Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Ковальчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00165712
4. Місцезнаходження
Харківська , Новобаварський, 61001, м.Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)733-18-25 731-50-66
6. Електронна поштова адреса
svet@shaht.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 79 (2832)   25.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.shaht.kharkov.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
Протягом звiтного року посада корпоративного секретаря не призначалась.
Згiдно чинного законодавства України Товариство не потребує рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.
На момент створення Товариства його засновником був Фонд державного майна України, вiдсоток акцiй, якi належать засновнику (вiд загальної кiлькостi) станом на 31.12.2017 р. – 0%.
В таблицi «Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента» не вказана дата внесення до реєстру-немає даних.
В таблицi «Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента» не вказана дата внесення до реєстру-немає даних.
Рiчнi загальнi збори Товариства не приймали рiшення про виплату дивiдендiв.За результатами звiтного перiоду та 2016 року Товариство має збиток.
Товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) та похiднi цiннi папери не випускав.
Товариство протягом звiтного перiоду не викуповувало власнi акцiї, ранiше теж не викуповувало.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється.
Борговi цiннi папери Товариство не випускало, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня.
У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї Товариством не надано:
-iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;
-iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв;
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);
- рiчна фiнансова звiтнiсть;
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) та Текст аудиторського висновку (звiту) - не заповнено реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв тому, що Товариство не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№421390
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.1994
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
3353329.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1980
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення
33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26001962484478
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26001962484478

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом АВ №548957 13.01.2012 Мiнiстерство iнфраструктури України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї АЕ №636550 21.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки України 31.03.2020
Опис У зв'язку з пiдтримкою соцiальних заходiв на пiдприємствi, термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення АВ №593417 13.04.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений

 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами №6310137900-1124 16.06.2014 Харкiвська обласна держ.адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв 16.04.2024
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання випробування електричного устатковання електричних мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 1000В (до 110кВ включно) №828.13.30 08.08.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 07.08.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки №338.13.30 03.04.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 03.04.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на спецiальне водокористування №04.01-10-127А/Хар. 23.05.2014 Харкiвська обласна держ.адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв 14.05.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на обстеження, ремонт та чищення димарiв, повiтропроводiв №019.13.63-29.52.1 08.01.2013 Держгiрпромнагляд України Тер.управлiння Держгiрпромнагляду України в Харк.обл. 08.01.2023
Опис Строк дiї дозволу продовжено до 08 сiчня 2023 р. на пiдставi заяви №103/1356 вiд 27.11.2017 р.
 
Дозвiл на експлуатацiю газифiкаторiв холодних крiогенних,автоклава для приготування рiдкого скла,резервуарiв для зберiгання двоокису рiдкого,повiтрозбiрникiв №889.14.63 26.09.2014 Держгiрпромнагляд України Тер.управл.Держгiрпромнагляду України у Харк.обл. 25.09.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання виробництва,переробки,розподiлу та застосуванню продуктiв роздiлення повiтря (кисень) №970.14.30 06.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.10.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання монтажу,демонтажу,налагодження,ремонт,тех.обслуговування устатковання пiдвищеної небезпеки №204.15.63 08.04.2015 Держ.служба гiрничого нагляду та пром.безпеки України. Тер.управл.держ.служби гiрнич.нагл.у Хар.обл. 07.04.2020
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на експлуатацiю технолог.устатковання систем газопостач.природним газом,парових котлiв,водогрiйних котлiв №122.16.63 09.02.2016 Держ.служба України з питань працi Гол.управл.Держпрацi у Харкiвськiй обл. 08.02.2021
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАРТА"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
14080209
4) місцезнаходження
Україна, 61002, м.Харкiв,Київський р-н, вул. Сумська, буд.84/2,будiвля Б
5) опис
Товариство є акцiонером в юридичнiй особi, вiдсоток акцiй, що належить Товариству в юридичнiй особi-0,9624%, в якостi внеску Товариство сплатило за акцiї грошовi кошти. Права, що належать Товариству стосовно управлiння створеною юридичною особою: участь в управлiннi юридичною особою, отримання дивiдендiв, придбання розмiщуваних юридичною особою простих iменних акцiй, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть юридичної особи.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України 00032945 01133Україна м. Київ вул.Генерала Алмазова, буд.18/9 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальчук Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КОРУМ ГРУП» - директор з маркетингу та продажiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 безстроковий
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Голова правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi правлiння iз наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Голова правлiння має право надавати пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Товариства та наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї голови правлiння належить:
-без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; в межах повноважень, наданих цим Статутом, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
-представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
-видавати вiд iменi Товариства довiреностi;
-скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
-наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
-в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
-пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;
-пiдписувати Колективний договiр за умови попереднього погодження з Наглядовою Радою;
-вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
--бути присутнiм на роботi Загальних зборiв;
-розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства;
-вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
-виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
-надавати Наглядовiй радi iнформацiю про наявнiсть намiру вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
-заохочувати працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння Товариства) за результатами їх трудової дiяльностi та накладати на працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння Товариства) стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
-встановлювати форми, систему та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй i представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
-затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства (а саме – Порядкiв, регламентуючих процедурнi питання всерединi функцiональних пiдроздiлiв), що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Голова Правлiння зобов’язаний:
-дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-здiйснювати власнi повноваження виключно на користь Товариства у суворiй вiдповiдностi до мети дiяльностi Товариства на засадах прiоритету iнтересiв Товариства, органiзацiї розумної, рацiональної та ефективної поточної дiяльностi Товариства в межах власних повноважень;
-завчасно повiдомляти Правлiння та Наглядову раду про всi вiдомi Головi Правлiння обставини, що можуть призвести до завдання Товариству майнових втрат та витрат, i вживати заходiв до запобiгання настання таких втрат в межах власних повноважень.
Винагороду голова правлiння Товариства отримує згiдно контракту, укладеного з головою Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 44 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння - головний iнженер ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", директор Дивiзiону очисного та прохiдницького обладнання ТОВ "КОРУМ ГРУП", директор з маркетингу та продажiв ТОВ "КОРУМ ГРУП", голова Правлiння ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова особа Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дятлов Олександр Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - заступник директора Дивiзiону пiдземної розробки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з фiнансових питань ПП «ЕЛКОМ»; директор ПП «IВЕРIЯ»; керiвник Департаменту фiнансiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; керiвник Департаменту координацiї дiяльностi пiдприємств ТОВ «КОРУМ ГРУП»; керiвник Департаменту управлiння замовленнями ТОВ «КОРУМ ГРУП»; заступник Директора Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; директор Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», директор з виробництва ТОВ "КОРУМ ГРУП". Посадова особа емiтента обiймає посаду директора з виробництва ТОВ «КОРУМ ГРУП»,Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дергоусов Вадим Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" -виконуючий обов'язки головного iнженера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник головного iнженера ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»,виконуючий обов'язки головного iнженера ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", керiвник Технiчного департаменту-головний iнженер ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» Посадова особа Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонтьєв Вадим Едуардович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - керiвник Департаменту забезпечення безпеки Дирекцiї по безпецi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", член Правлiння - керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ТОВ" ГIРНИЧI МАШИНИ -ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки Дивiзiону пiдземної розробки Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП", керiвник Департаменту забезпечення безпеки (м. Харкiв) Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП", керiник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слiпенька Наталiя Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - менеджер фiнансiв Дивiзiону пiдземної розробки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: економiст планово-економiчного вiддiлу АТ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», менеджер з економiчного аналiзу та калькулювання АТ «ТК «ГIРНИЧI МАШИНИ», спецiалiст з розрахунку собiвартостi Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», головний спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», менеджер з фiнансiв Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», керiвник Департаменту управлiння фiнансами ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кир'янова Iрина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - менеджер з правового забезпечення Департаменту правового забезпечення Дивiзiону пiдземної розробки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 23 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник начальника юридичного вiддiлу ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», начальник юридичного вiддiлу ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», член Правлiння - керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», менеджер з правового забезпечення Департаменту правового забезпечення Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», член Правлiння – керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцький Геннадiй Геннадiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" - член Правлiння, заступник директора з корпоративного управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння – заступник Директора з корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», член Правлiння – керiвник Департаменту корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради Т-ва –представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестеренко Микола Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "СКМ" - директор з розвитку нових напрямкiв бiзнесу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член Наглядової ради Товариства – представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, посадова особа - не отримує, згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Наглядової ради - представником акцiонера. В натуральнiй формi винагорода - не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбувались у такiй послiдовностi: згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 22.04.2017 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2017 р.) припинено з 23.04.2017 р. повноваження члена Наглядово ради Товариства Нестеренко Миколи Миколайовича- представника акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та з 24.05.2017 р. обрано до складу Наглядової ради Товариства Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, 06.12.2017 р. ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" отримало письмове повiдомлення вiд акцiонера-юридичної особи UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited про припинення повноважень вiдкликаного акцiонером члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера-юридичної особи UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited Нестеренко Миколи Миколайовича з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду Директора з розвитку нових напрямкiв бiзнесу АТ «СКМ»,Україна, м. Київ, вул. Десятинна, б. 3-А.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради Т-ва-представник ТОВ "КОРУМ ГРУП"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiдляренко Якiв Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "СКМ"- iнвестицiйний менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член Наглядової ради Товариства – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП», посадова особа - не отримує, згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Наглядової ради -представником акцiонера. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбулось: згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 22.04.2017 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 22.04.2017р.) припинено з 23.04.2017 р. повноваження члена Наглядової ради Сiдляренко Якова Анатолiйовича - представника акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП» в зв'язку з закiнченням термiну повноважень та з 24.04.2017 р. обрано до складу Наглядової ради Товариства Сiдляренко Якова Анатолiйовича - представника акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП» до наступних рiчних зборiв Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади Iнвестицiйного менеджера АТ «СКМ», Генерального директора ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа обiймає посаду Генерального директора ТОВ «КОРУМ ГРУП» , Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизська, буд.15.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Липовецький Леонiд Семенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова спостережної ради Товариства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член наглядової ради Товариства, посадова особа не отримує. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось: згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 22.04.2017 р. (протокол Загальних зборiв вiд 22.04.2017р.): з 23.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Липовецького Леонiда Семеновича у зв'язку з закiнченням термiну повноважень та з 24.04.2017 р. обрано до складу Наглядової ради на ту саму посаду Липовецького Леонiда Семеновича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ». Посадова особа Товариства обiймає посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ»,Україна, 61004, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря,буд. 4/6.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лепякiна Iнна Геннадiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КОРУМ ГРУП» - спецiалiст з внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 5 рокiв
9) Опис
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi, Правлiнню та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює ефективне використання Правлiнням активiв Товариства;
- контролює цiльове використання Правлiнням прибутку Товариства;
- контролює дiяльнiсть Правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- контролює дотримання Правлiнням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненi посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю, а у разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороду, як член Ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було: загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 22.04.2017 р. (протокол загальних зборiв вiд 22.04.2017р.) прийняте рiшення з 23.04.2017 р. припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Товариства Лепякiної Iнни Геннадiївни та з 24.04.2017 р. обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства Лепякiну Iнну Геннадiївну. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: головний спецiалiст з контрольно-ревiзiйної роботи Департаменту забезпечення безпеки, головний спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа емiтента обiймає посаду спецiалiста з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП», Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради Т-ва –представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахарук Дмитро Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" - генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.12.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член Наглядової ради Товариства – представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, посадова особа - не отримує, згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Наглядової ради - представником акцiонера. В натуральнiй формi винагорода - не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно отриманого Товариством 06.12.2017 р. письмового повiдомлення вiд акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited про набуття повноважень новим членом Наглядової ради Сахаруком Дмитром Володимировичем – представником акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора з правового забезпечення ТОВ "ДТЕК" (пiсля перейменування -ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"), виконавчий директор ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", Генеральний директор ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО". Посадова особа Товариства обiймає посаду Генерального директора ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", Україна,01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.57.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiмкович Марина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 по 23.04.2017 р.
9) Опис
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi, Правлiнню та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює ефективне використання Правлiнням активiв Товариства;
- контролює цiльове використання Правлiнням прибутку Товариства;
- контролює дiяльнiсть Правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- контролює дотримання Правлiнням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненi посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю, а у разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороду, як член Ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримувала згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Ревiзiйної комiсiї до 23.04.2017 р.. В натуральнiй формi винагорода не
виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол загальних зборiв вiд 22.04.2017 р.) - припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Товариства Сiмкович Марини Володимирiвни з 23.04.2017 р.. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник головного бухгалтера, виконуючий обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку- головний бухгалтер, головний спецiалiст з бухгалтерського облiку ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», головний спецiалiст з фiнансово-господарської дiяльностi та звiтностi ТОВ «КОРУМ СОРС», виконуючий обов'язки керiвника Департаменту реорганiзацiї функцiй бухгалтерського облiку ТОВ «КОРУМ СОРС». Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калитка Свiтлана Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"-провiдний фахiвець з облiку по МСФЗ та управлiнському облiку.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2017 5 рокiв
9) Опис
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi, Правлiнню та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює ефективне використання Правлiнням активiв Товариства;
- контролює цiльове використання Правлiнням прибутку Товариства;
- контролює дiяльнiсть Правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- контролює дотримання Правлiнням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненi посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю, а у разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороду, як член Ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно прийнятого рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол загальних зборiв вiд 22.04.2017 р.) про обрання членом ревiзiйної комiсiї Калитку Свiтлану Вiкторiвну. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник головного бухгалтера ВП "Управлiння по забезпеченню та збуту продукцiї ПАТ "ЛИСИЧАНСЬКВУГIЛЛЯ", провiдний фахiвець з облiку по МСФЗ та управлiнському облiку ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", провiдний фахiвець з облiку руху ТМЦ та послуг ТОВ "КОРУМ СОРС".Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошниченко Вiкторiя Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Криворiзький завод гiрничого обладнання» – головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2014 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку
Забезпечує:
- виконання Товариством облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, передбачених Нацiональними стандартами i положеннями бухгалтерського облiку;
- достовiрний облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, витрат по виконанню будiвельно-монтажних i iнших робiт;
- своєчасне нарахування всiх видiв податкiв i зборiв до бюджету i iнших цiльових фондiв вiдповiдно до чинного законодавства;
- складання балансової i фiнансової звiтностi емiтента;
- керiвництво i проведення робiт з бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi в структурних пiдроздiлах, складання форм обов'язкової бухгалтерської i податкової звiтностi Товариства, своєчасну подачу її в установленому порядку вiдповiдним державним органам.
Органiзовує: роботу з пiдготовки пропозицiй керiвництву Товариства вiдносно визначення облiкової полiтики Пiдприємства, розробки систем i форм внутрiшньо-господарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i звiтних облiкових документiв, з забезпечення збереження майна Пiдприємства.
Контролює: вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, стан бухгалтерського облiку, дотримання фiнансової i касової дисциплiни, проведення iнвентаризацiї активiв емiтента.
Винагороду посадова особа отримує згiдно Положення про оплату працi та премiювання працiвникiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Криворiзький завод гiрничого обладнання", головного бухгалтера-менеджера з бухгалтерського облiку ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова
особа Товариства не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Товариства Ковальчук Олександр Миколайович 103 0.0000 103 0 0 0
член Правлiння Товариства Дятлов Олександр Євгенович 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Дергоусов Вадим Миколайович 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Леонтьєв Вадим Едуардович 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Слiпенька Наталiя Вiкторiвна 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Кир'янова Iрина Миколаївна 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Висоцький Геннадiй Геннадiйович 98420033 29.3499 98420033 0 0 0
член наглядової ради Товариства –представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited Нестеренко Микола Миколайович 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Товариства –представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП» Сiдляренко Якiв Анатолiйович 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Товариства –представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited Сахарук Дмитро Володимирович 0 0 0 0 0 0
член Наглядової ради Товариства Липовецький Леонiд Семенович 157 0.0000 157 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Лепякiна Iнна Геннадiївна 0 0 0 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Сiмкович Марина Володимирiвна 2660 0.0008 2660 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Калитка Свiтлана Вiкторiвна 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер-менеджер з бух.облiку Мiрошниченко Вiкторiя Вiкторiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 98422953 29.3508 98422953 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
DTEK ENERGY B.V. 34334895 1077X Нiдерланди - Amsterdam Strawinskylaan 1531, буд. Tower B, Level 15, оф. G 205137336 61.1742 205137336 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Висоцький Геннадiй Геннадiйович 98420033 29.3499 98420033 0
Усього 303557369 90.5241 303557369 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2017
Кворум зборів** 91.535382
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування)рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
1.Про обрання робочих органiв, затвердження регламенту роботи та затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
5.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
6.Про покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
7.Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8.Про встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
9.Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10.Про встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Iнших пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.Загальнi збори акцiонерiв обрали робочi органи, затвердили регламент роботи, порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Збори затвердили звiти Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства 2016 рiк, затвердили рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2016 рiк. Збори прийняли рiшення покрити збитки Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi у розмiрi 37 млн. 254 тис. за рахунок прибутку наступних перiодiв.Збори прийняли рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у зв'язку з закiнченням термiну повноважень та встановили кiлькiсний склад та обрали членiв Наглядової ради Товариства, затвердили умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановили розмiр їх винагороди, обрали особу, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Збори прийняли рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства та встановили кiлькiсний склад i обрали членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердили умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановили розмiр їх винагороди, обрали особу, яка уповноважена на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Позачерговi загальнi збори не проводились.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)591-04-40
Факс (044)482-52-14
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть Центрального депози
Опис ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв, дiє на пiдставi Закону України «Про депозитарнi систему України». При провадженнi депозитарної дiяльностi Центральний депозитарiй керується законодавством про депозитарну систему України, в тому числi, але не обмежуючись, Цивiльним кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України", Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму", iншими законами України та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) та Нацiонального банку України, а також Правилами, Регламентом провадження депозитарної дiяльностi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв та Положенням про iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему обробки iнформацiї Центрального депозитарiю цiнних паперiв (далi – Положення про СОI). Згiдно ст.29 Закону України «Про депозитарну систему України» вiд 06.07.2012 р. iз змiнами та доповненнями, лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю, не видається.
ПАТ «НДУ у звiтному перiодi надавав Товариству послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, формування та надання реєстрiв власникiв цiнних паперiв (в електронному та паперовому видi), надання iнформацiйно-консультацiйних послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження 61001 Україна Харківська Московський р-н м. Харкiв пр. Московський, буд.60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057)733-92-35
Факс (057)733-80-54
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис ПАТ «УКРСИББАНК» у звiтному перiодi надавав послуги Товариству щодо обслуговування рахункiв в цiнних паперах, що вiдкритi власникам емiтентом до укладення власниками з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах,послуги з облiку прав на цiннi папери.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
Міжміський код та телефон (044)495-74-74
Факс (044)495-74-73
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Вiдповiдно статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства», акцiї простi iменнi Товаритства у звiтному перiодi знаходились у Бiржовому списку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв для проведення регулярних бiржових торгiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14282829
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул.Андрiївська, буд.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015
Міжміський код та телефон (044)231-70-00
Факс (044)231-71-00
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис ПАТ «ПУМБ» у звiтному перiодi надавав послуги Товариству щодо обслуговування рахунку у цiнних паперах
Депонента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23413650
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Мельникова, буд.12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0718
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (050)368-16-79
Факс -
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис Аудиторською фiрмою у звiтному перiодi надано послуги з аудиту фiнансової звiтностi емiтента. Факторiв, якi можуть вплинути на незалежнiсть аудитора вiд емiтента, немає. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001 р. продовжено 24.09.2015 р. Термiн дiї до 24.09.2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23785133
Місцезнаходження 08292 Україна Київська - м. Буча бульвар Богдана Хмельницького, буд.6, офiс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014
Міжміський код та телефон (044)228-91-65
Факс -
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис ТОВ «ОРК» у звiтному перiодi надавала Товариству консультацiйнi послуги щодо обiгу цiнних паперiв та формування iнформацiйних матерiалiв, пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044)277-50-00
Факс (044)277-50-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Вiдповiдно статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства», акцiї простi iменнi Товариства у звiтному перiодi знаходились у Бiржовому списку ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв для проведення регулярних бiржових торгiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДIМ»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25201716
Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул.Артема,буд.37-41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №546708
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.07.2010
Міжміський код та телефон (044)484-01-71
Факс (044)205-12-00
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового та добровiльного страхування
Опис ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДIМ» у звiтному перiодi Товариству надано послуги з обов'язкового страхування:цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;обов'язкового особистого страхування членiв добровiльних пожежних дружин . Крiм вказаної лiцензiї, ПрАТ «КСД» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй АВ№546721, АВ№546716, виданих 26.07.2010 р. Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20602681
Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул. Кирилiвська, буд.40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№641967
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015
Міжміський код та телефон (044)463-64-21
Факс (044)463-74-40
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового та добровiльного страхування
Опис ПрАТ «УПСК» у звiтному перiодi Товариству надано послуги з особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, добровiльного страхування майна юридичної особи.ПрАТ «УПСК» здiйснює свою дiяльнiсть також на пiдставi
лiцензiї АЕ№641963 виданої 25.06.2015 р. Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010 25/20/1/10 Харкiвське ТУ ДК ЦПФР UA4000076459 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 335332950 3353329.50 100
Опис Акцiї Товариства включенi до Бiржового списку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Торгiвля акцiями Товариства в звiтному перiодi здiйснювалась на фондових бiржах та на позабiржовому внутрiшньому ринку. Акцiї емiтента не перебували в обiгу за межами України. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах в звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї акцiй в звiтному перiодi не було.
 

XI. Опис бізнесу

Кiнець ХIХ столiття в Росiї позначився бурхливим розвитком промисловостi, особливо швидкими темпами росло виробництво на пiвднi держави в Українi. В числi нових пiдприємств була i слюсарно-механiчна «установа» Н.Ф. фон Дiтмара, заснована в 1891 роцi. У лютому 1918 року завод був нацiоналiзований, на заводi працювало 328 робiтникiв та службовцiв. В 1920 роцi завод Дiтмара одержав назву «Перший металевий державний завод». Пiдприємство спецiалiзувалося на виробництвi машин та обладнання для кам'яновугiльної промисловостi. В листопадi 1922 року завод перейменували в «Свiтло шахтаря». За роки iснування завод «Свiтло шахтаря» пройшов шлях вiд невеликих майстерень до одного з найбiльших виробникiв гiрничошахтного обладнання України та країн СНД.
Новiтня iсторiя пiдприємства пов'язана iз перетворенням в акцiонерне товариство. Рiшенням Жовтневої ради народних депутатiв м. Харкова №411 вiд 25.07.1994 року зареєстровано Вiдкрите акцiонерне товариство «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря», створене шляхом приватизацiї майна Державного пiдприємства Харкiвського машинобудiвного заводу «Свiтло шахтаря».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» є юридичною особою iз новим найменуванням. Змiна найменування та органiзацiйно-правової форми емiтента вiдбулось згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.12.2011 року у зв'язку зi змiною типу Товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть нормам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iнших перетворень, злиття, подiлу, приєднання, видiлу не було.
 
Органiзацiйна структура Товариства на кiнець звiтного перiоду була наступною:
Голова правлiння, якому пiдпорядкованi:
- керiвник Технiчного департаменту – головний iнженер;
- керiвник Департаменту управлiння виробництвом;
- керiвник Департаменту комплектацiї виробництва;
- керiвник Департаменту управлiння персоналом;
- керiвник Департаменту правового забезпечення;
- керiвник Департаменту управлiння якiстю та невiдповiдностями;
- керiвник Департаменту управлiння фiнансами;
- керiвник Департаменту корпоративного управлiння;
- керiвник Департаменту з розвитку капiтальних ремонтiв ГШО;
- керiвник Департаменту з забезпечення безпеки;
- служба охорони працi;
- уповноважений з реалiзацiї Антикорупцiйної програми.
Керiвнику Технiчного департаменту – головному iнженеру пiдпорядковуються:
- заступник головного iнженера;
- служба головного конструктора;
- служба головного технолога;
- служба головного зварника;
- служба головного металурга;
- метрологiчна служба;
- промислово-санiтарна лабораторiя;
- iнструментальний цех;
- служба головного енергетика;
- служба головного механiка;
- випробувальний центр;
- головний спецiалiст з управлiння технiчним станом будiвель та споруд;
- спецiалiст з охорони навколишнього середовища;
- менеджер з бережливого виробництва;
- головний спецiалiст з технiчного нагляду;
- лабораторiя з технiчного огляду та експертному обстеженню вантажопiдйомних механiзмiв.
Керiвнику Департаменту управлiння виробництвом пiдпорядковуються:
- служба планування та органiзацiї виробництва;
- служба аутсорсингу;
- ливарний цех;
- заготiвельна дiлянка;
- ковальський цех;
- термiчний цех;
- цех зварювальних конструкцiй;
- механiчний цех №1;
- механiчний цех №2;
- механiчний цех №3;
- слюсарно-складальний цех;
- модельна дiлянка.
Керiвнику Департаменту комплектацiї виробництва пiдпорядковуються:
- служба комплектацiї;
- служба логiстики готової продукцiї;
- автотранспортний цех;
- залiзничний цех;
- склад металiв;
- центральний матерiальний склад та склад iнструментiв.
Керiвнику Департаменту управлiння фiнансами пiдпорядковується:
- головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку, якому пiдпорядкована служба бухгалтерського облiку;
- служба бюджетування та управлiнського облiку;
- служба управлiння лiквiднiстю;
- служба пiдтримки IТ -iнфраструктури.
Керiвнику Департаменту правового забезпечення пiдпорядковується:
- менеджер з правового забезпечення.
Керiвнику Департаменту управлiння якiстю та невiдповiдностями пiдпорядковується:
- менеджер з контролю якостi, якому пiдпорядкована служба контролю якостi;
- менеджер з системи менеджменту якостi.
Керiвнику Департаменту управлiння персоналом пiдпорядковується:
- служба з мотивацiї, компенсацiй та пiльг;
- служба кадрового адмiнiстрування;
- служба пiдбору та адаптацiї;
- служба оцiнювання та навчання;
- керiвник проектiв;
- головний спецiалiст з органiзацiйно-функцiонального проектування;
- головний спецiалiст з вiйськово-мобiлiзацiйної роботи;
- спецiалiст iз забезпечення документообiгу;
- менеджер з соцiальних питань, якому пiдпорядкованi:
- житлово-ремонтна експлуатацiйна дiльниця;
- профiлакторiй;
- комплекс (спортивний);
- комбiнат громадського харчування;
- господарська дiльниця.
Керiвнику Департаменту корпоративного управлiння пiдпорядковується:
- менеджер з цiнних паперiв.
Керiвнику Департаменту з розвитку капiтальних ремонтiв ГШО пiдпорядковується:
- цех по ремонту ГШО.
Керiвнику Департаменту з забезпечення безпеки пiдпорядковується:
- служба охорони;
- головний спецiалiст з цивiльного захисту.
У зв'язку iз необхiднiстю виконання виробничих завдань та виконання усiх технологiчних, виробничих та бiзнес процесiв включено у штатний розклад:
- керiвник проектiв;
- менеджер по трудовому нормуванню;
- менеджер з розробки та впровадження керуючих програм;
- менеджер з ремонту обладнання;
- заступник начальника ковальського цеху;
- заступник начальника механiчного цеху №3;
- уповноважений з реалiзацiї Антикорупцiйної програми.
В звiтному перiодi, в зв'язку з покращенням системи управлiння пiдприємства, також вiдбулося:
- роздiлення служби пiдбору, адаптацiї та кадрового адмiнiстрування на:
- служба кадрового адмiнiстрування;
- служба пiдбору та адаптацiї
з безпосереднiм пiдпорядкуванням Керiвнику Департаменту управлiння персоналом;
- перейменування служби зовнiшнього аутсорсингу на службу аутсорсингу.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 1925 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв-15 осiб; осiб, якi працюють за сумiсництвом – 33 особи; по договорам цивiльно-правового характеру - 22 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу: неповного робочого дня – 43 особи, неповного робочого тижня - 4 особи.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за звiтний перiод склав 209732,3 тис.грн. та збiльшився вiдносно попереднього року на 70346 тис.грн. за рахунок удосконалення системи органiзацiї працi та росту чисельностi персоналу.
В основу розвитку ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" покладена продумана стратегiя i ефективне використання наявних на пiдприємствi людських ресурсiв. Кадрова полiтика спрямована на реалiзацiю нової концепцiї управлiння персоналом, яка дозволяє зберiгати i залучати на пiдприємство висококвалiфiкованих робiтникiв та iнженерно-технiчних фахiвцiв.
З метою подальшого пiдвищення ефективностi роботи з персоналом розробленi заходи, щодо вдосконалення роботи з персоналом, закрiпленню робiтникiв i молодих фахiвцiв на пiдприємствi. На перше мiсце в кадровiй полiтицi поставлено повагу до кожного працiвника.
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" спiвпрацює з базовими вищими навчальними закладами:
- Центри професiйно-технiчної освiти № 5; ВПУ № 6; Харкiвський професiйний монтажно-будiвельний лiцей; Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"; Українська iнженерно-педагогiчна академiя; Харкiвський Нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет; Комп'ютерно-технологiчний коледж; Харкiвський машинобудiвний коледж; Харкiвський коледж транспортних технологiй; Харкiвський електромеханiчний коледж; Харкiвський радiотехнiчний технiкум.
В звiтному перiодi навчено 2667 осiб. З них 2309 осiб пройшли внутрiшнє навчання (за рахунок внутрiшнiх ресурсiв пiдприємства): навчилися новим професiям 108 осiб. Пройшли навчання другий (сумiсної) професiї – 87 робiтникiв. Пiдвищили квалiфiкацiю 159 робочих та 417 спецiалiстiв. Зовнiшнє навчання (iз залученням спецiалiзованих освiтнiх органiзацiй) пройшло 141 особа. Iз них 87 робiтникiв та 54 спецiалiстiв.
За звiтний перiод на пiдприємствi пройшли рiзнi види практик 282 студентiв та учнiв рiзних освiтнiх закладiв.
Iнвестицiї в навчання склали 469,5 тис.грн.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
В звiтному перiодi Товариство не проводило з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльну дiяльнiсть.

 
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Товариство почало готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р. До 1 сiчня 2012р. основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку П(С)БО України.
Товариство прийняло рiшення щодо застосування вищевказаних вимог та пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно з
МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р.
Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає, та, за необхiдностi, фiнансова пiдтримка з боку фактичної контролюючої сторони дозволять Товариству продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у звiтностi за МСФЗ, представлена у примiтцi (4).
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Товариства та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї.
Основнi засоби. Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються Товариством для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання iнших основних засобiв включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi, капiталiзованi витрати на позики стосовно активiв, що вiдповiдають певним критерiям. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.
Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос землi не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Машини та обладнання вiд 5 до 25
Транспортнi засоби вiд 5 до 10
Приладдя та iнвентар вiд 1 до 15
Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках
Програмне забезпечення вiд 2 до 4
У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом "перше надходження – перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Товариством шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу.
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти. Товариство має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi.
Фiнансовi активи та зобов’язання Товариства пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Якщо iнвестицiї наявнi для продажу були придбанi у сторiн пiд спiльним контролем кiнцевих акцiонерiв, та рiзниця мiж сумою сплаченою за iнструментом i його справедливою вартiстю по сутi являє собою внесок або розподiл капiталу, така рiзниця вiдображається як дебет або кредит в iнших резервах в капiталi.
Всi придбання i продажi фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання в термiни, встановленi законодавством або ринковими умовами («на загальних умовах» придбання i продажу) вiдображаються на дату здiйснення угоди, яка є датою, коли Товариство зобов’язується надати фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахункiв зi змiнами у вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою постачання, що не визнається щодо активiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, а вiдображаються у складi капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть Товариства облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Емiтента для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Прибутки та збитки, якi виникають вiд змiни справедливої вартостi наявних для продажу активiв, визнаються безпосередньо в капiталi. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Товариство використовує рiзнi методи та робить припущення, якi заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Коли наявнi для продажу активи продаються чи iншим чином вибувають, сукупний прибуток або збиток визнаний в капiталi включається до розрахунку чистого прибутку. Коли зниження справедливої вартостi наявних для продажу активiв була визнана в капiталi та iснують об’єктивнi свiдчення того, що активи знецiнилися, збиток визнаний у складi капiталу переноситься i включається до розрахунку чистого прибутку, навiть якщо активи не вибували.
Процентний дохiд за наявними для продажу борговими цiнними паперами розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки i вiдображається у звiтi про сукупний прибуток. Дивiденди за наявними для продажу пайовими iнструментами вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток, коли визначено право Товариства на отримання виплати та отримання економiчних вигiд є ймовiрним.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний прибуток в мiру їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання наявних для продажу iнвестицiй. Значне або тривале зниження справедливої вартостi iнструменту нижче його первiсної вартостi є iндикатором того, що вона знецiнюється. Сукупний збиток вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення цього активу, визнаного ранiше в звiтi про сукупний прибуток. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не вiдновлюються через звiт про сукупний прибуток. Якщо, у наступному перiодi, справедлива вартiсть наявних для продажу боргових цiнних паперiв збiльшується та збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка виникла пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про сукупний прибуток, збиток вiд знецiнення вiдновлюється у звiтi по сукупний прибуток поточного перiоду.
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об’єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Емiтент передав фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Товариство не передало, анi зберiгло фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберiг контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов’язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та на розрахункових рахунках. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Товариства, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.
Податок на додану вартiсть («ПДВ»). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов’язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату – дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов’язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату – дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов’язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Iншi фiнансовi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Векселi. Товариство випускає довгостроковi векселi як платiжнi iнструменти, якi мають встановлену дату погашення i якi постачальник може продати на позабiржовому вторинному ринку. Векселi, якi були випущенi Товариством, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Також Товариство приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Векселi, якi були випущенi клiєнтом або третiми особами, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв по знецiненню векселiв створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Товариство не зможе зiбрати всi належнi суми вiдповiдно до початкових умов. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Товариство внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов’язання з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi даним зобов’язанням. Збiльшення резерву у зв’язку з часом визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов’язання та сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов’язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно за винятком, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Товариства. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Товариство бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Товариство здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Товариство бере участь в загальнообов’язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та тяжкими умовами працi. Зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов’язання розраховується щороку актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов’язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням процентних ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених у валютi, в якiй зобов’язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення найближчi до умов вiдповiдних зобов’язань з виплати пенсiй. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi наявних для продажу фiнансових активiв), дивiденди, доходи вiд продажу наявних для продажу фiнансових активiв i позитивнi курсовi рiзницi. Процентний дохiд визнається у звiтi про сукупний прибуток, з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi витрати включають витрати на дострокове погашення кредитiв, процентi доходи вiд фiнансових вкладень, доходи вiд надання фiнансових iнструментiв, процентi зобов’язання по пенсiйному забезпеченню та забезпеченням з виходу на пенсiю, та курсовi рiзницi i збитки.
Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi.
Товариство робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що будуть визнаннi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Товариство зобов’язане виконувати тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Товариству необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання. Товариство бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Товариство зобов'язане частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Товариством щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. При оцiнцi менеджментом зобов'язань за програмою з визначеною виплатою був використаний метод Прогнозованої умовної одиницi (Projected Unit Credit Method). Основнi допущення, використовуванi при оцiнцi вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами, являються плиннiсть кадрiв, смертнiсть працiвникiв, пiдвищення зарплат, пiдвищення пенсiй, iнфляцiя i ставки дисконтування. Оскiльки в Українi вiдсутнi довгостроковi безризиковi корпоративнi або державнi облiгацiї, випущенi в гривнях України, те для визначення ставки дисконтування потрiбне професiйне судження. Будь-якi змiни цих допущень вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань за планом.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися обґрунтованими в даних обставинах.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Товариства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв
Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство укладало угоди зi зв’язаними сторонами. Наступне судження застосовується – операцiї оцiнюються за ринковими або неринковими ставками, де немає активного ринку для таких операцiй. Фiнансовi iнструменти визначаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтики Товариства полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, крiм об’єднання бiзнесу або iнвестицiй в акцiонерний капiтал, у звiтi про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначенi цiн на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами.

 
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає Товариство за звiтний рiк:
- забiйнi скребковi конвеєри для вугiльних, сланцевих шахт та калiйних рудникiв будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу, в тому числi надкатегорiйних - для рiзноманiтних умов використання в залежностi вiд необхiдної працездатностi вiд 2,1 т/хв, типу механiзованого комплексу, потужностi пласта вiд 0,7 до 4,5м, довжини лави до 200м., кута нахилу пласта вiд 0 до 35, необхiдної потужностi двигунiв та iнш.;
- перевантажувачi та штрековi конвеєри для транспортування вугiлля вiд забiйного конвеєра як транспортний засiб для шахт будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу;
- нарiзнi фронтальнi комплекси- призначенi для проведення виробок прямокутного перерiзу;
- буровантажнi машини;
- трансформаторнi пiдстанцiї;
- винесенi системи подачi;
- дробарки та струги;
- очиснi комбайни;
- прохiдницька технiка;
- запчастини для конвеєрiв, очисних комбайнiв та прохiдницької технiки.
Виробленi на пiдприємствi прохiдницькi комбайни та пiдстанцiї успiшно працюють на шахтах України, Польщi, Естонiї, Казахстану.Обсяги виробництва за звiтний рiк склали 868 186 тис.грн., в т.ч. вироблено конвеєрiв -17 штук на суму 208 059 тис.грн., винесених систем подачi- 5 штук на суму 24 750 тис. грн., комбайнiв очисних - 7 шт. на суму 96 852 тис.грн., буровантажна машина (1 шт.) i комбайни прохiдницькi (7 шт.) на суму 70 592 тис.грн., трансформаторних пiдстанцiй - 53 шт. на суму 19 152 тис.грн., вироблено запчастин гiрничо-шахтного обладнання на суму 344 500 тис.грн., виконано ремонтiв гiрничо-шахтного устаткування на суму 104 281 тис.грн. У звiтному перiодi спостерiгалась тенденцiя зростання випуску устаткування та запчастин гiрничо-шахтного обладнання.
Вiдпускнi цiни реалiзацiї продукцiї Товариства встановлюються на договiрних умовах з урахуванням деяких факторiв, що дiють на момент укладання договору:
- технiчнi умови по iндивiдуальному замовленню продукцiї;
- рiвень дiючих цiн на схожi типи продукцiї;
- зростання цiн на матерiали, трудовi та енергетичнi ресурси.
Реалiзовано в звiтному перiодi готової продукцiї на суму 872153 тис.грн. проти 695 268 тис.грн. в 2016 роцi.
Загальна сума експорту – 152 272 тис. грн., що складає 17,5% в загальному обсязi продажiв.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi та є постачальником гiрничошахтного обладнання для пiдприємств вугiльної промисловостi. Головним завданням Товариства є забезпечення шахтарiв якiсним i надiйним обладнанням в необхiдних обсягах та за прийнятними цiнами. Продукцiя Товариства експлуатується в рiзних виробничих та клiматичних умовах в вугiльнiй, сланцевiй, калiйнiй i iнших галузях добувної промисловостi. Завод випускає продукцiю з врахуванням iндивiдуальних вимог споживачiв. Вся продукцiя вiдповiдає вимогам безпеки, Правилам безпеки в вугiльних шахтах, Нормативам з безпеки забiйних машин, комплексiв i агрегатiв, сертифiкована в установленому порядку.
В поставках обладнання i запасних частин емiтентом вiдсутнiй вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру Товариства.
Основнi ринки збуту: Україна, Росiя, Казахстан, Естонiя, Польща. Основнi клiєнти емiтента: ТОВ "КОРУМ ГРУП", ТОВ "КОРУМ УКРАЇНА", ТОВ "ГIРНИЧI МАШИНИ-ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" ТОВ "КОРУМ РУС".
Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. 2017 рiк характеризувався як досягненнями так i провалами українського уряду в економiчнiй полiтицi. Головним же наслiдком його дiяльностi стало перебалансування економiчних, соцiальних та ресурсно-екологiчних складових розвитку. При цьому, економiка України у 2017 роцi продовжувала повiльно зростати. Економiчна ситуацiя продовжувала стабiлiзуватись у 2017 роцi, що призвело до зростання ВВП приблизно на 2% i стабiлiзацiї української гривнi.
Основнi ризики в дiяльностi Товариства:
-податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн;
-Товариство схильне до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обв’язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Товариством продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи.Товариство проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi;
-ринковий ризик - Товариство схильне до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по iноземним валютам, процентним активам i зобов'язанням i пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Керiвництво встановлює лiмiти вiдносно сум прийнятного ризику i контролює їх дотримання на щоденнiй основi. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку;
-ризик лiквiдностi - Товариство схильне до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Товариства. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiвї. Товариство намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi i боргових цiнних паперiв. Фiнансовий департамент контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Товариства;
- ризик зростання витрат на виробництво та збут, який залежить вiд змiн вартостi сировини та енергоносiїв, що може призвести до зростання собiвартостi продукцiї. Мiнiмiзувати ризик збiльшення собiвартостi продукцiї вдається за умови прогнозованостi змiн вартостi сировини та енергоносiїв, але цi заходи не є гарантiєю усунення ризику збiльшення собiвартостi продукцiї, тому що змiни вартостi сировини та енергоносiїв є непередбачуваними. Товариство займається розробкою та впровадженням заходiв щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкцiя конвеєрiв, технологiя виробництва, посилюється контроль з метою економiї всiх видiв ресурсiв;
-- ризик забруднення навколишнього середовища, атмосферного повiтря, водних ресурсiв. З метою запобiгання екологiчних ризикiв Товариство виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього середовища, виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення.
Збут продукцiї забезпечує розподiл продукцiї Товариства, регулює процес виробництва у вiдповiдностi з параметрами необхiдностей ринку i задовольняє потреби споживачiв в високоякiснiй продукцiї та включає в себе комплекс комерцiйних, органiзацiйних i технологiчних заходiв з доведення продукцiї до кiнцевого споживача.Товариство пропонує продукцiю, яка вiдповiдає очiкуванням споживачiв. Поставка продукцiї вiдбувається у строк вiд 10 до 90 календарних днiв (з можливо скороченим строком поставки). Порядок оплати узгоджується сторонами в специфiкацiях, якi є складовими i невiд'ємними частинами договору. Поставка продукцiї Товариства вiдбувається на базисних умовах EXW згiдно правил IНКОТЕРМС 2010.
На пiдприємствi надається постiйна увага новим технологiям, новим матерiалам та вимогам до якостi продукцiї, що виробляється. На пiдставi укладених договорiв Товариство отримує сировину та матерiали: металопрокат, дрiт зварювальний,цегла вогнетривка, пiсок формувальний - вiд постачальникiв України; електродвигуни, ланцюг, пiдшипники – вiд постачальникiв Польщi; смоли фурановi – вiд постачальникiв України, Австрiї, Iспанiї; феросплави, чавун – вiд постачальникiв України, Китаю та Польщi.
Динамiка цiн на закупiвлю сировини за звiтний перiод:
Найменування Коефiцiєнт
Спецпрофiль СП190, СП205,СП230,СП245 ст.25ХГ2СРФ 1,07
Лист 25 мм-70 мм ст.25ХГСР 1,1
Лист 14 мм-50мм ст.30Г 1,25
Круг 90-300 ст.20Х2Н4А 1,20
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання – 2.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi. В сучаснiй економiцi вугiльна промисловiсть є однiєю з базисних галузей. Але, не дивлячись на значнi запаси вугiльного палива на планетi, його видобуток стає все бiльш проблематичним. Сьогоднi в вугледобувнiй галузi доводиться вирiшувати непросте завдання розробки тонких та надтонких пластiв. В Українi розроблена iнновацiйна технологiя видобутку вугiлля з тонких та надтонких пластiв. Постiйно зростає потреба в удосконаленнi технологiї виробництва i створеннi сучасних спецiалiзованих пристроїв для ефективного освоєння вугiльних басейнiв. До їх числа вiдносяться прохiдницькi та очиснi комбайни нового типу, призначенi для високопродуктивної виїмки надтонких пластiв, якi виробляє емiтент. Також Товариство наладило випуск нових запасних частин та деталей для прохiдницьких i очисних комбайнiв.
Ринок гiрничошахтного обладнання характеризується гострою конкуренцiєю мiж виробниками продукцiї. Для ринку гiрничошахтного машинобудування характернi швидкi змiни в кiлькостi та рiвнi конкурентiв. Але Товариство володiє перевагами перед конкурентами:
- накопичило унiкальний досвiд в областi проектування продукцiї, розробки технологiї її виготовлення;
- володiє великою iнформацiєю щодо досвiду експлуатацiї шахтних скребкових конвеєрiв i перевантажувачiв рiзноманiтних типiв;
- виконанi значнi науковi дослiдження i iнженернi розробки, проведенi лабораторнi iспити конвеєрiв, їх складових частин, елементiв конструкцiї;
- Товариство володiє авторськими правами на велику кiлькiсть оригiнальних iнженерних рiшень.
В iснуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Товариство очiкує зберегти досягнутий рiвень виробництва та реалiзацiї продукцiї. Стратегiя розвитку Товариства нацiлена на зрiст попиту на продукцiю, що буде виготовлена в наступному роцi та рентабельностi бiзнесу за рахунок збiльшення портфеля контрактiв з метою зберiгання позицiй на ринку. Завдяки такiй стратегiї Товариство планує покращити фiнансовий стан, збiльшивши дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї. Дiї, якi вчиняє Товариство: визначає можливостi на ринку регiонiв, прiоритетних при розширеннi ринку збуту, сильнi та слабкi сторони основних конкурентiв. Обрано напрямок роботи зi споживачами з урахуванням iндивiдуальних вимог, що дозволяє гiрникам одержувати нову технiку згiдно з їх потребами та гiрничо-геологiчними умовами. Товариство ставить акцент на впровадження нових технологiй, замiну та переоснащення виробництва новим обладнанням, впровадження нових засобiв контролю якостi продукцiї.
Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах.

 
З 2013 по 2017 роки було придбано основних засобiв на суму 156 295 тис. грн. ( 2013 р. – 21 903 тис. грн.; 2014 р. – 16 869 тис. грн; 2015 р.- 17 431 тис. грн.; 2016 р.- 28 814 тис. грн.,2017 р.- 71 278 тис. грн.).
Вiдчужено основних засобiв з 2013 по 2017 роки на суму 24 863 тис. грн. ( 2013 р. – 629 тис. грн.; 2014 р. – 1 330 тис. грн.; 2015 р.-4 947 тис. грн.; 2016 р. -2 351 тис. грн.,2017 р.- 15 606 тис. грн.).
Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Протягом звiтного року правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема правочини, укладенi протягом звiтного року мiж Товариством або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, не укладались.
Дочiрнi/залежнi пiдприємства, вiдокремленi пiдроздiли Товариства вiдсутнi.
 
Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi Товариства облiковуються основнi засоби та нематерiальнi активи. Згiдно договору № 06/10-15-1о вiд 05.10.2015р. з незалежним експертом ТОВ «Бейкер ТIЛЛI Україна» була проведена переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.12.2015 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення , оскiльки з точки зору керiвництва Товариства змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Основнi засоби Товариства вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались. Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовуеться у вiдповiдностi з МСБО №16 та податковим кодексом прямолiнiйним методом.
Основнi виробничi фонди функцiонують у сферi матерiального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесi, зношуються поступово, а їх вартiсть переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у мiру використання. Поповнюються вони за рахунок капiтальних вкладень.
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi Товариства складало 100%.
Основнi засоби Товариства пiдтримуються у робочому станi, за необхiднiстю проводяться поточнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання, технiчнi огляди транспортних засобiв.
Об'єкти оренди у Товариства вiдсутнi.Основнi засоби розташованi за мiсцезнаходженням Товариства.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства, пов’язанi з його дiяльнiстю, наступнi:
- питання у галузi охорони атмосферного повiтря;
- питання у галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;
- питання у галузi охорони земельних ресурсiв;
- питання у сферi поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами.
З метою рiшення даних питань Товариство виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього природного середовища. На пiдприємствi виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення.
У галузi охорони атмосферного повiтря, створення сприятливих умов для життєдiяльностi, забезпечення екологiчної безпеки та запобiгання шкiдливому впливу атмосферного повiтря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, Товариство здiйснює всi необхiднi екологiчнi вимоги:
- має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, та звiт з iнвентаризацiї джерел викидiв забруднюючих речовин, в наявностi документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел;
- щорiчно проводить контроль за дотриманням нормативiв ГДВ;
- щорiчно проводить контроль та перевiрку вiдповiдностi фактичних параметрiв роботи установок очистки газу проектним, їх ефективностi;
- забезпечує безперебiйну ефективну роботу i пiдтримання у справжньому станi споруд, устаткування та апаратури для очищення викидiв i зменшення рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря;
- здiйснює iнструментально-лабораторний контроль параметрiв викидiв забруднюючих речовин пересувних джерел;
- складає та своєчасно здає державну статистичну звiтнiсть за встановленою формою 2ТП-повiтря;
- своєчасно сплачує платежi за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiдповiдно до законодавства.
У галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв, охорони прав Товариства на водокористування виконуються необхiднi екологiчнi вимоги:
- має дозвiл на спецiальне водокористування;
- користується водними об’єктами вiдповiдно до цiлей i умов їх надання;
- дотримується встановлених нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лiмiтiв забору води;
- утримує в належному станi зони санiтарної охорони джерел питного та господарсько – побутового водопостачання, береговi смуги водних шляхiв, очиснi та iншi водогосподарськi споруди та технiчнi пристрої;
- здiйснює облiк забору та використання вод, здiйснює контроль за якiстю i кiлькiстю скинутих у воднi об’єкти зворотних вод i забруднюючих речовин, а також подає вiдповiдним органам звiти в порядку з дiючими законодавчими актами.
Капiтальнi iнвестицiї Товариством не плануються.
 
На дiяльнiсть Товариства впливають виробничо-технологiчнi проблеми, пов'язанi зi зносом технологiчного обладнання, що потребує значних додаткових коштiв на оновлення. Також мають вплив законодавчi та економiчнi обмеження:
- податкове навантаження – податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється. Вiдповiднi органи регiонального управлiння, а також державнi органи можуть не погодитись з тлумаченням законодавства керiвництвом Товариства i його застосуванням в ходi дiяльностi та операцiй Товариства. В результатi податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв, пенi. Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища;
- зниження темпiв економiчного розвитку держави, подiї, що вiдбуваються на сходi країни, може не дозволити виконати запланованi на наступний рiк обсяги виробництва Товариства через низьку платоспроможнiсть внутрiшнього ринку, зниження рiвня довiри споживачiв, зростаючу невпевненiсть серед пiдприємцiв або iнвесторiв, тому Товариство активно працює над розширенням ринкiв збуту продукцiї;
- зростання iнфляцiї в країнi спостерiгається постiйно, iнфляцiйнi процеси впливають на рiвень закупiвельних цiн на металопродукцiю, основнi комплектуючi, паливно-мастильнi матерiали, сировину, енергоносiї та призводять до збiльшення витрат. Для покращення фiнансового стану Товариство проводить роботи з оптимiзацiї затрат.
 
До Товариства перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв понад сум резервiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
Протягом звiтного перiоду Товариством було сплаченоi штрафнi санкцiї у розмiрi 67 тис. грн., у т. ч.:
- 3 тис. грн. - адмiнiстративно-господарський штраф згiдно постанови №0200548 вiд 01.03.17р;
- 9 тис. грн. штрафнi санкцiї за актами перевiрки валютного контролю;
- 3 тис. грн. штраф згiдно рiшення 658 вiд 24.11.17р. Харкiвське мiське вiддiлення УВД Фонду соцiального страхування;
- 5 тис. грн. Рiшення суду згiдно справи №922/4268/16 вiд 24.01.2017р. ПРОММАШ ВНКП ТОВ;
- 4 тис. грн. пеня за несвоєчасну сплату послуг КП «ХАРКIВСЬКI ТЕПЛОВI МЕРЕЖI»;
- 32 тис. грн. штрафна санкцiя за виконавчий збiр згiдно рiшення суду за справою №913/218/16 вiд 01.02.2017р. ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЮСТИЦIЇ У ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI;
- 4 тис. грн. – штрафна санкцiя за виконавчий збiр згiдно постанови ВП№49180491 вiд 19.04.2017р. Жовтневий ВДВС Харкiвського МУЮ;
- 7 тис. грн. - оплата 3% рiчних, iнфляцiйних та судового збору по рiшенню господарського суду Харкiвської обл. вiд 11.09.2017р. по справi № 922/2373/17 КАСКАД ВО ТОВ.
 
Прибуток (збиток) Товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi, сплати передбачених законодавством України податкiв та iнших платежiв до бюджету. Товариство самостiйно визнає структуру джерел фiнансових коштiв та вирiшує питання їх розподiлу та використання, керуючись Статутом Товариства та встановленими, згiдно законiв, ставками та нормативами податкiв, платежiв, вiдрахувань. Чистий прибуток (збиток) Товариства, утворений пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, передбачених чинним законодавством, залишається у розпорядженнi Товариства. Рiшення про затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку (збитку), рiшення про виплату дивiдендiв приймається виключно загальними зборами акцiонерiв. Товариство довгостроковими позиками для фiнансування господарської дiяльностi у звiтному перiодi не користувався.
 
Всi договори у звiтному роцi укладались вiдповiдно до плану випуску та реалiзацiї продукцiї, договiрнi умови виконувались, укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
 
Стратегiя розвитку Товариства нацiлена на зрiст попиту на продукцiю, що буде виготовлена в наступному роцi та рентабельностi бiзнесу за рахунок збiльшення портфелю контрактiв з метою зберiгання позицiй на ринку. Завдяки такiй стратегiї Товариство планує покращити фiнансовий стан, знаходити вiрнi та обгрунтованi рiшення, що стосуються фiнансової стабiльностi, збiльшивши виручку вiд продажу продукцiї. У 2018 роцi передбачається збереження досягнутого рiвня виробництва у цiлях забезпечення високоякiсним гiрничошахтним обладнанням вугiльних пiдприємств України, перед якими поставлена задача по збiльшенню видобутку вугiлля для потреб енергетичної та металургiйної промисловостi, згiдно з програмою по технiчному переозброєнню пiдприємства продовжити роботи по придбанню високоякiсного технологiчного обладнання та iнструменту, якщо буде достатньо фiнансування,впровадити новi бiльш прогресивнi технологiї по механiчнiй та термiчнiй обробцi деталей та вузлiв гiрничошахтного обладнання, пiдтримувати належнi соцiально-побутовi умови для працiвникiв Товариства. Згiдно стратегiї Товариства на 2018 рiк, пiдготовлено iнвестицiйнi проекти, направленi на пiдтримку iснуючих виробничих потужностей, модернiзацiї енергетичного обладнання Товариства, з метою впровадження енергозберигаючих технологiй, виконання обов’язкових зовнiшнiх вимог.
 
Товариство, при створеннi нової технiки для вугiльних шахт, продовжує проводити рiзнi дослiдження з визначення найбiльш стiйких сталей для своєї продукцiї та iншi дослiдження. Створюються новi стенди для випробування продукцiї перед вiдправкою споживачу. За звiтний рiк на дослiдження сталей витрачено 29 тис. грн.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства, станом на 01.01.2017 року, стороною в яких виступає Товариство, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи Товариства, вiдсутнi.
Дочiрнi пiдприємства вiдсутнi.
 
Товариство вважає, що наведено всю необхiдну iнформацiю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 226307 213597 0 0 226307 213597
будівлі та споруди 110461 98158 0 0 110461 98158
машини та обладнання 86481 90327 0 0 86481 90327
транспортні засоби 10603 5805 0 0 10603 5805
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 18762 19307 0 0 18762 19307
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 226307 213597 0 0 226307 213597
Опис Основнi засоби емiтента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає – 289 117 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає – 220 819 тис. грн., знос основних засобiв складає – 68 298 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає – 345 077 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає – 207 143 тис. грн., знос основних засобiв складає – 137 934 тис. грн.
Будiвлi та споруди за первiсною вартiстю – 124 329 тис. грн.;
Машини та обладнання за первiсною вартiстю – 142 256 тис. грн.;
Транспортнi засоби за первiсною вартiстю – 15 280 тис. грн.;
Iншi за первiсною вартiстю – 63 212 тис. грн.
Накопичена амортизацiя :
-будiвлi та споруди – (26 171) тис. грн.;
-машини та обладнання – (51 929) тис. грн..;
-транспортнi засоби – (9 475) тис. грн.;
-iншi – (50 359) тис. грн.
Коефiцiєнт зносу характеризує частку вартостi основних засобiв, що її списано на витрати виробництва в попереднiх перiодах.
Ступiнь зносу основних засобiв:
- будiвлi та споруди –21,05 %.;
-машини та обладнання –36,50 %.;
-транспортнi засоби – 62,01 %;
-iншi -79,67 %
Коефiцiєнт придатностi показує яка частка основних засобiв придатна для експлуатацiї в процесi господарської дiяльностi. Коефiцiєнт придатностi розраховується за формулою: Кп = 100% - К зносу
Коефiцiєнт придатностi основних засобiв:
-будiвлi та споруди –78,95 %.;
-машини та обладнання –63,50 %.;
-транспортнi засоби – 32,59 %;
-iншi -20,33%
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались. Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовуеться у вiдповiдностi з МСБО №16 прямолiнiйним методом.
Основнi виробничi фонди функцiонують у сферi матерiального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесi, зношуються поступово, а їх вартiсть переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у мiру використання. Поповнюються вони за рахунок капiтальних вкладень.
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi емiтента складало 100 %. Капiтальнi iнвестицiї емiтента в необоротнi матерiальнi активи за звiтний перiод склали 60 088 тис. грн. Введено в експлуатацiю капiтальних iнвестицiй у звiтному перiодi 59 122 тис. грн.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за звiтний перiод склали 19 578 тис. грн. для порiвняння: за 2016 рiк – 10 973 тис. грн. Збiльшення витрат пов'язане iз здорожчанням матерiальних цiнностей на ремонт та полiпшення основних засобiв.
Станом на 31 грудня 2017 основнi засоби якi знаходяться у заставi становлять за залишковою вартiстю 140 917 тис. грн.
Основнi засоби емiтенита, що тимчасово не використовуються - вiдсутнi, вилученi з експлуатацiї для продажу станом на 31.12.2017 р. - 1 192 тис. грн.
Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi.
Змiни розмiру додаткового капiталу вiдбулися в результатi переоцiнки основних засобiв.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi емiтента облiковується придбане, але не введене в експлуатацiю обладнання на суму – 6 454 тис. грн., придбане за рахунок власних коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 739312 801773
Статутний капітал (тис. грн.) 3353 3353
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3353 3353
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за звiтний перiод становить – 735 959 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за звiтний перiод становить – 735 959 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за попереднiй перiод становить – 798 420 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за попереднiй перiод становить – 798 420 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2017 р. бiльша вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 54 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 54 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 4095 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 216600 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 565343 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 786092 X X
Опис: Iнформацiя про зобов’язання емiтента
До складу iнших зобов’язань входять:
- Пенсiйнi додатковi зобов’язання – 20 360 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 485 007 тис. грн.;
- Цiльове фiнансування – 123 тис. грн.;
- Розрахунки зi страхування – 6 183 тис. грн.; - Розрахунки з оплати працi – 11 694 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 7 530 тис. грн.;
- Iншi поточнi зобов’язання – 21 578 тис. грн.;
- Поточнi забезпечення – 16 963 тис. грн.
Всього iнших зобов’язань – 569 438 тис. грн.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12.12.2017 Наглядова рада Товариства 150000 1534247 9.776783 Укладання ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" з ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ" договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 150000000,00грн. 13.12.2017 www.shaht.kharkov.ua
Опис:
12.12.2017 року Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) (Протокол № 12-2017 вiд 12.12.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 150 000 000,00 гривень (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» надає безпроцентну поворотну фiнансову допомогу ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» в розмiрi 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень, 00 коп), термiном до 05.03.2018 р.;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 36511938) - є афiлiйованою особою до Товариства (ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»), у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки перебувають пiд спiльним контролем третьої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 150 000 000,00 гривень;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1 534 247 000,00 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 9,776783%
2 12.12.2017 Наглядова рада Товариства 150000 1534247 9.776783 Укладання ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" з ТОВ "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ" договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 150000000,00 грн. 13.12.2017 www.shaht.kharkov.ua
Опис:
12.12.2017 року Наглядовою радою ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi - Товариство) (Протокол № 12-2017 вiд 12.12.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 150 000 000,00 гривень (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» надає безпроцентну поворотну фiнансову допомогу ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» в розмiрi 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень, 00 коп), термiном до 05.03.2018 р.;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, будинок 1А, код за ЄДРПОУ 37014600)) - є афiлiйованою особою до Товариства (ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»), у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства», оскiльки перебувають пiд спiльним контролем третьої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 150 000 000,00 гривень;
•вартiсть активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк: 1 534 247 000,00 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 9,776783%

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
16.03.2017 16.03.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.03.2017 16.03.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
21.04.2017 21.04.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.04.2017 24.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2017 07.12.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.12.2017 13.12.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Мельникова, буд.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0718 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 227/4
27.01.2011
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Операцiйне середовище
Ми звертаємо вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю , i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Незавершенi судовi процеси
Ми також звертаємо вашу увагу на Примiтку 32 до фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про суттєву невизначенiсть, пов’язану iз результатами позовiв до Компанiї з боку Пенсiйного фонду України.
Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань.
Номер та дата договору на проведення аудиту 150
02.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.10.2017
06.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 06.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 40000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Мельникова, буд.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0718 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 227/4
27.01.2011
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Операцiйне середовище
Ми звертаємо вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю , i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Незавершенi судовi процеси
Ми також звертаємо вашу увагу на Примiтку 32 до фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про суттєву невизначенiсть, пов’язану iз результатами позовiв до Компанiї з боку Пенсiйного фонду України.
Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань.
Номер та дата договору на проведення аудиту 150
02.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.10.2017
06.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 06.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 40000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
04050 м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 331401, код ЄДРПОУ 23413650, електронна адреса: krattaudit@gmail.com
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi «Компанiя»), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 рiк, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Компанiя не провела актуалiзацiю пенсiйних зобов’язань станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2017р., якi в Балансi (Звiт про фiнансовий стан) склали вiдповiдно 20114 тис. грн. та 20360 тис. грн. Ми не мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо вартостi цього забезпечення станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2017р. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених сум.
Управлiнський персонал Компанiї не визначив вартiсть дебiторської заборгованостi, вiдображену по рядку 1125 «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги» за амортизованою собiвартiстю станом на 31.12.2017 року . Ми не змогли оцiнити дебiторську заборгованiсть за амортизованою вартiстю у зв’язку з вiдсутнiстю розрахункiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).Наша вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладена в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Як вказано у примiтцi 7 до фiнансової звiтностi Компанiя проводить рiзнi операцiї з пов’язаними сторонами. Такi операцiї включають продаж та придбання товарно-матерiальних цiнностей, а також надання послуг. Операцiї з пов’язаними сторонами склали 94% вiд доходiв Компанiї у звiтному роцi. Ми вважаємо операцiї з пов’язаними сторонами ключовим питанням аудиту, оскiльки цi операцiї проводяться на регулярнiй основi, а також у зв’язку iз зацiкавленiстю регулятивних органiв, iнвесторiв та управлiнського персоналу в таких операцiях та, зокрема, у питаннях, пов’язаних iз цiноутворенням. Крiм того, Компанiя має суттєвi залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами.
Нашi аудиторськi процедури включали розумiння ключових контрольних процедур за процесом схвалення та затвердження операцiй з пов’язаними сторонами.
Нашi аудиторськi процедури по сутi включали вибiркову перевiрку операцiй з пов’язаними сторонами, яку ми проводили шляхом аналiзу супроводжувальної документацiї.
Ми також критично оцiнили висновок управлiнського персоналу про те, що операцiї з пов’язаними сторонами здiйснювались на ринкових умовах шляхом вибiркової перевiрки договорiв та порiвняння цiн за такими операцiями з цiнами спiвставних компанiй та ринковими даними.
Ми також провели перевiрку повноти та достовiрностi розкриття iнформацiї по операцiях з пов’язаними сторонами.
За результатами проведених процедур суттєвих помилок, якi вплинули на нашу думку про фiнансову звiтнiсть, виявлено не було.
Пояснювальнi параграфи
Операцiйне середовище
Ми звертаємо вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю , i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Незавершенi судовi процеси
Ми також звертаємо вашу увагу на Примiтку 32 до фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про суттєву невизначенiсть, пов’язану iз результатами позовiв до Компанiї з боку Пенсiйного фонду України.
Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими , якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми й прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення в наслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкованих полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими ,що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його користь для iнтересiв громадськостi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р.№98, дiйсне до 24.09.2020р.
Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд. 12
Телефон: 050-368-16-79
Директор АФ ТОВ «КРАТ-АУДИТ» Кратт О. М.
Сертифiкат аудитора серiї А №002017
рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року
продовження строку дiї до 02.03.2019р.
рiшення Аудиторської палати України №2832 вiд 30.12.2014р.
06.04.2018р.
-
-
-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства нi
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi загальнi збори у звiтному перiодi проводились.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi загальнi збори не скликались.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 2
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi

Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради Товариства iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) нi

Комiтети не створено, тому оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.
нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагороду члени Наглядової ради не отримували.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв наглядової ради-дiяти в iнтересах Товариства вiдповiдно до Статуту, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, обережнiсть X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.12.2011 р. було скасовано всi внутрiшнi положення Товариства, як такi, що не вiдповiдають вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», новi положення не приймались.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): нi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У Товариства кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено в зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння в Товариствi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Данi вiдсутнi в зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння в Товариствi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
Територія за КОАТУУ 6310137900
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.92
Середня кількість працівників 1980
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 61001, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд.4/6
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 431 2708 414
первісна вартість 1001 3269 5486 2047
накопичена амортизація 1002 2838 2778 1633
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5488 6454 9982
Основні засоби: 1010 220819 207143 224510
первісна вартість 1011 289117 345077 236660
знос 1012 68298 137934 12150
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

96

96

96
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 9819 9587 13975
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 4271
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 236653 225988 253248
II. Оборотні активи
Запаси 1100 214694 230079 147070
Виробничі запаси 1101 82315 93737 81377
Незавершене виробництво 1102 127302 132182 60704
Готова продукція 1103 5077 3280 4989
Товари 1104 0 880 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 494
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 820387 862184 104137
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

151784

206152

104137
з бюджетом 1135 523 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 523 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 105762 2980 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 964 307 64939
Готівка 1166 0 0 6
Рахунки в банках 1167 964 307 64933
Витрати майбутніх періодів 1170 13 15 85
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1730 1176 13681
Усього за розділом II 1195 1295857 1302893 338332
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1737 1192 216
Баланс 1300 1534247 1530073 591796

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3353 3353 3353
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 169752 157235 116736
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 17425 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 611243 578724 372104
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 801773 739312 492193
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 6656 3760 0
Пенсійні зобов’язання 1505 20114 20360 18376
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 47 54 24
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 270 123 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 27087 24297 18400
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 246010 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 415012 485007 56441
за розрахунками з бюджетом 1620 3399 15871 7910
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 5137
за розрахунками зі страхування 1625 4640 6183 4443
за розрахунками з оплати праці 1630 6231 11694 9454
за одержаними авансами 1635 1062 7530 76
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 11474 16963 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 16538 222307 0
Усього за розділом IІІ 1695 704366 765555 78324
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 1021 909 2879
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1534247 1530073 591796

Примітки Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Звiт про фiнансовий стан пiдприємства за 2017 р., сформовано згiдно МСФЗ.
Баланс – це звiт про фiнансовий стан пiдприємства, в якому вiдображаються активи, зобов’язання та власний капiтал пiдприємства на звiтну дату.
До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 31.12.2017 р. складає 5 486 тис.грн., накопичена амортизацiя складає 2 778 тис.грн., залишкова вартiсть – 2 708 тис. грн.. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод.
Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на 31.12.2017 р. основнi засоби за первiсною вартiстю складають 345 077тис. грн., знос 137 934 тис. грн., залишкова вартiсть – 207 143тис.грн.
Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2017 р. складає 6 454 тис. грн. До складу незавершених капiтальних iнвестицiй вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше.
Фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 р.- 96 тис. грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 9 587 тис. грн.
Усього за першим роздiлом балансу необоротних активiв – 225 988 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 230 079 тис. грн., у тому числi вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 132 182 тис. грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва; виробничi запаси – 93 737 тис. грн.; готова продукцiя – 3 280 тис. грн; товари – 880 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 р. cкладає 1 072 507 тис. грн., в тому числi:
- за товари, роботи послуги – 862 184 тис. грн. ;
- за виданими авансами – 206 152 тис. грн. ;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 2 980 тис. грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2017р. становлять 1 176 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв становлять 15 тис. грн. На кiнець перiоду Товариство має грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму 307 тис. грн.
Усього за другим роздiлом оборотних активiв станом на 31.12.2017р. – 1 302 893 тис. грн..
Необоротнi активи та групи вибуття на кiнець року становлять 1 192 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду розмiр власного капiталу зменшився на 62 461 тис. грн. та складає 739 312 тис. грн.
До складу довгострокових зобов’язань та забезпечень входять:
- пенсiйнi зобов’язання -20 360 тис. грн..;
- iншi довгостроковi зобов’язання -54 тис. грн.;
- цiльове фiнансування – 123 тис. грн.;
- вiдстроченi податковi зобов’язання – 3 760 тис. грн.
Усього довгострокових зобов’язань i забезпечень на суму 24 297 тис. грн.
До складу поточних зобов’язань та забезпечень входять:
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 485 007 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом – 15 871 тис. грн.;
- розрахунки зi страхування – 6 183 тис. грн..;
- розрахунки з оплати працi – 11 694 тис. грн..;
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 7 530 тис. грн.;
- поточнi забезпечення – 16 963 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання -222 307 тис. грн..
Усього поточних зобов’язань та забезпечень на суму 765 555 тис. грн.
Зобов’язань , пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття – 909 тис. грн.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 872153 695268
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 765724 ) ( 609185 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

106429

86083
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 48405 112532
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 62756 ) ( 54495 )
Витрати на збут 2150 ( 16033 ) ( 5329 )
Інші операційні витрати 2180 ( 87181 ) ( 181931 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 11136 ) ( 43140 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1622 4616
Інші доходи 2240 433 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2641 ) ( 2640 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 49296 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 61018 ) ( 41164 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1442 3910
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 62460 ) ( 37254 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -21830 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -21830 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -21830 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -84290 -37254

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 476001 358168
Витрати на оплату праці 2505 215129 144848
Відрахування на соціальні заходи 2510 40850 27407
Амортизація 2515 72552 69804
Інші операційні витрати 2520 115935 187915
Разом 2550 920467 788142

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 335332950 335332950
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 335332950 335332950
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.18626 -0.11110
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.18626 -0.11110
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 872 153 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 765 724 тис. грн.
Валовий прибуток за звiтний перiод становить 106 429 тис. грн.
До складу iнших операцiйних доходiв входять:
-Доход вiд реалiзацiї запасiв – 20 341 тис. грн.;
-Доход вiд оренди – 2 498 тис. грн.;
-Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї валюти – 4 502 тис. грн.;
-Отриманi штрафи , пенi, неустойки – 383 тис. грн.;
-Iншi доходи – 20 681 тис. грн.;
-Дохiд з курсових рiзниць – 13 214 тис. грн.;
Усього iнших операцiйних доходiв – 57 117 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати становлять 62 756 тис. грн.
Витрати на збут становлять 16 033 тис. грн.
До складу iнших операцiйних витрат входять:
-Собiвартiсть реалiзованих запасiв, послуг – 14 310 тис. грн.;
-Витрати на придбання iноземної валюти – 251 тис. грн.;
-Визнанi штрафи, пенi, неустойки – 67 тис. грн.;
-Недостачi та збитки вiд порчi цiнностей – 1 991 тис. грн.;
-Нараховано (сторно) резерву знецiнення – 11 843тис. грн.;
-Резерв сумнiвних боргiв – 1 012 тис. грн..;
-Собiвартiсть реалiзованих послуг – не основна дiяльнiсть – 7 558 тис. грн..;
-Iншi операцiйнi витрати – 50 149 тис. грн.;
-Витрати за курсовими рiзницями – 8 712 тис. грн.;
Усього iнших операцiйних витрат – 95 893 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи становлять 1 622 тис. грн.
Iншi доходи становлять 433тис. грн.
Фiнансовi витрати становлять 2 641 тис. грн.
Iншi витрати становлять 49 296 тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування – збиток 61 018 тис. грн. Витрати з податку на прибуток становлять 1 442 тис. грн. з урахуванням вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. Чистий фiнансовий результат за звiтний перiод – збиток на суму 62 460 тис. грн. Сукупний дохiд роздiлу II дорiвнює чистому фiнансовому результату, зменшеному на суму дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв 21 830тис.грн. i становить збиток на суму 84 290 тис. грн.
В роздiлi III "Звiту про фiнансовi результати" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному перiодi за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 920 467 тис. грн.
У роздiлi IV "Звiту про фiнансовi результати " приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий збиток, що припадає на одну акцiю становить – 0,18626 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.

Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

944423

785304
Повернення податків і зборів 3005 0 250
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 10 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 82312 126744
Надходження від повернення авансів 3020 68537 86981
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 37 23
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 384 111
Надходження від операційної оренди 3040 315 224
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 68857 70060
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 310449 )

( 331883 )
Праці 3105 ( 162861 ) ( 109706 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 45315 ) ( 30609 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 81713 ) ( 55132 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3816 ) ( 401 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 23684 ) ( 15012 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 54213 ) ( 39719 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 337829 ) ( 440445 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 42798 ) ( 92577 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 69777 ) ( 28084 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 114130 -18742
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 633 5663
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 1314 45384
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 13804
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 39370 ) ( 13121 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 47471 ) ( 45412 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 103 ) ( 72500 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -84997 -66182
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 938816 145823
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -968224 -60170
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -29408 85653
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -275 729
Залишок коштів на початок року 3405 964 494
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -382 -259
Залишок коштів на кінець року 3415 307 964

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно вимог МСФЗ.
Метою складання звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства та їх еквiвалентах за звiтний перiод.
У звiтi про рух грошових коштiв наводяться данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
У 1 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок операцiйної дiяльностi зокрема надходження вiд реалiзацiї продукцiї, погашення векселiв одержаних, покупцiв i замовникiв, повернення авансiв, установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками, повернення iнших податкiв i зборiв, а також витрачання на оплату товарiв, авансiв, працiвникам, зобов’язання з податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи, iншi витрачання.
У 2 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок iнвестицiйної дiяльностi зокрема реалiзацiя необоротних активiв, придбання фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв.
У 3 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок фiнансової дiяльностi.
До складу iнших надходжень на суму 68 857 тис. грн. входять:
-Розрахунки з пiдзвiтними особами – 124 тис. грн..;
-Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами – 62 082 тис. грн..;
-Розрахунки по продажу валюти – 84 тис. грн..;
-Розрахунки за соцiальним страхуванням – 4731 тис. грн..;
-Розрахунки по заробiтнiй платi – 153 тис. грн.;
-Доход СКБН – 1683тис. грн..
До складу iнших витрачань на суму 69 777 тис. грн. входять:
-Розрахунки з пiдзвiтними особами – 2 239 тис. грн..;
-Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами – 121 тис. грн..;
-Розрахунки з iншими кредиторами – 66 975 тис. грн.;
-Витрати майбутнiх перiодiв – 7 тис. грн..;
-Адмiнiстративнi витрати –155 тис. грн..;
-Iншi операцiйнi витрати –22 тис. грн..;
-Собiвартiсть реалiзованої валюти – 251 тис. грн.;
-Розрахунки за соцiальним страхуванням – 7 тис. грн.
У статтi "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" показується рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях: "Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi", "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" та "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi". Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає витрачання у сумi – 275 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на початок року" показується залишок грошових коштiв на початок року, наведений у балансi.
У статтi "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв" вiдображається сума збiльшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштiв у результатi перерахунку iноземної валюти при змiнi валютних курсiв протягом звiтного перiоду складає вибуття 382 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на кiнець року" наводиться рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях "Залишок коштiв на початок року", "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" та "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв". Розрахований таким чином показник дорiвнює наведеному в балансi залишку грошових коштiв та грошових еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду i становить 307 тис.грн.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) Товариство не складає.
Керiвник Ковальчук О.М.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3353 169752 0 17425 611243 0 0 801773
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3353 169752 0 17425 611243 0 0 801773
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -62460 0 0 -62460
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -21830 0 0 21830 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 -21830 0 0 21830 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 9313 0 -17425 8111 0 0 -1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -12517 0 -17425 -32519 0 0 -62461
Залишок на кінець року 4300 3353 157235 0 0 578724 0 0 739312

Примітки Звiт про власний капiтал складено згiдно вимог МСФЗ. У звiтi про власний капiтал розкривається iнформацiя про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду. У графах звiту про власний капiтал, призначених для наведення складових власного капiталу, зазначаються показники, наведенi у роздiлi I «Власний капiтал балансу».
Розмiр статутного капiталу з початку звiтного перiоду i станом на 31.12.2017 р. не змiнився i становить - 3353 тис. грн.. На початок звiтного перiоду сума капiталу у дооцiнках становила 169 752 тис. грн. та коригується протягом звiтного перiоду (12 517) тис. грн. на суму амортизацiї i становить на кiнець перiоду 157 235 тис. На кiнець звiтного перiоду зменшилась сума резервного капiталу на 17 425 тис. грн. за рахунок нерозподiленого прибутку.
Зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок збитку звiтного перiоду на суму – 62 460 тис. грн. та коригування минулого перiоду на (1) тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. власний капiтал становить 739 312 тис. грн., що вiдображено в роздiлi I пасиву балансу.
Дивiденди за результати дiяльностi в 2017 р. не нараховувались та не сплачувались.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi
Фiнансова звiтнiсть
31 грудня 2017р.


ЗМIСТ
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва…………………………………………………………………………………………. 3
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017р., на 31.12.2016р. ………………….………………………………………..4
Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд) за роки, що закiнчились 31 грудня 2017р., 31 грудня 2016р…6
Звiти про власний капiтал за роки, що закiнчились 31 грудня 2017р., 31 грудня 2016р………………………………………8
Звiти про рух грошових коштiв (за прямим методом) за роки, що закiнчились 31 грудня 2017р., 31 грудня 2016р………10
Висновок незалежних аудиторiв 12
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.Органiзацiйна структура 15
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 15
3. Основнi положення облiкової полiтики 16
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 20
5.Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 21
6 Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були застосованi 22
7 Операцiї iз зв’язаними сторонами 23
8 Основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї 25
9 Нематерiальнi активи 26
10 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова заборгованiсть за векселями 26
11 Iншi довгостроковi активи, iншi необоротнi активи 27
12 Запаси 27
13 Аванси виданi 27
14 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 28
15 Грошовi кошти та їх еквiваленти 30
16 Необоротнi активи та групи вибуття 30
17 Власний капiтал 30
18 Кредити та позики 30
19 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 31
20 Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання 31
21 Аванси отриманi 32
22 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 32
23 Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу 33
24 Податки до сплати, крiм податку на прибуток 33
25 Доходи вiд основної дiяльностi 33
26 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 35
27 Витрати на реалiзацiю i доставку 35
28 Адмiнiстративнi витрати 35
29 Iншi доходи та витрати 36
30 Фiнансовi доходи та витрати 36
31 Податок на прибуток 37
32 Умовнi i договiрнi зобов’язання, операцiйний ризик 39
33 Управлiння фiнансовими ризиками 40
35 Управлiння капiталом 42
36 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 43
37 Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 44
38 Подiї пiсля звiтної дати 45ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА
Акцiонерам ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2017г., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування;
прийняття суджень та оцiнок, якi є обґрунтованими та зваженими;
iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi;
розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»;
ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з обґрунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України;
застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 39 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обґрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Голова правлiння
ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М._____________________
Дата06.04.2018 р.


Додаток 1
до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку
1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi»
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2017 12 31
Пiдприємство "ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
Територiя ХАРКIВСЬКА за КОАТУУ 6310137900
Органiзацiйно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економiчної дiяльностi Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва за КВЕД 28.92
Середня кiлькiсть працiвникiв1 1980
Адреса, телефон вулиця СВIТЛО ШАХТАРЯ, буд.4/6, м.ХАРКIВ, ХАРКIВСЬКА обл., 61001 0577332263
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку «v» у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi V
Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
1000 431 2 708
первiсна вартiсть 1001 3 269 5 486
накопичена амортизацiя 1002 2 838 2 778
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 5 488 6 454
Основнi засоби 1010 220 819 207 143
первiсна вартiсть 1011 289 117 345077
знос 1012 68 298 137 934
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - -
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 - -
Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 - -
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 - -
Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 - -
Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 96 96
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 - -
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 9 819 9 587
Вiдстроченi податковi активи 1045 - -
Гудвiл 1050 - -
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 - -
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 236 653 225 988
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 214 694 230 079
Виробничi запаси 1101 82 315 93 737
Незавершене виробництво 1102 127 302 132 182
Готова продукцiя 1103 5 077 3 280
Товари 1104 - 880
Поточнi бiологiчнi активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселi одержанi 1120 - -
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 820 387 862 184
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 151 784 206 152
з бюджетом 1135 523 -
у тому числi з податку на прибуток 1136 523 -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 105 762 2 980
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 - -
Грошi та їх еквiваленти 1165 964 307
Готiвка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 964 307
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 13 15
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числi в:
резервах довгострокових зобов'язань 1181 - -
резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премiй 1183 - -
iнших страхових резервах 1184 - -
Iншi оборотнi активи 1190 1 730 1 176
Усього за роздiлом II 1195 1 295 857 1 302 893
III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 1 737 1 192
Баланс 1300 1 534 247 1 530 073
Пасив Код
рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал
1400 3 353 3 353
1401 - -
Капiтал у дооцiнках 1405 169 752 157 235
Додатковий капiтал 1410 - -
Емiсiйний дохiд 1411 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 1412 - -
Резервний капiтал 1415 17 425 -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 611 243 578 724
Неоплачений капiтал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капiтал 1430 ( - ) ( - )
Iншi резерви 1435 - -
Усього за роздiлом I 1495 801 773 739 312
II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов’язання
1500 6 656 3 760
Пенсiйнi зобов'язання 1505 20 114 20 360
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - -
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 47 54
Довгостроковi забезпечення 1520 - -
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цiльове фiнансування 1525 270 123
Благодiйна допомога 1526 - -
Страховi резерви 1530 - -
у тому числi:
резерв довгострокових зобов'язань 1531 - -
резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премiй 1533 - -
iншi страховi резерви 1534 - -
Iнвестицiйнi контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за роздiлом II 1595 27 087 24 297
III. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв
1600
246 010
-
Векселi виданi 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 415 012 485 007
розрахунками з бюджетом 1620 3 399 15 871
у тому числi з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зi страхування 1625 4 640 6 183
розрахунками з оплати працi 1630 6 231 11 694
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 1 062 7 530
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 - -
Поточнi забезпечення 1660 11 474 16 963
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 - -
Iншi поточнi зобов’язання 1690 16 538 222 307
Усього за роздiлом III 1695 704 366 765 555
IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 1 021 909
1800 - -
Баланс 1900 1 534 247 1 530 073
Керiвник ___________________ Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер ___________________ Мiрошниченко В.В. ?
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2017 12 31
Пiдприємство "ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за рiк 2017р.
Форма № 2 Код за ДКУД
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 872 153 695 268
Чистi заробленi страховi премiї 2010 - -
Премiї пiдписанi, валова сума 2011 - -
Премiї, переданi у перестрахування 2012 - -
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 - -
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 - -
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 ( 765 724 ) ( 609 185 )
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
2070 - -
Валовий:
прибуток
2090
106 429
86 083
збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 - -
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 - -
Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 - -
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 - -
Iншi операцiйнi доходи 2120 48 405 112 532
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 - -
Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2122 - -
Адмiнiстративнi витрати 2130 (62 756) (54 495)
Витрати на збут 2150 (16 033) (5 329)
Iншi операцiйнi витрати 2180 (87 181) (181 931)
Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181 - -
Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182 - -
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:
прибуток 2190 - -
збиток 2195 (11 136) (43 140)
Дохiд вiд участi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 1 622 4 616
Iншi доходи 2240 433 -
Дохiд вiд благодiйної допомоги
2241
Фiнансовi витрати 2250 (2 641) (2 640)
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( - ) ( - )
Iншi витрати 2270 ( 49 296 ) ( - )
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi
2275 - -
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 - -
збиток 2295 ( 61 018 ) ( 41 164 )
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 ( 1 442 ) ( 3 910 )
Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 - -
Чистий фiнансовий результат:
прибуток
2350 - -
збиток 2355 ( 62 460 ) ( 37 254 )

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стаття
Код рядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього року
1 2 3 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 (21 830) -
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 - -
Iнший сукупний дохiд 2445 - -
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 (21 830) -
Податок на прибуток, пов’язаний з iншим сукупним доходом 2455 - -
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 (21 830) -
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 (84 290) (37 254)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва статтi
Код рядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього року
1 2 3 4
Матерiальнi затрати 2500 476 001 358 168
Витрати на оплату працi 2505 215 129 144 848
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 40 850 27 407
Амортизацiя 2515 72 552 69 804
Iншi операцiйнi витрати 2520 115 935 187 915
Разом 2550 920 467 788 142

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва статтi
Код рядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього року
1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 335332950 335332950
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 335332950 335332950
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 (0,18626) (0,11110)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615 (0,18626) (0,11110)
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 - -

Керiвник ___________________ Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер ___________________ Мiрошниченко В.В.
?
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2017 12 31
Пiдприємство "ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма № 3 Код за ДКУД

Стаття Код рядка
За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
3000 944 423 785 304
Повернення податкiв i зборiв 3005 - 250
у тому числi податку на додану вартiсть 3006 - -
Цiльового фiнансування 3010 10 -
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 3011 - -
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 82 312 126 744
Надходження вiд повернення авансiв 3020 68 537 86 981
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 37 23
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 384 111
Надходження вiд операцiйної оренди 3040 315 224
Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045 - -
Надходження вiд страхових премiй 3050 - -
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055 - -
Iншi надходження 3095 68 857 70 060
Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг)
3100
( 310 449 )
( 331 883 )
Працi 3105 ( 162 861 ) ( 109 706 )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 ( 45 315 ) ( 30 609 )
Зобов’язань з податкiв i зборiв 3115 ( 81 713 ) ( 55 132 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 816 ) ( 401 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 3117 ( 23 684 ) ( 15 012 )
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 ( 54 213 ) ( 39 719 )
Витрачання на оплату авансiв 3135 ( 337 829 ) ( 440 445 )
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 ( 42 798 ) ( 92 577 )
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 ( 3 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( - ) ( - )
Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Iншi витрачання 3190 ( 69 777 ) ( 28 084 )
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 114 130
( 18 742 )
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiї: фiнансових iнвестицiй
3200 - -
необоротних активiв 3205 633 5 663
Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв
3215 - -
дивiдендiв 3220 - -
Надходження вiд деривативiв 3225 - -
Надходження вiд погашення позик 3230 1 314 45 384
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3235 - -
Iншi надходження 3250 - 13 804
Витрачання на придбання: фiнансових iнвестицiй
3255
( -
)
( -
)
необоротних активiв 3260 ( 39 370 ) ( 13 121 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( 47 471 ) ( 45 412 )
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3280 ( - ) ( - )
Iншi платежi 3290 ( 103 ) ( 72 500 )
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 ( 84 997 ) ( 66 182 )
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження вiд: Власного капiталу
3300 - -
Отримання позик 3305 938 816 145 823
Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприємствi
3310 - -
Iншi надходження 3340 - -
Витрачання на: Викуп власних акцiй
3345
( - )
( - )
Погашення позик 3350 968224 60170
Сплату дивiдендiв 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансової оренди 3365 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприємствi 3370 ( - ) ( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочiрнiх пiдприємствах 3375 ( - ) ( - )
Iншi платежi 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 ( 29 408 ) ( 85 653 )

1 2 3 4
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 ( 275 ) 729
Залишок коштiв на початок року 3405 964 494
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 ( 382 ) ( 259 )
Залишок коштiв на кiнець року 3415 307 964

Керiвник _________________ Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер _________________ Мiрошниченко В.В.
?
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2017 12 31
Пiдприємство "ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)
Звiт про власний капiтал
за _______рiк__________ 2017_ р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстро-ваний (пайовий)капiтал Капiтал у дооцiн-ках Додатко-вий капiтал Резер-вний капiтал Нерозпо-дiлений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капiтал Вилу-чений капiтал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року 4000 3353 169752 - 17425 611243 - - 801773
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Iншi змiни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 3353 169752 - 17425 611243 - - 801773
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - (62460) - - (62460)
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 - (21830) - - 21830 - - -
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 4111 - (21830) - - 21830 - - -
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 4112 - - - - - - - -
Накопиченi курсовi рiзницi 4113 - - - - - - - -
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих i спiльних пiдприємств 4114 - - - - - - - -
Iнший сукупний дохiд 4116 - - - - - - - -
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - -
Вiдрахування до резервного капiталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету вiдповiдно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спецiальних (цiльових) фондiв 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матерiальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованостi з капiталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - -
Зменшення номiнальної вартостi акцiй 4280 - - - - - - - -
Iншi змiни в капiталi 4290 - 9313 - (17425) 8111 - - ( 1 )
Iншi змiни в капiталi 4291 - - - - - - - -
Разом змiн у капiталi 4295 - (12517) - (17425) (32519) - - (62461)
Залишок
на кiнець року 4300 3353 157235 - - 578724 - - 739312

Керiвник ___________________ Ковальчук О.М.

Головний бухгалтер ___________________ Мiрошниченко В.В.

АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
04050 м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 331401, код ЄДРПОУ 23413650, електронна адреса: krattaudit@gmail.com
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi «Компанiя»), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 рiк, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Компанiя не провела актуалiзацiю пенсiйних зобов’язань станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2017р., якi в Балансi (Звiт про фiнансовий стан) склали вiдповiдно 20114 тис. грн. та 20360 тис. грн. Ми не мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо вартостi цього забезпечення станом на 31.12.2016р. та на 31.12.2017р. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених сум.
Управлiнський персонал Компанiї не визначив вартiсть дебiторської заборгованостi, вiдображену по рядку 1125 «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги» за амортизованою собiвартiстю станом на 31.12.2017 року . Ми не змогли оцiнити дебiторську заборгованiсть за амортизованою вартiстю у зв’язку з вiдсутнiстю розрахункiв.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).Наша вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладена в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Як вказано у примiтцi 7 до фiнансової звiтностi Компанiя проводить рiзнi операцiї з пов’язаними сторонами. Такi операцiї включають продаж та придбання товарно-матерiальних цiнностей, а також надання послуг. Операцiї з пов’язаними сторонами склали 94% вiд доходiв Компанiї у звiтному роцi. Ми вважаємо операцiї з пов’язаними сторонами ключовим питанням аудиту, оскiльки цi операцiї проводяться на регулярнiй основi, а також у зв’язку iз зацiкавленiстю регулятивних органiв, iнвесторiв та управлiнського персоналу в таких операцiях та, зокрема, у питаннях, пов’язаних iз цiноутворенням. Крiм того, Компанiя має суттєвi залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами.
Нашi аудиторськi процедури включали розумiння ключових контрольних процедур за процесом схвалення та затвердження операцiй з пов’язаними сторонами.
Нашi аудиторськi процедури по сутi включали вибiркову перевiрку операцiй з пов’язаними сторонами, яку ми проводили шляхом аналiзу супроводжувальної документацiї.
Ми також критично оцiнили висновок управлiнського персоналу про те, що операцiї з пов’язаними сторонами здiйснювались на ринкових умовах шляхом вибiркової перевiрки договорiв та порiвняння цiн за такими операцiями з цiнами спiвставних компанiй та ринковими даними.
Ми також провели перевiрку повноти та достовiрностi розкриття iнформацiї по операцiях з пов’язаними сторонами.
За результатами проведених процедур суттєвих помилок, якi вплинули на нашу думку про фiнансову звiтнiсть, виявлено не було.
Пояснювальнi параграфи
Операцiйне середовище
Ми звертаємо вашу увагу на те, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю , i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Незавершенi судовi процеси
Ми також звертаємо вашу увагу на Примiтку 32 до фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про суттєву невизначенiсть, пов’язану iз результатами позовiв до Компанiї з боку Пенсiйного фонду України.
Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими , якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми й прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення в наслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкованих полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими ,що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його користь для iнтересiв громадськостi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р.№98, дiйсне до 24.09.2020р.
Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд. 12
Телефон: 050-368-16-79
Директор АФ ТОВ «КРАТ-АУДИТ» Кратт О. М.
Сертифiкат аудитора серiї А №002017
рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року
продовження строку дiї до 02.03.2019р.
рiшення Аудиторської палати України №2832 вiд 30.12.2014р.
06.04.2018р.


1.Органiзацiйна структура
Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України.
Повна назва – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (надалi – ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», Товариство, Компанiя). Код за ЄДРПОУ – 00165712.
Безпосередньою материнською компанiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» є DTEK ENERGY B.V. Нiдерланди. Безпосередня материнська компанiя не випускає фiнансову звiтнiсть для публiчного використання. На 31 грудня 2017р. володiє 61,174225% акцiй Компанiї .
Основними видами дiяльностi Компанiї є :
- виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва;
- ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення;
- установлення та монтаж машин i устаткування;
- неспецiалiзована оптова торгiвля;
- вантажний автомобiльний транспорт;
- дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук.
Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м. Харкiв .

Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» : 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря 4/6.
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Електронна адреса: svet@shaht.kharkov.ua
Сайт: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»: http://www.shaht.kharkov.ua
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi
Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. 2017 рiк характеризувався як досягненнями так i провалами українського уряду в економiчнiй полiтицi. Головним же наслiдком його дiяльностi стало перебалансування економiчних, соцiальних та ресурсно-екологiчних складових розвитку. При цьому, економiка України у 2017 роцi продовжувала повiльно зростати i цих темпiв росту без майбутнiх дiєвих крокiв уряду буде недостатньо для економiчного прориву у 2018 роцi, який виявиться не простiшим за нинiшнiй рiк.
У 2017 роцi рiвень iнфляцiї становив 13,7% у порiвняннi iз 12,4% у 2016 роцi та iз 43,3% у 2015 роцi. Керiвництво вважає, що українська економiка не є гiперiнфляцiйною в зв’язку з уповiльненням темпу iнфляцiї протягом 2017- 2016 рокiв та вiдсутностi якiсних характеристик гiперiнфляцiйного економiчного середовища.
Економiчна ситуацiя продовжувала стабiлiзуватись у 2017 роцi, що призвело до зростання ВВП приблизно на 2% i стабiлiзацiї української гривнi.
Це дозволило Нацiональному банку України продовжувати пом’якшувати монетарну полiтику шляхом лiбералiзацiї валютного регулювання. Подальше послаблення тимчасових антикризових обмежень стало можливим як завдяки тривалiй сприятливiй ситуацiї на валютному ринку, так i з огляду на вiдносну збалансованiсть iнфляцiйних ризикiв.
Найбiльш значущими були наступнi досягнення:
1) Отримання четвертого траншу МВФ у обсязi $1 млрд. на початку квiтня 2017 року. Україна провела необхiднi реформи i змогла поповнити золотовалютнi резерви, що дало змогу вiдстрочити дефолт, стабiлiзувати макроекономiчну ситуацiю та пiдвищивши довiру партнерiв, iнвесторiв та донорiв до країни.
2) Розмiщення єврооблiгацiй. Завдяки виходу у вереснi на ринок зовнiшнiх запозичень Україна вперше з 2015 року залучила $3 млрд. Дана операцiя зменшить навантаження на державний бюджет iз погашення державного боргу у наступних роках. Також цей факт свiдчить про часткове вiдновлення довiри iноземних iнвесторiв до України.
3) Кроки уряду по диверсифiкацiї експорту з метою зменшення залежностi експортерiв вiд волатильностi традицiйних ринкiв та забезпечення стабiльного надходження валюти до країни. Цьому сприяло прийняття експортної стратегiї «Дорожня карта стратегiчного розвитку торгiвлi 2017-2021» у кiнцi березня 2017 року, набуття чинностi у повному обсязi Угоди про асоцiацiю мiж Євросоюзом та Україною з початку вересня 2017 року, регiональна конвенцiя про пан-Євро-Середземноморськi преференцiйнi правила походження, розвиток торгiвельних вiдносин з Канадою. Нинi ведуться переговори про укладення угод про вiльну торгiвлю з Iзраїлем i Туреччиною.
4) Вiдносна дерегуляцiя бiзнесу у 2017 роцi, особливо у будiвельнiй галузi, i оптимiзацiя фiскальної полiтики разом з полiпшенням сервiсного обслуговування платникiв податкiв, зокрема через впровадженням електронної системи повернення ПДВ, значно збiльшила податкову базу, забезпечивши профiцит державного та мiсцевих бюджетiв, та сприяла зменшенню частки тiньової економiки.
У результатi данi полiпшення позитивно вiдобразилися на покращеннi iнвестицiйного клiмату i пiдняли Україну на 76 сходинку у рейтингу Doing Business-2018.
Перед Україною у 2017 роцi постали наступнi фактори:
1) Економiчна блокада ОРДЛО. Результатом стало збiльшення залежностi України вiд iмпорту енергоресурсiв, у першу чергу вугiлля, змiна спiввiдношення потужностей рiзних типiв електростанцiй, яке надмiрно перевищило допустимi навантаження на деякi з них. Також, дана подiя значно вплинула на економiчну ситуацiю пiдприємств, якi мали усталенi виробничi зв’язки з регiоном. За рiзними пiдрахунками, Україна втрачає близько 1% ВВП через економiчну блокаду ОРДЛО.
2) Негативний торгiвельний баланс. Асиметрiї у зовнiшнiй торгiвлi, недостатнє лобiювання нацiональних iнтересiв, труднощi сертифiкацiї продукцiї вимагають подальшого проведення реформ i посилення потенцiалу для забезпечення стiйкого зростання України.
3) Нерозвиненiсть банкiвського сектору. У 2017 роцi тривали тенденцiї щодо скорочення кiлькостi банкiв, що призвело до додаткового навантаження на Фонд гарантування вкладiв, вiдбувалось збiльшення кiлькостi проблемних кредитiв. Також, доступ до фiнансових ресурсiв все ще залишався обмеженим.
4) Посилення iнфляцiйних процесiв. Цьому сприяло скасування державного регулювання цiн на продукти харчування, пiдвищення мiнiмальних заробiтних плат та пенсiй без забезпечення вiдповiдного економiчного росту економiки, продовження тенденцiй до пiдвищення тарифiв для домогосподарств, що призвело до збiльшення користувачiв субсидiй до 60%, рiшення НБУ щодо пiдвищення облiкової ставки з 13,5% до 14,5%.
Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi складно передбачити.

Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим.
3. Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Пiдприємство почало готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р. До 1 сiчня 2012р. основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку П(С)БО України.
Пiдприємство прийняло рiшення щодо застосування вищевказаних вимог та пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно з
МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р.

Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає, та, за необхiдностi, фiнансова пiдтримка з боку фактичної контролюючої сторони дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у звiтностi за МСФЗ, представлена у примiтцi (4).
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї.
Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2017р. були такими: 1 долл. США = 27,75 грн. (31 грудня 2016р. 1 долл. США = 27,19 грн .); 1 євро = 33,025 (в 2016р. 1 євро = 28,422 в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,451 грн. (31 грудня 2016р. 0,300 грн. )
Основнi засоби. Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання iнших основних засобiв включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi, капiталiзованi витрати на позики стосовно активiв, що вiдповiдають певним критерiям. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.

Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос землi не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Машини та обладнання вiд 5 до 25
Транспортнi засоби вiд 5 до 10
Приладдя та iнвентар вiд 1 до 15

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках

Програмне забезпечення вiд 2 до 4
У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом "перше надходження – перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу.
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi.
Фiнансовi активи та зобов’язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Якщо iнвестицiї наявнi для продажу були придбанi у сторiн пiд спiльним контролем кiнцевих акцiонерiв, та рiзниця мiж сумою сплаченою за iнструментом i його справедливою вартiстю по сутi являє собою внесок або розподiл капiталу, така рiзниця вiдображається як дебет або кредит в iнших резервах в капiталi.
Всi придбання i продажi фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання в термiни, встановленi законодавством або ринковими умовами («на загальних умовах» придбання i продажу) вiдображаються на дату здiйснення угоди, яка є датою, коли Компанiя зобов’язується надати фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахункiв зi змiнами у вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою постачання, що не визнається щодо активiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, а вiдображаються у складi капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Прибутки та збитки, якi виникають вiд змiни справедливої вартостi наявних для продажу активiв, визнаються безпосередньо в капiталi. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує рiзнi методи та робить припущення, якi заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Коли наявнi для продажу активи продаються чи iншим чином вибувають, сукупний прибуток або збиток визнаний в капiталi включається до розрахунку чистого прибутку. Коли зниження справедливої вартостi наявних для продажу активiв була визнана в капiталi та iснують об’єктивнi свiдчення того, що активи знецiнилися, збиток визнаний у складi капiталу переноситься i включається до розрахунку чистого прибутку, навiть якщо активи не вибували.
Процентний дохiд за наявними для продажу борговими цiнними паперами розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки i вiдображається у звiтi про сукупний прибуток. Дивiденди за наявними для продажу пайовими iнструментами вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток, коли визначено право Компанiї на отримання виплати та отримання економiчних вигод є ймовiрним.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний прибуток в мiру їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання наявних для продажу iнвестицiй. Значне або тривале зниження справедливої вартостi iнструменту нижче його первiсної вартостi є iндикатором того, що вона знецiнюється. Сукупний збиток вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення цього активу, визнаного ранiше в звiтi про сукупний прибуток. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не вiдновлюються через звiт про сукупний прибуток. Якщо, у наступному перiодi, справедлива вартiсть наявних для продажу боргових цiнних паперiв збiльшується та збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка виникла пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про сукупний прибуток, збиток вiд знецiнення вiдновлюється у звiтi по сукупний прибуток поточного перiоду.
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об’єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов’язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та на розрахункових рахунках. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.
Податок на додану вартiсть («ПДВ»). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов’язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату – дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов’язань з ПДВ у звiтному перiодi. Право на податковий кредит з ПДВ виникають за умови реєстрацiї податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних на бiльш ранню дату – дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов’язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Iншi фiнансовi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Векселi. Компанiя випускає довгостроковi векселi як платiжнi iнструменти, якi мають встановлену дату погашення i якi постачальник може продати на позабiржовому вторинному ринку. Векселi, якi були випущенi Компанiєю, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Також Компанiя приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Векселi, якi були випущенi клiєнтом або третiми особами, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв по знецiненню векселiв створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми вiдповiдно до початкових умов. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов’язання з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi даним зобов’язанням. Збiльшення резерву у зв’язку з часом визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов’язання та сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов’язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно за винятком, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Компанiя бере участь в загальнообов’язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та тяжкими умовами працi. Зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов’язання розраховується щороку актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов’язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням процентних ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених у валютi, в якiй зобов’язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення найближчi до умов вiдповiдних зобов’язань з виплати пенсiй. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi наявних для продажу фiнансових активiв), дивiденди, доходи вiд продажу наявних для продажу фiнансових активiв i позитивнi курсовi рiзницi. Процентний дохiд визнається у звiтi про сукупний прибуток, з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi витрати включають витрати на дострокове погашення кредитiв, процентi доходи вiд фiнансових вкладень, доходи вiд надання фiнансових iнструментiв, процентi зобов’язання по пенсiйному забезпеченню та забезпеченням з виходу на пенсiю, та курсовi рiзницi i збитки.
Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi.
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що будуть визнаннi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Компанiя зобов’язана виконувати тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Компанiї необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання. Компанiя бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Компанiя зобов'язана частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Компанiєю щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. При оцiнцi менеджментом зобов'язань за програмою з визначеною виплатою був використаний метод Прогнозованої умовної одиницi (Projected Unit Credit Method). Основнi допущення, використовуванi при оцiнцi вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами, являються плиннiсть кадрiв, смертнiсть працiвникiв, пiдвищення зарплат, пiдвищення пенсiй, iнфляцiя i ставки дисконтування. Оскiльки в Українi вiдсутнi довгостроковi безризиковi корпоративнi або державнi облiгацiї, випущенi в гривнях України, те для визначення ставки дисконтування потрiбне професiйне судження. Будь-якi змiни цих допущень вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань за планом.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися обґрунтованими в даних обставинах.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Компанiї вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв
Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя укладала угоди зi зв’язаними сторонами. Наступне судження застосовується – операцiї оцiнюються за ринковими або неринковими ставками, де немає активного ринку для таких операцiй. Фiнансовi iнструменти визначаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтики Компанiї полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, крiм об’єднання бiзнесу або iнвестицiй в акцiонерний капiтал, у звiтi про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначенi цiн на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами.
5.Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство враховувало вплив наступних нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi були випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - «КМСФЗ»), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Пiдприємства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2017 року:
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» уточнюють визнання вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв, пов'язаних з борговими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю
У поправках пояснюється, що на пiдставi нереалiзованих збиткiв за борговими iнструментами, оцiнюваними за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, але в цiлях оподаткування оцiнюваних за собiвартiстю, можуть виникати тимчасовi рiзницi.
У поправках також уточнюється, що оцiнка можливого майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежена балансовою вартiстю активу, а також, що при порiвняннi тимчасових рiзниць з майбутнiм оподатковуваним прибутком майбутнiй оподатковуваний прибуток не включає в себе податковi вiдрахування, пов'язанi зi сторнуванням даних тимчасових рiзниць.
Поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу з 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування.
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв», де потрiбно розкрити змiни в зобов'язаннях, що випливають з фiнансової дiяльностi.
Поправки стосуються розкриття iнформацiї та вводять додатковi вимоги до розкриття, спрямованi на врегулювання стурбованостi iнвесторiв щодо нездатностi фiнансової звiтностi в даний час допомогти iнвесторам зрозумiти рух грошових коштiв в компанiї, особливо щодо управлiння фiнансовою дiяльнiстю.
Данi поправки вимагають розкриття iнформацiї, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, викликанi фiнансовою дiяльнiстю. Поправки не дають визначення фiнансової дiяльностi, але роз'яснюють, що фiнансова дiяльнiсть заснована на iснуючому визначеннi, даному в МСБО (IAS) 7.
Незважаючи на вiдсутнiсть певних вимог до порядку дотримання нових змiн, данi поправки включають в себе приклади того, як компанiя може досягти мети цих поправок.
Поправки будуть дiяти до рiчних перiодiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2017 року, застосовуються перспективно i допускають застосування до цiєї дати.
Компанiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб`єктах господарювання".
МСФЗ (IFRS) 12 зобов'язує розкривати в примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю про дочiрнi i асоцiйованi пiдприємства, спiльнi пiдприємства та операцiї, а також структурованi органiзацiї, якi не консолiдуються. Ранiше виникали сумнiви, чи потрiбно розкривати всю цю iнформацiю про дочiрнii i асоцiйованi органiзацiї, класифiкованих як утримуванi для продажу.
У груднi 2016 року Рада з МСФЗ (IASB) роз'яснила (п. 5А МСФЗ (IFRS) 12), що вимоги до розкриття iнформацiї застосовують i до тих часток участi, якi класифiкуються як призначенi для продажу, для розподiлу власникам або як припинена дiяльнiсть. Виняток становить узагальнена фiнансова iнформацiя (пп. B10-B16 МСФЗ (IFRS) 12). Вiдносно активiв, що вибувають, її розкривати не слiд.
До узагальненої фiнансової iнформацiї вiдносяться дивiденди, якi виплачуються неконтролюючим часткам участi; фiнансова iнформацiя про активи, зобов'язання, прибуток або збиток та грошових потоках i т. д.
МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства": змiнено порядок оцiнки за справедливою вартiстю.
Дiюча ранiше редакцiя МСФЗ (IAS) 28 давала пiдстави вважати, що рiшення про облiк за справедливою вартiстю органiзацiя повинна приймати по кожнiй iнвестицiї або за класами iнвестицiй. Вiдповiдний вибiр закрiплювався в облiковiй полiтицi.
У груднi 2016 року Рада з МСФЗ дозволила iнвестицiйним органiзацiям оцiнювати iнвестицiї в наявнi асоцiйованi органiзацiї або спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". При цьому рiшення по кожнiй iнвестицiї приймається iндивiдуально на момент її первiсного визнання (п. 18 МСФЗ (IAS) 28).
Органiзацiї, якi не є iнвестицiйними, можуть зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану їх асоцiйованими органiзацiями або спiльними пiдприємствами, якi є iнвестицiйними, до своїх дочiрнiх органiзацiй. Рiшення доведеться приймати окремо щодо кожної такої iнвестицiї на найбiльш пiзню з таких дат:
• на дату первiсного визнання iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, яке є iнвестицiйною органiзацiєю;
• дату, коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйної органiзацiєю;
• коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними, вперше стають материнською компанiєю.
Поправки застосовують ретроспективно.
6. Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були застосованi
Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, та якi Пiдприємство не застосувало достроково:
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» дата випуску - липень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки – оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (СВIСД). Облiк за СВIСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв.
Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд основного договору за фiнансовим активом.
Нова модель знецiнення грунтується на очiкуванi збитки за кредитом i застосовується щодо боргових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, дебiторської заборгованостi по орендi, активiв за договором i певних письмових зобов'язань з надання позик i договорами фiнансової гарантiї.
Створення резерву або пiд 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки, або пiд очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн є обов'язковим для всiх ризикiв, на якi поширюються вимоги МСФЗ (IFRS) 9 щодо знецiнення.
Облiк хеджування може бiльш детально вiдображати управлiння ризиками; при цьому бiльше iнструментiв хеджування i об'єктiв хеджування вiдповiдають його вимогам.
Бiльше не потрiбно робити ретроспективну оцiнку ефективностi хеджування, а перспективне тестування тепер грунтується на принципi «економiчних вiдносин».
Переглянутий порядок облiку тимчасової вартостi опцiонiв, форвардних пунктiв i елемент спреда валютної бази iнструментiв хеджування може знизити волатильнiсть прибутку або збитку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї» вносять значнi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти», спрямованi на питання, пов'язанi з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти i нового стандарту щодо договорiв страхування, який замiнить МСФЗ (IFRS) 4.
Дана поправка надає компанiям, вiдповiдним критерiєм участi в переважно страховiй дiяльностi, можливiсть продовжити застосування поточного облiку за МСФЗ i вiдкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше («Положення про закiнчення термiну дiї»).
Поправка окремо передбачає для всiх органiзацiй з договорами, що потрапляють в сферу дiї МСФЗ (IFRS) 4, можливiсть застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному обсязi з урахуванням коригування прибутку або збиткiв, що передбачає виключення впливу МСФЗ (IFRS) 9, в порiвняннi з МСФЗ ( IAS) 39, щодо класифiкованих на власний розсуд фiнансових активiв, що вiдповiдають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом «перекриття» i може використовуватися в вiдношеннi окремих активiв, що вiдповiдають певним вимогам до класифiкацiї на власний розсуд i змiни такої класифiкацiї.
Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, також можуть скористатися як тимчасовим звiльненням вiд застосування, так i принципом перекриття.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», пов'язанi з класифiкацiєю й оцiнкою операцiй з виплат, заснованим на акцiях. Поправки торкнулися наступних областей:
• врахування впливу умов переходу на операцiї з виплат, заснованим на акцiях, розрахунки за якими проводяться грошовими коштами;
• класифiкацiї операцiй з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункiв щодо зобов'язань за податковими утримань;
• облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за якими змiнюється з виплати грошовими коштами на виплати в формi пайових iнструментiв.
Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi перехiднi положення.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» дата випуску - травень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р.
Поправки мiстять роз'яснення в наступних областях:
- виявлення обов'язкiв до виконання;
- порiвняння винагороди власника i агента; i
- керiвництво по застосуванню лiцензування.
Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.
Поправки мiстять додатковi практичнi прийоми для компанiй, якi переходять до застосування МСФЗ (IFRS) 15, щодо (i) змiн в договорi, якi були внесенi до початку самого раннього з представлених перiодiв; i (ii) договорiв, якi були виконанi на початок самого раннього з представлених перiодiв.
Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування.
МСБО (IAS) 16 «Оренда»: дата випуску - сiчень 2016р., застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р.
Новий стандарт представив єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 «Оренда» i пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї.
МСБО (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiєнта.
Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю)
При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку орендодавця.
Компанiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим стандартом, наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю.
Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому, застосування до цiєї дати дозволено для компанiй, якi також застосовують МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями».
Керiвництво Товариства оцiнює вплив нових та змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий.
7 Операцiї iз зв’язаними сторонами
Зв’язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Зв’язанi сторони включають Фактичну контролюючу сторону, компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем з Групою, основний управлiнський персонал Групи i членiв їх сiмей та iнших осiб. Пiд час визначення зв’язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Материнську компанiю та контролюючий учасник розкрити у Примiтцi 1.
Залишки компанiї за розрахунками зi зв’язаними сторонами, з яких всi є суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 85 8267 815 546 756851
Аванси виданi 204 026 139 896 65 990
Грошовi коштi та їх еквiваленти 307 897 440
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 640 264 442 150 286 890

Операцiї зi зв’язаними сторонами, з яких всi є суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем, за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2017 2016 2015
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM

Доходи вiд основної дiяльностi 863 204 688 016 389 101
Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання 173 646 191 397 305 943

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2017, 2016, 2015 рокiв складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв’язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв.

Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2017, 2016, 2015, якi виникли вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi, у формi залiку або за допомогою обмiну борговими зобов’язаннями (векселями).
Закупiвля, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2017, 2016, 2015 рокiв складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй зi зв’язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають оплатi протягом звичайної господарської дiяльностi.
Провiдний управлiнський персонал складається з 12- менеджерiв. У 2017 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, дорiвнює 15 207 тис. грн. Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати та премiй.
?
8 Основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Рух основних засобiв представлений таким чином:
у тисячах гривень Будiвлi Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Незавер-шене будiвництво Усього
Сальдо на 31 грудня 2015
Вартiсть 125 226 121 527 16 569 31 921 3 543 298 786
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (757) (1 269) (223) (18 384) - (20 633)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 124 469 120 258 16 346 13 537 3 543 278 153
Надходження - - - - 28 814 28 814
Вибуття (801) (11 494) (521) (9273) (8 499) (30 588)
Знос вибуття 801 11 494 522 9 273 - 22 090
Нарахований знос (13 520) (35 880) (5 426) (14 929) - (69 755)
Передача з необоротних активiв для реалiзацiї (616) (1 095) (640) - - (2 351)
Iнше - (56) - - - (56)
Передачi 128 3 254 322 14 666 (18 370) -
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 110 461 86 481 10 603 13 274 5 488 226 307
Сальдо на 31 грудня 2016
Вартiсть 123 937 112 136 15 730 37 314 5 488 294 605
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (13 476) (25 655) (5 127) (24 040) - (68 298)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 110 461 86 481 10 603 13 274 5 488 226 307


у тисячах гривень Будiвлi Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Незавер-шене будiвництво Усього
Сальдо на 31 грудня 2016
Вартiсть 123 937 112 136 15 730 37 314 5 488 294 605
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (13 476) (25 655) (5 127) (24 040) - (68 298)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 110 461 86 481 10 603 13 274 5 488 226 307
Надходження - - - - 60 088 60 088
Вибуття (1 044) (1 245) (450) (423) (12 448) (15 610)
Знос вибуття 974 1 155 342 416 12 448 15 335
Нарахований знос (13 669) (27 429) (4 690) (26 735) - (72 523)
Дооцiнка - - - - - -
Знецiнення - - - - - -
Передачi 1 436 31 365 - 26 321 (59 122) -
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 98 158 90 327 5 805 12 853 6 454 213 597
Сальдо на 31 грудня 2017
Вартiсть 124 329 142 256 15 280 63 212 6 454 351 531
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (26 171) (51 929) (9 475) (50 359) - (137 934)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2017 98 878 90 327 5 805 12 853 6 454 213 597
?
Згiдно договору № 06/10-15-1о вiд 05.10.2015р. з незалежним експертом ТОВ «Бейкер ТIЛЛI Україна» була проведена остання переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.12.2015 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення, оскiльки з точки зору керiвництва компанiї змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Станом на 31 грудня 2017 основнi засоби якi знаходяться у заставi становлять за залишковою вартiстю 76 934 тис. грн.
У 2017 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 69 550 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї, 2 762 тис. грн. у склад адмiнiстративних витрат, 211 тис. грн. у витрати на реалiзацiю i доставку.
Станом на 31 грудня 2016 основнi засоби якi знаходяться у заставi становлять за залишковою вартiстю 180 451 тис. грн.
У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 66 186 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї, 3473тис. грн. у склад адмiнiстративних витрат, 96 тис. грн. у витрати на реалiзацiю i доставку та у iнших операцiйних.
9 Нематерiальнi активи
Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення та лiцензiй, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть

Сальдо на 31 грудня 2016 3 269 (2 838) 431


Надходження 2 306 - 2 306
Вибуття (89) 89 -
Нарахована амортизацiя - (29) (29)


Сальдо на 31 грудня 2017 5 486 (2 778) 2 708

Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення та лiцензiй, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть

Сальдо на 31 грудня 2015 2 909 (2 790) 119


Надходження 360 - 360
Вибуття - - -
Нарахована амортизацiя - (48) (48)


Сальдо на 31 грудня 2016 3 269 (2 838) 431

У 2017 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 29 тис. грн. ( у 2016 роцi - 48 тис. грн.) були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї
10 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова заборгованiсть за векселями
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Нелiквiднi фiнансовi iнвестицiї компанiї 5 566 5 566 5 566
Мiнус: резерв пiд знецiнення (5 566) (5 566) (5 566)
Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть 36 914 36 914 36 914
Мiнус резерв пiд знецiнення (36 914) (36 914) (36 914)
Вклад у статутний капiтал ПрАТ УРСК «ВАРТА»
96
96
96


?
Довгострокова заборгованiсть за векселями
-
- -
За станом на 31 грудня 2017, 2016, 2015 рокiв, 100% iнвестицiй у наявностi для продажу деномiнованi у гривнi України. Iнвестицiї у сумi 5 566 тис. грн. та iнша довгострокова заборгованiсть у сумi 36914 тис. грн.. є повнiстю знецiненими станом на 31 грудня 2017, 2016, 2015 До складу нелiквiдних фiнансовi iнвестицiї вiднесенi:
Станом на 31.12.2016 р.:
Емiтент Вид цiнних паперiв Загальна курсова вартiсть цiнних паперiв, тис.грн.
ПIФ «Резерв на нерухомiсть» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 4 422
ПIФ «УЛIСС» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 1 144
5 566
До складу iншої довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесена заборгованiсть за залишками коштiв на рахунках станом на 31.12.2017 рок
Найменування банку Залишки на рахунках, тис. грн.. Сума знецiнення
КБ «Базiс» 7 037 (7 037)
ПАТ «IНРОМБАНК» 29 877 (29 877)
Разом 36 914 (36 914)
11 Iншi довгостроковi активи, iншi необоротнi активи
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015
Пайова участь у будiвництвi житла №2 (завершене будiвництво)
5 731
5 125
4 687
Довгостроковi позики 3 856 4 694 2 595
Усього довгострокова дебiторська заборгованiсть 9 587 9 819 7 285

До складу iнших довгострокових активiв вiднесенi: заборгванiсть за будiвництво житлових будинкiв АТЗТ «Куряжський ДСК» у сумi 12 782 тис. грн.. та позички робiтникам у сумi 7895 тис. грн., продисконтована вартiсть станом на 31.12.2017 року яких стала 9 587 тис. грн.
12 Запаси
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Сировина та матерiали 93 737 82 315 61 939
Готова продукцiя 3 280 5 077 45 455
Незавершене виробництво 132 182 127 302 78 434
Товари 880 - -

Усього запасiв 230 079 214 694 185 828

Сума знецiнення сировини та матерiалiв станом на 31 грудня 2017 роцi складає 23 915 тис. грн., сума знецiнення готової продукцiї – 1 086 тис. грн., сума знецiнення незавершеного виробництва -11 894 тис.грн.
Сума знецiнення сировини та матерiалiв станом на 31 грудня 2016 роцi складає 11 368 тис. грн., сума знецiнення готової продукцiї – 2 068 тис. грн., сума знецiнення незавершеного виробництва-11 894 тис.грн.
13 Аванси виданi
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати
206 152
151 784
59 667

Усього аванси виданi 206 152 151 784 59 667

Сума знецiнення авансiв виданних станом на 31 грудня 2017 роцi складає 24 669 тис. грн.
?
14 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Фiнансовi активи
Торгова дебiторська заборгованiсть
864 175
820 387
760 610
Iнша фiнансова заборгованiсть (ряд 1155) 3 231 80 071 59 102
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (2 242) (251) (770)
Усього фiнансових активiв
865 164
900 207
818 942

Не-фiнансовi активи
ПДВ вiдшкодування 1 176 1 730 3 658
Витрати майбутнiх перiодiв 15 13 6
Iнша дебiторська заборгованоiсть ( рядок 1155) - 25 942 45 196

Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi
866 355
927 892
867 802


Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., представлений таким чином:

у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня
(251)
(770)
(17 340)
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (1991) (251)
-
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 354
-
Сторно резерву 416 16 570
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня (2 242) (251) (770)

?
Строки виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представленi таким чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016


у тисячах гривень Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї -
- Середнi компанiї 261 523 - 2 590 98 666 - 106 013
- Малi компанiї 109 - -
-
Усього не прострочена 261 523 2 590 98 775 - 106 013

Прострочена -
- прострочена на 0-30 днiв - 82 18 556 - -
- прострочена на 30-90 318 - 157 4 814 - -
- прострочена на 90-180 597 - 125 130 114 - -
- прострочена на 180-360 214 - 20 116 406 - -
- прострочена понад один рiк 601 523 257 451 722 - -
-
Усього прострочена 721 612 - -
Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (1 991) - (251)
-
-
(251)
-
Усього 862 184 2 980 820 387 - 105 762

31 грудня 2016 31 грудня
2015


у тисячах гривень Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї
- Середнi компанiї 98 666 - 106 013 16 448 - 104 298
- Малi компанiї 109 - - 351 -

Усього не прострочена 98 775 - 106 013 16 799 - 104 298

Прострочена
- прострочена на 0-30 днiв 18 556 - - 11 020 - -
- прострочена на 30-90 4 814 - - 110 892 - -
- прострочена на 90-180 130 114 182 438 - -
- прострочена на 180-360 116 406 - - 285 109 - -
- прострочена понад один рiк 451 722 - - 154 352 - -

Усього прострочена 721 612 - - 743 811 - -

Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi -
-
(251) (770) - -

Усього 820 387 - 105 762 759 840 - 104 298


Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, наближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати.
15 Грошовi кошти та їх еквiваленти
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Грошовi кошти у касi - - 1
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 43 162 493
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання EUR - 790
-
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB 202 - -
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 62 12 -

Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 307 964 494

16 Необоротнi активи та групи вибуття
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Житловi квартири 1 192 1737 2 151

Усього 1908
1 192 1 737 2 151
17 Власний капiтал
Власний капiтал складається з акцiонерного капiталу, iнших резервiв, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Станом на 31 грудня 2017 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 335 332 950 штук акцiй за номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу.
Кiлькiсть акцiй у тисячах гривень
Акцiонерний капiтал Емiсiйний дохiд Усього

Сальдо 31 грудня 2016 335 332 950 3 353 - 3 353
Випуск нових акцiй - - - -
Сальдо на 31 грудня 2017 335 332 950 3 353 - 3 353

Iншi резерви складаються з фонду дооцiнки основних засобiв.
У звiтному перiодi вiдбулися iншi змiни в капiталi за рахунок капiталу в дооцiнках у сумi 12 517 тис. грн., за рахунок нерозподiленого прибутку 17 425тис. грн. Iншi змiни в капiталi складаються з нарахованої амортизацiї Станом на 31.12.2017 р. власний капiтал становить 739 312 тис.грн., що вiдображено в роздiлi I пасиву балансу.
18 Кредити та позики
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015
Поточнi
Банкiвськi кредити та позики
Небанкiвськi кредити 216 600 246 010 160 356
Усього кредити та позики 216 600 246 010 160 356
Станом на 31 грудня 2017 року балансова вартiсть фiнансової допомоги складає 216 600 тис. грн. Справедлива вартiсть фiнансової допомоги наближена до його балансової вартостi. Станом на 31 грудня 2017 року жоднi з активiв Компанiї не були переданi у заставу згiдно умов договорiв. Станом на 31.12.2017 р фiнансова допомога перенесена з рядка 1600 до рядка1690 Балансу
?
19 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Вексель виданний 1 200 1 200 1 200
Дисконтування заборгованностi (1 146) (1 153) (1 159)
Усього 54 47 41

Векселi виданi довгостроковi с термiном погашення 14.03.2040 р. визнаються за дисконтованою вартiстю.
Спочатку векселi виданi визначаються за справедливою вартiстю, а пiсля первiсного визнання оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Для оцiнки справедливої вартостi була застосована ставка вiдсотка у розмiрi 15%. Амортизована вартiсть станом на 31.12.2017 року складає 54 тис. грн..

20 Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за 2017 рiк склала 1925 осiб, у тому числi робочi-1306 осiб, керiвники-197 осiб, спецiалiсти-422 особи.

Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод склали 215 625 тис. грн., у т.ч. за видами виплат :
-за окладами та тарифами- 105 681 тис. грн.;
-премiї – 50 936 тис. грн.;
-вiдпустки – 13 141. грн.;
-нiчнi – 3 322 тис.грн.;
-доплати за вихiднi -17 700 тис. грн.;
- iншi нарахування – 23 166 тис. грн.;
Iндексацiя – 1 679 тис. грн..
Компанiя має зобов’язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов’язання на 31 грудня.
Довгостроковi зобов’язання за програмою з визначеною виплатою представленi наступним чином:
у тисячах гривень
31 грудня 2017
31 грудня 2016
31 грудня 2015

Теперiшня вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою
20 360
20 114
19 451
Не визнанi актуарнi прибутки (збитки) - - -
Не визнана вартiсть ранiше виконаних працiвниками робiт - - -
Усього зобов’язань визнаних у звiтi про фiнансовий стан
20 360
20 114
19 451

у тисячах гривень
31 грудня 2017
31 грудня 2016
31 грудня 2015

Зобов’язання щодо пенсiйних виплат 18 727 18 501 17 891
Зобов’язання щодо виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат 1 633 1 613 1 560
Теперiшня вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою
20 360
20 114
19 451
Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином:
у тисячах гривень 2017 2016 2015

Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 996 996 996
Витрати на вiдсотки за програмою 2 628 2 628 2 628

Усього 3 624 3 624 3 624
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином:
у тисячах гривень 2017 2016 2015

Сальдо на 1 сiчня 20 114 19 451 18 632

Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 996 996 996
Актуарнi (прибутки)/ збитки - -
Витрати на вiдсотки за програмою 2 628 2 628 2 628
Виплати (3 378) (2 961) (2 805)

Сальдо на 31 грудня 20 360 20 114 19 451
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язання, визнаного у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
у тисячах гривень 2017 2016 2015

Сальдо на 1 сiчня 20 114 19 451 18 632

Виплати (3 378) (2 961) (2 805)
Чистi витрати, визнанi у звiтi про сукупний прибуток
3 624
3 624
3 624
Переоцiнка зобов’язань, врахована у складi iнших витрат/доходiв -
-
-
Сальдо на 31 грудня
20 360
20 114
19 451
У звiтному роцi пiдприємство не робило аактуалiзацiю розрахункiв з пенсiйного зобов’язання.
Оцiнка пенсiйних зобов’язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам ґрунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi суттєвi актуарнi показники:

31.12.2017
31.12.2016
31 грудня 2015
Ставка дисконту 15,2% 15,2% 14,1%
Очiкуваний рiст заробiтної плати 3%-6% 3%-6% 3%-6%
Плиннiсть кадрiв 8% 8% 8%
21 Аванси отриманi
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Аванси за готову продукцiю 7 530 1 062 334

Усього аванси отриманi 7 530 1 062 334

22 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Торгова кредиторська заборгованiсть 485 007 415 012 336 670
Iншi поточнi зобов’язання ( рядок 1690) 5 707 16 538 18 129


Усього фiнансовi зобов’язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi
490 714
431 550
354 799

Резерв забезпечення матерiальної винагороди 5 955 3 195 -
Резерв по невикористаних вiдпустках 10 683 7 166 4 923
Резерв зобов’язань по гарантiйних ремонтах 325 1 113 1 194
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 17 877 10 871 8 156


Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
525 554
453 895
369 07231 грудня
2017 31 грудня
2016 31 грудня
2015
у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв 250 000 17 877 182 400 10 871 253 571 8 156
вiд 3 до 6 мiсяцiв 180 000 - 101 600 - 101 228 -
вiд 6 до 12 мiсяцiв 60 714 - 147 550 - - -
Усього 490 714 17 877 431 550 10 871 354 799 8 156
23 Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Аванси отриманi за
житловi квартири 909 1 021 1 070
Усього аванси отриманi 909 1 021 1 070

24 Податки до сплати, крiм податку на прибуток
у тисячах гривень 31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015
Податок на додану вартiсть 11 778 873 732
Податки з доходiв фiзичних осiб нарахованої заробiтної плати 2 655 1 436 929
Iншi податки 1 438 1 090 830
Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток
15 871
3 399
2 491
До складу iнших податкiв входять: оренда землi – 1063 тис. грн.; збiр за забруднення навколишнього середовища – 8 тис. грн.; збiр за водопостачання – 17 тис. грн.; вiйськовий збiр – 231 тис. грн.; податок на нерухоме майно -119 тис. грн..
25 Доходи вiд основної дiяльностi
Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином:
у тисячах гривень
2017
2016

Реалiзацiя готової продукцiї 846 511 607 611
Реалiзацiя товарiв 20 592 20 192
Реалiзацiя послуг 5 050 67 465

Усього 872 153 695 268

Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином:
у тисячах гривень
2017
2016

Реалiзацiя в Українi 696 891 645 194
Реалiзацiя у iнших країнах 175 262 50 074

Усього 872 153 695 268
Операцiйний сегмент – це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Результати операцiйного сегмента аналiзуються Правлiнням з метою прийняття рiшень щодо видiлення ресурсiв для сегменту та оцiнки ефективностi його дiяльностi.
Пiдприємство органiзовано у таких основних бiзнес-сегментах:
- реалiзацiя конвейерiв,
- реалiзацiя запчастин;
-реалiзацiя ремонтiв..
Первинний формат представлення сегментної iнформацiї – бiзнес-сегменти – заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути обгрунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат.
Iнформацiя за 2017 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
в тис. грн. Реалiзацiя обладнання Реалiзацiя зап.частин Реалiзацiя ремонтiв Всього

Реалiзацiя зовнiшнiм клiєнтам 45 038 101 378,7 5 855 152 272
Реалiзацiя iншим сегментам 366 022 234 647,6 119211 719881
Всього доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 411 060 336 026 125066 872153
Витрати сегмента -369 709 -302 224 -93 791 -765 724
Результати сегмента 41 351 33 803 31275 106429
Нерозподiленi витрати -46 728 -38 198 -32639 -117565
Прибуток вiд основної дiяльностi -5 377 -4 395 -1 364 -11 136
Фiнансовi витрати -24 084 -19 688 -6110 -49 882
Прибуток до оподаткування -29 461 -24 083 -7474 -61 018
На 31 грудня 2017 року
Активи сегмента 0
Фiнансовi iнвестицiї 46 38 12 96
Iншi нерозподiленi активи 738 709 603 867 187 401 1 529 977
Всього активiв 738 755 603 905 187 413 1 530 073
Капiтальнi iнвестицiї 3 080 2 518 782 6 380
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 35 027 28 634 8 886 72 552
Iнформацiя за 2016 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
в тис. грн. Реалiзацiя конвейерiв
Реалiзацiя зап.частин Всього
Реалiзацiя зовнiшнiм клiєнтам 7 573 42 501 50 074
Реалiзацiя iншим сегментам 188 562 456 632 645 194
Всього доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 196 135 499 133 695 268
Витрати сегмента (171 851) (437 334) (609 185)
Результати сегмента 24 284 61 799 86 083
Нерозподiленi витрати (36 454) (92 769) (129 223)
Прибуток вiд основної дiяльностi (12 170) (30 970) (43 140)
Фiнансовi доходи 557 1 419 1 976
Прибуток до оподаткування (11 612) (29 552) (41 164)
На 31 грудня 2016 року
Всього активiв 432 811 1 101 436 1 534 247
Капiтальнi iнвестицiї 1 548 3 940 5 488
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 19 691 50 112 69 803
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки
Пiдприємства за 2017 рiк:
в тис. грн. % Реалiзацiя готової продукцiї
ТОВ «КОРУМ ГРУП» 53,73% 484821
АТ "КОРУМ УКРАЇНА" 24,86% 224324
ТОВ КОРУМ РУС" 15,53 168170
Всього:
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки
Пiдприємства за 2016 рiк:
в тис. грн. % Реалiзацiя готової продукцiї
ТОВ «КОРУМ ГРУП» 60,92 370 320
ТОВ «ГIРНИЧI МАШИНИ ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 17,17 104 358
АТ "КОРУМ УКРАЇНА" 10,87 66 105
Всього: 88,96 540 783

26 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
у тисячах гривень 2017 2016
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 17 148 18 946
Собiвартiсть реалiзованих послуг 1 735 58 872
Собiвартiсть реалiзованої ГП, в т.ч.:
Матерiали та компоненти 683 580 252 992
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 195 348 102 332
Комунальнi послуги 65 157 49 604
Витрати з придбання послуг ремонту 25 356 8 909
Знос та амортизацiя 69 579 66 186
Податок землю 12 731 12 032
Змiна у запасах готової продукцiї та незавершеного виробництва
(382 070)
(27 540)
Резерв пенсiйного зобовязання 996 996
Резерв вiдпусток 16 636 10 284
Транспортнi витрати - 4 555
Витрати за договорами пiдряду 12 836 23 037
Iншi витрати 46 692 27 980

Усього 765 724 609 185

27 Витрати на реалiзацiю i доставку
у тисячах гривень 2017 2016
Транспортування 4 647 1 194
Витрати з придбання послуг 10 694 3 568
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 481 386
Матерiали - 14
Знос та амортизацiя 211 145
Iншi витрати - 22

Усього 16 033 5 329
28 Адмiнiстративнi витрати
у тисячах гривень 2017 2016

Iнформацiйно-консультацiйнi, юридичнi послуги 14 701
411
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
25 303
39 568
Витрати з придбання послуг 4 586 2 095
Податки i обов’язковi платежi 490 304
Знос та амортизацiя 2 762 3 473
Матерiали 574 286
Транспортування - 241
Витрати на зв’язок 310 400
Iншi витрати 14 030 7 717

Усього 62 756 54 495


29 Iншi доходи та витрати
у тисячах гривень 2017 2016

Доход вiд реалiзацiї запасiв 20 341 75 437
Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 37
Доход вiд оренди 2 498 2 203
Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї валюти 4 502 397
Доход вiд реалiзацiї послуг- не основна дiяльнiсть 10 199
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 383 119
Доход вiд реалiзацiї товарiв -
IIншi доходи
Прибуток вiд безоплатно отриманих активiв 20 681 45
Усього iншi доходи 48 405 88 437

-
Нараховано (сторно) резерву знецiнення (11 843)
Собiвартiсть реалiзованих запасiв, послуг (14 310) (71 193)
Собiвартiсть реалiзованих товарiв
Уцiнка в результатi переоцiнки (696)
Витрати на придбання iноземної валюти (251) (233)
Собiвартiсть реалiзованих послуг – не основна дiяльнiсть (7 558)
Визнанi штрафи, пенi (67) (902)
Недостачi та збитки вiд порчi цiнностей (1 991) (3059)
Собiвартiсть списаних активiв (56)
Резерв сумнiвних боргiв (1 012) (838)
Iншi витрати (50 149) (88 488)

Усього iншi витрати (87 181) (165 465)


Усього доходи/ (витрати) (38 776) (77 028)

Доходи з курсових рiзниць у звiтному перiодi склали 13 214 тис. грн., витрати – 8 712 тис. грн., що в цiлому призвело до доходу у сумi 4 502 тис. грн.
30 Фiнансовi доходи та витрати
у тисячах гривень
2017
2016
Умовнi вiдсотковi доходи вiд дисконтування iнших фiнансових активiв
1 585
4 593
Вiдсотковий дохiд вiд грошових коштiв та їх еквiвалентiв 37 23
Усього фiнансовi доходи 1 622 4 616

Умовнi вiдсотковi витрати вiд дисконтування зобов’язань з векселiв виданих
(7)
(12)
Вiдсотковi витрати з пенсiй та iнших винагород з закiнчення трудової дiяльностi (2 628) (2 628)
Iншi (6)

Усього фiнансовi витрати (2 641) (2 640)


Усього фiнансовi доходи/ (витрати) (1 019) 1 976


31 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
у тисячах гривень 2017 2016

Витрати з поточного податку 4 338 2 519
Вiдстрочений податок (2 896) (6 429)


Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток 1 442 (3 910)

Поточна ставка податку на прибуток починаючи с 1 сiчня 2014 року 18% у зв'язку з прийняттям змiн до Податкового кодексу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов’язань згiдно з Податковим кодексом.
Порiвняння величини витрат з податку на прибуток iз сумою прибуткiв i збиткiв, помноженою на ставку оподаткування:
у тисячах гривень 2017 2016 2015

Прибуток/(збиток) до оподаткування (61 018) (41 164) (40 512)

Податок на прибуток за ставкою 18%, 19%, 21% (10 983) - -
Ефект змiни податкової ставки - - -
Ефект змiни податкового законодавства - - -

Податковий ефект витрат, якi не зменшують базу оподаткування, та доходiв не включених в базу оподаткування
- неоподатковуванi доходи - - -
- витрат, якi не зменшують базу оподаткування - - -
Використання ранiше невизнаних податкових збиткiв, понесених у попереднiх перiодах 12 425 (3 910) (2 564)


Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток 1 442 (3 910) (2 564)

Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку
у тисячах гривень
1 сiчня 2017 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2017

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 90 222 312
Iнвестицiї. Знецiнення позичок 2 282 (2 282) -
Запаси 4 555 (4 555) -
Пенсiйнi зобов’язання 3 621 44 3 665
Знецiнення фiнансових допомог 4 586 (54) 4 532

Вiдстроченi податковi активи 15 134 (6 625) 8 509

(15 134) 6 625 (8 509)

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби (21 517) (9 248) (12 269)
Нематерiальнi активи (65) (65) -
Векселi виданi (208) (208) -

Вiдстроченi податковi зобов’язання (21 790) (9 521) (12 269)

Залiк з вiдстроченими податковими активами 15 134 - 8 509

Признанi вiдстроченi податковi зобов’язання (6 656) - (3 760)
-
у тисячах гривень
1 сiчня 2016 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2016

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 228 (138) 90
Iнвестицiї. Знецiнення позичок 3 108 (826) 2 282
Запаси 4 957 (402) 4 555
Пенсiйнi зобов’язання 3 501 120 3 621
Знецiнення домов 886 (886)
Знецiнення фiнансових допомог 4 585 1 4 586

Вiдстроченi податковi активи 17 265 (2 131) 15 134

(17 265) 2 131 (15 134)

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби (30 142) 8 625 (21 517)
Нематерiальнi активи - (65) (65)
Векселi виданi (208) - (208)

Вiдстроченi податковi зобов’язання (30 350) 8 560 (21 790)

Залiк з вiдстроченими податковими активами 17 265 (2 131) 15 134

Признанi вiдстроченi податковi зобов’язання (13 085) 6 429 (6 656)
-

32 Умовнi i договiрнi зобов’язання, операцiйний ризик
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди.

Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв понад сум резервiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi.
Наводимо перелiк судових справ та претензiй станом на 31.12.2017 р, на суму бiльш 200 тис. грн..
№ по порядку Позивач Вiдповiдач Сума, грн. Справа
1 Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкова
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 215 948,37
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/7123/16
2 Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкова
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ 266 809,10
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/216/17
3 Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкова
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ 284637,23
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/829/17
4 Шевченкiвське Об'єднане Управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ 299944,55
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/4130/17
5 Шевченкiвське Об'єднане Управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ 431299,73
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/4131/17
6 Шевченкiвське Об'єднане Управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ 350251,39
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/5918/17
7 Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкова

ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 327695,58
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/828/17
8 Прокуратура в iнтересах Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкова

ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 1 887 903,19
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/4659/16
9 Шевченкiвське Об'єднане Управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова

ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 625929,61
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/2327/17
10 Шевченкiвське Об'єднане Управлiння Пенсiйного фонду України м. Харкова
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
580262,73
Про стягнення заборгованостi по сплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/5920/17

Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов’язань, пов’язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов’язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов’язань, що виникають у зв’язку з нанесенням збитку довкiллю.
33 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв, операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими рисками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для машинобудiвної галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв.
Управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється фiнансовим департаментом згiдно полiтик i регламентiв, затверджених наглядовою радою. Фiнансовий департамент виявляє та оцiнює ризики, а також впроваджує заходи з метою мiнiмiзацiї впливу ризикiв.
Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обв’язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи.
Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14.
Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Керiвництво встановлює лiмiти вiдносно сум прийнятного ризику i контролює їх дотримання на щоденнiй основi. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку.
Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв’язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв’язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США та євро. Компанiя не хеджує свiй валютний ризик, оскiльки на постiйнiй основi контролює достатнiсть наявних активiв в тих валютах, в яких вираженi його зобов’язання.
Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв’язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах).
Термiн погашення позик та ефективна ставка дисконту фiнансових iнструментiв розкрити у Примiтцi (18).
У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення п озикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Фiнансовий департамент здiйснює монiторинг змiни ринкової ставки за кредитами, оцiнюючи процентний ризик. Метою роботи фiнансового департаменту є зниження процентних витрат Компанiї.
Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй тому, що iнвестицiї у наявностi для продажу на балансi Компанiї є повнiстю знецiненими, крiм iнвестицiй в компанiї, акцiї яких не котуються на ринках.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi i боргових цiнних паперiв. Фiнансовий департамент контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї.
Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань за станом на 31 грудня 2016 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки.
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2017 р.:

у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть

Зобов’язання
Кредити та позики (Примiтка18) 216 600 - - - - 216 600 216 600
- зв’язанi сторони 216 600 - - - - 216 600 216 600
- зовнiшнi - - - - - - -
Векселi (Примiтка19) - - - - 1 200 1 200 54
- зв’язанi сторони - - - - - - -
- зовнiшнi - - - - 1 200 1 200 54
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 22 ) 390 000 135 004 - - - 525 554 525 554


Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 606 600 135 004 - - 1 200 742 804 742 208
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2016 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть

Зобов’язання
Кредити та позики (Примiтка18) 243 089 2 921 - - 246 010 246 010
- зв’язанi сторони - - - - - - -
- зовнiшнi - - - - - - -
Векселi (Примiтка19)
- зв’язанi сторони - - - - - - -
- зовнiшнi - - - - 1 200 1 200 47
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 22 ) 344 956 108 939 - - - 453 895 453 895

Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 344 956 352 028 2 921 - 1 200 701 105 699 952

35 Управлiння капiталом
Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може варiювати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi.
Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов’язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення.
31 грудня 2017 31 грудня 2016 31 грудня 2015

Усього позикового капiталу 789 852 731 453 565 263
Усього капiталу 739 312 801 773 838 932
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 93,6% 91,23% 67,38%

Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного.
?
36 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань.
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою ґрунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента.
Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй ґрунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення ґрунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином:
?
у тисячах гривень 31 Грудня 2017 31 Грудня 2016
Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть

ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках 307 307 964 964
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть 862 184 862 184 820 387 820 387
- Iнша фiнансова заборгованiсть 2 980 2 980 105 762 105 762
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу 1 192 1 192 1 737 1737

УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 866 663 866 663 928 850 928 850


ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредити та позики (Примiтка 18) 216 600 216 600 246 010 246 010
Векселi виданi (Примiтка 19) 54 54 47 47
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 22) 485 007 485 007 415 012 415 012

УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 701 661 701 661 661 069 661 069
37 Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2017:
у тисячах гривень Позики та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього

АКТИВИ
Iншi довгостроковi активи ( позички Примiтка 11)
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) 307 - 307
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 307 - 307
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 865 164 865 164
- Торгова дебiторська заборгованiсть 862 184 - 862 184
- Iнша фiнансова заборгованiсть 2 980 - 2 980
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу 1 192 1 192

УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 865 471 1 192 866 663

НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 663 410 - 663 410

УСЬОГО АКТИВИ 1 528 881 1 192 1 530 073

У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2016:
у тисячах гривень Позики та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього

АКТИВИ
Iншi довгостроковi активи ( позички Примiтка 11) 4 694 - 4694
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) 964 - 964
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 964 - -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 926 149 - 926 149
- Торгова дебiторська заборгованiсть 820 387 - -
- Iнша фiнансова заборгованiсть 105 762 - -
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу - 1 737 1 737

УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 931 807 1 737 933 544
НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ
600 703
-
600 703

УСЬОГО АКТИВИ 1 532 510 1 737 1 534 247
Фiнансовi зобов’язання Компанiї за станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв облiковуються за амортизованою вартiстю.
38 Подiї пiсля звiтної дати
В зв'язку з переглядом фактичних витрат за гарантiйними зобов'язаннями за перiод з 01.01.2017 по 28.02.2018 р.,
ПАО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» було проведено коригування суми зобов'язання за гарантiйними ремонтами на 31.12.2017 р.
Вплив даного коригування не являється суттєвим для фiнансової звiтностi ПАО «СВIТЛО ШАХТАРЯ» за 2017 р.
Подiй, якi мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть, пiсля звiтної дати не було.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
«СВIТЛО ШАХТАРЯ» Ковальчук О.М.

Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
«СВIТЛО ШАХТАРЯ» Мiрошниченко В.В.


Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-