Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Ковальчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00165712
4. Місцезнаходження
Харківська , Новобаварський, 61001, м.Харкiв, Свiтло шахтаря, буд.4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)733-18-25 731-50-66
6. Електронна поштова адреса
svet@shaht.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 80(2585)   27.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.shaht.kharkov.ua в мережі Інтернет 26.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Примiтки
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
Протягом звiтного року посада корпоративного секретаря не призначалась.
Згiдно чинного законодавства України емiтент не потребує рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.
На момент створення емiтента його засновником був Фонд державного майна України, вiдсоток акцiй, якi належать засновнику (вiд загальної кiлькостi) станом на 31.12.2016 р. – 0%.
В таблицi «Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента» не вказанi паспортнi данi фiзичних осiб в зв'язку з ненаданням згоди фiзичними особами на розкриття паспортних даних.
В таблицi «Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента» фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рiчнi загальнi збори емiтента не приймали рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному, емiтент мав збиток за 2015 р. За результатами звiтного перiоду емiтент має збиток.
Емiтент процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) та похiднi цiннi папери не випускав.
Емiтент протягом звiтного перiоду не викуповував власнi акцiї, ранiше теж не викуповував.
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється.
Борговi цiннi папери емiтент не випускав, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня.
У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано:
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);
- рiчна фiнансова звiтнiсть;
- рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);
- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) та Текст аудиторського висновку (звiту) - не заповнено реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв тому, що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№421390
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.1994
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
3353329.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1784
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення
33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26001962484478
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26001962484478

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом АВ №548957 13.01.2012 Мiнiстерство iнфраструктури України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї АЕ №636550 21.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки України 31.03.2020
Опис У зв'язку з пiдтримкою соцiальних заходiв на пiдприємствi, термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено.

 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення АВ №593417 13.04.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами №6310137900-1124 16.06.2014 Харкiвська обласна держ.адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв 16.06.2024
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання випробування електричного устатковання електричних мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 1000В (до 110кВ включно) №828.13.30 08.08.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 07.08.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки №338.13.30 03.04.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 03.04.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на спецiальне водокористування №04.01-10-127А/Хар. 23.05.2014 Харкiвська обласна держ.адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв 14.05.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на обстеження, ремонт та чищення димарiв, повiтропроводiв №019.13.63-29.52.1 08.01.2013 Держгiрпромнагляд України Тер.управлiння Держгiрпромнагляду України в Харк.обл. 08.01.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на експлуатацiю газифiкаторiв холодних крiогенних,автоклава для приготування рiдкого скла,резервуарiв для зберiгання двоокису рiдкого,повiтрозбiрникiв №889.14.63 26.09.2014 Держгiрпромнагляд України Тер.управл.Держгiрпромнагляду України у Харк.обл. 25.09.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання виробництва,переробки,розподiлу та застосуванню продуктiв роздiлення повiтря (кисень) №970.14.30 06.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.10.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання монтажу,демонтажу,налагодження,ремонт,тех.обслуговування устатковання пiдвищеної небезпеки №204.15.63 08.04.2015 Держ.служба гiрничого нагляду та пром.безпеки України. Тер.управл.держ.служби гiрнич.нагл.у Хар.обл. 07.04.2020
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на експлуатацiю технолог.устатковання систем газопостач.природним газом,парових котлiв,водогрiйних котлiв №122.16.63 09.02.2016 Держ.служба України з питань працi Гол.управл.Держпрацi у Харкiвськiй обл. 08.02.2021
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАРТА"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
14080209
4) місцезнаходження
Україна, 61002, м.Харкiв,Київський р-н, вул. Сумська, буд.84/2,будiвля Б
5) опис
Емiтент є акцiонером в юридичнiй особi, вiдсоток акцiй, що належить емiтенту в юридичнiй особi-0,9624%, в якостi внеску емiтент сплатив за акцiї грошовi кошти. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: участь в управлiннi юридичною особою, отримання дивiдендiв, придбання розмiщуваних юридичною особою простих iменних акцiй, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть юридичної особи.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України 00032945 01133Україна м. Київ Генерала Алмазова, буд.18/9 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальчук Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КОРУМ ГРУП» - директор з маркетингу та продажiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 безстроковий
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Голова правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi правлiння iз наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Голова правлiння має право надавати пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Товариства та наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї голови правлiння належить:
-без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; в межах повноважень, наданих цим Статутом, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
-представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
-видавати вiд iменi Товариства довiреностi;
-скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
-наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
-в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
-пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;
-пiдписувати Колективний договiр за умови попереднього погодження з Наглядовою Радою;
-вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
--бути присутнiм на роботi Загальних зборiв;
-розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства;
-вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
-виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
-надавати Наглядовiй радi iнформацiю про наявнiсть намiру вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть.
-заохочувати працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння Товариства) за результатами їх трудової дiяльностi та накладати на працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння Товариства) стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
-встановлювати форми, систему та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй i представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
-затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства (а саме – Порядкiв, регламентуючих процедурнi питання всерединi функцiональних пiдроздiлiв), що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Голова Правлiння зобов’язаний:
-дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
-здiйснювати власнi повноваження виключно на користь Товариства у суворiй вiдповiдностi до мети дiяльностi Товариства на засадах прiоритету iнтересiв Товариства, органiзацiї розумної, рацiональної та ефективної поточної дiяльностi Товариства в межах власних повноважень;
-завчасно повiдомляти Правлiння та Наглядову раду про всi вiдомi Головi Правлiння обставини, що можуть призвести до завдання Товариству майнових втрат та витрат, i вживати заходiв до запобiгання настання таких втрат в межах власних повноважень.
Винагороду голова правлiння Товариства отримує згiдно контракту, укладеного з головою Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 15.06.2016 р. (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду (пiдтвердження повноважень) Голови Правлiння Ковальчука Олександра Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння - головний iнженер ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", директор Дивiзiону очисного та прохiдницького обладнання ТОВ "КОРУМ ГРУП", директор з маркетингу та продажiв ТОВ "КОРУМ ГРУП", голова Правлiння ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дятлов Олександр Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - заступник директора Дивiзiону пiдземної розробки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Євглевського Леонiда Петровича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дятлова Олександра Євгеновича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: замiсник директора з фiнансових питань ПП «ЕЛКОМ»; директор ПП «IВЕРIЯ»; керiвник Департаменту фiнансiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»; керiвник Департаменту координацiї дiяльностi пiдприємств ТОВ «КОРУМ ГРУП»; керiвник Департаменту управлiння замовленнями ТОВ «КОРУМ ГРУП»; заступник Директора Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП»; директор Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа емiтента обiймає посаду директора Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дергоусов Вадим Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" - заступник головного iнженера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Рак Лариси Миколаївни з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дергоусова Вадима Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: головний енергетик ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», заступник головного iнженера ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», керiвник Технiчного департаменту-головний iнженер ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонтьєв Вадим Едуардович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - керiвник Департаменту забезпечення безпеки Дирекцiї по безпецi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член Правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Кириленко Вiктора Миколайовича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор з безпеки Дирекцiї з економiчної безпеки ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", член Правлiння - керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки ТОВ" ГIРНИЧI МАШИНИ -ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", керiвник Департаменту забезпечення безпеки Дивiзiону пiдземної розробки Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП", керiвник Департаменту забезпечення безпеки (м. Харкiв) Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП", керiник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова особа емiтента обiймає посаду керiвника Департаменту забезпечення безпеки (м. Харкiв) Дирекцiї по безпецi ТОВ "КОРУМ ГРУП" м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слiпенька Наталiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - менеджер фiнансiв Дивiзiону пiдземної розробки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): Наглядовою радою прийняте рiшення про встановлення кiлькiсного складу Правлiння у складi 7 осiб – Голова Правлiння та 6 членiв Правлiння, та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Слiпеньку Наталiю Вiкторiвну. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: економiст планово-економiчного вiддiлу АТ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», менеджер з економiчного аналiзу та калькулювання АТ «ТК «ГIРНИЧI МАШИНИ», спецiалiст з розрахунку собiвартостi Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», головний спецiалiст з управлiння собiвартiстю Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», менеджер з фiнансiв Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», керiвник Департаменту управлiння фiнансами ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кир'янова Iрина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КОРУМ ГРУП" - менеджер з правового забезпечення Департаменту правового забезпечення Дивiзiону пiдземної розробки.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 15.06.2016 р. (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду ( пiдтвердження повноважень) члена Правлiння Кир'янової Iрини Миколаївни. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник начальника юридичного вiддiлу ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», начальник юридичного вiддiлу ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», член Правлiння - керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД», член Правлiння-керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», менеджер з правового забезпечення Департаменту правового забезпечення Дивiзiону пiдземної розробки ТОВ «КОРУМ ГРУП», член Правлiння – керiвник Департаменту правового забезпечення ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцький Геннадiй Геннадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" - член Правлiння, заступник директора з корпоративного управлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2016 не визначений
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Наглядовою радою ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 15.06.2016 р. (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.) прийняте рiшення про призначення на ту саму посаду (пiдтвердження повноважень) члена Правлiння Висоцького Геннадiя Геннадiйовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння – заступник Директора з корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», член Правлiння – керiвник Департаменту корпоративного управлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента обiймає посаду члена наглядової ради ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХIМIК», м. Харкiв, вул. Новожанiвська, 1. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євглевський Леонiд Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - член правлiння Товариства, Керiвник Комерцiйного департаменту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2012 15.06.2016
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду, як член правлiння Товариства, посадова особа отримувала згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Євглевського Леонiда Петровича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дятлова Олександра Євгеновича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: член Правлiння-заступник директора з комерцiйних питань ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», член Правлiння - Керiвник Комерцiйного департаменту ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», виконуючий обов'язки голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», член Правлiння - Керiвник Департаменту забезпечення виробництва ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». Посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кириленко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.08.2013 15.06.2016
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Кириленко Вiктора Миколайовича з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор ПП «Служба охорони «ескалiбур», менеджер з органiзацiї фiзичної охорони майна компанiї та її персоналу i структурних пiдроздiлiв Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», член Правлiння - Керiвник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», менеджер з забезпечення безпеки Департаменту забезпечення безпеки Дивiзiону пiдземної розробки Дирекцiї з безпеки ТОВ «КОРУМ ГРУП». Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рак Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ГIРНИЧI МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТI» - Керiвник Департаменту управлiння персоналом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2012 15.06.2016
9) Опис
Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До компетенцiї Правлiння належить:
-визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових);
-затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства;
-складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтност;.
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
-органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;
-здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
-прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
-визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання працiвникiв Голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з Правлiнням Товариства;
-прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
-затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
-щоквартальна пiдготовка звiтiв Правлiння для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
-визначення органiзацiйної структури Товариства;
-визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
-прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень Правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
-вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Винагороду як член Правлiння Товариства, посадова особа отримувала згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол №9-2016 засiдання Наглядової ради вiд 15.06.2016 р.): припинено повноваження члена Правлiння Рак Лариси Миколаївни з 15.06.2016 р. та обрано з 16.06.2016 р. членом Правлiння Товариства Дергоусова Вадима Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор з управлiння персоналом, Керiвник Департаменту управлiння персоналом ТОВ "ГIРНИЧI МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТI», член Правлiння - Керiвник Департаменту управлiння персоналом ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», керiвник Департаменту управлiння персоналом ТОВ "КОРУМ УКРАЇНА". Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
211666
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2013 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi.Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" (Протокол Загальних зборiв вiд 23.04.2016 р.): 23.04.2016 р. прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб - з 30.04.2016 р. припинити повноваження члена Наглядової ради UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited (кiпр), у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Термiн перебування на посадi- з 27.04.2013 р. по 30.04.2016 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
37041854
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2013 30.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Змiни в персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 23.04.2016 р. прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб (протокол загальних зборiв вiд 23.04.2016 р.): з 30.04.2016 р. припинити повноваження члена наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП»у зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Термiн перебування на посадi- з 27.04.2013 р. по 30.04.2016 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради Т-ва –представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нестеренко Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "СКМ" - директор з розвитку нових напрямкiв бiзнесу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член Наглядової ради Товариства – представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, посадова особа - не отримує, згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Наглядової ради - представником акцiонера. В натуральнiй формi винагорода - не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2016 р.): з 01.05.2016 р. обрано до складу Наглядової ради Товариства Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 21 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду Директора з розвитку нових напрямкiв бiзнесу АТ «СКМ». Посадова особа емiтента обiймає посаду Директора з розвитку нових напрямкiв бiзнесу АТ «СКМ» ,Україна, м. Київ, вул. Десятинна, б. 3-А. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради Т-ва-представник ТОВ "КОРУМ ГРУП"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiдляренко Якiв Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "СКМ"- iнвестицiйний менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член Наглядової ради Товариства – представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП», посадова особа - не отримує, згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Наглядової ради -представником акцiонера. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2016р.): з 01.05.2016 р. обрано до складу Наглядової ради Товариства Сiдляренко Якова Анатолiйовича - представника акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади Iнвестицiйного менеджера АТ «СКМ», Генерального директора ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа обiймає посаду Генерального директора ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизська, б. 15). Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Липовецький Леонiд Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова спостережної ради Товариства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства
9) Опис
Порядок дiяльностi Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Компетенцiя Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства вiдноситься:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови i членiв виконавчого органу (Правлiння Товариства);
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- вирiшення питань про вступ Товариства до об'єднань пiдприємств, органiзацiй роботодавцiв, вихiд з них, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-якi змiни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
- погодження особи, що буде виконувати обов`язки Голови Правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд Правлiння Товариства;
- призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Голови Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
- надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу (iпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов’язаннями третiх осiб (майнове поручительство);
- надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав (в тому числi акцiй, часток та їх похiдних) iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
- надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
- надання дозволу Головi Правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй Наглядової ради Товариства;
- прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способам основних фондiв (засобiв), балансова вартiсть яких складає 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень i вище;
- надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання);
- прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
- визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або цим Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства також вiдноситься:
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння та їх посадових iнструкцiй.
Винагороду як член наглядової ради Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2016 р. (протокол Загальних зборiв вiд 23.04.2016р.): з 30.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Липовецького Леонiда Семеновича у зв'язку з закiнченням термiну повноважень (особа перебувала на посадi з 27.04.2013 р. по30.04.2016 р.) та з 01.05.2016 р. обрано до складу наглядової ради на ту саму посаду Липовецького Леонiда Семеновича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ». Посадова особа емiтента обiймає посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ», м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, 4/6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лепякiна Iнна Геннадiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КОРУМ ГРУП» - спецiалiст з внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi, Правлiнню та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює ефективне використання Правлiнням активiв Товариства;
- контролює цiльове використання Правлiнням прибутку Товариства;
- контролює дiяльнiсть Правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- контролює дотримання Правлiнням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненi посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю, а у разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороду, як член Ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: головний спецiалiст з контрольно-ревiзiйної роботи Департаменту забезпечення безпеки, головний спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками, спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП». Посадова особа емiтента обiймає посаду спецiалiста з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiмкович Марина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.
Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi, Правлiнню та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку.
Ревiзiйна комiсiя складає висновки стосовно рiчних звiтiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює ефективне використання Правлiнням активiв Товариства;
- контролює цiльове використання Правлiнням прибутку Товариства;
- контролює дiяльнiсть Правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- контролює дотримання Правлiнням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
- контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства або виявлення зловживань, якi здiйсненi посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзiйною комiсiєю, а у разi вiдсутностi Ревiзiйної комiсiї - аудитором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Винагороду, як член Ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом Ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник головного бухгалтера, виконуючий обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку- головний бухгалтер, головний спецiалiст з бухгалтерського облiку ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», головний спецiалiст з фiнансово-господарської дiяльностi та звiтностi ТОВ «КОРУМ СОРС», виконуючий обов'язки керiвника Департаменту реорганiзацiї функцiй бухгалтерського облiку ТОВ «КОРУМ СОРС». Посадова особа емiтента обiймає посаду виконуючого обов'язки керiвника Департаменту реорганiзацiї функцiй бухгалтерського облiку ТОВ "КОРУМ СОРС", м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошниченко Вiкторiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Криворiзький завод гiрничого обладнання» – головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2014 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку
Забезпечує:
- виконання емiтентом облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, передбачених Нацiональними стандартами i положеннями бухгалтерського облiку;
- достовiрний облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, витрат по виконанню будiвельно-монтажних i iнших робiт;
- своєчасне нарахування всiх видiв податкiв i зборiв до бюджету i iнших цiльових фондiв вiдповiдно до чинного законодавства;
- складання балансової i фiнансової звiтностi емiтента;
- керiвництво i проведення робiт з бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi в структурних пiдроздiлах, складання форм обов'язкової бухгалтерської i податкової звiтностi емiтента, своєчасну подачу її в установленому порядку вiдповiдним державним органам.
Органiзовує: роботу з пiдготовки пропозицiй керiвництву емiтента вiдносно визначення облiкової полiтики Пiдприємства, розробки систем i форм внутрiшньо-господарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i звiтних облiкових документiв, з забезпечення збереження майна Пiдприємства.
Контролює: вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, стан бухгалтерського облiку, дотримання фiнансової i касової дисциплiни, проведення iнвентаризацiї активiв емiтента.
Винагороду посадова особа отримує згiдно Положення про оплату працi та премiювання працiвникiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Криворiзький завод гiрничого обладнання", головного бухгалтера-менеджера з бухгалтерського облiку ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ". Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Товариства Ковальчук Олександр Миколайович 103 0.0000 103 0 0 0
член Правлiння Товариства Дятлов Олександр Євгенович 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Дергоусов Вадим Миколайович 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Леонтьєв Вадим Едуардович 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Слiпенька Наталiя Вiкторiвна 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Кир'янова Iрина Миколаївна 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Висоцький Геннадiй Геннадiйович 98420033 29.3499 98420033 0 0 0
член Правлiння Товариства Євглевський Леонiд Петрович 110 0.0000 110 0 0 0
член Правлiння Товариства Кириленко Вiктор Миколайович 0 0 0 0 0 0
член Правлiння Товариства Рак Лариса Миколаївна 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Товариства UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666 201206949 60.0021 201206949 0 0 0
член Наглядової ради Товариства ТОВ «КОРУМ ГРУП» 37041854 3930387 1.1721 3930387 0 0 0
член Наглядової ради Товариства Липовецький Леонiд Семенович 157 0.0000 157 0 0 0
член наглядової ради Товариства –представник акцiонера UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited Нестеренко Микола Миколайович 0 0 0 0 0 0
член наглядової ради Товариства –представник акцiонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП» Сiдляренко Якiв Анатолiйович 0 0 0 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Лепякiна Iнна Геннадiївна 0 0 0 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Товариства Сiмкович Марина Володимирiвна 2660 0.0008 2660 0 0 0
Головний бухгалтер-менеджер з бух.облiку Мiрошниченко Вiкторiя Вiкторiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 303560399 90.5249 303560399 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666 1066 Кiпр JULIA Nikosia Themistokli Dervi St.HOUSE,3 201206949 60.0021 61.5136 201206949 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Висоцький Геннадiй Геннадiйович 98420033 29.3499 30.0893 98420033 0 0 0
Усього 299626982 89.3520 91.6029 299626982 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.04.2016
Кворум зборів** 92.86604
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування)
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2015 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
5.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6.Про покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
7.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
8.Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
9.Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10.Про встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
11.Про затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.Загальнi збори акцiонерiв обрали робочi органи, затвердили регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Збори затвердили звiти Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi за 2015 рiк, затвердили рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2015 рiк, прийняли рiшення дивiденди не нараховувати та не сплачувати, а збиток 2015 року покрити за рахунок прибутку наступних перiодiв.Збори прийняли рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв та вчинення правовчинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.Збори прийняли рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у зв'язку з закiнченням термiну повноважень та встановили кiлькiсний склад та обрали членiв Наглядової ради Товариства, затвердили умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладаються з ними, встановили розмiр їх винагороди, обрали особу, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.Збори затвердили Статут Товариства у новiй редакцiї в зв'язку iз змiнами та доповненнями в законодавствi України.
Позачерговi загальнi збори не проводились.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)591-04-40
Факс (044)482-52-14
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть Центрального депози
Опис ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв, дiє на пiдставi Закону України «Про депозитарнi систему України». При провадженнi депозитарної дiяльностi Центральний депозитарiй керується законодавством про депозитарну систему України, в тому числi, але не обмежуючись, Цивiльним кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України", Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму", iншими законами України та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) та Нацiонального банку України, а також Правилами, Регламентом провадження депозитарної дiяльностi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв та Положенням про iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему обробки iнформацiї Центрального депозитарiю цiнних паперiв (далi – Положення про СОI). Згiдно ст.29 Закону України «Про депозитарну систему України» вiд 06.07.2012 р. iз змiнами та доповненнями, лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю, не видається.
ПАТ «НДУ у звiтному перiодi надавав емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, формування та надання реєстрiв власникiв цiнних паперiв (в електронному та паперовому видi) та iнформацiйних довiдок, надання iнформацiйно-консультацiйних послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження 61001 Україна Харківська Московський м. Харкiв пр. Московський, буд.60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057)733-92-35
Факс (057)733-80-54
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис ПАТ «УКРСИББАНК» у звiтному перiодi надавав послуги емiтенту щодо обслуговування рахункiв в цiнних паперах, що вiдкритi власникам емiтентом до укладення власниками з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах, облiку прав на цiннi папери.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
Міжміський код та телефон (044)495-74-74
Факс (044)495-74-73
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Вiдповiдно статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства», акцiї простi iменнi емiтента у звiтному перiодi знаходились у Бiржовому списку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв для проведення регулярних бiржових торгiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14282829
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул.Андрiївська, буд.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015
Міжміський код та телефон (044)231-70-00
Факс (044)231-71-00
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис ПАТ «ПУМБ» у звiтному перiодi надавав послуги емiтенту щодо обслуговування рахунку у цiнних паперах
Депонента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23413650
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Мельникова, буд.12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0718
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (050)368-16-79
Факс -
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис Аудиторською фiрмою у звiтному перiодi надано послуги з аудиту фiнансової звiтностi емiтента. Факторiв, якi можуть вплинути на незалежнiсть аудитора вiд емiтента, немає. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001 р. продовжено 24.09.2015 р. Термiн дiї до 24.09.2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23785133
Місцезнаходження 08292 Україна Київська - м. Буча бульвар Богдана Хмельницького, буд.6, офiс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014
Міжміський код та телефон (044)228-91-65
Факс -
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис ТОВ «ОРК» у звiтному перiодi надавала емiтенту консультацiйнi послуги щодо обiгу цiнних паперiв та формування iнформацiйних матерiалiв, пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044)277-50-00
Факс (044)277-50-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Вiдповiдно статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства», акцiї простi iменнi емiтента у звiтному перiодi знаходились у Бiржовому списку ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв для проведення регулярних бiржових торгiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДIМ»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25201716
Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул.Артема,буд.37-41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №584782
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.08.2011
Міжміський код та телефон (044)484-01-71
Факс (044)205-12-00
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового та добровiльного страхування
Опис ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДIМ» у звiтному перiодi емiтенту надано послуги з обов'язкового страхування:цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв,особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;з добровiльного страхування майна;обов'язкового особистого страхування членiв добровiльних пожежних дружин . Крiм вказаної лiцензiї, ПрАТ «КСД» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй АВ№546712, АВ№546716, АВ№546718, виданих 26.07.2010 р. Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010 25/20/1/10 Харкiвське ТУ ДК ЦПФР UA4000076459 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 335332950 3353329.50 100
Опис Акцiї емiтента включенi до Бiржового списку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Торгiвля акцiями емiтента в звiтному перiодi здiйснювалась на фондових бiржах та на позабiржовому внутрiшньому ринку. Акцiї емiтента не перебували в обiгу за межами України. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах в звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї акцiй в звiтному перiодi не було.
 

XI. Опис бізнесу

Кiнець ХIХ столiття в Росiї позначився бурхливим розвитком промисловостi, особливо швидкими темпами росло виробництво на пiвднi держави в Українi. В числi нових пiдприємств була i слюсарно-механiчна «установа» Н.Ф. фон Дiтмара, заснована в 1891 роцi. У лютому 1918 року завод був нацiоналiзований, на заводi працювало 328 робiтникiв та службовцiв. В 1920 роцi завод Дiтмара одержав назву «Перший металевий державний завод». Пiдприємство спецiалiзувалося на виробництвi машин та обладнання для кам'яновугiльної промисловостi. В листопадi 1922 року завод перейменували в «Свiтло шахтаря». За роки iснування завод «Свiтло шахтаря» пройшов шлях вiд невеликих майстерень до одного з найбiльших виробникiв гiрничошахтного обладнання України та країн СНД.
Новiтня iсторiя пiдприємства пов'язана iз перетворенням в акцiонерне товариство. Рiшенням Жовтневої ради народних депутатiв м. Харкова №411 вiд 25.07.1994 року зареєстровано Вiдкрите акцiонерне товариство «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря», створене шляхом приватизацiї майна Державного пiдприємства Харкiвського машинобудiвного заводу «Свiтло шахтаря».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» є юридичною особою iз новим найменуванням. Змiна найменування та органiзацiйно-правової форми емiтента вiдбулось згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.12.2011 року у зв'язку зi змiною типу товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть нормам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iнших перетворень, злиття, подiлу, приєднання, видiлу не було.
 
Органiзацiйна структура емiтента на кiнець звiтного перiоду була наступною:
Голова правлiння, якому пiдпорядкованi:
- керiвник Технiчного департаменту – головний iнженер;
- керiвник Департаменту управлiння виробництвом;
- керiвник Департаменту комплектацiї виробництва;
- керiвник Департаменту управлiння персоналом;
- керiвник Департаменту правового забезпечення;
- керiвник Департаменту управлiння якiстю та невiдповiдностями;
- керiвник Департаменту управлiння фiнансами;
- керiвник Департаменту корпоративного управлiння;
- керiвник Департаменту з розвитку капiтальних ремонтiв ГШО;
- керiвник Департаменту з забезпечення безпеки;
- головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку;
- служба охорони працi;
Керiвнику Технiчного департаменту – головному iнженеру пiдпорядковуються:
- заступник головного iнженера;
- служба головного конструктора;
- служба головного технолога;
- служба головного зварника;
- служба головного металурга;
- метрологiчна лабораторiя;
- промислово-санiтарна лабораторiя;
- iнструментальний цех;
- служба головного енергетика;
- служба головного механiка, якому пiдпорядкована лабораторiя з технiчного огляду та експертному обстеженню вантажопiдйомних механiзмiв;
- випробувальний центр;
- головний спецiалiст з управлiння технiчним станом будiвель та споруд;
- спецiалiст з охорони навколишнього середовища;
- менеджер з бережливого виробництва;
- головний спецiалiст з технiчного нагляду.
Керiвнику Департаменту управлiння виробництвом пiдпорядковуються:
- служба планування та органiзацiї виробництва;
- служба зовнiшнього аутсорсингу;
- ливарний цех;
- заготiвельна дiлянка;
- ковальський цех;
- термiчний цех;
- цех зварювальних конструкцiй;
- механiчний цех №1;
- механiчний цех №2;
- механiчний цех №3;
- слюсарно-складальний цех;
- модельна дiлянка.
Керiвнику Департаменту комплектацiї виробництва пiдпорядковуються:
- служба комплектацiї;
- служба логiстики готової продукцiї;
- автотранспортний цех;
- залiзничний цех;
- склад металiв;
- центральний матерiальний склад та склад iнструментiв.
Керiвнику Департаменту управлiння фiнансами пiдпорядковується:
- головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку, якому пiдпорядкована служба бухгалтерського облiку;
- служба бюджетування та управлiнського облiку;
- служба управлiння лiквiднiстю;
- служба пiдтримки IТ-iнфраструктури.
Керiвнику Департаменту правового забезпечення пiдпорядковується:
- менеджер з правових питань та головний спецiалiст з правових питань.
Керiвнику Департаменту управлiння якiстю та невiдповiдностями пiдпорядковується:
- менеджер з контролю якостi, якому пiдпорядкована служба контролю якостi;
- менеджер з системи менеджменту якостi.
Керiвнику Департаменту управлiння персоналом пiдпорядковується:
- служба з мотивацiї, компенсацiй та пiльг;
- служба пiдбору, адаптацiї та кадрового адмiнiстрування;
- служба оцiнювання та навчання;
- головний спецiалiст з органiзацiйно-функцiонального проектування;
- головний спецiалiст з мобiлiзацiйної роботи;
- спецiалiст iз забезпечення документообiгу;
- менеджер з соцiальних питань, якому пiдпорядкованi:
- житлово-ремонтна експлуатацiйна дiльниця;
- профiлакторiй;
- комплекс (спортивний);
- комбiнат громадського харчування;
- господарська дiльниця.
Керiвнику Департаменту корпоративного управлiння пiдпорядковується:
- менеджер з цiнних паперiв.
Керiвнику Департаменту з розвитку капiтальних ремонтiв ГШО пiдпорядковується:
- цех по ремонту ГШО.
Керiвнику Департаменту з забезпечення безпеки пiдпорядковується:
- служба охорони;
- головний спецiалiст з цивiльного захисту.
У зв'язку iз необхiднiстю виконання виробничих завдань та виконання усiх технологiчних, виробничих та бiзнес процесiв включено у штатний розклад:
- Департамент з розвитку капiтальних ремонтiв ГШО, в складi якого цех по ремонту ГШО;
- служба головного зварника;
- головний спецiалiст з технiчного нагляду;
- головний спецiалiст з органiзацiйно-функцiонального проектування;
- головний спецiалiст з мобiлiзацiйної роботи;
- спецiалiст iз забезпечення документообiгу;
- менеджер по забезпеченню енергоефективностi.
В звiтному перiодi, в зв'язку з покращенням системи управлiння пiдприємства, також вiдбулося:
- вiдокремлення служби головного зварника зi складу служби головного технолога в складi Технiчного департаменту з безпосереднiм пiдпорядкуванням Керiвнику технiчного департаменту - головному iнженеровi;
- перейменування вiддiлу охорони в службу охорони;
- перейменування вiддiлу головного метролога в метрологiчну лабораторiю.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 1703 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв -18 осiб; осiб, якi працюють за сумiсництвом – 33 особи; по договорам цивiльно-правового характеру - 48 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу: неповного робочого дня - 30 осiб, неповного робочого тижня - 4 особи.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за звiтний перiод склав 139386,3 тис.грн. та збiльшився вiдносно попереднього року на 50095,5 тис.грн. за рахунок удосконалення системи органiзацiї працi та росту чисельностi персоналу.
В основу розвитку ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" покладена продумана стратегiя i ефективне використання наявних на пiдприємствi людських ресурсiв. Кадрова полiтика спрямована на реалiзацiю нової концепцiї управлiння персоналом, яка дозволяє зберiгати i залучати на пiдприємство висококвалiфiкованих робiтникiв та iнженерно-технiчних фахiвцiв.
З метою подальшого пiдвищення ефективностi роботи з персоналом розробленi заходи, щодо вдосконалення роботи з персоналом, закрiпленню робiтникiв i молодих фахiвцiв на пiдприємствi. На перше мiсце в кадровiй полiтицi поставлено повагу до кожного працiвника.
ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" спiвпрацює з базовими вищими навчальними закладами:
- Центри професiйно-технiчної освiти № 5; ВПУ № 6 та iншi;
- Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут";
В звiтному перiодi навчено 1849 осiб. З них 1704 осiб пройшли внутрiшнє навчання (за рахунок внутрiшнiх ресурсiв пiдприємства): навчилися новим професiям 32 осiб. Пройшли навчання другий (сумiсної) професiї – 233 робiтника. Пiдвищили квалiфiкацiю 1296 робочих та 143 спецiалiста. Зовнiшнє навчання (iз залученням спецiалiзованих освiтнiх органiзацiй) пройшло 145 осiб. Iз них 83 робiтникiв та 62 спецiалiстiв.
За звiтний перiод на пiдприємствi пройшли рiзнi види практик 201 студентiв та учнiв рiзних освiтнiх закладiв.
Iнвестицiї в навчання склали 260,021 тис.грн.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
В звiтному перiодi емiтент не проводив з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльну дiяльнiсть.
 
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Емiтент почав готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р. До 1 сiчня 2012р. основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Емiтента були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку П(С)БО України.
Емiтентом прийняло рiшення щодо застосування вищевказаних вимог та пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно з
МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р.
Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає, та, за необхiдностi, фiнансова пiдтримка з боку фактичної контролюючої сторони дозволять Емiтенту продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у звiтностi за МСФЗ, представлена у примiтцi (4).
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Емiтент та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї.
Основнi засоби. Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання iнших основних засобiв включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi, капiталiзованi витрати на позики стосовно активiв, що вiдповiдають певним критерiям. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.
Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос землi не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Машини та обладнання вiд 5 до 25
Транспортнi засоби вiд 5 до 10
Приладдя та iнвентар вiд 1 до 15
Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках
Програмне забезпечення вiд 2 до 4
У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом "перше надходження – перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Емiтент класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Емiтентом шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу.
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Емiтентом включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти. Емiтент має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi.
Фiнансовi активи та зобов’язання Емiтента пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Якщо iнвестицiї наявнi для продажу були придбанi у сторiн пiд спiльним контролем кiнцевих акцiонерiв, та рiзниця мiж сумою сплаченою за iнструментом i його справедливою вартiстю по сутi являє собою внесок або розподiл капiталу, така рiзниця вiдображається як дебет або кредит в iнших резервах в капiталi.
Всi придбання i продажi фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання в термiни, встановленi законодавством або ринковими умовами («на загальних умовах» придбання i продажу) вiдображаються на дату здiйснення угоди, яка є датою, коли Емiтент зобов’язується надати фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахункiв зi змiнами у вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою постачання, що не визнається щодо активiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, а вiдображаються у складi капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть Емiтента облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Емiтента для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Прибутки та збитки, якi виникають вiд змiни справедливої вартостi наявних для продажу активiв, визнаються безпосередньо в капiталi. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Емiтента використовує рiзнi методи та робить припущення, якi заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Коли наявнi для продажу активи продаються чи iншим чином вибувають, сукупний прибуток або збиток визнаний в капiталi включається до розрахунку чистого прибутку. Коли зниження справедливої вартостi наявних для продажу активiв була визнана в капiталi та iснують об’єктивнi свiдчення того, що активи знецiнилися, збиток визнаний у складi капiталу переноситься i включається до розрахунку чистого прибутку, навiть якщо активи не вибували.
Процентний дохiд за наявними для продажу борговими цiнними паперами розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки i вiдображається у звiтi про сукупний прибуток. Дивiденди за наявними для продажу пайовими iнструментами вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток, коли визначено право Емiтента на отримання виплати та отримання економiчних вигiд є ймовiрним.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний прибуток в мiру їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання наявних для продажу iнвестицiй. Значне або тривале зниження справедливої вартостi iнструменту нижче його первiсної вартостi є iндикатором того, що вона знецiнюється. Сукупний збиток вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення цього активу, визнаного ранiше в звiтi про сукупний прибуток. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не вiдновлюються через звiт про сукупний прибуток. Якщо, у наступному перiодi, справедлива вартiсть наявних для продажу боргових цiнних паперiв збiльшується та збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка виникла пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про сукупний прибуток, збиток вiд знецiнення вiдновлюється у звiтi по сукупний прибуток поточного перiоду.
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об’єктивних свiдчень того, що Емiтент не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток.
Припинення визнання фiнансових активiв. Емiтент припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Емiтент передав фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Емiтент не передав, анi зберiг фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберiг контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов’язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та на розрахункових рахунках. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Емiтента, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.
Податок на додану вартiсть («ПДВ»). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов’язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату – дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов’язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату – дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов’язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Iншi фiнансовi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Векселi. Емiтент випускає довгостроковi векселi як платiжнi iнструменти, якi мають встановлену дату погашення i якi постачальник може продати на позабiржовому вторинному ринку. Векселi, якi були випущенi Емiтентом, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Також Емiтент приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Векселi, якi були випущенi клiєнтом або третiми особами, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв по знецiненню векселiв створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Емiтент не зможе зiбрати всi належнi суми вiдповiдно до початкових умов. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Емiтент внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов’язання з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi даним зобов’язанням. Збiльшення резерву у зв’язку з часом визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов’язання та сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов’язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно за винятком, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Емiтента. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Емiтент бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Емiтент здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Емiтент бере участь в загальнообов’язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та тяжкими умовами працi. Зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов’язання розраховується щороку актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов’язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням процентних ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених у валютi, в якiй зобов’язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення найближчi до умов вiдповiдних зобов’язань з виплати пенсiй. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi наявних для продажу фiнансових активiв), дивiденди, доходи вiд продажу наявних для продажу фiнансових активiв i позитивнi курсовi рiзницi. Процентний дохiд визнається у звiтi про сукупний прибуток, з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi витрати включають витрати на дострокове погашення кредитiв, процентi доходи вiд фiнансових вкладень, доходи вiд надання фiнансових iнструментiв, процентi зобов’язання по пенсiйному забезпеченню та забезпеченням з виходу на пенсiю, та курсовi рiзницi i збитки.
Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi.
Емiтент робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що будуть визнаннi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Емiтент зобов’язаний виконувати тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Емiтенту необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання. Емiтент бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Емiтент зобов'язана частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Компанiєю щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. При оцiнцi менеджментом зобов'язань за програмою з визначеною виплатою був використаний метод Прогнозованої умовної одиницi (Projected Unit Credit Method). Основнi допущення, використовуванi при оцiнцi вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами, являються плиннiсть кадрiв, смертнiсть працiвникiв, пiдвищення зарплат, пiдвищення пенсiй, iнфляцiя i ставки дисконтування. Оскiльки в Українi вiдсутнi довгостроковi безризиковi корпоративнi або державнi облiгацiї, випущенi в гривнях України, те для визначення ставки дисконтування потрiбне професiйне судження. Будь-якi змiни цих допущень вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань за планом.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися обґрунтованими в даних обставинах.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Емiтента.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Емiтента вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв
Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Емiтент укладав угоди зi зв’язаними сторонами. Наступне судження застосовується – операцiї оцiнюються за ринковими або неринковими ставками, де немає активного ринку для таких операцiй. Фiнансовi iнструменти визначаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтики Емiтента полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, крiм об’єднання бiзнесу або iнвестицiй в акцiонерний капiтал, у звiтi про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначенi цiн на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами.


 
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент за звiтний рiк:
забiйнi скребковi конвеєри для вугiльних, сланцевих шахт та калiйних рудникiв будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу, в тому числi надкатегорiйних - для рiзноманiтних умов використання в залежностi вiд необхiдної працездатностi вiд 2,1 т/хв, типу механiзованого комплексу, потужностi пласта вiд 0,7 до 4,5м, довжини лави до 200м., кута нахилу пласта вiд 0 до 35, необхiдної потужностi двигунiв та iн.;
перевантажувачi та штрековi конвеєри для транспортування вугiлля вiд забiйного конвеєра як транспортний засiб для шахт будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу;
нарiзнi фронтальнi комплекси- призначенi для проведення виробок прямокутного перерiзу;
буровантажнi машини;
трансформаторнi пiдстацiї;
винесенi системи подачi;
дробарки та струги;
очиснi комбайни;
прохiдницька технiка;
запчастини для конвеєрiв, очисних комбайнiв та прохiдницької технiки.
Виробленi на пiдприємствi прохiдницькi комбайни та пiдстанцiї успiшно працюють на шахтах України, Польщi, Естонiї, Казахстану.
Обсяги виробництва за звiтний рiк склали 632337 тис.грн. в т.ч. вироблено конвеєрiв -17 штук на суму 230155 тис. грн., винесених систем подач i- 5 штук на суму 12567 тис. грн., комбайнiв очисних - 3 шт. на суму 43231 тис. грн., нарiзних фронтальних комплексiв - 1 шт. на суму 10850 тис. грн.комбайнiв прохiдницьких - 4 шт. на суму 41806 тис.грн., трансформаторних пiдстанцiй - 29 шт. на суму 11155 тис. грн., вироблено запчастин гiрничо-шахтного обладнання на суму 190374 тис.грн., виконано ремонтiв гiрничо-шахтного устаткування на суму 92199 тис. грн. У звiтному перiодi спостерiгалась тенденцiя зростання випуску устаткування та його ремонту.
Вiдпускнi цiни реалiзацiї продукцiї емiтента встановлюються на договiрних умовах з урахуванням деяких факторiв, що дiють на момент укладання договору:
- технiчнi умови по iндивiдуальному замовленню продукцiї;
- рiвень дiючих цiн на схожi типи продукцiї;
- зростання цiн на матерiали, трудовi та енергетичнi ресурси.
Реалiзовано в звiтному перiодi готової продукцiї на суму 695268 тис. грн. проти 400215 тис.грн. в 2015 роцi.
Загальна сума експорту - 50074 тис. грн., що складає 7,2 % в загальному обсязi продажiв.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi та є постачальником гiрничошахтного обладнання для пiдприємств вугiльної промисловостi. Головним завданням емiтента є забезпечення шахтарiв якiсним i надiйним обладнанням в необхiдних обсягах та за прийнятними цiнами. Продукцiя емiтента експлуатується в рiзних виробничих та клiматичних умовах в вугiльнiй, сланцевiй, калiйнiй i iнших галузях добувної промисловостi. Завод випускає продукцiю з врахуванням iндивiдуальних вимог споживачiв. Вся продукцiя вiдповiдає вимогам безпеки, Правилам безпеки в вугiльних шахтах, Нормативам з безпеки забiйних машин, комплексiв i агрегатiв, сертифiкована в установленому порядку.
В поставках обладнання i запасних частин емiтентом вiдсутнiй вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру емiтента.
Основнi ринки збуту: Україна, Росiя, Казахстан, Естонiя, Польща. Основнi клiєнти емiтента: ТОВ "КОРУМ ГРУП", ТОВ "КОРУМ УКРАЇНА", ТОВ "ГIРНИЧI МАШИНИ-ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" ТОВ "КОРУМ РУС", ТОО "КОРУМ КАЗАХСТАН", МMC POLAND.
В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра полiтична криза напротязi 2014р.-2015р. призвела до змiни полiтичної влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася пiдприємницької дiяльностi. Україна протягом декiлькох рокiв охвачена проведенням антитерористичної операцiї. Нова влада України веде переговори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, ЄС, США про надання фiнансової допомоги Українi. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв для України збiльшується, цiни на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за ризики за зовнiшнiми запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ пiдвищились. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов’язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.Економiка України в 2016 роцi вперше за останнi два роки припинила стрiмке падiння i продемонструвала незначне зростання, проте перспектива її вiдновлення залишається не визначеною.
Управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється фiнансовим департаментом згiдно полiтик i регламентiв, затверджених наглядовою радою. Фiнансовий департамент виявляє та оцiнює ризики, а також впроваджує заходи з метою мiнiмiзацiї впливу ризикiв.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента:
-податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом емiтента цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи;
-емiтент схильний до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обв’язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу емiтентом продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи.Емiтент проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi;
-ринковий ризик - емiтент схильний до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по iноземним валютам, процентним активам i зобов'язанням i пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Керiвництво встановлює лiмiти вiдносно сум прийнятного ризику i контролює їх дотримання на щоденнiй основi. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку;
- емiтент схильний до обмеженого ризику змiни цiни акцiй тому, що iнвестицiї у наявностi для продажу на балансi емiтента є повнiстю знецiненими, крiм iнвестицiй в компанiї, акцiї яких не котируються на ринках;
-ризик лiквiдностi - емiтент схильний до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент емiтента. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiвї. Товариство намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi i боргових цiнних паперiв. Фiнансовий департамент контролює щоденну позицiю по лiквiдностi емiтента;
- ризик зростання витрат на виробництво та збут, який залежить вiд змiн вартостi сировини та енергоносiїв, що може призвести до зростання собiвартостi продукцiї. Мiнiмiзувати ризик збiльшення собiвартостi продукцiї вдається за умови прогнозованостi змiн вартостi сировини та енергоносiїв, але цi заходи не є гарантiєю усунення ризику збiльшення собiвартостi продукцiї, тому що змiни вартостi сировини та енергоносiїв є непередбачуваними. Емiтент займається розробкою та впровадженням заходiв щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкцiя конвеєрiв, технологiя виробництва, посилюється контроль з метою економiї всiх видiв ресурсiв;
-- ризик забруднення навколишнього середовища, атмосферного повiтря, водних ресурсiв. З метою запобiгання екологiчних ризикiв емiтент виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього середовища, виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення.
Збут продукцiї забезпечує розподiл продукцiї емiтента, регулює процес виробництва у вiдповiдностi з параметрами необхiдностей ринку i задовольняє потреби споживачiв в високоякiснiй продукцiї та включає в себе комплекс комерцiйних, органiзацiйних i технологiчних заходiв з доведення продукцiї до кiнцевого споживача.Емiтент пропонує продукцiю, яка вiдповiдає очiкуванням споживачiв. Поставка продукцiї вiдбувається у строк вiд 10 до 90 календарних днiв (з можливо скороченим строком поставки). Порядок оплати узгоджується сторонами в специфiкацiях, якi є складовими i невiд'ємними частинами договору. Поставка продукцiї емiтента вiдбувається на базисних умовах EXW згiдно правил IНКОТЕРМС 2010.
На пiдприємствi надається постiйна увага новим технологiям, новим матерiалам та вимогам до якостi продукцiї, що виробляється. На пiдставi укладених договорiв емiтент отримує сировину та матерiали: металопрокат, дрiт зварювальний,цегла вогнетривка, пiсок формувальний - вiд постачальникiв України; електродвигуни, ланцюг, пiдшипники – вiд постачальникiв Польщi; смоли фурановi – вiд постачальникiв України, Австрiї, Iспанiї; феросплави, чавун – вiд постачальникiв України, Китаю, Польщi.
Динамiка цiн на закупiвлю сировини за звiтний перiод:
Найменування Коефiцiєнт
Спецпрофiль СП190, СП205,СП230,СП245 ст.25ХГ2СРФ 1,07
Лист 25 мм-70 мм ст.25ХГСР 1,1
Лист 14 мм-50мм ст.30Г 1,25
Круг 90-300 ст.20Х2Н4А 1,20
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання – 2.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi. В сучаснiй економiцi вугiльна промисловiсть є однiєю з базисних галузей. Але, не дивлячись на значнi запаси вугiльного палива на планетi, його видобуток стає все бiльш проблематичним. Сьогоднi в вугледобувнiй галузi доводиться вирiшувати непросте завдання розробки тонких та надтонких пластiв. В Українi розроблена iнновацiйна технологiя видобутку вугiлля з тонких та надтонких пластiв. Постiйно зростає потреба в удосконаленнi технологiї виробництва i створеннi сучасних спецiалiзованих пристроїв для ефективного освоєння вугiльних басейнiв. До їх числа вiдносяться прохiдницькi та очиснi комбайни нового типу, призначенi для високопродуктивної виїмки надтонких пластiв, якi виробляє емiтент. Також емiтент наладив випуск нових запасних частин та деталей для прохiдницьких i очисних комбайнiв.
Ринок гiрничошахтного обладнання характеризується гострою конкуренцiєю мiж виробниками продукцiї. Для ринку гiрничошахтного машинобудування характернi швидкi змiни в кiлькостi та рiвнi конкурентiв. Але емiтент володiє перевагами перед конкурентами:
- накопичив унiкальний досвiд в областi проектування продукцiї, розробки технологiї її виготовлення;
- володiє великою iнформацiєю щодо досвiду експлуатацiї шахтних скребкових конвеєрiв i перевантажувачiв рiзноманiтних типiв;
- виконанi значнi науковi дослiдження i iнженернi розробки, проведенi лабораторнi iспити конвеєрiв, їх складових частин, елементiв конструкцiї;
- завод володiє авторськими правами на велику кiлькiсть оригiнальних iнженерних рiшень.
В iснуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Емiтент очiкує зберегти досягнутий рiвень виробництва та реалiзацiї продукцiї. Стратегiя розвитку емiтента нацiлена на зрiст попиту на продукцiю, що буде виготовлена в наступному роцi та рентабельностi бiзнесу за рахунок збiльшення портфеля контрактiв з метою зберiгання позицiй на ринку. Завдяки такiй стратегiї емiтент планує покращити фiнансовий стан, збiльшивши дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї. Дiї, якi вчиняє емiтент: визначає можливостi на ринку регiонiв, прiоритетних при розширеннi ринку збуту, сильнi та слабкi сторони основних конкурентiв. Обрано напрямок роботи зi споживачами з урахуванням iндивiдуальних вимог, що дозволяє гiрникам одержувати нову технiку згiдно з їх потребами та гiрничо-геологiчними умовами. Емiтент ставить акцент на впровадження нових технологiй, замiну та переоснащення виробництва новим обладнанням, впровадження нових засобiв контролю якостi продукцiї.
Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах.
 
З 2012 по 2016 роки було придбано основних засобiв на суму 107832 тис.грн. (2012 р. – 22815 тис. грн.; 2013 р. – 21903 тис. грн.; 2014 р. – 16869 тис. грн; 2015 р.-17431 тис.грн.; 2016 р.-28814 тис. грн.).
Вiдчужено основних засобiв з 2012 по 2016 роки на суму 12765 тис. грн. (2012 р. – 3508 тис. грн.; 2013 р. – 629 тис. грн.; 2014 р. – 1330 тис. грн.; 2015 р.-4947 тис.грн.; 2016 р. -2351 тис.грн.).
Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Протягом звiтного року було укладено правочини мiж емiтентом , з одного боку, i членом наглядової ради, з iншого боку:
дата правочину - 27.01.2016 р.;
сторони правочину- ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" i ТОВ "КОРУМ ГРУП";
змiст правочину-фiнансова допомога;
сума - 50000,0 тис.грн.;
пiдстава укладання - погодження правочинiв загальними зборами акцiонерiв;
Дочiрнi/залежнi пiдприємства, вiдокремленi пiдроздiли емiтента вiдсутнi.
 
Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емiтента облiковуються основнi засоби та нематерiальнi активи. Згiдно договору № 06/10-15-1о вiд 05.10.2015р. з незалежним експертом ТОВ «Бейкер ТIЛЛI Україна» була проведена переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.12.2015 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення , оскiльки з точки зору керiвництва, змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Основнi засоби емiтента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались. Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовуеться у вiдповiдностi з МСБО №16 та податковим кодексом прямолiнiйним методом.
Основнi виробничi фонди функцiонують у сферi матерiального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесi, зношуються поступово, а їх вартiсть переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у мiру використання. Поповнюються вони за рахунок капiтальних вкладень.
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi емiтента складало 100%.
Основнi засоби емiтента пiдтримуються у робочому станi, за необхiднiстю проводяться поточнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання, технiчнi огляди транспортних засобiв. Значних правочинiв щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було.
Об'єкти оренди у емiтента вiдсутнi.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, зв’язанi з його дiяльнiстю, наступнi:
- питання у галузi охорони атмосферного повiтря;
- питання у галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;
- питання у галузi охорони земельних ресурсiв;
- питання у сферi поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами.
З метою рiшення даних питань емiтент виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього природного середовища. На пiдприємствi виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення.
У галузi охорони атмосферного повiтря, створення сприятливих умов для життєдiяльностi, забезпечення екологiчної безпеки та запобiгання шкiдливому впливу атмосферного повiтря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище емiтент здiйснює всi необхiднi екологiчнi вимоги:
- має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, та звiт з iнвентаризацiї джерел викидiв забруднюючих речовин, в наявностi документи у яких обґрунтовуються обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел;
- щорiчно проводить контроль за дотриманням нормативiв ГДВ;
- щорiчно проводить контроль та перевiрку вiдповiдностi фактичних параметрiв роботи установок очистки газу проектним, їх ефективностi;
- забезпечує безперебiйну ефективну роботу i пiдтримання у справжньому станi споруд, устаткування та апаратури для очищення викидiв i зменшення рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря;
- здiйснює iнструментально-лабораторний контроль параметрiв викидiв забруднюючих речовин пересувних джерел;
- складає та своєчасно здає державну статистичну звiтнiсть за встановленою формою 2ТП-повiтря;
- своєчасно сплачує платежi за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiдповiдно до законодавства.
У галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв, охорони прав емiтента на водокористування виконуються необхiднi екологiчнi вимоги:
- має дозвiл на спецiальне водокористування;
- користується водними об’єктами вiдповiдно до цiлей i умов їх надання;
- дотримується встановлених нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лiмiтiв забору води;
- утримує в належному станi зони санiтарної охорони джерел питного та господарсько – побутового водопостачання, береговi смуги водних шляхiв, очиснi та iншi водогосподарськi споруди та технiчнi пристрої;
- здiйснює облiк забору та використання вод, здiйснює контроль за якiстю i кiлькiстю скинутих у воднi об’єкти зворотних вод i забруднюючих речовин, а також подає вiдповiдним органам звiти в порядку з дiючими законодавчими актами;
- своєчасно сплачує платежi за спецiальне водокористування та iншi платежi вiдповiдно до законодавства.
У галузi охорони земельних ресурсiв емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, виконуючи необхiднi екологiчнi вимоги:
- має документи, що посвiдчують право власностi чи право користування на земельнi дiлянки;
- виконує заходи з охорони земель на дотримання екологiчних обмежень у використаннi земель, передбачених проектами землеустрою;
- виконує заходи щодо запобiгання забрудненню земель хiмiчними речовинами, вiдходами, стiчними водами.
У сферi поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами дiяльнiсть емiтента здiйснюється шляхом виконання правових, органiзацiйних та екологiчних заходiв:
- виконується план органiзацiї роботи у сферi поводження з вiдходами, спрямований на запобiгання або зменшення обсягiв утворення вiдходiв, їх збиранням, зберiганням, утилiзацiєю та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з вiдверненням негативного впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
- щорiчно складається та здається державна статистична звiтнiсть за встановленою формою 1- вiдходи;
- щорiчно коригуються реєстровi карти об’єктiв утворювання, оброблення та утилiзацiї вiдходiв;
- ведеться первинний облiк руху вiдходiв за встановленою формою № 1-ВТ, статистична звiтнiсть щодо поводження з вiдходами подається своєчасно.
Висновок- емiтент здiйснює свою дiяльнiсть з рiшенням екологiчних питань, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища.
Капiтальнi iнвестицiї емiтентом не плануються.

 
На дiяльнiсть емiтента впливають виробничо-технологiчнi проблеми, пов'язанi зi зносом технологiчного обладнання, що потребує значних додаткових коштiв на оновлення. Також мають вплив законодавчi та економiчнi обмеження:
- податкове навантаження – податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється. Вiдповiднi органи регiонального управлiння, а також державнi органи можуть не погодитись з тлумаченням законодавства керiвництвом емiтента i його застосуванням в ходi дiяльностi та операцiй емiтента. В результатi податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв, пенi. Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища;
- зниження темпiв економiчного розвитку держави, подiї, що вiдбуваються на сходi країни, може не дозволити виконати запланованi на наступний рiк обсяги виробництва емiтента через низьку платоспроможнiсть внутрiшнього ринку, зниження рiвня довiри споживачiв, зростаючу невпевненiсть серед пiдприємцiв або iнвесторiв, тому емiтент активно працює над розширенням ринкiв збуту продукцiї;
- зростання iнфляцiї в країнi спостерiгається постiйно, iнфляцiйнi процеси впливають на рiвень закупiвельних цiн на металопродукцiю, основнi комплектуючi, паливно-мастильнi матерiали, сировину, енергоносiї та призводять до збiльшення витрат. Для покращення фiнансового стану емiтент проводить роботи з оптимiзацiї затрат.
 
До емiтента перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв понад сум резервiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi.
Протягом звiтного перiоду емiтентом було сплаченоi штрафнi санкцiї у розмiрi 902 тис. грн., у т.ч. до бюджету було сплачено:
- 614 тис. грн. - % за користування розстрочкою податку на прибуток, зараховано за рахунок авансу з податку на прибуток;
- 96 тис. грн. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи №922/5297/15 вiд 23.11.2015 р. за позовом "ГIДРОЛIГА-IНЖИНIРИНГ ТОВ;
- 26 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/6674/15 вiд 11.05.2016 за позовом «ФОРСАЙТ» ПП
- 3 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи №922/986/16 вiд 13.06.2016 за позовом "КОМПАНIЯ НОВИЙ ОФIС» ТОВ
- 37 тис. грн.. судовий збiр за справою №922/654/16 вiд 01.06.2016р. за позовом ТОВ «КК «Машпромтрейд»;
- 32 тис. грн.. штрафнi санкцiї за стоки за позовом ХАРКIВВОДОКАНАЛ ХВК;
- 23 тис. грн.. пеня за несвоєчасну сплату послуг КП «ХАРКIВСЬКI ТЕПЛОВI МЕРЕЖI»;
- 54 тис. грн.. штрафнi санкцiї за актами перевiрки за забруднення навколишнього середовища;
- 1 тис. грн. – штрафнi санкцiї по соцiальному страхуванню;
- 16 тис. грн. - штрафнi санкцiї за актами перевiрки за валютний контроль.
 
Прибуток (збиток) емiтента утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi, сплати передбачених законодавством України податкiв та iнших платежiв до бюджету. Емiтент самостiйно визнає структуру джерел фiнансових коштiв та вирiшує питання їх розподiлу та використання, керуючись Статутом Товариства та встановленими згiдно законiв ставками та нормативами податкiв, платежiв, вiдрахувань. Чистий прибуток (збиток) емiтента, утворений пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, передбачених чинним законодавством, залишається у розпорядженнi емiтента. Рiшення про затвердження рiчних результатiв дiяльностi емiтента, звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку (збитку), рiшення про виплату дивiдендiв приймається виключно загальними зборами акцiонерiв. Емiтент довгостроковими позиками для фiнансування господарської дiяльностi у звiтному перiодi не користувався.
 
Всi договори у звiтному роцi укладались вiдповiдно до плану випуску та реалiзацiї продукцiї, договiрнi умови виконувались, укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
 
Стратегiя розвитку емiтента нацiлена на зрiст попиту на продукцiю, що буде виготовлена в наступному роцi та рентабельностi бiзнесу за рахунок збiльшення портфелю контрактiв з метою зберiгання позицiй на ринку. Завдяки такiй стратегiї емiтент планує покращити фiнансовий стан, знаходити вiрнi та обґрунтованi рiшення, що стосуються фiнансової стабiльностi, збiльшивши виручку вiд продажу продукцiї. У 2016 роцi передбачається збереження досягнутого рiвня виробництва у цiлях забезпечення високоякiсним гiрничошахтним обладнанням вугiльних пiдприємств України, перед якими поставлена задача по збiльшенню видобутку вугiлля для потреб енергетичної та металургiйної промисловостi, згiдно з програмою по технiчному переозброєнню пiдприємства продовжити роботи по придбанню високоякiсного технологiчного обладнання та iнструменту, якщо буде достатньо фiнансування,впровадити новi бiльш прогресивнi технологiї по механiчнiй та термiчнiй обробцi деталей та вузлiв гiрничошахтного обладнання, пiдтримувати належнi соцiально-побутовi умови для працiвникiв пiдприємства.
 
В звiтному роцi емiтент не проводив дослiдження та розробки.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.
 
Емiтент вважає, що наведено всю необхiдну iнформацiю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 278153 226307 0 0 278153 226307
будівлі та споруди 123876 110461 0 0 123876 110461
машини та обладнання 120258 86481 0 0 120258 86481
транспортні засоби 16346 10603 0 0 16346 10603
земельні ділянки 593 0 0 0 593 0
інші 17080 18762 0 0 17080 18762
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 278153 226307 0 0 278153 226307
Опис Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емiтента облiковуються основнi засоби та нематерiальнi активи. Згiдно договору № 06/10-15-1о вiд 05.10.2015р. з незалежним експертом ТОВ «Бейкер ТIЛЛI Україна» була проведена переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.12.2015 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення , оскiльки з точки зору керiвництва компанiї змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Основнi засоби емiтента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає – 295 243 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає – 274 610 тис. грн., знос основних засобiв складає – 20 633 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає – 289 117 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає – 220 819 тис. грн., знос основних засобiв складає – 68 298 тис. грн.
Будiвлi та споруди за первiсною вартiстю – 123 937 тис. грн.;
Машини та обладнання за первiсною вартiстю – 112 136 тис. грн.;
Транспортнi засоби за первiсною вартiстю – 15 730 тис. грн.;
Iншi за первiсною вартiстю – 37 314 тис. грн.
Накопичена амортизацiя :
-будiвлi та споруди – (13 476) тис. грн.;
-машини та обладнання – (25 655) тис. грн..;
-транспортнi засоби – (5 127) тис. грн.;
-iншi – (24 040) тис. грн.
Коефiцiєнт зносу характеризує частку вартостi основних засобiв, що її списано на витрати виробництва в попереднiх перiодах.
Ступiнь зносу основних засобiв:
- будiвлi та споруди –10,87 %.;
-машини та обладнання –22,88 %.;
-транспортнi засоби – 32,59 %;
-iншi -64,43 %
Коефiцiєнт придатностi показує яка частка основних засобiв придатна для експлуатацiї в процесi господарської дiяльностi. Коефiцiєнт придатностi розраховується за формулою: Кп = 100% - К зносу
Коефiцiєнт придатностi основних засобiв:
-будiвлi та споруди –89,13 %.;
-машини та обладнання –77,12 %.;
-транспортнi засоби – 67,41 %;
-iншi -35,57%
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались. Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовуеться у вiдповiдностi з МСБО №16 прямолiнiйним методом.
Основнi виробничi фонди функцiонують у сферi матерiального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесi, зношуються поступово, а їх вартiсть переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у мiру використання. Поповнюються вони за рахунок капiтальних вкладень.
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi емiтента складало 100 %. Капiтальнi iнвестицiї емiтента в необоротнi матерiальнi активи за звiтний перiод склали 28 814 тис. грн. Введено в експлуатацiю капiтальних iнвестицiй у звiтному перiодi 30 588 тис. грн.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за звiтний перiод склали 10 973 тис. грн. для порiвняння: за 2015 рiк – 10 267 тис. грн. Збiльшення витрат пов'язане iз здорожчанням матерiальних цiнностей на ремонт та полiпшення основних засобiв.
Станом на 31 грудня 2016 основнi засоби, якi знаходяться у заставi , становлять за залишковою вартiстю 180 451 тис. грн.
Основнi засоби емiтенита, що тимчасово не використовуються - вiдсутнi, вилученi з експлуатацiї для продажу станом на 31.12.2016 р.- 1 737 тис.грн.
Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi.
Змiни розмiру додаткового капiталу вiдбулися в результатi переоцiнки основних засобiв.
Станом на 31.12.2016 р. на балансi емiтента облiковується придбане, але не введене в експлуатацiю обладнання на суму – 5 488 тис. грн., придбане за рахунок власних коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 801773 838932
Статутний капітал (тис. грн.) 3353 3353
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3353 3353
Опис розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за звiтний перiод становить 798 420 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за звiтний перiод становить
798 420 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за попереднiй перiод становить 835 579 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за попереднiй перiод становить 835 579 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2016 р. бiльша вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 47 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 47 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 3399 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 246010 X X
Інші зобов'язання X 475341 X X
Усього зобов'язань X 724797 X X
Опис: Iнформацiя про зобов’язання емiтента
До складу iнших зобов’язань входять:
- Пенсiйнi додатковi зобов’язання – 20 114 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 415 012 тис. грн.;
- Цiльове фiнансування – 270 тис. грн.;
- Розрахунки зi страхування – 4 640 тис. грн.; - Розрахунки з оплати працi – 6 231 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 1 062 тис. грн.;
- Iншi поточнi зобов’язання – 16 538 тис. грн.;
- Поточнi забезпечення – 11 474 тис. грн.
Всього iнших зобов’язань - 475 341 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.04.2016 18450000 1405265 1312.9
Опис Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2016 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Характер правочинiв: укладання договорiв фiнансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, граничною сукупною вартiстю 800000тис. грн. по кожному договору окремо. Гранична сукупна вартiсть правочинiв -18450000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 1405265 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1312,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 327645852 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 304271740 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 205665762 шт., "проти" - прийняття рiшення - 98562128 шт.
2 23.04.2016 2400000 1405265 170.8
Опис Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2016 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Характер правочинiв: укладання договорiв, в яких Товариство буде постачальником або покупцем виготовленої продукцiї, граничною сукупною вартiстю 800000тис. грн. по кожному договору окремо. Гранична сукупна вартiсть правочинiв -2400000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 1405265 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 170,8%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 327645852 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 304271740 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 205665762 шт., "проти" - прийняття рiшення - 98562128 шт.
3 23.04.2016 18450000 1405265 1312.9
Опис Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2016 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв, укладення яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Характер правочинiв: укладання Товариством договорiв постачання, пiдряду, надання послуг купiвлi-продажу нерухомого майна, граничною сукупною вартiстю 800000тис. грн. по кожному договору окремо. Гранична сукупна вартiсть правочинiв -18450000 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi- 1405265 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1312,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 327645852 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 304271740 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 205665762 шт., "проти" - прийняття рiшення - 98562128 шт.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.12.2016 147000 1405265 10.46
Опис 23.12.2016 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi – Товариство) прийнято рiшення (Протокол № 19-2016 вiд 23.12.2016 р.) про надання згоди на вчинення правочину, який одночасно є значним та таким, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме укладення договору поставки металопродукцiї на загальну суму 147 000 тис. грн. мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» (мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15А, код ЄДРПОУ 32036829). Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iншої особи – кiнцевого бенефiцiарного власника. Вартiсть майна, що є предметом правочину – 147 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2015 року – 1 405 265 тис. грн. Спiввiдношення вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 10,46%. Iншi iстотнi умови правочину: товар за цим договором може поставлятися на пiдставi договорiв комiсiї, якi укладаються Постачальником з третiми особами та вiдповiдно до яких Постачальник виступає в якостi комiсiонера. Цей договiр набирає чинностi з 01.01.2017 року, але не ранiше виконання вимог установчих документiв Сторiн про необхiднiсть надання згоди на укладення органами управлiння Сторiн, що мають вiдповiднi повноваження. Договiр дiє до 31.12.2017 року.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
21.03.2016 22.03.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.04.2016 22.04.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
23.04.2016 25.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.06.2016 15.06.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.12.2016 26.12.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050,Україна, м.Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0718 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050,Україна, м.Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0718 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
04050 м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО 331401, код ЄДРПОУ 23413650 ,
електронна адреса: krat-audit@dc.ukrtel.net
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»

Звiт незалежного аудитора призначається акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi-Компанiя) (код ЄДРПОУ - 00165712, мiсцезнаходження - 61001 м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря б.4\6, дата державної реєстрацiї – 25.07.1994), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Компанiя не провела актуалiзацiю пенсiйних зобов’язань станом на 31.12.2016 року, якi в балансi (Звiтi про фiнансовий стан) склали 20114 тис. грн. Ми не мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо вартостi цих зобов’язань станом на 31.12.2016р. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi елементiв звiту про фiнансовi результати та звiту про власний капiтал за 2016р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання в балансi (звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2016р. склали 6656 тис. грн. Управлiнський персонал не врахував у складi тимчасових рiзниць вплив резерву гарантiйних зобов’язань та визнав змiну теперiшньої вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi за рахунок плину часу, яка не призводить до тимчасових рiзниць.
Облiковi записи Компанiї свiдчать про те, що якби управлiнський персонал у розрахунку витрат з податку на прибуток визнав би вплив резерву гарантiйних зобов’язань та не визнавав би вплив змiни теперiшньої вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi вiдстроченi податковi зобов’язання в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. збiльшилися би на 1874 тис. грн, чистий збиток збiльшилися би у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд),а власний капiтал зменшився би на цю суму, що не перевищує встановлений рiвень суттєвостi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Номер та дата видачi Свiдоцтва про державну реєстрацiю: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано виконавчим комiтетом Донецької мiської Ради
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р.№98, дiйсне до 24.09.2020р.
Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд. 12
Телефон: 050-368-16-79
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 121 вiд 18.09. 2016 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки: 18.09.2016р., дата закiнчення перевiрки 12.04.2017р.
Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995р.
Продовження строку дiї до 02.03.2019р. - рiшення Аудиторської палати України № 2832 вiд 30.12.2014 р. ______________ Кратт О.М.
12.04.2017р.


-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 0
3 2014 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 2
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нi.

Наглядова рада не проводила самооцiнку.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради емiтента iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) Нi

Комiтети не створено, тому оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагорода встановлена члену наглядової ради-фiзичнiй особi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв емiтента в розмiрi 10 офiцiйно встановлених мiнiмальних заробiтних плат на мiсяць. Члени наглядової ради- представники акцiонерiв не отримують винагороду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв наглядової ради-дiяти в iнтересах Товариства вiдповiдно до Статуту, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, обережнiсть. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.12.2011 р. було скасовано всi внутрiшнi положення Товариства, як такi, що не вiдповiдають вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», новi положення не приймались.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Емiтент не змiнював зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Емiтент не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У акцiонерного товариства кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено в зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння в Товариствi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Данi вiдсутнi в зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння в Товариствi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
Територія за КОАТУУ 6310137900
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.92
Середня кількість працівників 1784
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 61001, Харкiвська обл., м.Харкiв, вул. Свiтло шахтаря,буд.4/6
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 119 431 414
первісна вартість 1001 2909 3269 2047
накопичена амортизація 1002 2790 2838 1633
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3543 5488 9982
Основні засоби: 1010 274610 220819 224510
первісна вартість 1011 295243 289117 236660
знос 1012 20633 68298 12150
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

96

96

96
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 7285 9819 13975
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 4271
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 285653 236653 253248
II. Оборотні активи
Запаси 1100 185828 214694 147070
Виробничі запаси 1101 61939 82315 81377
Незавершене виробництво 1102 78434 127302 60704
Готова продукція 1103 45455 5077 4989
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 494
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 759840 820387 104137
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

59667

151784

79260
з бюджетом 1135 3670 523 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3670 523 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 104298 105762 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 494 964 64939
Готівка 1166 1 0 6
Рахунки в банках 1167 493 964 64933
Витрати майбутніх періодів 1170 6 13 85
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 3658 1730 13681
Усього за розділом II 1195 1117461 1295857 338332
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2151 1737 216
Баланс 1300 1405265 1534247 591796

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3353 3353 3353
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 200055 169752 116736
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 17425 17425 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 618099 611243 372104
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 838932 801773 492193
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 13085 6656 0
Пенсійні зобов’язання 1505 19451 20114 18376
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 41 47 24
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 433 270 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 33010 27087 18400
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 160356 246010 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 336670 415012 56441
за розрахунками з бюджетом 1620 2491 3399 7910
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 5137
за розрахунками зі страхування 1625 3087 4640 4443
за розрахунками з оплати праці 1630 5069 6231 9454
за одержаними авансами 1635 334 1062 76
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 6117 11474 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 18129 16538 0
Усього за розділом IІІ 1695 532253 704366 78324
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 1070 1021 2879
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1405265 1534247 591796

Примітки Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Звiт про фiнансовий стан пiдприємства за 2016 р., сформовано згiдно МСФЗ.
Баланс – це звiт про фiнансовий стан пiдприємства, в якому вiдображаються активи, зобов’язання та власний капiтал пiдприємства на звiтну дату.
До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 31.12.2016 р. складає 3 269 тис.грн., накопичена амортизацiя складає 2 838 тис.грн., залишкова вартiсть – 431 тис. грн.. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод.
Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на 31.12.2016 р. основнi засоби за первiсною вартiстю складають 289117 тис. грн., знос 68 298 тис. грн., залишкова вартiсть – 220 819 тис.грн.
Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2016 р. складає 5 488 тис. грн. До складу незавершених капiтальних iнвестицiй вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше.
Фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016 р.- 96 тис. грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 9819 тис. грн.
Усього за першим роздiлом балансу необоротних активiв – 236 653 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 214 694 тис. грн., у тому числi вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 127 302 тис. грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва; виробничi запаси – 82 315 тис. грн.; готова продукцiя – 5 077 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. складає 1 080 199 тис. грн., в тому числi:
- за товари, роботи послуги – 820 387 тис. грн. ;
- за виданими авансами – 151 784 тис. грн. ;
- з бюджетом – 523 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 105 762 тис. грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016р. становлять 1 730 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв становлять 13 тис. грн. На кiнець перiоду пiдприємство має грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму 964 тис. грн.
Усього за другим роздiлом оборотних активiв станом на 31.12.2016р. – 1295857 тис. грн..
Необоротнi активи та групи вибуття на кiнець року становлять 1 737 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду розмiр власного капiталу зменшився на 37 159 тис. грн. та складає 801 773 тис. грн.
До складу довгострокових зобов’язань та забезпечень входять:
- пенсiйнi зобов’язання -20 114 тис. грн..;
- iншi довгостроковi зобов’язання -47 тис. грн.;
- цiльове фiнансування – 270 тис. грн.;
- вiдстроченi податковi зобов’язання – 6 656 тис. грн.
Усього довгострокових зобов’язань i забезпечень на суму 27 087 тис. грн.
До складу поточних зобов’язань та забезпечень входять:
- короткострокова фiнансова допомога – 246 010 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 415 012 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом – 3 399 тис. грн.;
- розрахунки зi страхування – 4 640 тис. грн..;
- розрахунки з оплати працi – 6 231тис. грн..;
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 1 062 тис. грн.;
- поточнi забезпечення – 11 474 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання -16 538 тис. грн..
Усього поточних зобов’язань та забезпечень на суму 704 366 тис. грн.
Зобов’язань , пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття – 1 021 тис. грн.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер МiрошниченкоВ.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 695268 400215
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 609185 ) ( 289955 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

86083

110260
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 112532 248681
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 54495 ) ( 59216 )
Витрати на збут 2150 ( 5329 ) ( 9860 )
Інші операційні витрати 2180 ( 181931 ) ( 307652 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 43140 ) ( 17787 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 4616 148
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2640 ) ( 22873 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 41164 ) ( 40512 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3910 2564
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 37254 ) ( 37948 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -37254 -37948

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 358168 248146
Витрати на оплату праці 2505 144848 90566
Відрахування на соціальні заходи 2510 27407 28597
Амортизація 2515 69804 40420
Інші операційні витрати 2520 187915 61858
Разом 2550 788142 469587

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 335332950 335332950
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 335332950 335332950
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.11110 -0.11317
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.11110 -0.11317
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 695 268 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 609 185 тис. грн.
Валовий прибуток за звiтний перiод становить 86 083 тис. грн.
До складу iнших операцiйних доходiв входять:
-Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї запасiв – 75 437 тис. грн.;
-Дохiд вiд оренди – 2 203 тис. грн.;
-Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi – 37 тис. грн..;
-Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї валюти – 397 тис. грн.;
-Дохiд вiд реалiзацiї послуг – не основна дiяльнiсть – 10 199 тис. грн.;
-Отриманi штрафи , пенi, неустойки – 119 тис. грн.;
-Iншi доходи – 45 тис. грн.;
-Дохiд з курсових рiзниць – 24 095 тис. грн.;
Усього iнших доходiв – 112 532 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати становлять 54 495 тис. грн.
Витрати на збут становлять 5 329 тис. грн.
До складу iнших операцiйних витрат входять:
-Собiвартiсть реалiзованих запасiв, послуг – 71 193 тис. грн.;
-Знецiнення запасiв – 696 тис. грн.;
-Витрати на придбання iноземної валюти – 233 тис. грн.;
-Визнанi штрафи, пенi, неустойки – 902 тис. грн.;
-Недостачi та збитки вiд порчi цiнностей – 3 059 тис. грн.;
-Собiвартiсть списаних активiв – 56 тис. грн.;
-Резерв сумнiвних боргiв – 838 тис. грн..;
-Витрати з курсових рiзниць – 16 466 тис. грн..;
-Iншi операцiйнi витрати – 88 488 тис. грн.;
-Витрати за курсовими рiзницями – 14 265 тис. грн.;
Усього iнших операцiйних витрат – 181 931 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи становлять 4 616 тис. грн.
Фiнансовi витрати становлять 2 640 тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування – збиток 41 164 тис. грн. Витрати з податку на прибуток становлять 3 910 тис. грн. з урахуванням вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. Чистий фiнансовий результат за звiтний перiод – збиток на суму 37 254 тис. грн. Сукупний дохiд роздiлу II спiвпадає з чистим фiнансовим результатом роздiлу I i становить 37 254 тис. грн.
В роздiлi III "Звiту про фiнансовi результати" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному перiодi за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 788 142 тис. грн.
У роздiлi IV "Звiту про фiнансовi результати " приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий збиток, що припадає на одну акцiю становить – 0,11110 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

785304

397570
Повернення податків і зборів 3005 250 7887
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 126744 13563
Надходження від повернення авансів 3020 86981 1232
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 23 67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 111 627
Надходження від операційної оренди 3040 224 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 70060 54110
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 331883 )

( 203208 )
Праці 3105 ( 109706 ) ( 69371 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 30609 ) ( 35887 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 55132 ) ( 38854 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 401 ) ( 9960 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 15012 ) ( 1851 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 39719 ) ( 27043 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 440445 ) ( 98913 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 92577 ) ( 5157 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 ) ( 4 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 28084 ) ( 110171 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -18742 -86509
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 5663 18339
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 45384 1798
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 13804 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 13121 ) ( 8881 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 45412 ) ( 9693 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 72500 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -66182 1563
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 145823 127610
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 60170 48457
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 85653 79153
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 729 -5793
Залишок коштів на початок року 3405 494 7023
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -259 -736
Залишок коштів на кінець року 3415 964 494

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно вимог МСФЗ.
Метою складання звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства та їх еквiвалентах за звiтний перiод.
У звiтi про рух грошових коштiв наводяться данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
У 1 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок операцiйної дiяльностi зокрема надходження вiд реалiзацiї продукцiї, погашення векселiв одержаних, покупцiв i замовникiв, повернення авансiв, установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками, повернення iнших податкiв i зборiв, а також витрачання на оплату товарiв, авансiв, працiвникам, зобов’язання з податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи, iншi витрачання.
У 2 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок iнвестицiйної дiяльностi зокрема реалiзацiя необоротних активiв, придбання фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв.
У 3 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок фiнансової дiяльностi.
До складу iнших надходжень на суму 70 060 тис. грн. входять:
-Розрахунки з пiдзвiтними особами – 142 тис. грн..;
-Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами – 66 058 тис. грн..;
-Розрахунки по продажу валюти – 397 тис. грн..;
-Розрахунки за соцiальним страхуванням – 2 106 тис. грн..;
-Розрахунки по заробiтнiй платi – 41 тис. грн.;
-Доход СКБН – 1 316 тис. грн..
До складу iнших витрачань на суму 28 084 тис. грн. входять:
-Розрахунки з пiдзвiтними особами – 1 837 тис. грн..;
-Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами – 138 тис. грн..;
-Розрахунки з iншими кредиторами – 25 625 тис. грн.;
-Витрати по СКБН – 64 тис. грн.;
-Витрати майбутнiх перiодiв – 6 тис. грн..;
-Адмiнiстративнi витрати – 179 тис. грн..;
-Собiвартiсть реалiзованої валюти – 233 тис. грн.;
-Розрахунки за соцiальним страхуванням – 2 тис. грн.
У статтi "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" показується рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях: "Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi", "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" та "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi". Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає надходження у сумi – 729 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на початок року" показується залишок грошових коштiв на початок року, наведений у балансi.
У статтi "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв" вiдображається сума збiльшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштiв у результатi перерахунку iноземної валюти при змiнi валютних курсiв протягом звiтного перiоду складає вибуття 259 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на кiнець року" наводиться рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях "Залишок коштiв на початок року", "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" та "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв". Розрахований таким чином показник дорiвнює наведеному в балансi залишку грошових коштiв та грошових еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду i становить 964 тис.грн..

Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) емiтент не складає.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3353 200055 0 17425 618099 0 0 838932
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3353 200055 0 17425 618099 0 0 838932
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -37254 0 0 -37254
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -30303 0 0 30398 0 0 95
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -30303 0 0 -6856 0 0 -37159
Залишок на кінець року 4300 3353 169752 0 17425 611243 0 0 801773

Примітки Звiт про власний капiтал складено згiдно вимог МСФЗ. У звiтi про власний капiтал розкривається iнформацiя про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду. У графах звiту про власний капiтал, призначених для наведення складових власного капiталу, зазначаються показники, наведенi у роздiлi I «Власний капiтал балансу».
Розмiр статутного капiталу з початку звiтного перiоду i станом на 31.12.2016 р. не змiнився i становить - 3353 тис. грн.. На початок звiтного перiоду сума капiталу у дооцiнках становила 200 055 тис. грн. та коригується протягом звiтного перiоду на суму амортизацiї (30 303) тис. грн. за рахунок нерозподiленого прибутку i становить на кiнець перiоду суму 169 752 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду сума резервного капiталу не змiнилась i становить 17 425 тис. грн.
Зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок збитку звiтного перiоду на суму – 37 254 тис. грн. та коригування минулого перiоду на 95 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. власний капiтал становить 801 773 тис. грн., що вiдображено в роздiлi I пасиву балансу.
Дивiденди за результати дiяльностi в 2016 р. не нараховувались та не сплачувались.
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi
Фiнансова звiтнiсть
31 грудня 2016р.

ЗМIСТ
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва…………………………………………………………………………………………. 3
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016р., на 31.12.2015р. та на 01.01.2014р………………………………………..4
Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд) за роки, що закiнчились 31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р…6
Звiти про власний капiтал за роки, що закiнчились 31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р………………………………………7
Звiти про рух грошових коштiв (за прямим методом) за роки, що закiнчились 31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р………..8
Висновок незалежних аудиторiв 9
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.Органiзацiйна структура 10
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 10
3. Основнi положення облiкової полiтики 11
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 15
5.Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 16
6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: 19
7.Операцiї iз зв’язаними сторонами 20
8.Основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї 21
9.Нематерiальнi активи 22
10.Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова заборгованiсть за векселями 23
11.Iншi довгостроковi активи, iншi необоротнi активи 23
12.Запаси 24
13.Аванси виданi 24
14.Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 24
15.Грошовi кошти та їх еквiваленти 26
16.Необоротнi активи та групи вибуття 26
17.Власний капiтал 26
18.Кредити та позики 27
19.Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 27
20.Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання 27
21.Аванси отриманi 28
22.Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 28
23.Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу 29
24.Податки до сплати, крiм податку на прибуток 29
25.Доходи вiд основної дiяльностi 29
26.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 31
27.Витрати на реалiзацiю i доставку 31
28.Адмiнiстративнi витрати 31
29.Iншi доходи та витрати 32
30.Фiнансовi доходи та витрати 33
31.Податок на прибуток 33
32.Умовнi i договiрнi зобов’язання, операцiйний ризик 34
33.Управлiння фiнансовими ризиками 35
35.Управлiння капiталом 37
36.Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 37
37.Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 38
38.Подiї пiсля звiтної дати 39ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА
Акцiонерам ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2016г., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування;
прийняття суджень та оцiнок, якi є обґрунтованими та зваженими;
iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi;
розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»;
ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з обґрунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України;
застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 39 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Голова правлiння
ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М._____________________
Дата 12.04.2017


у тисячах гривень Примiтка 31 грудня
2016 31 грудня 2015р. 31 грудня 2014р.

АКТИВИ

Довгостроковi активи
Основнi засоби 8 220 819 274 610 185 096
Нематерiальнi активи 9 431 119 507
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 8 5 488 3 543 4 910
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 10 96 96 96
Вiдстроченi податковi активи 32 - - 5 490
Iншi довгостроковi активи 11 9 819 7 285 13 306
Довгострокова заборгованiсть за векселями
Iншi необоротнi активи 11 - -

- -
11 141
Разом необоротнi активи 236 653 285 653 220 546

Оборотнi активи
Запаси 12 82 315 61 939 62 820
Незавершене виробництво 12 127 302 78 434 40 132
Готова продукцiя 12 5 077 45 455 22 236
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 14
927 892
867 802
593 580
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податку на прибуток 10 523 3 670 12 113
Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими 13
151 784
59 667
128 373
Грошовi кошти та їх еквiваленти 15 964 494 7 023
Разом оборотнi активи 1 295 857 1 117 461 866 277
Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи
Групи вибуття) 16 1 737 2 151 1 908
УСЬОГО АКТИВIВ 1 534 247 1 405 265 1 088 731

КАПIТАЛ

Акцiонерний капiтал 17 3 353 3 353 3 353
Iншi резерви (дооцiнка активiв) 35 169 752 200 055 102 682
Резервний капiтал 35 17 425 17 425 17 425
Нерозподiлений прибуток 35 611 243 618 099 656 046
РАЗОМ КАПIТАЛ 801 773 838 932 779 506

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгостроковi зобов’язання
Кредити та позики - - -
Вiдстроченi податковi зобов’язання 32 6 656 13 085 -
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 19
47
41
684
Пенсiйнi зобов'язання
20 20 114 19 451 18 632
Цiльове фiнансування 270 433 10
Усього довгострокових зобов’язань 27 087 33 010 19 326

Поточнi зобов’язання
Короткостроковi кредити отриманi фiн 18 246 010 160 356 61 176
Iншi поточнi фiнансовi зобов’язання 21 - - -
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi 22
415 012
336 670
193 449
Поточнi зобов’язання за авансами одержаними 21 1 062
334
129
Поточнi зобов’язання 22 11 474 6 117 7 588
Заборгованiсть з податку на прибуток 32 - - 2 210
Заборгованiсть по iншим податкам 24 3 399 2 491 4 179
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 22
4 640
3 087
2 122
Поточнi зобов’язання за розрахунками по з/платi

6 231
5 069
3 917
Iншi поточнi зобов’язання 22 16 538 18 129 11 328
Усього поточних зобов’язань 704 366 532 253 286 098
Зобовязання, пов’язанi з необоротними активами,
Утримуванi для продажу (чи групи вибуття) 23
1 021
1 070
3 801
УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 705 387 533 323 309 225
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1 534 247
1 405 265
1 088 731
Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»

у тисячах гривень
Примiтка
2016
2015
Доходи вiд основної дiяльностi 25 695 268 400 215
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 26 (609 185) (289 955)
Валовий прибуток 86 083 110 260

Iншi операцiйнi доходи i витрати 29 (77 028) (44 706)
Витрати з продажу продукцiї 27 (5 329) (9 860)
Загальнi та адмiнiстративнi витрати 28 (54 495) (59 216)
Доходи/(витрати) з курсових рiзниць 29 7 629 (14 265)
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (43 140) (17 787)

Фiнансовi доходи 30 4 616 148
Фiнансовi витрати 30 (2 640) (22 873)
Прибуток до оподаткування (41 164) (40 512)
Витрати з податку на прибуток 31 3 910 2 564
Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку
(37 254)
(37 948)

Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»

Чистi активи, що вiдносяться до власникiв капiталу
у тисячах гривень Статутний капiтал (Примiтка 17) Капiтал у дооцiнках Резервний
капiтал Нерозподiлений прибуток Усього

Сальдо на 31 грудня 2015р. 3 353 200 055 17 425 618 098 838 932

Коригування:
Змiна облiкової полiтики - - - - -
Виправлення помилок - - - - -
Iншi змiни - - - - -
Скоригований залишок на початок року 3 353 200 055 17 425 618 098 838 932

Усього сукупного прибутку
за звiтний перiод - - - (37 254) (37 254)


Розподiл прибутку:
Вiдрахування до резервного капiталу - - - - -
Вилучення капiталу:
Iншi змiни в капiталi - (30 303) - 30 398 95

Разом змiн у капiталi - (30 303) - (6 856) (37 159)
Сальдо на 31 грудня 2016р. 3 353 169 752 17 425 611 243 801 773

Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»


ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
у тисячах гривень 2016
2015

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 785 304 397 570
Покупцiв i замовникiв авансiв 126 744 13 563
Повернення авансiв 86 981 1 232
Установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками 23 67
Повернення податкiв i зборiв 250 7 887
Боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 111 627
Iншi надходження 70 284 54 110
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) (330 047) (203 208)
Авансiв (440 445) (98 913)
Повернення авансiв (92 577) (5 157)
Працiвникам (109 706) (69 371)
Витрати на вiдрядження (1 836) (792)
Зобов’язання з податку на додану вартiсть (15 012) (1 851)
Зобов’язання з податку на прибуток (401) (9 960)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (30 609) (35 887)
Зобовязання з iнших податкiв i зборiв (39 719) (27 043)
Цiльових внескiв (3) (4)
Iншi витрачання (28 084) (109 379)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (18 742)
(86 509)

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiї:
Необоротних активiв 5 663 18 339
Надходження вiд погашення позик 45 384 1 798
Iншi надходження 13 804 -
Витрачання на придбання:
Необоротних активiв (13 121) (8 881)
Витрачання на надання позик (45 412) (9 693)
Iншi платежi
Iншi платежi (72 500) -

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (66 182) 1 563


Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi

Надходження вiд:
Отримання позик 145 823 127 610
Витрачання на:
Погашення позик (60 170) (48 457)
Iншi платежi

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 85 653 79 153

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 729
(5 793)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня 494 7 023
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (259)
(736)
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 964
494

Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»

Звiт незалежного аудитора призначається акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi-Компанiя) (код ЄДРПОУ - 00165712, мiсцезнаходження - 61001 м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря б.4\6, дата державної реєстрацiї – 25.07.1994), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Компанiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Компанiя не провела актуалiзацiю пенсiйних зобов’язань станом на 31.12.2016 року, якi в балансi (звiтi про фiнансовий стан) склали 20114 тис. грн. Ми не мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо вартостi цих зобов’язань станом на 31.12.2016р. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi елементiв звiту про фiнансовi результати(звiтi про сукупний дохiд) та звiту про власний капiтал за 2016р.
Вiдстроченi податковi зобов’язання в балансi (звiтi про фiнансовий стан) на 31.12.2016р. склали 6656 тис. грн. Управлiнський персонал не врахував у складi тимчасових рiзниць вплив резерву гарантiйних зобов’язань та визнав змiну теперiшньої вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi за рахунок плину часу, яка не призводить до тимчасових рiзниць.Облiковi записи Компанiї свiдчать про те, що якби управлiнський персонал у розрахунку витрат з податку на прибуток визнав би вплив резерву гарантiйних зобов’язань та не визнавав би вплив змiни теперiшньої вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi, вiдстроченi податковi зобов’язання в балансi (звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. збiльшилися би на 1874 тис. грн, чистий збиток збiльшилися би у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд),а власний капiтал зменшився би на цю суму, що не перевищує встановлений рiвень суттєвостi.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Номер та дата видачi Свiдоцтва про державну реєстрацiю: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано виконавчим комiтетом Донецької мiської Ради
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р.№98, дiйсне до 24.09.2020р.
Мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд. 12
Телефон: 050-368-16-79
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 121 вiд 18.09. 2016 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки: 18.09.2016р., дата закiнчення перевiрки 12.04.2017р.
Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995р.
Продовження строку дiї до 02.03.2019р. - рiшення Аудиторської палати України № 2832 вiд 30.12.2014 р. 12.04.2017р.
______________ Кратт О.М.
1.Органiзацiйна структура
Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України.
Повна назва – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (надалi – ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», Товариство, Компанiя). Код за ЄДРПОУ – 00165712.
Безпосередньою материнською компанiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» є UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited. Безпосередня материнська компанiя не випускає фiнансову звiтнiсть для публiчного використання. На 31 грудня 2016р. володiє 60,0% акцiй Компанiї (на 1 сiчня 2015р.: 60 %).
Основними видами дiяльностi Компанiї є :
- виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва;
- ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення;
- установлення та монтаж машин i устаткування;
- неспецiалiзована оптова торгiвля;
- вантажний автомобiльний транспорт;
- дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук.
Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Харкiв .

Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» : 61001, м.Харкiв, вул. Свiтло шахтаря 4/6.
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Електронна адреса: svet@shaht.kharkov.ua
Сайт: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi
В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра полiтична криза напротязi 2014р.-2015р. призвела до змiни полiтичної влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася пiдприємницької дiяльностi. Україна протягом декiлькох рокiв охвачена проведенням антитерористичної операцiї. Нова влада України веде переговори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, ЄС, США про надання фiнансової допомоги Українi. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв для України збiльшується, цiни на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за ризики за зовнiшнiми запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ пiдвищились. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов’язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства.
Економiка України в 2016 роцi вперше за останнi два роки припинила стрiмке падiння i продемонструвала незначне зростання, проте перспектива її вiдновлення залишається не визначеною.
Пiсля змiни влади в Українi в 2014 роцi економiка почала стрiмке падiння, порiвнянне лише з 1990-ми роками i кризою 2009 року. За пiдсумками 2014 року падiння ВВП склало 7%, а в 2015 - ще 10%. У 2015 iнфляцiя склала бiльше 40%, а нацiональна валюта за три роки подешевшала бiльш нiж в три рази. За цей час в країнi тричi змiнювався склад Кабмiну i двiчi - прем'єр.
У 2016 роцi макроекономiчнi показники України вперше з 2014 року продемонстрували позитивну динамiку. За даними Нацбанку, в трьох кварталах було зафiксовано зростання ВВП - вiд 0,1% до 1,6%, загальний прогноз регулятора на поточний рiк становить 1,1% зростання проти 9,9% падiння роком ранiше. Iнфляцiя з початку року сповiльнилася i склала 12%.
Виробництво в ключових галузях припинило падати i почало вiдновлюватися, перш за все, за рахунок промисловостi, сiльського господарства i металургiї. Згiдно зi статистикою, за 10 мiсяцiв 2016 року в економiку України надiйшло 3,1 мiльярди доларiв США прямих iноземних iнвестицiй, що на 41% бiльше, нiж у 2015 роцi, з них 2,2 мiльярди доларiв США надiйшли в країну в результатi докапiталiзацiї банкiв акцiонерами.
Для залучення iнвестицiй i стимулювання бiзнесу Нацiональний банк в 2016 роцi продовжив активно згортати введенi в 2014 роцi валютнi обмеження i пом’якшувати монетарну полiтику. За рiк нацiональна валюта подешевшала з 24 грн/дол.США до 27 грн/дол.США. У критичних ситуацiях НБУ виходив на мiжбанк з iнтервенцiями i не давав опуститися курсу нижче допустимого регулятором рiвня. Український Уряд i мiжнароднi органiзацiї прогнозують, що така динамiка збережеться в 2017 роцi. За оцiнками Нацбанку, зростання ВВП до кiнця наступного року складе 2,5%, iнфляцiя буде не бiльше 8,1%.
У 2016 роцi в кiлька етапiв пройшло пiдвищення мiнiмальних зарплат, пенсiй i прожиткового мiнiмуму. До кiнця року мiнiмальна мiсячна зарплата в країнi склала 1,6 тисячi гривень (близько 62 доларiв США), пенсiя - 1,247 тисячi гривень (близько 49 доларiв США). Прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць становить 1,544 тисячi гривень (понад 60 доларiв США). Парламент затвердив держбюджет на 2017 рiк, який передбачає збiльшення мiнiмальної зарплати бiльш нiж в два рази - до 3,2 тисячi гривень (близько 125 доларiв США).
Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим.
3. Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Пiдприємство почало готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р. До 1 сiчня 2012р. основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку П(С)БО України.
Пiдприємство прийняло рiшення щодо застосування вищевказаних вимог та пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно з
МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р.

Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає, та, за необхiдностi, фiнансова пiдтримка з боку фактичної контролюючої сторони дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у звiтностi за МСФЗ, представлена у примiтцi (4).
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї.
Курси обмiну основних валют до гривнi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, на 31 грудня 2016р. були такими: 1 долл. США = 27,19 грн. (31 грудня 2015р. 1 долл. США = 24,001 грн .); 1 євро = 28,422 (в 2015р. 1 євро = 26,223 в розрахунках не використовувалось); 1 рос.руб. = 0,451 грн. (31 грудня 2015р. 0,329 грн. )
Основнi засоби. Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання iнших основних засобiв включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi, капiталiзованi витрати на позики стосовно активiв, що вiдповiдають певним критерiям. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.

Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос землi не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Машини та обладнання вiд 5 до 25
Транспортнi засоби вiд 5 до 10
Приладдя та iнвентар вiд 1 до 15

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках

Програмне забезпечення вiд 2 до 4
У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом "перше надходження – перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу.
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi.
Фiнансовi активи та зобов’язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Якщо iнвестицiї наявнi для продажу були придбанi у сторiн пiд спiльним контролем кiнцевих акцiонерiв, та рiзниця мiж сумою сплаченою за iнструментом i його справедливою вартiстю по сутi являє собою внесок або розподiл капiталу, така рiзниця вiдображається як дебет або кредит в iнших резервах в капiталi.
Всi придбання i продажi фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання в термiни, встановленi законодавством або ринковими умовами («на загальних умовах» придбання i продажу) вiдображаються на дату здiйснення угоди, яка є датою, коли Компанiя зобов’язується надати фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахункiв зi змiнами у вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою постачання, що не визнається щодо активiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, а вiдображаються у складi капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Прибутки та збитки, якi виникають вiд змiни справедливої вартостi наявних для продажу активiв, визнаються безпосередньо в капiталi. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує рiзнi методи та робить припущення, якi заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Коли наявнi для продажу активи продаються чи iншим чином вибувають, сукупний прибуток або збиток визнаний в капiталi включається до розрахунку чистого прибутку. Коли зниження справедливої вартостi наявних для продажу активiв була визнана в капiталi та iснують об’єктивнi свiдчення того, що активи знецiнилися, збиток визнаний у складi капiталу переноситься i включається до розрахунку чистого прибутку, навiть якщо активи не вибували.
Процентний дохiд за наявними для продажу борговими цiнними паперами розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки i вiдображається у звiтi про сукупний прибуток. Дивiденди за наявними для продажу пайовими iнструментами вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток, коли визначено право Компанiї на отримання виплати та отримання економiчних вигод є ймовiрним.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний прибуток в мiру їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання наявних для продажу iнвестицiй. Значне або тривале зниження справедливої вартостi iнструменту нижче його первiсної вартостi є iндикатором того, що вона знецiнюється. Сукупний збиток вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення цього активу, визнаного ранiше в звiтi про сукупний прибуток. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не вiдновлюються через звiт про сукупний прибуток. Якщо, у наступному перiодi, справедлива вартiсть наявних для продажу боргових цiнних паперiв збiльшується та збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка виникла пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про сукупний прибуток, збиток вiд знецiнення вiдновлюється у звiтi по сукупний прибуток поточного перiоду.
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об’єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов’язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та на розрахункових рахунках. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.
Податок на додану вартiсть («ПДВ»). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов’язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату – дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов’язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату – дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов’язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Iншi фiнансовi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Векселi. Компанiя випускає довгостроковi векселi як платiжнi iнструменти, якi мають встановлену дату погашення i якi постачальник може продати на позабiржовому вторинному ринку. Векселi, якi були випущенi Компанiєю, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Також Компанiя приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Векселi, якi були випущенi клiєнтом або третiми особами, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв по знецiненню векселiв створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми вiдповiдно до початкових умов. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов’язання з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi даним зобов’язанням. Збiльшення резерву у зв’язку з часом визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов’язання та сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов’язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно за винятком, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Компанiя бере участь в загальнообов’язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та тяжкими умовами працi. Зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов’язання розраховується щороку актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов’язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням процентних ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених у валютi, в якiй зобов’язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення найближчi до умов вiдповiдних зобов’язань з виплати пенсiй. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi наявних для продажу фiнансових активiв), дивiденди, доходи вiд продажу наявних для продажу фiнансових активiв i позитивнi курсовi рiзницi. Процентний дохiд визнається у звiтi про сукупний прибуток, з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi витрати включають витрати на дострокове погашення кредитiв, процентi доходи вiд фiнансових вкладень, доходи вiд надання фiнансових iнструментiв, процентi зобов’язання по пенсiйному забезпеченню та забезпеченням з виходу на пенсiю, та курсовi рiзницi i збитки.
Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi.
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що будуть визнаннi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Компанiя зобов’язана виконувати тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Компанiї необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання. Компанiя бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Компанiя зобов'язана частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Компанiєю щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. При оцiнцi менеджментом зобов'язань за програмою з визначеною виплатою був використаний метод Прогнозованої умовної одиницi (Projected Unit Credit Method). Основнi допущення, використовуванi при оцiнцi вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами, являються плиннiсть кадрiв, смертнiсть працiвникiв, пiдвищення зарплат, пiдвищення пенсiй, iнфляцiя i ставки дисконтування. Оскiльки в Українi вiдсутнi довгостроковi безризиковi корпоративнi або державнi облiгацiї, випущенi в гривнях України, те для визначення ставки дисконтування потрiбне професiйне судження. Будь-якi змiни цих допущень вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань за планом.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися обґрунтованими в даних обставинах.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Компанiї вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв
Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя укладала угоди зi зв’язаними сторонами. Наступне судження застосовується – операцiї оцiнюються за ринковими або неринковими ставками, де немає активного ринку для таких операцiй. Фiнансовi iнструменти визначаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтики Компанiї полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, крiм об’єднання бiзнесу або iнвестицiй в акцiонерний капiтал, у звiтi про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначенi цiн на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами.
5.Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховувало вплив наступних нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй, якi були випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - «КМСФЗ»), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2016 року:
5.1. Змiни в облiку активiв i зобов'язань, пов'язаних з тарифним регулюванням
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»: дата випуску - сiчень 2014р., застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016р.
Цей стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання.
Сфера дiї МСФЗ (IFRS) 14 охоплює тiльки компанiї, якi:
• вперше застосовують МСФЗ;
• здiйснюють дiяльнiсть, що пiдлягає тарифному регулюванню;
• визнають суми, якi у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до ранiше застосованих загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку, квалiфiкуються як залишкiв за рахунками вiдкладених тарифних рiзниць.
В разi застосування МСФЗ (IFRS) 14 компанiї слiд окремо враховувати активи i зобов'язання на «Рахунках вiдкладених тарифних рiзниць». При цьому «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць», а також вiдповiдний вплив на прибутки або збитки вiдображають окремо вiд iнших рядкiв фiнансової звiтностi.
В частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунки, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.
Крiм того, при розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi для кожного «Рахунку вiдкладених тарифних рiзниць» потрiбно розкриття основи початкового i подальшого визнання i оцiнки, включаючи iнформацiю про знецiнення. Для кожного виду дiяльностi, пов'язаної з тарифним регулюванням, по кожному класу залишкiв по «Рахунках вiдкладених тарифних рiзниць» потрiбно розкрити:
• узгодження балансової вартостi на початок i кiнець перiоду;
• норму прибутковостi або ставку дисконтування;
• перiоди, що залишилися, протягом яких компанiя очiкує вiдшкодувати (або амортизувати) балансову вартiсть кожного класу дебетових залишкiв за рахунком вiдкладених тарифних рiзниць або вiдновити кожен клас кредитових залишкiв за рахунком вiдкладених тарифних рiзниць.
5.2. Роз'яснення порядку облiку при перекласифiкацiї активiв згiдно МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
До МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» були внесенi поправки, якi роз'яснюють, що перекласифiкацiя активу (або лiквiдацiйної групи) з категорiї «призначенi для продажу» в категорiю «призначенi для розподiлу власникам» або навпаки, не змiнює сутi початкових планiв на вибуття. Вiдповiдно, компанiї можуть застосовувати всi вимоги (за класифiкацiєю, поданням i оцiнцi) стандарту, доречнi для категорiї «призначенi для продажу». Наприклад, якщо актив бiльш не пiдпадає пiд класифiкацiю «призначенi для розподiлу власникам», то до нього слiд застосовувати вимоги МСФЗ (IFRS) 5 для активiв, якi бiльш не пiдпадають пiд класифiкацiю "призначенi для продажу".
Поправка застосовується перспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», тобто компанiя може:
• застосовувати нову облiкову полiтику до операцiй, iнших подiй та умов, якi мали мiсце пiсля дати, на яку полiтика змiнилася (з 01.01.2016);
• визнавати вплив змiни в облiкових оцiнках в поточному i майбутнiх перiодах, порушених змiною (тобто не зачiпаючи попереднiх перiодiв).
5.3. Роз'яснення в облiку права на подальшу участь
До МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» були внесенi поправки, що роз'яснюють обставини, при яких компанiя зберiгає за собою право на обслуговування переданого фiнансового активу (подальша участь). Прийнятi роз'яснення необхiднi при врахуваннi вимог припинення визнання МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Подальша участь має мiсце, коли компанiя продовжує обслуговування переданого фiнансового активу i зберiгає в довгостроковiй перспективi зацiкавленiсть у фiнансових результатах, якi можна отримати вiд нього.
Подальша участь у фiнансових активах має мiсце у випадках, коли винагорода компанiї, яка передала фiнансовий актив:
• є змiнною i залежить вiд суми надходження грошових потокiв за переданим фiнансовим активом;
• чи є фiксованою, але не сплачується в повному обсязi, якщо у переданого активу поганi фiнансовi результати.
Поправку застосовують ретроспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», за винятком перiодiв, що починаються з рiчного перiоду, в якому компанiя використовувала її вперше. Вiдповiдна поправка була внесена в МСФЗ (IFRS) 1 для компанiй, якi вперше застосовують МСФЗ. Таким чином, у компанiй не виникає необхiдностi визначати справедливу вартiсть обслуговування в попереднiх перiодах.
5.4. Поправки в МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам»
Поправки, внесенi до МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам», стосуються актуарних припущень по ставцi дисконтування i роз'яснюють, що високоякiснi корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки дисконтування (значення якої потрiбно для облiку винагороди працiвникам), повиннi бути вираженi в тiй же валютi , що i майбутня виплата працiвникам. При вiдсутностi в будь-якiй юрисдикцiї досить розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй в певнiй валютi слiд використовувати ринкову прибутковiсть (на кiнець звiтного перiоду) державних облiгацiй, виражених в данiй валютi.
Поправки застосовують ретроспективно (вiдповiдно до МСБО (IAS) 8) з початку самого раннього порiвняльного перiоду, представленого в першiй фiнансової звiтностi, в якiй компанiя використовувала дану поправку.
5.5. Змiни в методi часткової участi в окремих фiнансових звiтах
Поправки в МСБО (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» були викликанi запитами зацiкавлених сторiн з тих країн, де єдиною вiдмiннiстю обов'язкової окремої фiнансової звiтностi за нацiональними стандартами i окремої фiнансової звiтностi за МСФЗ є застосування методу участi в капiталi.
Внесенi змiни дають можливiсть облiку iнвестицiй в дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi пiдприємства iз застосуванням методу участi в капiталi (як описано в МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства») в окремих фiнансових звiтах, що, в свою чергу, зменшує витрати на пiдготовку фiнансової звiтностi за МСФЗ для компанiй з таких країн.
Стандарти як i ранiше не вимагають обов'язкового складання окремої фiнансової звiтностi. Однак в разi застосування поправок вказаний в них пiдхiд повинен використовуватися для всiх видiв iнвестицiй. Ранiше компанiя могла враховувати такi iнвестицiї тiльки за фактичною вартiстю або вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Поправка застосовується ретроспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8. Також нею можна скористатися достроково.
5.6. Розкриття iнформацiї поза рамками примiток до промiжної фiнансової звiтностi
Згiдно зi змiнами в МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» додаткове розкриття iнформацiї про значнi подiї та операцiї може бути представлено в примiтках до промiжної фiнансової звiтностi або будь-якому iншому роздiлi промiжного фiнансового звiту.
При цьому потрiбнi перехреснi посилання, якщо додаткове розкриття iнформацiї представлено в iншому роздiлi фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва, звiтi про ризики).
Якщо розкриття iнформацiї зроблено в iншому звiтi, то вiн повинен бути доступний користувачам фiнансової звiтностi на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. В iншому випадку її комплект є неповним.
Поправка застосовується ретроспективно вiдповiдно до МСБО (IAS) 8.
5.7. Облiк придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес
У МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» зараз не має керiвництва з облiку стороною спiльної операцiї придбання частки участi в спiльнiй операцiї, коли дiяльнiсть у такiй операцiї є бiзнес згiдно з визначенням цього термiна, вказаного в МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу».
Бiзнес - це iнтегрована сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, здiйснення яких i управлiння якими здатне привести до отримання доходу в формi дивiдендiв, зниження витрат або будь-якої iншої економiчної вигоди, безпосередньо iнвесторами або iншими власниками, учасниками або членами.
Як наслiдок, на практицi застосовують рiзнi пiдходи до облiку покупки частки в спiльно контрольованих операцiях, якi вiдповiдають визначенню бiзнесу, в тому числi:
• перевищення оплати над справедливою цiною iдентифiкованих чистих активiв визнають або окремим рядком як гудвiл, або розподiляють пропорцiйно на iншi iдентифiкованi активи;
• вiдкладенi податки визнають або не визнають;
• витрати, пов'язанi з придбанням, капiталiзують або визнають у витратах.
У разi придбання частки участi в спiльнiй операцiї, що представляє собою бiзнес згiдно з визначенням з МСФЗ (IFRS) 3, компанiя повинна застосовувати принципи даного стандарту щодо облiку придбання, а також розкривати вiдповiдну iнформацiю.
При цьому в керiвництво по застосуванню МСФЗ (IFRS) 11 доданi новi параграфи B33A-B33D, якi роз'яснюють наступнi моменти:
- деякi принципи облiку операцiй об'єднання бiзнесу, якi можуть бути застосовнi для облiку придбання частки участi в спiльнiй операцiї, яка складає бiзнес,
- принципи МСФЗ (IFRS) 3 повиннi бути застосованi при формуваннi спiльної операцiї, якщо вiдповiдно до цього стандарту iснуючий бiзнес - це внесок принаймнi однiєї сторони (учасника спiльної операцiї),
- принципи МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо учасник спiльної операцiї (дiяльнiсть якої є бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3) збiльшує частку своєї участi в нiй i якщо учасник зберiгає спiльний контроль над нею,
- вимоги МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо сторони спiльної операцiї знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони (сторiн), що володiє кiнцевим контролем до i пiсля придбання частки, i такий контроль носить постiйний характер.
Крiм того, супутня поправка була внесена в МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтостi». Вона стосується того, що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 для минулих операцiй об'єднання бiзнесу застосовується також i до тих, що вiдбулись в минулому, придбань участi у спiльнiй операцiї, де дiяльнiсть є бiзнес.
Поправки МСФЗ (IFRS) 11 застосовуються перспективно. Їх можна використовувати для придбання часток участi в спiльних операцiях, якi представляють собою бiзнес згiдно з визначенням МСФЗ (IFRS) 3, якщо дата придбання - це дата початку першого рiчного звiтного перiоду або пiзнiше (при цьому звiтний перiод починається 01.01.2016 чи пiзнiше) . Також дозволено застосування до цiєї дати, але його слiд розкрити у фiнансовiй звiтностi.
5.8. Роз'яснення в частинi прийнятних методiв зносу i амортизацiї
Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi активи» дата випуску - травень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016р. Пiсля внесення поправок до МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.
Аналогiчна логiка доречна i для МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» – виручка не може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi.
В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу продукту, одержуваного за допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом.
Поправки до обох стандартiв застосовуються перспективно. При цьому дозволено їх застосування до цiєї дати.
Змiна поточного методу зносу або амортизацiї в результатi поправок буде застосовуватися до поточних сум активiв, а результат змiни буде враховуватися як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСБО (IAS) 8 з дати першого застосування (початок рiчного перiоду, який починається 01.01.2016 або пiсля цiєї дати). Це потребує розкриття iнформацiї про характер i суму змiни в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до пункту 39 МСБО (IAS) 8 або характеру i суми тих змiн, якi, як очiкується, вплинуть в майбутнiх перiодах (якщо це можливо).
5.9. Змiни, пов'язанi з розкриттям iнформацiї в фiнансовiй звiтностi
На додаток до перегляду Концептуальних засад МСФЗ був опублiкований документ «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї (поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi»)».
Основна мета поправок - спонукати компанiї (i iншi сторони, задiянi в пiдготовцi i оглядi фiнансової звiтностi) до того, щоб вимоги до подання та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi були ретельно зваженi за допомогою застосування професiйного судження (в тому числi з урахуванням дотримання принципiв суттєвостi, зрозумiлостi i порiвнянностi).
Змiни полягають у наступному:
- при агрегуваннi iнформацiї не повинно допускатися зменшення зрозумiлостi фiнансової звiтностi через вуалювання суттєвої iнформацiї несуттєвими даними або через агрегування iстотних статей, що вiдрiзняються за характером або функцiями. Принцип суттєвостi застосовується до всiх форм фiнансової i примiток до них,
- виконання конкретної вимоги будь-якого МСФЗ щодо розкриття iнформацiї не обов'язково, якщо розкрита iнформацiя не є суттєвою. Цi правила повиннi розглядатися поряд з визначенням суттєвостi, зазначеним у пунктi 7 МСБО (IAS) 1, яке вимагає враховувати статтi окремо i в сукупностi, так як група несуттєвих статей може в разi їх об'єднання стати суттєвою;
- слiд розглянути необхiднiсть розкриття додаткової iнформацiї, якщо виконання конкретних вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння фiнансових звiтiв;
- у разi подання промiжних пiдсумкових сум (в звiтi про фiнансовий стан, звiтi про прибутки, збитки i iнший сукупний дохiд) такi суми повиннi:
• мiстити статтi, якi складаються iз сум, визнаних i оцiнених вiдповiдно до МСФЗ;
• бути представленi i позначенi таким чином, щоб були зрозумiлi й зрозумiлi статтi, що становлять промiжну пiдсумкову суму;
• використовуватися послiдовно вiд одного перiоду до наступного;
• i бути видiленi в менш помiтному форматi в порiвняннi з промiжними пiдсумковими сумами та пiдсумковими сумами, якi повиннi бути представленi в звiтi про фiнансовий стан за МСФЗ;
- компоненти iншого сукупного доходу (виключаючи тi, якi вiдносяться до асоцiйованих i спiльних пiдприємствх, якi облiковуються за методом участi в капiталi), повиннi бути класифiкованi за характером i згрупованi як такi, якi вiдповiдно до iншими МСФЗ:
• не будуть згодом рекласифiкованi в чистий прибуток або збиток;
• i згодом будуть рекласифiкованi в чистий прибуток або збиток при виконаннi певних умов,
- частка в iншому сукупному прибутку асоцiйованих та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi з роздiльним поданням частки в статтях, якi вiдповiдно до iншими МСФЗ:
• не будеь згодом рекласифiкована в чистий прибуток або збиток;
• згодом буде рекласифiкована в чистий прибуток або збиток при виконаннi певних умов,
- включенi приклади упорядкованого уявлення або угруповання примiток для дотримання мети зрозумiлостi i порiвнянностi фiнансової звiтностi.
В результатi поправок були вилученi приклади розкриття облiкової полiтики по податках на прибуток i курсових рiзницях з пункту 120 МСБО (IAS) 1, оскiльки не було зрозумiло, чому користувач фiнансової звiтностi завжди чекає, що ця специфiчна облiкова полiтика повинна бути розкрита.
Поправки можна застосовувати достроково. При цьому компанiї не зобов'язанi розкривати iнформацiю за МСБО (IAS) 8 (пп. 28-30) щодо цих поправок. Проте, якщо компанiя вирiшила змiнити порядок примiток або iнформацiю, представлену або розкриту в порiвняннi з попереднiм перiодом, вiдповiдно до пункту 38 МСБО (IAS) 1, їй слiд також внести коригування, в якому можна порiвняти iнформацiю для приведення у вiдповiднiсть з поточним перiодом уявлення i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Керiвництво Товариства оцiнює вплив нових та змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий.
6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу:
Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувало достроково:
6.1. МСФЗ (IFRS) 9 «Финансовi iнструменти» дата випуску - липень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки – оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (СВIСД). Облiк за СВIСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв.
Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд основного договору за фiнансовим активом.
Нова модель знецiнення грунтується на очiкуванi збитки за кредитом i застосовується щодо боргових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, дебiторської заборгованостi по орендi, активiв за договором i певних письмових зобов'язань з надання позик i договорами фiнансової гарантiї.
Створення резерву або пiд 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки, або пiд очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн є обов'язковим для всiх ризикiв, на якi поширюються вимоги МСФЗ (IFRS) 9 щодо знецiнення.
Облiк хеджування може бiльш детально вiдображати управлiння ризиками; при цьому бiльше iнструментiв хеджування i об'єктiв хеджування вiдповiдають його вимогам.
Бiльше не потрiбно робити ретроспективну оцiнку ефективностi хеджування, а перспективне тестування тепер грунтується на принципi «економiчних вiдносин».
Переглянутий порядок облiку тимчасової вартостi опцiонiв, форвардних пунктiв i елемент спреда валютної бази iнструментiв хеджування може знизити волатильнiсть прибутку або збитку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї» вносять значнi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
6.2. Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти», спрямованi на питання, пов'язанi з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9«Фiнансовi iнструменти i нового стандарту щодо договорiв страхування, який замiнить МСФЗ (IFRS) 4.
Дана поправка надає компанiям, вiдповiдним критерiєм участi в переважно страховiй дiяльностi, можливiсть продовжити застосування поточного облiку за МСФЗ i вiдкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше («Положення про закiнчення термiну дiї»).
Поправка окремо передбачає для всiх органiзацiй з договорами, що потрапляють в сферу дiї МСФЗ (IFRS) 4, можливiсть застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному обсязi з урахуванням коригування прибутку або збиткiв, що передбачає виключення впливу МСФЗ (IFRS) 9, в порiвняннi з МСФЗ ( IAS) 39, щодо класифiкованих на власний розсуд фiнансових активiв, що вiдповiдають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом «перекриття» i може використовуватися в вiдношеннi окремих активiв, що вiдповiдають певним вимогам до класифiкацiї на власний розсуд i змiни такої класифiкацiї.
Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ, також можуть скористатися як тимчасовим звiльненням вiд застосування, так i принципом перекриття.
6.3. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», пов'язанi з класифiкацiєю й оцiнкою операцiй з виплат, заснованим на акцiях. Поправки торкнулися наступних областей:
• врахування впливу умов переходу на операцiї з виплат, заснованим на акцiях, розрахунки за якими проводяться грошовими коштами;
• класифiкацiї операцiй з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункiв щодо зобов'язань за податковими утримань;
• облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за якими змiнюється з виплати грошовими коштами на виплати в формi пайових iнструментiв.
Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування. При цьому передбачаються особливi перехiднi положення.
6.4. МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» дата випуску - травень 2014р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р.
Поправки мiстять роз'яснення в наступних областях:
- виявлення обов'язкiв до виконання;
- порiвняння винагороди власника i агента; i
- керiвництво по застосуванню лiцензування.
Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.
Поправки мiстять додатковi практичнi прийоми для компанiй, якi переходять до застосування МСФЗ (IFRS) 15, щодо (i) змiн в договорi, якi були внесенi до початку самого раннього з представлених перiодiв; i (ii) договорiв, якi були виконанi на початок самого раннього з представлених перiодiв.
Поправки дiють для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше, з можливiстю дострокового застосування.
6.5. Поправки до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» уточнюють визнання вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв, пов'язаних з борговими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю
У поправках пояснюється, що на пiдставi нереалiзованих збиткiв за борговими iнструментами, оцiнюваними за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, але в цiлях оподаткування оцiнюваних за собiвартiстю, можуть виникати тимчасовi рiзницi.
У поправках також уточнюється, що оцiнка можливого майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежена балансовою вартiстю активу, а також, що при порiвняннi тимчасових рiзниць з майбутнiм оподатковуваним прибутком майбутнiй оподатковуваний прибуток не включає в себе податковi вiдрахування, пов'язанi зi сторнуванням даних тимчасових рiзниць.
Поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу з 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування.
6.6. Поправки до МСБО (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв», де потрiбно розкрити змiни в зобов'язаннях, що випливають з фiнансової дiяльностi.
Поправки стосуються розкриття iнформацiї та вводять додатковi вимоги до розкриття, спрямованi на врегулювання стурбованостi iнвесторiв щодо нездатностi фiнансової звiтностi в даний час допомогти iнвесторам зрозумiти рух грошових коштiв в компанiї, особливо щодо управлiння фiнансовою дiяльнiстю.
Данi поправки вимагають розкриття iнформацiї, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, викликанi фiнансовою дiяльнiстю. Поправки не дають визначення фiнансової дiяльностi, але роз'яснюють, що фiнансова дiяльнiсть заснована на iснуючому визначеннi, даному в МСБО (IAS) 7.
Незважаючи на вiдсутнiсть певних вимог до порядку дотримання нових змiн, данi поправки включають в себе приклади того, як компанiя може досягти мети цих поправок.
Поправки будуть дiяти до рiчних перiодiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2017 року, застосовуються перспективно i допускають застосування до цiєї дати.
Компанiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди.
6.7. МСБО (IAS) 16 «Оренда»: дата випуску - сiчень 2016р., застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018р.
Новий стандарт представив єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 «Оренда» i пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї.
МСБО (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiєнта.
Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю)
При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку орендодавця.
Компанiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим стандартом, наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю.
Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому, застосування до цiєї дати дозволено для компанiй, якi також застосовують МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями».

Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий.
7 Операцiї iз зв’язаними сторонами
Зв’язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Зв’язанi сторони включають Фактичну контролюючу сторону, компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем з Групою, основний управлiнський персонал Групи i членiв їх сiмей та iнших осiб. Пiд час визначення зв’язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Материнську компанiю та контролюючий учасник розкрити у Примiтцi 1.
Залишки компанiї за розрахунками зi зв’язаними сторонами, з яких всi є суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином:
31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 815 546 756851 515 285
Аванси виданi 139 896 65 990 152 000
Грошовi коштi та їх еквiваленти 897 440 7 007
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 442 150 286 890 135 663

Операцiї зi зв’язаними сторонами, з яких всi є суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем, за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2016 2015 2014
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM

Доходи вiд основної дiяльностi 688 016 389 101 504 110
Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання 191 397 305 943 165 916

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2016, 2015 i 2014 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв’язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв.

Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2016, 2015 та 2014, якi виникли вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi, у формi залiку або за допомогою обмiну борговими зобов’язаннями (векселями).
Закупiвля, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2016, 2015 i 2014 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй зi зв’язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають оплатi протягом звичайної господарської дiяльностi.
Провiдний управлiнський персонал складається з 11- менеджерiв. У 2016 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, яка включена до адмiнiстративних витрат, дорiвнює 10963 тис. грн. Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу головним чином складається iз заробiтної плати та премiй.
8 Основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Рух основних засобiв представлений таким чином:
у тисячах гривень Будiвлi Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Незавер-шене будiвництво Усього
Сальдо на 31 грудня 2015
Вартiсть 125 226 121 527 16 569 31 921 3 543 298 786
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (757) (1 269) (223) (18 384) - (20 633)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 124 469 120 258 16 346 13 537 3 543 278 153
Надходження 28 814 28 814
Вибуття (801) (11 494) (521) (9273) (8 499) (30 588)
Знос вибуття 801 11 494 522 9 273 - 22 090
Нарахований знос (13 520) (35 880) (5 426) (14 929) - (69 755)
Передача з необоротних активiв для реалiзацiї (616) (1 095) (640) - - (2 351)
Iнше - (56) - - - (56)
Передачi 128 3 254 322 14 666 (18 370)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 110 461 86 481 10 603 13 274 5 488 226 307
Сальдо на 31 грудня 2016
Вартiсть 123 937 112 136 15 730 37 314 5 488 294 605
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (13 476) (25 655) (5 127) (24 040) - (68 298)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2016 110 461 86 481 10 603 13 274 5 488 226 307


у тисячах гривень Будiвлi Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Незавер-шене будiвництво Усього
Сальдо на 31 грудня 2014
Вартiсть 106 066 135 395 13 283 29 212 4 910 288 866
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (31 891) (43 849) (8 197) (14 923) - (98 860)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 74 175 91 546 5 086 14 289 4 910 190 006
Надходження 17 431 17 431
Вибуття (2 699) (2 322) (516) (13 259) - (18 796)
Знос вибуття 287 1 017 469 12 076 - 13 849
Нарахований знос (11 089) (11 885) (1 193) (15 865) - (40 032)
Дооцiнка 76 916 59 705 12 272 466 442 149 801
Знецiнення (13 419) (19 360) (301) (585) (441) (34 106)
Передачi 298 1 557 529 16 415 (18 799) -
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 124 469 120 258 16 346 13 537 3 543 278 153
Сальдо на 31 грудня 2015
Вартiсть 125 226 121 527 16 569 31 921 3 543 298 786
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (757) (1 269) (223) (18 384) - (20 633)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 124 469 120 258 16 346 13 537 3 543 278 153
Згiдно договору № 06/10-15-1о вiд 05.10.2015р. з незалежним експертом ТОВ «Бейкер ТIЛЛI Україна» була проведена переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.12.2015 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення , оскiльки з точки зору керiвництва компанiї змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Станом на 31 грудня 2016 основнi засоби якi знаходяться у заставi становлять за залишковою вартiстю 180 451 тис. грн.
У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 66 186 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї, 3473тис. грн. у склад адмiнiстративних витрат, 96 тис. грн. у витрати на реалiзацiю i доставку та у iнших операцiйних.
Станом на 31 грудня 2015 основнi засоби якi знаходяться у заставi становлять за залишковою вартiстю 85 271 тис. грн.
У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 36 634 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї, 3348 тис. грн. у склад адмiнiстративних витрат, 22 тис. грн. у витрати на реалiзацiю i доставку та у iнших операцiйних-28 тис. грн.
9 Нематерiальнi активи
Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення та лiцензiй, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть

Сальдо на 31 грудня 2015 2 909 (2 790) 119


Надходження 360 - 360
Вибуття - - -
Нарахована амортизацiя - (48) (48)


Сальдо на 31 грудня 2016 3 269 (2 838) 431


Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення та лiцензiй, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть

Сальдо на 31 грудня 2014 2 996 (2 489) 507


Надходження - -
Вибуття (87) 87 -
Нарахована амортизацiя - (388) (388)


Сальдо на 31 грудня 2015 2 909 (2 790) 119

У 2016 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 48 тис. грн. ( у 2015 роцi-388 тис. грн.) були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї
10 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова заборгованiсть за векселями
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Нелiквiднi фiнансовi iнвестицiї компанiї 5 566 5 566 21 566
Мiнус: резерв пiд знецiнення (5 566) (5 566) (21 566)
Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть 36 914 36 914 36 914
Мiнус резерв пiд знецiнення (36 914) (36 914) (36 914)
Вклад у статутний капiтал ПрАТ УРСК «ВАРТА»
96
96 96


Довгострокова заборгованiсть за векселями
-
- -
За станом на 31 грудня 2016, 2015 та 2014 рокiв, 100% iнвестицiй у наявностi для продажу деномiнованi у гривнi України. Iнвестицiї у сумi 5 566 тис. грн. та iнша довгострокова заборгованiсть у сумi 36914 тис. грн.. є повнiстю знецiненими станом на 31 грудня 2016, 2015 До складу нелiквiдних фiнансовi iнвестицiї вiднесенi:
Станом на 31.12.2016 р.:
Емiтент Вид цiнних паперiв Загальна курсова вартiсть цiнних паперiв, тис.грн.
ПIФ «Резерв на нерухомiсть» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 4 422
ПIФ «УЛIСС» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 1 144
5 566
До складу iншої довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесена заборгованiсть за залишками коштiв на рахунках станом на 31.12.2016 рок
Найменування банку Залишки на рахунках, тис. грн.. Сума знецiнення
КБ «Базiс» 7 037 (7 037)
ПАТ «IНРОМБАНК» 29 877 (29 877)
Разом 36 914 (36 914)
11 Iншi довгостроковi активи, iншi необоротнi активи
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Пайова участь у будiвництвi житла №1 (незавершене будiвництво) -
-
3 629
Пайова участь у будiвництвi житла №2 (завершене будiвництво)
5 125
4 687 6 530
Довгостроковi позики 4 694 2 595 3 147


Усього довгострокова дебiторська заборгованiсть
9 819
7 285
13 306
Iншi необоротнi активи
- - 11 141
До складу iнших довгострокових активiв вiднесенi:
заборгванiсть за будiвництво житлових будинкiв АТЗТ «Куряжский ДСК» у сумi 12 559 тис. грн.. та позички робiтникам у сумi 9 935 тис. грн.., продисконтована вартiсть станом на 31.12.2016 року яких стала 9 819 тис. грн.
12 Запаси
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Сировина та матерiали 82 315 61 939 62 820
Готова продукцiя 5 077 45 455 22 236
Незавершене виробництво 127 302 78 434 40 132


Усього запасiв 214 694 185 828 125 188

Сума знецiнення сировини та матерiалiв станом на 31 грудня 2016 роцi складає 11368 тис. грн., сума знецiнення готової продукцiї – 2 068 тис. грн., сума знецiнення незавершеного виробництва-11894 тис.грн.
Сума знецiнення сировини та матерiалiв станом на 31 грудня 2015 роцi складає 16670 тис. грн., сума знецiнення незавершеного виробництва-11894 тис.грн.
13 Аванси виданi
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати
151 784
59 667
128 373

Усього аванси виданi 151 784 59 667 128 373

Сума знецiнення авансiв виданних станом на 31 грудня 2016 роцi складає 161 тис. грн.
14 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Фiнансовi активи
Торгова дебiторська заборгованiсть
820 387
760 610
529 659
Iнша фiнансова заборгованiсть 80 071 59102 63720
Iнша дебiторська заборгованоiсть 25 942 45196 16 211
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(251)
(770)
(17 340)
Усього фiнансових активiв 926 149 864 138 592 250

Не-фiнансовi активи
ПДВ вiдшкодування 1 730 3 658 1 330
Витрати майбутнiх перiодiв 13 6 -

Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi
927 892
867 802
593 580

До складу iншої фiнансової заборгованостi вiднесена знецiнена сума довгострокових авансiв наданих, справедлива вартiсть яких склала 105 548 тис. грн..
Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня
(770)
(17 340)
(2 260)
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (251)
-
(15 080)
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть 354
-
Сторно резерву 416 16 570 -
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня (251) (770) (17 340)
Строки виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представленi таким чином:
31 грудня 2016 31 грудня
2015


у тисячах гривень Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї
- Середнi компанiї 98 666 - 106 013 16 448 - 104 298
- Малi компанiї 109 - - 351 -


Усього не прострочена 98 775 - 106 013 16 799 - 104 298


Прострочена
- прострочена на 0-30 днiв 18 556 - - 11 020 - -
- прострочена на 30-90 4 814 - - 110 892 - -
- прострочена на 90-180 130 114 - - 182 438
- -
- прострочена на 180-360 116 406 - - 285 109 - -
- прострочена понад один рiк 451 722 - - 154 352 - -
-

Усього прострочена 721 612 - - 743 811 - -

Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi -
-
(251) (770) - -

Усього 820 387 - 105 762 759 840 - 104 298


31 грудня 2015 31 грудня 2014


у тисячах гривень Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї - - -
- Середнi компанiї 16 448 - 104 298 91 580 - 79 931
- Малi компанiї 351 - - 553 - -


Усього не прострочена 16 799 - 104 298 92 133 - 79 931


Прострочена
- прострочена на 0-30 днiв 11 020 - - 19 187 - -
- прострочена на 30-90 110 892 - - 133 787 - -
- прострочена на 90-180 182 438
- - 181 066 - -
- прострочена на 180-360 285 109 - - 76 659 - -
- прострочена понад один рiк 154 352 - - 26 827 - -


Усього прострочена 743 811 - - 437 526 - -

Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (770) - - (17 340) - -

Усього 759 840 - 104 298 512 319 - 79 931

Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, наближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати.
15 Грошовi кошти та їх еквiваленти
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Грошовi кошти у касi 1 -
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH 162
493
1 223
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання EUR
790 -
30
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB -
5 770
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD 12 -
-

Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 964 494 7 023

16 Необоротнi активи та групи вибуття
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Житловi квартири 1737 2 151 1908

Усього 1908
1 737 2 151 1908
17 Власний капiтал
Власний капiтал складається з акцiонерного капiталу, iнших резервiв, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Станом на 31 грудня 2016 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 335 332 950 штук акцiй за номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу.
Кiлькiсть акцiй у тисячах гривень
Акцiонерний капiтал Емiсiйний дохiд Усього

Сальдо 31 грудня 2015 335 332 950 3 353 - 3 353
Випуск нових акцiй - - - -
Сальдо на 31 грудня 2016 335 332 950 3 353 - 3 353

Iншi резерви складаються з фонду дооцiнки основних засобiв.
У звiтному перiодi вiдбулися iншi змiни в капiталi за рахунок капiталу в дооцiнках у сумi 30303 тис. грн., 95 тис. грн.-помилка минулого перiоду. Iншi змiни в капiталi складаються з нарахованої амортизацiї Станом на 31.12.2016 р. власний капiтал становить 801773 тис.грн., що вiдображено в роздiлi I пасиву балансу.
18 Кредити та позики
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014
Поточнi
Банкiвськi кредити та позики
Небанкiвськi кредити 246 010 160 356 61 176
Усього кредити та позики 246 010 160 356 61 176
Станом на 31 грудня 2016 року балансова вартiсть фiнансової допомоги складає 246 010 тис. грн. Справедлива вартiсть фiнансової допомоги наближена до його балансової вартостi. Станом на 31 грудня 2016 року жоднi з активiв Компанiї не були переданi у заставу згiдно умов договорiв.
19. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Вексель виданний 1 200 1 200 1 200
Дисконтування заборгованностi (1153) (1 159) (1 165)
Довгострокова торгова кредиторська заборгованiсть
Дисконтування заборгованостi - -
861
- - (212)
Усього 47 41 684

Векселi виданi довгостроковi с термiном погашення 14.03.2040 р. визнаються за дисконтованою вартiстю.
Спочатку векселi виданi визначаються за справедливою вартiстю, а пiсля первiсного визнання оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Для оцiнки справедливої вартостi була застосована ставка вiдсотка у розмiрi 15%. Амортизована вартiсть станом на 31.12.2016 року складає 47 тис. грн..

20 Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк склала 1703 осiб, у тому числi робочi-1149 осiб, керiвники-71 особи , спецiалiсти-483 осiб.
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод склали 143 663 тис. грн., у т.ч. за видами виплат :
-за окладами та тарифами- 67 579 тис. грн.;
-премiї – 33 886 тис. грн.;
-вiдпустки – 8 603 тис. грн.;
-нiчнi – 1 872 тис.грн.;
-доплати за вихiднi -5 372 тис. грн.;
- iншi нарахування – 20 859 тис. грн.;
Iндексацiя – 5 492 тис. грн..
Компанiя має зобов’язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов’язання на 31 грудня.
Довгостроковi зобов’язання за програмою з визначеною виплатою представленi наступним чином:
у тисячах гривень
31 грудня 2016
31 грудня 2015
31 грудня 2014

Теперiшня вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою
20 114
19 451
18 632
Не визнанi актуарнi прибутки (збитки) - - -
Не визнана вартiсть ранiше виконаних працiвниками робiт - - -
Усього зобов’язань визнаних у звiтi про фiнансовий стан
20 114
19 451
18 632

у тисячах гривень
31 грудня 2016
31 грудня 2015
31 грудня 2014

Зобов’язання щодо пенсiйних виплат 18 501 17 891 17 138
Зобов’язання щодо виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат 1 613 1 560 1 494
Теперiшня вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою
20 114
19 451
18 632
Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином:
у тисячах гривень 2016 2015 2014

Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 996 996 995
Витрати на вiдсотки за програмою 2 628 2 628 2 597

Усього 3 624 3 624 3 592
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином:
у тисячах гривень 2016 2015 2014

Сальдо на 1 сiчня 19 451 18 632 18 912

Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 996 996 995
Актуарнi (прибутки)/ збитки - - (1 217)
Витрати на вiдсотки за програмою 2 628 2 628 2 597
Виплати (2 961) (2 805) (2 655)

Сальдо на 31 грудня 20 114 19 451 18 632
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язання, визнаного у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
у тисячах гривень 2016 2015 2014

Сальдо на 1 сiчня 19 451 18 632 18 912

Виплати (2 961) (2 805) (2 655)
Чистi витрати, визнанi у звiтi про сукупний прибуток
3 624
3 624
3 592
Переоцiнка зобов’язань, врахована у складi iнших витрат/доходiв
-
-
(1 217)
Сальдо на 31 грудня
20 114
19 451
18 632
У звiтному роцi пiдприємство не робило аактуалiзацiю розрахункiв з пенсiйного зобов’язання.
Оцiнка пенсiйних зобов’язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам ґрунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi суттєвi актуарнi показники:

31.12.2016
31.12.2015
31 грудня 2014
Ставка дисконту 15,2% 14,1% 16,04%
Очiкуваний рiст заробiтної плати 3%-6% 3%-6% 3%-6%
Плиннiсть кадрiв 8% 8% 8%
21 Аванси отриманi
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Аванси за готову продукцiю 1 062 334 129

Усього аванси отриманi 1 062 334 129

22 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Торгова кредиторська заборгованiсть 415 012 336 670 193 449
Iншi поточнi зобов’язання 16 538 18 129 11 328


Усього фiнансовi зобов’язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi
431 550
354 799
204 777

Резерв забезпечення матерiальної винагороди 3 195 - -
Резерв по невикористаних вiдпустках 7 166 4 923 7 588
Резерв зобов’язань по гарантiйних ремонтах 1 113 1 194 -
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 10 871 8 156 6 039


Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
453 895
369 072
218 40431 грудня
2016 31 грудня
2015 31 грудня
2014
у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв 182 400 10 871 253 571 8 156 201 483 6039
вiд 3 до 6 мiсяцiв 101 600 101 228 - 3 294 -
вiд 6 до 12 мiсяцiв 147 550 - - - -
Усього 431 550 10 871 354 799 8 156 204 777 6039
23 Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Аванси отриманi за
житловi квартири 1 021 1 070 3 801
Усього аванси отриманi 1 021 1 070 3 801

24 Податки до сплати, крiм податку на прибуток
у тисячах гривень 31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014
Податок на додану вартiсть 873 732 1 446
Податки з доходiв фiзичних осiб нарахованої заробiтної плати
1 436
929
655
Iншi податки 1 090 830 2 078
Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток
3 399
2 491
4 179
До складу iнших податкiв входять: оренда землi – 876 тис. грн.; збiр за забруднення навколишнього середовища – 10 тис. грн.; збiр за водопостачання – 16 тис. грн.; вiйськовий збiр – 129 тис. грн.; податок на нерухоме майно -59 тис. грн..
25 Доходи вiд основної дiяльностi
Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином:
у тисячах гривень
2016
2015

Реалiзацiя готової продукцiї 607 611 400 178
Реалiзацiя товарiв 20 192 -
Реалiзацiя послуг 67 465 37

Усього 695 268 400 215

Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином:
у тисячах гривень
2016
2015

Реалiзацiя в Українi 645 194 315 698
Реалiзацiя у iнших країнах 50 074 84 517

Усього 695 268 400 215
Операцiйний сегмент – це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Результати операцiйного сегмента аналiзуються Правлiнням з метою прийняття рiшень щодо видiлення ресурсiв для сегменту та оцiнки ефективностi його дiяльностi.
Пiдприємство органiзовано у таких основних бiзнес-сегментах:
- реалiзацiя конвейерiв,
- реалiзацiя запчастин.
Первинний формат представлення сегментної iнформацiї – бiзнес-сегменти – заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути обгрунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат.
Iнформацiя за 2016 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
в тис. грн. Реалiзацiя конвейерiв
Реалiзацiя зап.частин Всього
Реалiзацiя зовнiшнiм клiєнтам 7 573 42 501 50 074
Реалiзацiя iншим сегментам 188 562 456 632 645 194
Всього доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 196 135 499 133 695 268
Витрати сегмента (171 851) (437 334) (609 185)
Результати сегмента 24 284 61 799 86 083
Нерозподiленi витрати (36 454) (92 769) (129 223)
Прибуток вiд основної дiяльностi (12 170) (30 970) (43 140)
Фiнансовi доходи 557 1 419 1 976
Прибуток до оподаткування (11 612) (29 552) (41 164)
На 31 грудня 2016 року
Всього активiв 432 811 1 101 436 1 534 247
Капiтальнi iнвестицiї 1 548 3 940 5 488
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 19 691 50 112 69 803
Iнформацiя за 2015 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
в тис. грн. Реалiзацiя конвейерiв
Реалiзацiя зап.частин Всього
Реалiзацiя зовнiшнiм клiєнтам 59 875 24 642 84 517
Реалiзацiя iншим сегментам 69 503 246 195 315 698
Всього доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 129 378 270 837 400 215
Витрати сегмента (93734) (196 221) (289 955)
Результати сегмента 35 644 74 616 110 260
Нерозподiленi витрати (41 394) (86 653) (128 047)
Прибуток вiд основної дiяльностi (5 750) (12 037) (17 787)
Фiнансовi витрати 7 346 15 379 22 725
Прибуток до оподаткування (13 096) (27 416) (40 512)
На 31 грудня 2014 року
Активи сегмента 415 169 869 106 1 284 275
Фiнансовi iнвестицiї 31 65 96
Iншi нерозподiленi активи 120 894
Всього активiв 454 282 950 983 1 405 265
Капiтальнi iнвестицiї 1 145 2 398 3 543
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 6 670 13 963 20 633
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки
Пiдприємства за 2016 рiк:
в тис. грн. % Реалiзацiя готової продукцiї
ТОВ «КОРУМ ГРУП» 60,92 370 320
ТОВ «ГIРНИЧI МАШИНИ ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 17,17 104 358
АТ "КОРУМ УКРАЇНА" 10,87 66 105
Всього: 88,96 540 783
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки
Пiдприємства за 2015 рiк:
в тис. грн. % Реалiзацiя готової продукцiї
ТОВ «КОРУМ ГРУП» 50,32 201 382
АТ "КОРУМ УКРАЇНА" 21,57 86 329
ОАО"Каменский машиностроительный завод" 10,74 43 000
Всього: 82,63 330 711
26 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
у тисячах гривень 2016 2015
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 18 946 -
Собiвартiсть реалiзованих послуг 58 872 9
Собiвартiсть реалiзованої ГП, в т.ч.:
Матерiали та компоненти 252 992 195 227
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
102 332
53 222
Комунальнi послуги 49 604 27 217
Витрати з придбання послуг ремонту 8 909 10 980
Знос та амортизацiя 66 186 37 022
Податок землю 12 032 8 965
Змiна у запасах готової продукцiї та незавершеного виробництва
-27 540
-48 046
Резерв пенсiйного зобовязання 996 996
Резерв вiдпусток 10 284 945
Транспортнi витрати 4 555 2 400
Витрати за договорами пiдряду 23 037 -
Iншi витрати 27 980 1 018

Усього 609 185 289 955

27 Витрати на реалiзацiю i доставку
у тисячах гривень 2016 2015
Транспортування 1 194 6 959
Витрати з придбання послуг 3 568 1 274
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 386 175
Матерiали 14 10
Знос та амортизацiя 145 22
Iншi витрати 22 1 420

Усього 5 329 9 860
28 Адмiнiстративнi витрати
у тисячах гривень 2016 2015

Iнформацiйно-консультацiйнi, юридичнi послуги
411
34 098
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
39 568
14 121
Витрати з придбання послуг 2 095 3 490
Податки i обов’язковi платежi 304 -
Знос та амортизацiя 3 473 3 348
Матерiали 286 178
Транспортування 241 178
Витрати на зв’язок 400 451
Iншi витрати 7 717 3 352

Усього 54 495 59 216

29 Iншi доходи та витрати
у тисячах гривень 2016 2015

Доход вiд реалiзацiї запасiв 75 437 111 358
Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 37 -
Доход вiд оренди 2 203 3 323
Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї валюти 397 317
Доход вiд реалiзацiї послуг- не основна дiяльнiсть 10 199 20 411
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 119 627
Доход вiд реалiзацiї товарiв - 102 531
IIншi доходи
Прибуток вiд безоплатно отриманих активiв 45 10 114
Усього iншi доходи 88 437 248 681


Нараховано (сторно) резерву знецiнення - 15 588
Собiвартiсть реалiзованих запасiв, послуг (71 193) (99 046)
Собiвартiсть реалiзованих товарiв - (98 050)
Знецiнення запасiв (696) (16 670)
Уцiнка в результатi переоцiнки - (4 768)
Витрати на придбання iноземної валюти (233) (963)
Собiвартiсть реалiзованих послуг – не основна дiяльнiсть -
(17212)
Визнанi штрафи, пенi (902) (3 371)
Недостачi та збитки вiд порчi цiнностей (3059) (139)
Собiвартiсть списаних активiв (56) (2 436)
Резерв сумнiвних боргiв (838) -
Iншi витрати (88 488) (66 320)

Усього iншi витрати (165 465) (293 387)


Усього доходи/ (витрати) (77 028) (44 706)

30 Фiнансовi доходи та витрати
у тисячах гривень
2016
2015

Доходи вiд виникнення iнших фiнансових зобов’язань -
-
Умовнi вiдсотковi доходи вiд дисконтування iнших фiнансових активiв
4 593
81
Вiдсотковий дохiд вiд грошових коштiв та їх еквiвалентiв 23 67
Усього фiнансовi доходи 4 616 148


Умовнi вiдсотковi витрати вiд дисконтування зобов’язань з векселiв виданих
(12)
(6)
Вiдсотковi витрати з пенсiй та iнших винагород з закiнчення трудової дiяльностi
(2 628)
(2 628)
Витрати з виникнення iнших фiнансових обов’язкiв - (20 027)
Умовнi вiдсотковi доходи вiд дисконтування iнших фiнансових обов’язкiв
-
(212)
Витрати вiд дострокового погашення зобов’язань


Усього фiнансовi витрати (2 640) (22 873)


Усього фiнансовi доходи/ (витрати) 1 976 (22 725)

Доходи з курсових рiзниць у звiтному перiодi склали 24 095 тис. грн., витрати-16 466 тис. грн., що в цiлому призвело до доходу у сумi 7 629 тис. грн.
31 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
у тисячах гривень 2016 2015

Витрати з поточного податку 2 519 251
Вiдстрочений податок (6 429) (2815)


Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток
(3 910)
(2 564)

Поточна ставка податку на прибуток починаючи с 1 сiчня 2014 року 18% у зв'язку з прийняттям змiн до Податкового кодексу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов’язань згiдно з Податковим кодексом.
Порiвняння величини витрат з податку на прибуток iз сумою прибуткiв i збиткiв, помноженою на ставку оподаткування:
у тисячах гривень 2016 2015 2014

Прибуток/(збиток) до оподаткування (41 164) (40 512) 77 870

Податок на прибуток за ставкою 18% 19%, 21% - -
14 017
Ефект змiни податкової ставки - - 778
Ефект змiни податкового законодавства - - -

Податковий ефект витрат, якi не зменшують базу оподаткування, та доходiв не включених в базу оподаткування
- неоподатковуванi доходи - - -
- витрат, якi не зменшують базу оподаткування - - -
Використання ранiше невизнаних податкових збиткiв, понесених у попереднiх перiодах (3 910) (2564) (18 272)


Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток
(3 910)
(2 564)
(3 477)

Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на .
у тисячах гривень
1 сiчня 2016 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2016

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 228 (138) 90
Iнвестицiї,. Знецiнення позичок 3 108 (826) 2 282
Запаси 4 957 (402) 4 555
Пенсiйнi зобов’язання 3 501 120 3 621
Знецiнення домов 886 (886) -
Знецiнення фiнансових допомог 4 585 1 4 586

Вiдстроченi податковi активи 17 265 (2 131) 15 134

(17265 2131 (15134)

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби (30 142) 8 625 (21 517)
Нематерiальнi активи - (65) (65)
Векселi виданi (208) - (208)

Вiдстроченi податковi зобов’язання (30 350) (11 542) (21 790)

Залiк з вiдстроченими податковими активами 17 265 (2131) 15 134

Признанi вiдстроченi податковi зобов’язання (13 085) 6429 (6 656)
-
Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць у 2015 р.:
у тисячах гривень
1 сiчня 2015 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2015

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 3087 (2 859) 228
Iнвестицiї,. Знецiнення позичок 7 324 (4 216) 3 108
Запаси 2 141 2 816 4 957
Пенсiйнi зобов’язання 3792 (291) 3 501
Знецiнення домов 7 954 (7 068) 886
Знецiнення фiнансових допомог - 4 585 4 585

Вiдстроченi податковi активи 24 298 (7 033) 17 265

Залiк з вiдстроченими податковими зобов’язаннями (18 808) 1543 (17265)

Признанi вiдстроченi податковi активи 5 490 (5490)


Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби (15 203) (14 939) (30 142)
Кредити та позики (3 605) 3 605 -
Векселi виданi (208) (208)

Вiдстроченi податковi зобов’язання (18 808) (11 542) (30 350)

Залiк з вiдстроченими податковими активами 18808 (1543) 17 265

Признанi вiдстроченi податковi зобов’язання (13085) (13 085)
-
32 Умовнi i договiрнi зобов’язання, операцiйний ризик
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди.

Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв понад сум резервiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi.
Наводимо перелiк судових справ та претензiй станом на 31.12.2016 р, на суму бiльш 300 тис. грн..
№ по порядку Позивач Вiдповiдач Сума, грн. Справа
1 Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 305 804,92 Про стягнення заборгованостi по виплатi фактичних витрат та доставку пенсiй . Справа №820/11876/15
2 ТОВ «Комерцiйна компанiя «Машпромтрейд» ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 1 507 404,64 Про стягнення заборгованностi та штрафних санкцiй за договором №53/2008/1-ПД вiд 17.08.2015р. Справа №922/654/16
3 Прокуратура в iнтересах Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 1 887 903,19 Про стягнення заборгованостi по виплатi фактичних витрат та доставку пенсiй . Справа №820/4659/16
4 ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАВКА ЛТД» 8 868 640,60 Про стягнення заборгованностi за договором №ТК/175-15-15вiд 10.11.2015р. Справа №913/218/16
Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов’язань, пов’язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов’язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов’язань, що виникають у зв’язку з нанесенням збитку довкiллю.
33 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв, операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими рисками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для машинобудiвної галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв.
Управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється фiнансовим департаментом згiдно полiтик i регламентiв, затверджених наглядовою радою. Фiнансовий департамент виявляє та оцiнює ризики, а також впроваджує заходи з метою мiнiмiзацiї впливу ризикiв.
Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обв’язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи.
Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14.
Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Керiвництво встановлює лiмiти вiдносно сум прийнятного ризику i контролює їх дотримання на щоденнiй основi. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку.
Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв’язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв’язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США та євро. Компанiя не хеджує свiй валютний ризик, оскiльки на постiйнiй основi контролює достатнiсть наявних активiв в тих валютах, в яких вираженi його зобов’язання.
Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв’язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах).
Термiн погашення позик та ефективна ставка дисконту фiнансових iнструментiв розкрити у Примiтцi (18).
У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення п озикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Фiнансовий департамент здiйснює монiторинг змiни ринкової ставки за кредитами, оцiнюючи процентний ризик. Метою роботи фiнансового департаменту є зниження процентних витрат Компанiї.
Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй тому, що iнвестицiї у наявностi для продажу на балансi Компанiї є повнiстю знецiненими, крiм iнвестицiй в компанiї, акцiї яких не котуються на ринках.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi i боргових цiнних паперiв. Фiнансовий департамент контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї.
Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань за станом на 31 грудня 2016 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки.
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2016 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть

Зобов’язання
Кредити та позики (Примiтка18) 243 089 2 921 246 010 246 010
- зв’язанi сторони
- зовнiшнi
Векселi (Примiтка19)
- зв’язанi сторони
- зовнiшнi 1 200 1 200 47
Довгострокова кредиторська заборгованiсть ( примiтка 19)
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 22 ) 344 956 108 939 453 895 453 895

Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 344 956 352 028 2 921 1200 701 105 699 952
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2015 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть

Зобов’язання
Кредити та позики (Примiтка18)
- зв’язанi сторони 152 731 7 625 160 356 160 356
- зовнiшнi
Векселi (Примiтка19)
- зв’язанi сторони
- зовнiшнi 1 200 1 200 41
Довгострокова кредиторська заборгованiсть ( примiтка 19)
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 22 ) 281 410 87 662 369 072 369 072


Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 281 410 240 393 7 625 - 1 200 530 628 529 469

35 Управлiння капiталом
Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може варiювати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi.
Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов’язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення.
31 грудня 2016 31 грудня 2015 31 грудня 2014

Усього позикового капiталу 731 453 565 263 305 424
Усього капiталу 801 773 838 932 779 506
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 91,23% 67,38% 39,18%

Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного.
36 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань.
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою ґрунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента.
Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй ґрунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення ґрунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином:
у тисячах гривень 31 Грудня 2016 31 Грудня 2015
Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть

ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках 964 964 494 494
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть 820 387 820 387 759 840 759 840
- Iнша фiнансова заборгованiсть 105 762 105 762 104 298 104 298
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу 1 737 1737 2 151 2 151

УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 928 850 928 850 866 783 866 783


ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредити та позики (Примiтка 18) 246 010 246 010 160 356 160 356
Векселi виданi (Примiтка 19) 47 47 41 41
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23) 415 012 415 012 336 670 336 670

УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 661 069 661 069 497 067 497 067
37 Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2016:
у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього

АКТИВИ
Iншi довгостроковi активи ( позички Примiтка 11) 4 694 - 4694
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) 964 - 964
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 964 - -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) 926 149 - 926 149
- Торгова дебiторська заборгованiсть 820 387 - -
- Iнша фiнансова заборгованiсть 105 762 - -
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу - 1 737 1 737

УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 931 807 1 737 933 544
НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ
600 703
-
600 703

УСЬОГО АКТИВИ 1 532 510 1737 1 534 247
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня2015:

у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього

АКТИВИ
Iншi довгостроковi активи ( позички Примiтка 11)
2 595 -
2 595
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) 494 - 494
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання - - -
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14) - - -
- Торгова дебiторська заборгованiсть 759 840 - 759 840
- Iнша фiнансова заборгованiсть 104 298 - 104 298
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу - 2 151 2 151

УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 867 227 2 151 869 378

НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ
535 887
-
535 887


УСЬОГО АКТИВИ 1 403 114 2 151 1 405 265
Фiнансовi зобов’язання Компанiї за станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв облiковуються за амортизованою вартiстю.
38 Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля звiтної дати не було подiй якi мали вплив на фiнансову звiтнiсть.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
«СВIТЛО ШАХТАРЯ» Ковальчук О.М.

Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
«СВIТЛО ШАХТАРЯ» Мiрошниченко В.В.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.