн.; продавця - 0.969 грн.
Найнижча ціна на цінні папери протягом звітного періоду: покупця -0.505 грн.; продавця - 0.590 грн.
Назва котирувального списку , до якого включені цінні папери емітента - 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.

10.4.Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі - 221319747,00 грн.

10.5. Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України -
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозiтарiй цiнних паперiв";
місцезнаходження - 04107, м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г;
дата ліцензії на цей вид діяльності - 19.11.2009;
номер ліцензії на цей вид діяльності -АВ № 498004.
Протягом звітного періоду не відбувалося зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

10.6. Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

10.7. Протягом звітного періоду у емітента відсутні інші цінні папери .

Розділ XI. Фінансова звітність емітента

11.1 Фінансова звітність емітента відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, тому що емітент не веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Розділ XII. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

12.2. Значних змін у фінансово-господарській діяльності протягом звітного періоду не відбувалися. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює кон’юнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Підприємство зацікавлене в зростанні об’ємів експорту продукції
Суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість емітента у майбутньому покращенні результатів діяльності є економічні та політичні фактори. До фактів, які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність – відсутність цілісної державної політики в секторі державних закупівель.
12.3 За звітний період емітент придбав горизонтально-розточний верстат у сумі 9053,0 тис. грн. і планує ввести його в дію в III кварталі 2011р. Придбання пов´язане з впровадженням нових технологій для підвищення ефективності виробництва. Джерелом покритття витрат є прибуток від здійснення фінансово-господарської діяльності емітента.
12.4. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента , відносяться наступні факти: незначне зростання попиту на основну продукцію Емітента. В умовах, які склалися на ринку гірничошахтного обладнання емітентом обран напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами.
До факторів , які можуть мати негативний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан відносяться : подорожчання сировини і матеріали , послуги, енергоносії, інфляція. Зростання цін реалізації продукції власного виробництва внаслідок збільшення витрат на виробництво та податковий тиск, неплатежеспроможність контрагентів та несвоєчасна оплата за продукцію.

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації

Посада керівника емітента

Голова правління

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Висоцький Геннадій Васильович

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00165712

1.1.2. Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

1.1.3. Скорочене найменування емітента (за наявності)

ВАТ "Світло шахтаря"

1.1.4. Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Відкрите акціонерне товариство

1.1.5. Поштовий індекс емітента

61001

1.1.6. Область

Харківська

1.1.7. Район

Жовтневий

1.1.8. Населений пункт

м. Харків

1.1.9. Вулиця

Світло шахтаря

1.1.10. Будинок

4/6

1.1.11. Корпус

1.1.12. Офіс / квартира

 

 

 

 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва

1 480 120 0000 012915

1.2.2. Дата видачі свідоцтва

25.07.1994

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво

виконавчий комітет Харківської міської ради

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)

3353329.5

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

3353329.5

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний рахунок

Валюта

1

2

3

4

Перша Харківська філія ПАТ АКБ «Базис»

351599

260073011236

гривня

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26001200204022

російські рублі

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26009200204002

долари США

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26007200204026

євро

«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк"

351533

26000200204001

гривня

БВ №4 філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків»

351373

26001301812233

гривня

БВ №4 філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків»

351373

26001301812233

російські рублі

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260080133825

гривня

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260090233825

долари США

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260000333825

гривня

ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків

351878

260020533825

євро

ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків

351618

2600301681833

долари США

ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків

351618

2600301681833

євро

ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків

351618

2600301681833

фунти стерлінгів

Кримське Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Сімферополь

384436

26003307603011

гривня

ХФ ВАТ «Кредитпромбанк»

350727

26005070206

гривня

ХФ ВАТ «Кредитпромбанк»

350727

26004079780206

євро

ХВ ПАТ «Сведбанк»

300164

26006074089101

гривня

ПАТ ВУБ «Грант» м. Харків

351607

26006006956

гривня

ХФ ПАТ «Брокбізнесбанк»

350910

260040099301

гривня

ПАТ «Банк Петрокомерц- Україна»

300120

2600335462101

гривня

Відділення «ХРУ ПАТ «Полтава-банк»

331489

260059196

гривня

АКБ «Золоті ворота»

351931

26008010048479

гривня

ЦВ ПАТ “Донгорбанк”

334970

26003660032000

гривня

ПАТ “Златобанк”

380612

26003300001586

гривня

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

29.52.1

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

73.10.2

Інші види оптової торгівлі

51.90.0

Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

29.52.4

Ремонт і технічне обслуговання машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

29.52.3

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

60.24.0

2. Інформація про загальні збори акціонерів

Чергові

Позачергові

1

2

3

Вид загальних зборів*

x

Дата проведення

30.04.2011

Кворум зборів**

52.47

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства

 

 

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування

Організаційно-правова форма

Ідентифіка-ційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс

Вид діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Номер ліцензії або іншого документа

1

2

3

4

5

6

7

8

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний аудит"

Товариство з обмеженою відповідальністю

21231235

Харківська обл. 61002 м.Харкiв Київський р-н вул. Червонопрапорна , 7/9 офiс 107

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Аудиторська Палата України

01.01.1970

3991

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

Акціонерне товариство

09807750

Харківська обл. 61050 м. Харкiв Московський р-н пр. Московський, 60

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

ДК ЦПФР

12.01.2010

АВ № 507201

Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Акціонерне товариство

35917889

04107, м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Тропініна, 7-г

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозітарна діяльність, а саме депозітарна діяльність депозітарію цінних паперів

ДК ЦПФР

19.11.2009

АВ № 498004

Публiчне акцiонерне товариство "Українська біржа"

Акціонерне товариство

36184092

01601, м.Київ,Печерський р-н, вул.Шовковична,42-44

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

ДК ЦПФР

22.10.2010

АГ № 399339

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування

Форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21.05.2010

25/20/1/10

Харківське теруправління ДК ЦПФР

UA4000076459

прості

бездокументарна

іменні

0.01

335332950

3353329.5

100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки)

Строк виплати відсотків

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування

Форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка у статутному капіталі (відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)

у тому числі: сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)

у тому числі: сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

7

1. Виробничого призначення

66234.100

67320.000

66234.100

67320.000

будівлі та споруди

20792.900

21457.900

20792.900

21457.900

машини та обладнання

36987.800

37874.100

36987.800

37874.100

транспортні засоби

3317.600

3069.900

3317.600

3069.900f

інші

5135.800

4918.100

5135.800

4918.100

2. Невиробничого призначення

10564.900

10797.000

10564.900

10797.000

будівлі та споруди

9507.400

9016.900

9507.400

9016.900

машини та обладнання

288.900

186.900

288.900

186.900

транспортні засоби

100.400

89.900

100.400

89.900

Інші

668.200

1503.300

668.200

1503.300

Усього

76799.000

78117.000

76799.000

78117.000

 

 

 

 

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів

420863

411427

Статутний капітал

3353

3353

Скоригований статутний капітал

3353

3353

Опис*

розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.

розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок**

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 30.06.2011 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дата 31.12.2010 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії

Дата оприлюднення повідомлення

Вид інформації

1

2

3

04.04.2011

06.04.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

Баланс
на 30.06.2011

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

602

473

- первісна вартість

011

1968

1976

- накопичена амортизація

012

-1366

-1503

Незавершені капітальні інвестиції

020

9759

19802

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

76799

78117

- первісна вартість

031

163794

167964

- знос

032

-86995

-89847

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

- первісна вартість

036

- накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

96

96

- інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

1181

1181

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

88437

99669

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

66103

65181

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

58799

61629

Готова продукція

130

4625

9548

Товари

140

Векселі одержані

150

497

494

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

54634

75867

- первісна вартість

161

55929

77762

- резерв сумнівних боргів

162

-1295

-1895

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- з бюджетом

170

1083

2

- за виданими авансами

180

1866

22732

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

781

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

121321

119649

Поточні фінансові інвестиції

220

31274

5566

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

11608

10142

- у т.ч. в касі

231

2

7

- в іноземній валюті

240

2327

2328

Інші оборотні активи

250

9285

15393

Усього за розділом II

260

363422

389312

III. Витрати майбутніх періодів

270

64

41

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

258

258

Баланс

280

452181

489280

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3353

3353

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

372122

372122

Резервний капітал

340

4981

4981

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

30971

40407

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

411427

420863

Частка меншості

385

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

1200

1200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

22536

26815

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

2700

15567

- з бюджетом

550

4135

1924

- з позабюджетних платежів

560

- зі страхування

570

1189

1198

- з оплати праці

580

2894

3598

- з учасниками

590

- із внутрішніх розрахунків

600

107

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

6100

18008

Усього за розділом IV

620

40754

68417

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

452181

489280

 

 

 

Звіт про фінансові результати
30.06.2011

 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

238148

244336

Податок на додану вартість

015

-39626

-39206

Акцизний збір

020

0

Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту)

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

198522

205130

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-134894

-139862

Загальновиробничі витрати

045

-29486

Валовий:

- прибуток

050

34142

65268

- збиток

055

Інші операційні доходи

060

101854

101929

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

Адміністративні витрати

070

-12444

-12486

Витрати на збут

080

-6598

-14705

Інші операційні витрати

090

-104547

-100034

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

12407

39972

- збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

25713

79861

Фінансові витрати

140

-106

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

-25813

-86369

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

12201

33464

- збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2765

2765

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

9436

22982

- збиток

195

Надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:

- прибуток

220

9436

22982

- збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

118749

92150

Витрати на оплату праці

240

43653

43258

Відрахування на соціальні заходи

250

17960

16306

Амортизація

260

11401

10781

Інші операційни витрати

270

11564

18528

Разом

280

203327

181023

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

335332950

335332950

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

332332950

335332950

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.02814

0.06853

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.02814

0.06853

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

Примітки до звітів

БАЛАНС

Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi господарськi операцiї, здiйсненi у 1 півріччі 2011 р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 30.06.2011р. складає 1 976 т.грн., накопичена амортизацiя складає 1 503 т.грн. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. Станом на 30.06.2011р. основнi засоби складають 167 964 т.грн., знос 89 847 т.грн., залишкова вартiсть – 78 117 т.грн. Коефіціент зносу основних засобів становить 53%. Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ – 6 148 тис.грн. Вартiсть незавершених капітальних інвестицій станом на 30.06.2011 р. складає 19 802 т.грн. До складу незавершених капітальних інвестицій вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тис.грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 136 358 т.грн., у тому числі вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 61 629 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 30.06.2011р. вартiсть одержаних векселiв - 494 т.грн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 30.06.2011р. складає 221 420 т.грн., в тому числi:
- за продукцiю основної дiяльностi – 76 218 тис.грн.
- за товари – 1 544 тис.грн.
- iнша дебiторська заборгованiсть – 143 658 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та не отриманi – 22 732 тис.грн., розрахунки з комiсiонерами – 2 769 тис.грн., а також передплата за обладнання – 23 422 тис.грн. Основними дебiторами пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства Донецького, Луганського, Днiпропетровського вугiльних басейнiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi окремих дебiторiв та станом на 30.06.2011р. складає 1895 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 30.06.2011р. складають – 5566тис.грн. Iншi оборотнi активи станом на 30.06.2011р. складають 15 393 тис.грн. Витрати майбутніх періодів станом на 30.06.2011р. становлять 41 тис.грн. Необоротні активи та групи вибуття на кінець року становляь 258 тис.грн. На кiнець періоду пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 12 470 тис.грн. Протягом звiтного періоду розмiр власного капiталу збiльшився на 9 436 тис.грн. та складає 420863 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал - 3353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал – 372 122 тис.грн., - резервний капiтал - 4981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток – 40 407 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть становить 68 417 тис.грн., в тому числi:
- за товари, роботи, послуги складає -26 815 тис.грн.
- одержанi аванси -15 567 тис.грн.
- заборгованiсть бюджету – 1 924 тис.грн.
- зi страхування -1 198 тис.грн.
- по заробiтнiй платi – 3 598 тис.грн.
- iншi – 19 315 тис.грн.
Вiдстроченi податковi активи станом на 30.06.2011 р. складають 1 181 тис.грн. та розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих товарів у першому кварталі складається з виробничої собiвартостi товарів, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду, розподiлених постiйних загально виробничих витрат та виробничих витрат. У другому кварталі собiвартiсть реалiзованих товарів складається з виробничої собiвартостi товарів згідно прямих витрат, які були реалiзовані протягом звiтного перiоду, та загальновиробничих витрат.У статтi "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохід вiд реалiзацiї товарів вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi. Дохід (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, послуг) за поточний період становить – 238 148 тис.грн. Податок на додану вартiсть за поточний період становить – 39626 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за поточний період – 198 522 тис.грн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить – 134 894 тис.грн. « Загальновиробничі витрати» (рядок 45) – 29486 тис.грн. При цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї і загальновиробничими витратами, дорiвнює – 34 142 тис.грн. в статтi "iншi операцiйнi доходи" (ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 101 854 тис.грн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють – 12 444 тис.грн. У статтi "Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку продукцiї покупцям i становлять у звiтному періоді – 6 598 тис.грн., iншi операцiйнi витрати складають – 104 547 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на пiдприємствi становить – 12 407 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В статтi "iншi доходи" (ряд 130) вiдображенi доходи, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною i фiнансовою дiяльнiстю i становлять – 25 713 тис.грн. В статi "фінансові витрати" вiдображенi витрати, на погашення відсотків за кредит i становлять – 106 тис.грн. В статi "iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять – 25 813 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить -2 765 тис.грн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний період становить – 9436. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному періоді за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 203 327 тис.грн. у тому числi: - матерiальнi витрати – 118749 тис.грн., - витрати на оплату працi – 43 653 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи – 17 960 тис.грн., - амортизацiя – 11 401 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати – 11564 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю становить – 0,02814 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.