Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Ковальчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00165712
4. Місцезнаходження
Харківська , Жовтневий, 61001, м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)733-18-25, 733-30-58 731-50-66
6. Електронна поштова адреса
svet@shaht.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" 76(4364)   26.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.shaht.kharkov.ua в мережі Інтернет 25.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 33. Примiтки
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
Протягом звiтного року посада корпоративного секретаря не призначалась.
Згiдно чинного законодавства України емiтент не потребує рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.
На момент створення емiтента його засновником був Фонд державного майна України, вiдсоток акцiй, якi належать засновнику (вiд загальної кiлькостi) станом на 31.12.2015 р. – 0%.
В таблицi «Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента» не вказанi паспортнi данi фiзичних осiб в зв'язку з ненаданням згоди фiзичними особами на розкриття паспортних даних.
В таблицi «Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента» фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рiчнi загальнi збори емiтента не приймали рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному. За результатами звiтного перiоду емiтент має збиток.
Емiтент процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) та похiднi цiннi папери не випускав.
Емiтент протягом звiтного перiоду не викуповував власнi акцiї, ранiше теж не викуповував.
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється.
Борговi цiннi папери емiтент не випускав, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня.
У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано:
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);
- рiчна фiнансова звiтнiсть.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) та Текст аудиторського висновку (звiту) - не заповнено реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв тому, що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.1994
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
3353329.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1613
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.92 Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення
33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26001962484478
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26001962484478

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) «Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв» АГ №576992 27.12.2011 27.12.2011 Державна служба України з контролю за наркотиками 21.01.2015
Опис Даний вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню
 
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом АВ №548957 13.01.2012 Мiнiстерство iнфраструктури України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
 
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї АЕ №636550 21.05.2015 Мiнiстерство освiти i науки України 31.03.2020
Опис У зв'язку з пiдтримкою соцiальних заходiв на пiдприємствi, термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено.
 
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення АВ №593417 13.04.2012 Державна iнспекцiя техногенної безпеки України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї необмежений
 
Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами №6310137900-1124 16.06.2014 Харкiвська обласна держ.адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв 16.06.2024
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання випробування електричного устатковання електричних мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 1000В (до 110кВ включно) №828.13.30 08.08.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 07.08.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки №338.13.30 03.04.2013 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 03.04.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на спецiальне водокористування №04.01-10-127А/Хар. 23.05.2014 Харкiвська обласна держ.адмiнiстрацiя Департамент екологiї та природних ресурсiв 14.05.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на обстеження, ремонт та чищення димарiв, повiтропроводiв №019.13.63-29.52.1 08.01.2013 Держгiрпромнагляд України Тер.управлiння Держгiрпромнагляду України в Харк.обл. 08.01.2018
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на експлуатацiю газифiкаторiв холодних крiогенних,автоклава для приготування рiдкого скла,резервуарiв для зберiгання двоокису рiдкого,повiтрозбiрникiв №889.14.63 26.09.2013 Держгiрпромнагля України Тер.управл.Держгiрпромнагляду україни у Харк.обл. 25.09.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання виробництва,переробки,розподiлу та застосуванню продуктiв роздiлення повiтря (кисень) №970.14.30 06.10.2014 Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України 05.10.2019
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 
Дозвiл на виконання монтажу,демонтажу,налагодження,ремонт,тех.обслуговування устатковання пiдвищеної небезпеки №204.15.63 08.04.2015 Держ.служба гiрничого нагляду та пром.безпеки України. Тер.управл.держ.служби гiрнич.нагл.у Хар.обл. 07.04.2020
Опис У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКО-РОСIЙСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАРТА"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
14080209
4) місцезнаходження
Україна, 61002, м.Харкiв,Київський р-н, вул. Сумська, буд.84/2,будiвля Б
5) опис
Емiтент є акцiонером в юридичнiй особi, вiдсоток акцiй, що належить емiтенту в юридичнiй особi-0,9624%, в якостi внеску емiтент сплатив за акцiї грошовi кошти. Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: участь в управлiннi юридичною особою, отримання дивiдендiв, придбання розмiщуваних юридичною особою простих iменних акцiй, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть юридичної особи.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України 00032945 01133Україна м. Київ вул. Кутузова, буд.18/9 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальчук Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «КОРУМ ГРУП» - директор з маркетингу та продажiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 безстроковий
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Голова правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi правлiння iз наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Голова правлiння має право надавати пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Товариства та наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї голови правлiння належить:
1)без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; в межах повноважень, наданих Статутом пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
2)представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
3)видавати вiд iменi Товариства довiреностi;
4)скликати засiдання правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
5)наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
6)в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
7)пiдписувати вiд iменi Товариства договори з головою та членами наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв;
8)пiдписувати колективний договiр за умови попереднього погодження з наглядовою радою;
9)вимагати скликання позачергових засiдань наглядової ради, приймати участь в засiданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу;
10)бути присутнiм на роботi загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
11)розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства;
12)вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
13)виносити у встановленому порядку на розгляд правлiння, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Голова правлiння зобов'язаний:
- дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- здiйснювати власнi повноваження виключно на користь Товариства у суворiй вiдповiдностi до мети дiяльностi Товариства на засадах прiоритету iнтересiв Товариства, органiзацiї розумної, рацiональної та ефективної поточної дiяльностi Товариства в межах власних повноважень;
- завчасно повiдомляти правлiння та наглядову раду про всi вiдомi головi правлiння обставини, що можуть призвести до завдання Товариству майнових втрат та витрат, i вживати заходiв до запобiгання настання таких втрат в межах власних повноважень.
Винагороду голова правлiння Товариства отримує згiдно контракту, укладеного з головою правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. 29.04.2014 р. був укладений трудовий контракт з головою правлiння строком дiї з 30.04.2014 р. до 31.12.2015 р. А 02.11.2015 р. був укладений трудовий договiр з головою правлiння, який набирає чинностi з 01.01.2016 р. i є безстроковим, що укладається на невизначений строк.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: головний iнженер, директор Дивiзiону очисного та прохiдницького обладнання, директор з маркетингу та продажiв, голова правлiння. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євглевський Леонiд Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - член правлiння Товариства, заступник директора з комерцiйних питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2012 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 41 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з комерцiйних питань, Керiвник Комерцiйного департаменту, виконуючий обов'язки голови правлiння Товариства, Керiвник Департаменту забезпечення виробництва. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кириленко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.08.2013 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа не отримує.В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: , директор приватного пiдприємства, менеджер з органiзацiї фiзичної охорони майна компанiї та її персоналу i структурних пiдроздiлiв Департаменту iнформацiйної безпеки, менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки, Керiвник Департаменту забезпечення безпеки, менеджер з забезпечення безпеки Департаменту забезпечення безпеки. Щодо обiймання посади на будь-яких iнших пiдприємствах - iнформацiя посадовою особою не надана. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кир'янова Iрина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» - Керiвник Департаменту правового забезпечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2012 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 21 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу, Керiвник Департаменту правового забезпечення Товариства, менеджер з правового забезпечення. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рак Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ГIРНИЧI МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТI» - Керiвник Департаменту управлiння персоналом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2012 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор з управлiння персоналом, Керiвник Департаменту управлiння персоналом. Посадова особа обiймає посаду керiвника Департаменту управлiння персоналом у ТОВ "КОРУМ УКРАЇНА", м. Кривий Рiг, вул. Заводська, буд.1Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцький Геннадiй Геннадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - член правлiння, заступник директора з корпоративного управлiння Товариства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2012 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з корпоративного управлiння, Керiвник Департаменту корпоративного управлiння. Посадова особа емiтента обiймає посаду члена наглядової ради ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХIМIК», м. Харкiв, вул. Новожанiвська, 1 . Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
211666
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОРУМ ГРУП»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
37041854
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Липовецький Леонiд Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова спостережної ради Товариства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Винагороду як член наглядової ради Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора. Посадова особа емiтента обiймає посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ», м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, 4/6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крюков Сергiй Прокопiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - керiвник Департаменту економiчної безпеки Дирекцiї з безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як голова ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримувала до 25.04.2015 року згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та головою ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2015 р.-припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Товариства Крюкова Сергiя Прокопiйовича в зв'язку з закiнченням строку повноважень. Особа перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї з 04.12.2011 р. до 17.04.2013 р. та на посадi голови ревiзiйної комiсiї - з 18.04.2013 р. по 25.04.2015 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з економiки, керiвник Департаменту економiчної безпеки, Керiвник Департаменту забезпечення безпеки з нових ринкiв. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лепякiна Iнна Геннадiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - головний спецiалiст контрольно-ревiзiйної роботи
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як член ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було - згiдно рiшення загальних зборiв Товариства, що вiдбулись 25.04.2015 року (протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2015 р.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Товариства з 25.04.2015 р. в зв'язку з закiнченням термiну повноважень та з 26.04.2015 р. обрано членом ревiзiйної комiсiї Лепякiну Iнну Геннадiївну згiдно Статуту Товариства строком на 5 рокiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: ведучий контролер-ревiзор сектора контролю за об'єктами комунальної та державної форми власностi контрольно-ревiзiйного вiддiлу, головний спецiалiст контрольно-ревiзiйної роботи, головний спецiалiст з внутрiшнього контролю, спецiалiст з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками. Посадова особа емiтента обiймає посаду спецiалiста з внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiмкович Марина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як член ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було - згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.04.2015р.) з 25.04.2015 р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Товариства та обрано з 26.04.2015 р. членом ревiзiйної комiсiї Сiмкович Марину Володимирiвну. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник головного бухгалтера, виконуючий обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку- головний бухгалтер, головний спецiалiст з бухгалтерського облiку. Посадова особа емiтента обiймає посаду головного спецiалiста з фiнансово-господарської дiяльностi та звiтностi ТОВ "КОРУМ СОРС", м. Київ, вул. Лейпцизька, 15. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiрошниченко Вiкторiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Криворiзький завод гiрничого обладнання» – головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2014 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера
Головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку
Забезпечує:
- виконання емiтентом облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, передбачених Нацiональними стандартами i положеннями бухгалтерського облiку;
- достовiрний облiк витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, витрат по виконанню будiвельно-монтажних i iнших робiт;
- своєчасне нарахування всiх видiв податкiв i зборiв до бюджету i iнших цiльових фондiв вiдповiдно до чинного законодавства;
- складання балансової i фiнансової звiтностi емiтента;
- керiвництво i проведення робiт з бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi в структурних пiдроздiлах, складання форм обов'язкової бухгалтерської i податкової звiтностi емiтента, своєчасну подачу її в установленому порядку вiдповiдним державним органам.
Органiзовує: роботу з пiдготовки пропозицiй керiвництву емiтента вiдносно визначення облiкової полiтики Пiдприємства, розробки систем i форм внутрiшньо-господарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i звiтних облiкових документiв, з забезпечення збереження майна Пiдприємства.
Контролює: вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, стан бухгалтерського облiку, дотримання фiнансової i касової дисциплiни, проведення iнвентаризацiї активiв емiтента.
Винагороду посадова особа отримує згiдно Положення про оплату працi та премiювання працiвникiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера, головного бухгалтера-менеджера з бухгалтерського облiку. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння Товариства Ковальчук Олександр Миколайович 103 0.0000 103 0 0 0
Член правлiння Євглевський Леонiд Петрович 110 0.0000 110 0 0 0
Член правлiння Кириленко Вiктор Миколайович 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Кир'янова Iрина Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Рак Лариса Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Висоцький Геннадiй Геннадiйович 98420033 29.3499 98420033 0 0 0
Член наглядової ради UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666 201206949 60.0021 201206949 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ «КОРУМ ГРУП» 37041854 3930387 1.1721 3930387 0 0 0
Член наглядової ради Липовецький Леонiд Семенович 157 0.0000 157 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Крюков Сергiй Прокопiйович 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Лепякiна Iнна Геннадiївна 0 0 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Сiмкович Марина Володимирiвна 2660 0.0008 2660 0 0 0
Головний бухгалтер-менеджер з бух.облiку Мiрошниченко Вiкторiя Вiкторiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 303560399 90.5249 303560399 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666 1066 Кiпр JULIA Nikosia Themistokli Dervi St.HOUSE,3 201206949 60.0021 201206949 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Висоцький Геннадiй Геннадiйович 98420033 29.3499 98420033 0 0 0
Усього 299626982 89.3520 299626982 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2015
Кворум зборів** 94.18637
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування)
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
6. Про розподiл прибутку Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi.
7. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, якi вчинялися Товариством у 2014 роцi.
8. Прийняття рiшення про затвердження правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть та якi вчинялися Товариством у 2014 роцi.
9. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
10. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2014 рiк.
11. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
12. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
13. Про розподiл прибутку Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
15. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
16. Про змiну найменування Товариства.
17. Про внесення змiн до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новiй редакцiї).
18. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19. Про встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Iнших пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.Загальнi збори акцiонерiв обрали робочi органи, затвердили регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Збори затвердили звiти Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi за 2013 - 2014 роки, затвердили рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2013 -2014 роки, порядок розподiлу прибутку Товариства за результатами дiяльностi у 2013-2014 рока. Збори затвердили значнi правочини та правочини, щодо яких є заiнтересованiсть, якi вчинялись Товариством у 2014 роцi.Збори прийняли рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв та вчинення правовчинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Збори прийняли рiшення про змiну найменування Товариства з ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" на ПАТ "КОРУМ СВIТЛО ШАХТАРЯ" , але рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку iз змiною найменування не прийняте, тому назва Товариства не змiнилась. Збори прийняли рiшення про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї у зв'язку з закiнченням термiну повноважень та обрали новий склад ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердили умови цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї, встановили розмiр їх винагороди, обрали особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул.Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044)591-04-40
Факс (044)482-52-14
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв, дiє на пiдставi Закону України «Про депозитарнi систему України», керується в своїй дiяльностi законодавством про депозитарну систему України, Правилами, зареєстрованими рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013 р. №2092, Регламентом провадження депозитарної дiяльностi Центральним депозитарiєм. Згiдно ст.29 Закону України «Про депозитарну систему України» вiд 06.07.2012 р. iз змiнами та доповненнями, лiцензiя на провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю, не видається.
ПАТ «НДУ у звiтному перiодi надавав емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, формування та надання реєстрiв власникiв цiнних паперiв (в електронному та паперовому видi) та iнформацiйних довiдок, надання iнформацiйно-консультацiйних послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження 61001 Україна Харківська Московський р-н м. Харкiв пр. Московський, буд.60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (057)733-92-35
Факс (057)733-80-54
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис ПАТ «УКРСИББАНК» у звiтному перiодi надавав послуги емiтенту щодо обслуговування рахункiв в цiнних паперах, що вiдкритi власникам емiтентом до укладення власниками з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах, облiку прав на цiннi папери.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 36184092
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
Міжміський код та телефон (044)495-74-74
Факс (044)495-74-73
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Вiдповiдно статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства», акцiї простi iменнi емiтента у звiтному перiодi знаходились у Бiржовому списку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв для проведення регулярних бiржових торгiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14282829
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул.Андрiївська, буд.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015
Міжміський код та телефон (044)231-70-00
Факс (044)231-71-00
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис ПАТ «ПУМБ» у звiтному перiодi надавав послуги емiтенту щодо обслуговування рахунку у цiнних паперах
Депонента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23413650
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Мельникова, буд.12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0718
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (050)368-16-79
Факс -
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис Аудиторською фiрмою у звiтному перiодi надано послуги з аудиту фiнансової звiтностi емiтента. Факторiв, якi можуть вплинути на незалежнiсть аудитора вiд емiтента, немає. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001 р. продовжено 24.09.2015 р. Термiн дiї до 24.09.2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23785133
Місцезнаходження 08292 Україна Київська - м. Буча бульвар Богдана Хмельницького, буд.6, офiс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №294645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014
Міжміський код та телефон (044)228-91-65
Факс -
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.
Опис ТОВ «ОРК» у звiтному перiодi надавала емiтенту консультацiйнi послуги щодо обiгу цiнних паперiв та формування iнформацiйних матерiалiв, пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044)277-50-00
Факс (044)277-50-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Вiдповiдно статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства», акцiї простi iменнi емiтента у звiтному перiодi знаходились у Бiржовому списку ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв для проведення регулярних бiржових торгiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДIМ»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 25201716
Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул.Артема,буд.37-41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №584782
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.08.2011
Міжміський код та телефон (044)484-01-71
Факс (044)205-12-00
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового та добровiльного страхування
Опис ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДIМ» у звiтному перiодi емiтенту надано послуги з обов'язкового страхування:цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв,особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;з добровiльного страхування майна;обов'язкового особистого страхування членiв добровiльних пожежних дружин . Крiм вказаної лiцензiї, ПрАТ «КСД» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй АВ№546712, АВ№546716, АВ№546718, виданих 26.07.2010 р. Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010 25/20/1/10 Харкiвське ТУ ДК ЦПФР UA4000076459 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 335332950 3353329.50 100
Опис Акцiї емiтента включенi до Бiржового списку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Торгiвля акцiями емiтента в звiтному перiодi здiйснювалась на фондових бiржах та на позабiржовому внутрiшньому ринку. Акцiї емiтента не перебували в обiгу за межами України. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах в звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї акцiй в звiтному перiодi не було.
 

XI. Опис бізнесу

Кiнець ХIХ столiття в Росiї позначився бурхливим розвитком промисловостi, особливо швидкими темпами росло виробництво на пiвднi держави в Українi. В числi нових пiдприємств була i слюсарно-механiчна «установа» Н.Ф. фон Дiтмара, заснована в 1891 роцi. У лютому 1918 року завод був нацiоналiзований, на заводi працювало 328 робiтникiв та службовцiв. В 1920 роцi завод Дiтмара одержав назву «Перший металевий державний завод». Пiдприємство спецiалiзувалося на виробництвi машин та обладнання для кам'яновугiльної промисловостi. В листопадi 1922 року завод перейменували в «Свiтло шахтаря». За роки iснування завод «Свiтло шахтаря» пройшов шлях вiд невеликих майстерень до одного з найбiльших виробникiв гiрничошахтного обладнання України та країн СНД.
Новiтня iсторiя пiдприємства пов'язана iз перетворенням в акцiонерне товариство. Рiшенням Жовтневої ради народних депутатiв м. Харкова №411 вiд 25.07.1994 року зареєстровано Вiдкрите акцiонерне товариство «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря», створене шляхом приватизацiї майна Державного пiдприємства Харкiвського машинобудiвного заводу «Свiтло шахтаря».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» є юридичною особою iз новим найменуванням. Змiна найменування та органiзацiйно-правової форми емiтента вiдбулось згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.12.2011 року у зв'язку зi змiною типу товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть нормам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iнших перетворень, злиття, подiлу, приєднання, видiлу не було.
 
Органiзацiйна структура емiтента на кiнець звiтного перiоду була наступною:
Голова правлiння, якому пiдпорядкованi:
- керiвник Технiчного департаменту – головний iнженер;
- керiвник Департаменту управлiння виробництвом;
- керiвник Департаменту комплектацiї виробництва;
- керiвник Департаменту управлiння персоналом;
- керiвник Департаменту правового забезпечення;
- керiвник Департаменту управлiння якiстю та невiдповiдностями;
- керiвник Департаменту управлiння фiнансами;
- керiвник Департаменту корпоративного управлiння;
- головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку;
- служба охорони працi;
- вiддiл охорони
Керiвнику Технiчного департаменту – головному iнженеру пiдпорядковуються:
- заступник головного iнженера;
- служба головного конструктора;
- служба головного технолога
- служба головного металурга;
- вiддiл головного метролога;
- промислово-санiтарна лабораторiя;
- iнструментальний цех;
- служба головного енергетика;
- служба головного механiка, якому пiдпорядкована лабораторiя з технiчного огляду та експертному обстеженню вантажопiдйомних механiзмiв;
- випробувальний центр.
- головний спецiалiст з управлiння технiчним станом будiвель та споруд;
- спецiалiст з охорони навколишнього середовища;
- менеджер з бережливого виробництва.
Керiвнику Департаменту управлiння виробництвом пiдпорядковуються:
- служба планування та органiзацiї виробництва;
- служба зовнiшнього аутсорсiнгу;
- ливарний цех;
- заготiвельна дiлянка;
- ковальський цех;
- термiчний цех;
- цех зварювальних конструкцiй;
- механiчний цех №1;
- механiчний цех №2;
- механiчний цех №3;
- слюсарно-складальний цех;
- модельна дiлянка;
Керiвнику Департаменту комплектацiї виробництва пiдпорядковуються;
- служба комплектацiї;
- служба логiстики готової продукцiї;
- автотранспортний цех.
- залiзничний цех;
- склад металiв;
- центральний матерiальний склад та склад iнструментiв;
Керiвнику Департаменту управлiння фiнансами пiдпорядковується:
- головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського облiку, якому пiдпорядкована – служба бухгалтерського облiку;
- служба бюджетування та управлiнського облiку;
- служба управлiння лiквiднiстю
- служба пiдтримки IТ-iнфраструктури
Керiвнику Департаменту правового забезпечення пiдпорядковується:
- менеджер з правових питань та провiдний фахiвець з правових питань;
Керiвнику Департаменту управлiння якiстю та невiдповiдностями пiдпорядковується:
- менеджер з контролю якостi, якому пiдпорядкована служба контролю якостi;
- менеджер з системи менеджменту якостi;
Керiвнику Департаменту управлiння персоналом пiдпорядковується:
- служба з мотивацiї, компенсацiй та пiльг;
- служба пiдбору, адаптацiї та кадрового адмiнiстрування;
- служба оцiнювання та навчання;
- менеджер з соцiальних питань, якому пiдпорядкованi:
- адмiнiстративно-господарський вiддiл;
- житлово-ремонтна експлуатацiйна дiльниця;
- профiлакторiй;
- спортивнi споруди i майданчики;
- комбiнат харчування;
- господарська дiлянка.
Керiвнику Департаменту корпоративного управлiння пiдпорядковується:
вiддiл цiнних паперiв в складi менеджера з цiнних паперiв.
У зв'язку iз необхiднiстю оптимiзацiї структури, зниження витрат, в звiтному роцi виключено зi штатного розкладу:
- виробничо-диспетчерський вiддiл;
- вiддiл матерiально-технiчного постачання;
- вiддiл пожарної охорони та громадянського захисту населення;
- департамент забезпечення виробництва
- вiддiл збуту;
- юридичний вiддiл;
- вiддiл головного металурга;
- вiддiл головного технолога;
- вiддiл головного механiка
- вiддiл пiдготовки та видачi технологiчної документацiї
- вiддiл конструкторської iнформацiйної пiдготовки виробництва;
- бюро технiчного надзору
- спецiальне конструкторське бюро
- вiддiл технiчного контролю
- вiддiл капiтального будiвництва;
- вiддiл випробувань та надiйностi;
- бухгалтерiю;
- вiддiл комп'ютерних технологiй
- база вiдпочинку;
- дитячий оздоровчий табiр;
- будинок культури;
Також, у зв'язку iз необхiднiстю виконання виробничих завдань та виконання усiх технологiчних, виробничих та бiзнес процесiв включено у штатний розклад:
- Департамент управлiння якiстю та невiдповiдностями;
- служба головного конструктора Технiчного департаменту;
- служба головного технолога Технiчного департаменту;
- служба головного металурга Технiчного департаменту;
- спецiалiст з охорони навколишнього середовища Технiчного департаменту;
- менеджер з бережливого виробництва Технiчного департаменту;
- служба комплектацiї Департаменту комплектацiї виробництва;
- служба логiстики готової продукцiї Департаменту комплектацiї виробництва;
- службу бухгалтерського облiку;
- служба бюджетування та управлiнського облiку Департаменту управлiння фiнансами;
- служба управлiння лiквiднiстю Департаменту управлiння фiнансами;
- служба пiдтримки IТ-iнфраструктури Департаменту управлiння фiнансами
- Департамент правового забезпечення;
В звiтному перiодi, в зв'язку з покращенням системи управлiння пiдприємства, також вiдбулося:
- перейменування служби управлiння безпекою працi в службу охорони працi;
- перепiдпорядкування медсанчастини службi охорони працi замiсть менеджера з соцiальних питань.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 1506 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв -107 осiб. З них осiб, якi працюють за сумiсництвом – 53 особи; по договорам цивiльно-правового характеру - 54 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу -32 особи, фонд оплати працi усiх працiвникiв за звiтний перiод склав 89290,8 тис. грн. та зменшився вiдносно попереднього року на 4618,5 тис. грн. за рахунок удосконалення системи органiзацiї працi та оптимiзацiї чисельностi персоналу.
Головна спрямованiсть кадрової полiтики емiтента нацiлена на створення сприятливих умов для професiйного зростання кожного без виключення працiвника, забезпечення гiдного рiвня оплати працi вiдповiдно до його квалiфiкацiї, iнтенсивностi працi i результатiв дiяльностi, формування i змiцнення виробничої дисциплiни в колективi. В Товариствi працюють люди, захопленi своєю справою, що бажають зростати професiонально, зробити гарну кар'єру, розвиватись разом з Товариством. Так в звiтному перiодi вчену ступiнь мали 3 особи (2 кандидата технiчних наук, 1 кандидат економiчних наук), вищу освiту мали 1357 працiвникiв (неповну та базову вищу – 704; працiвникiв,повну вищу-653 працiвникiв).
В звiтному перiодi навчено 3787 осiб. З них 2157 осiб пройшли внутрiшнє навчання (за рахунок внутрiшнiх ресурсiв пiдприємства): навчилися новим професiям 26 осiб. Пройшли навчання другий (сумiсної) професiї – 223 робiтника. Пiдвищили квалiфiкацiю 1963 робочих та 194 спецiалiста. Зовнiшнє навчання (iз залученням спецiалiзованих освiтнiх органiзацiй) пройшло 1630 осiб. Iз них 1316 робiтникiв та 314 спецiалiстiв.
За звiтний перiод на пiдприємствi пройшли рiзнi види практик 109 студентiв та учнiв рiзних освiтнiх закладiв.
Iнвестицiї в навчання склали 157,53 тис.грн.
Перше робоче мiсце на пiдприємствi здобули 10 осiб.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
В звiтному перiодi емiтент не проводив з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльну дiяльнiсть.
 
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Емiтент почав готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р. До 1 сiчня 2012р. основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Емiтента були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку П(С)БО України.
Емiтентом прийняло рiшення щодо застосування вищевказаних вимог та пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно з
МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р.
Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає, та, за необхiдностi, фiнансова пiдтримка з боку фактичної контролюючої сторони дозволять Емiтенту продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у звiтностi за МСФЗ, представлена у примiтцi (4).
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Емiтент та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї.
Основнi засоби. Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання iнших основних засобiв включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi, капiталiзованi витрати на позики стосовно активiв, що вiдповiдають певним критерiям. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.
Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос землi не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Машини та обладнання вiд 5 до 25
Транспортнi засоби вiд 5 до 10
Приладдя та iнвентар вiд 1 до 15

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках

Програмне забезпечення вiд 2 до 4
У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом "перше надходження – перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Емiтент класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Емiтентом шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу.
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Емiтентом включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти. Емiтент має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi.
Фiнансовi активи та зобов’язання Емiтента пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Якщо iнвестицiї наявнi для продажу були придбанi у сторiн пiд спiльним контролем кiнцевих акцiонерiв, та рiзниця мiж сумою сплаченою за iнструментом i його справедливою вартiстю по сутi являє собою внесок або розподiл капiталу, така рiзниця вiдображається як дебет або кредит в iнших резервах в капiталi.
Всi придбання i продажi фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання в термiни, встановленi законодавством або ринковими умовами («на загальних умовах» придбання i продажу) вiдображаються на дату здiйснення угоди, яка є датою, коли Емiтент зобов’язується надати фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахункiв зi змiнами у вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою постачання, що не визнається щодо активiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, а вiдображаються у складi капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть Емiтента облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Емiтента для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Прибутки та збитки, якi виникають вiд змiни справедливої вартостi наявних для продажу активiв, визнаються безпосередньо в капiталi. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Емiтента використовує рiзнi методи та робить припущення, якi заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Коли наявнi для продажу активи продаються чи iншим чином вибувають, сукупний прибуток або збиток визнаний в капiталi включається до розрахунку чистого прибутку. Коли зниження справедливої вартостi наявних для продажу активiв була визнана в капiталi та iснують об’єктивнi свiдчення того, що активи знецiнилися, збиток визнаний у складi капiталу переноситься i включається до розрахунку чистого прибутку, навiть якщо активи не вибували.
Процентний дохiд за наявними для продажу борговими цiнними паперами розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки i вiдображається у звiтi про сукупний прибуток. Дивiденди за наявними для продажу пайовими iнструментами вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток, коли визначено право Емiтента на отримання виплати та отримання економiчних вигiд є ймовiрним.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний прибуток в мiру їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання наявних для продажу iнвестицiй. Значне або тривале зниження справедливої вартостi iнструменту нижче його первiсної вартостi є iндикатором того, що вона знецiнюється. Сукупний збиток вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення цього активу, визнаного ранiше в звiтi про сукупний прибуток. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не вiдновлюються через звiт про сукупний прибуток. Якщо, у наступному перiодi, справедлива вартiсть наявних для продажу боргових цiнних паперiв збiльшується та збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка виникла пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про сукупний прибуток, збиток вiд знецiнення вiдновлюється у звiтi по сукупний прибуток поточного перiоду.
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об’єктивних свiдчень того, що Емiтент не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток.
Припинення визнання фiнансових активiв. Емiтент припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Емiтент передав фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Емiтент не передав, анi зберiг фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберiг контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов’язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та на розрахункових рахунках. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Емiтента, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.
Податок на додану вартiсть («ПДВ»). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов’язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату – дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов’язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату – дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов’язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Iншi фiнансовi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Векселi. Емiтент випускає довгостроковi векселi як платiжнi iнструменти, якi мають встановлену дату погашення i якi постачальник може продати на позабiржовому вторинному ринку. Векселi, якi були випущенi Емiтентом, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Також Емiтент приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Векселi, якi були випущенi клiєнтом або третiми особами, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв по знецiненню векселiв створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Емiтент не зможе зiбрати всi належнi суми вiдповiдно до початкових умов. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Емiтент внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов’язання з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi даним зобов’язанням. Збiльшення резерву у зв’язку з часом визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов’язання та сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов’язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно за винятком, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Емiтента. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Емiтент бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Емiтент здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Емiтент бере участь в загальнообов’язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та тяжкими умовами працi. Зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов’язання розраховується щороку актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов’язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням процентних ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених у валютi, в якiй зобов’язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення найближчi до умов вiдповiдних зобов’язань з виплати пенсiй. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi наявних для продажу фiнансових активiв), дивiденди, доходи вiд продажу наявних для продажу фiнансових активiв i позитивнi курсовi рiзницi. Процентний дохiд визнається у звiтi про сукупний прибуток, з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi витрати включають витрати на дострокове погашення кредитiв, процентi доходи вiд фiнансових вкладень, доходи вiд надання фiнансових iнструментiв, процентi зобов’язання по пенсiйному забезпеченню та забезпеченням з виходу на пенсiю, та курсовi рiзницi i збитки.
Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi.
Емiтент робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що будуть визнаннi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Емiтент зобов’язаний виконувати тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Емiтенту необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання. Емiтент бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Емiтент зобов'язана частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Компанiєю щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. При оцiнцi менеджментом зобов'язань за програмою з визначеною виплатою був використаний метод Прогнозованої умовної одиницi (Projected Unit Credit Method). Основнi допущення, використовуванi при оцiнцi вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами, являються плиннiсть кадрiв, смертнiсть працiвникiв, пiдвищення зарплат, пiдвищення пенсiй, iнфляцiя i ставки дисконтування. Оскiльки в Українi вiдсутнi довгостроковi безризиковi корпоративнi або державнi облiгацiї, випущенi в гривнях України, те для визначення ставки дисконтування потрiбне професiйне судження. Будь-якi змiни цих допущень вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань за планом.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися обґрунтованими в даних обставинах.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Емiтента.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Емiтента вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв
Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Емiтент укладав угоди зi зв’язаними сторонами. Наступне судження застосовується – операцiї оцiнюються за ринковими або неринковими ставками, де немає активного ринку для таких операцiй. Фiнансовi iнструменти визначаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтики Емiтента полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, крiм об’єднання бiзнесу або iнвестицiй в акцiонерний капiтал, у звiтi про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначенi цiн на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами.
 
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент за звiтний рiк:
забiйнi скребковi конвеєри для вугiльних, сланцевих шахт та калiйних рудникiв будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу, в тому числi надкатегорiйних - для рiзноманiтних умов використання в залежностi вiд необхiдної працездатностi вiд 2,1 т/хв, типу механiзованого комплексу, потужностi пласта вiд 0,7 до 4,5м, довжини лави до 200м., кута нахилу пласта вiд 0 до 35, необхiдної потужностi двигунiв та iн.;
перевантажувачi та штрековi конвеєри для транспортування вугiлля вiд забiйного конвеєра як транспортний засiб для шахт будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу;
дробарки та струги;
очиснi комбайни;
прохiдницька технiка;
запчастини для конвеєрiв, очисних комбайнiв та прохiдницької технiки.
Обсяги виробництва за звiтний рiк склали 425316 тис.грн. в т.ч. вироблено конвеєрiв 13 штук на суму 116351 тис. грн., У звiтному перiодi спостерiгалась тенденцiя зниження випуску устаткування i зростання виробництва запчастин гiрничо-шахтного обладнання.
Вiдпускнi цiни реалiзацiї продукцiї емiтента встановлюються на договiрних умовах з урахуванням деяких факторiв, що дiють на момент укладання договору:
- технiчнi умови по iндивiдуальному замовленню продукцiї;
- рiвень дiючих цiн на схожi типи продукцiї;
- зростання цiн на матерiали, трудовi та енергетичнi ресурси.
Реалiзовано в звiтному перiодi готової продукцiї на суму 400215 тис. грн. проти 503897 тис.грн. в 2014 роцi, Падiння обсягiв реалiзацiї продукцiї спричинено зменшенням замовлень на гiрничошахтне обладнання в силу полiтичних та соцiальних проблем у ключових регiонах збуту продукцiї емiтента, а також виникали складнощi з доставкою готової продукцiї споживачам.
Загальна сума експорту - 84517 тис. грн., що складає 21 % в загальному обсязi продажiв.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi та є постачальником гiрничошахтного обладнання для пiдприємств вугiльної промисловостi. Головним завданням емiтента є забезпечення шахтарiв якiсним i надiйним обладнанням в необхiдних обсягах та за прийнятними цiнами. Продукцiя емiтента експлуатується в рiзних виробничих та клiматичних умовах в вугiльнiй, сланцевiй, калiйнiй i iнших галузях добувної промисловостi. Завод випускає продукцiю з врахуванням iндивiдуальних вимог споживачiв. Вся продукцiя вiдповiдає вимогам безпеки, Правилам безпеки в вугiльних шахтах, Нормативам з безпеки забiйних машин, комплексiв i агрегатiв, сертифiкована в установленому порядку.
В поставках обладнання i запасних частин емiтентом вiдсутнiй вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру емiтента.
Основнi ринки збуту: Україна, Росiя, Казахстан, Естонiя, Бiлорусь, Польща, Болгарiя. Основнi клiєнти емiтента: ТОВ "КОРУМ ГРУП", ТОВ "КОРУМ УКРАЇНА", АТ "КОРУМ УКРАЇНА", ТОВ "КОРУМ РУС", ТОО "КОРУМ КАЗАХСТАН", ВАТ "БIЛАРУСЬКАЛIЙ",MMC POLAND.
В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра полiтична криза наприкiнцi 2013р. – початку 2014р. призвела до змiни полiтичної влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася пiдприємницької дiяльностi. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв для України збiльшується, цiни на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за ризики за зовнiшнiми запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ пiдвищились. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов’язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан емiтента. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Товариства.
Оновнi ризики в дiяльностi емiтента:
- емiтент схильний до кредитного ризику в результатi продажу емiтентом продукцiї на умовах вiдстрочення платежу. Емiтент проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi;
- ризик лiквiдностi-емiтент схильний до ризику тому, що iснує щоденна необхiднiсть використання наявних грошових коштiв. Керiвництво емiтента щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв.
- ризик зростання витрат на виробництво та збут, який залежить вiд змiн вартостi сировини та енергоносiїв, що може призвести до зростання собiвартостi продукцiї. Мiнiмiзувати ризик збiльшення собiвартостi продукцiї вдається за умови прогнозованостi змiн вартостi сировини та енергоносiїв, але цi заходи не є гарантiєю усунення ризику збiльшення собiвартостi продукцiї, тому що змiни вартостi сировини та енергоносiїв є непередбачуваними. Емiтент займається розробкою та впровадженням заходiв щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкцiя конвеєрiв, технологiя виробництва, посилюється контроль з метою економiї всiх видiв ресурсiв;
- нестача ресурсiв – з метою усунення впливу цього фактора емiтент постiйно працює з постачальниками, в умовах договорiв на постачання сировини передбачає штрафнi санкцiї до постачальника за недопоставку, несвоєчасне постачання або постачання неякiсної сировини та матерiалiв;
- ризик забруднення навколишнього середовища, атмосферного повiтря, водних ресурсiв. З метою запобiгання екологiчних ризикiв емiтент виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього середовища, виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення.
Збут продукцiї забезпечує розподiл продукцiї емiтента, регулює процес виробництва у вiдповiдностi з параметрами необхiдностей ринку i задовольняє потреби споживачiв в високоякiснiй продукцiї та включає в себе комплекс комерцiйних, органiзацiйних i технологiчних заходiв з доведення продукцiї до кiнцевого споживача.Емiтент пропонує продукцiю, яка вiдповiдає очiкуванням споживачiв. Поставка продукцiї вiдбувається у строк вiд 10 до 90 календарних днiв (з можливо скороченим строком поставки). Порядок оплати узгоджується сторонами в специфiкацiях, якi є складовими i невiд'ємними частинами договору. Поставка продукцiї емiтента вiдбувається на базисних умовах EXW згiдно правил IНКОТЕРМС 2010.
На пiдприємствi надається постiйна увага новим технологiям, новим матерiалам та вимогам до якостi продукцiї, що виробляється. На пiдставi укладених договорiв емiтент отримує сировину та матерiали: металопрокат, дрiт зварювальний,цегла вогнетривка, пiсок формувальний - вiд постачальникiв України; електродвигуни, ланцюг, пiдшипники – вiд постачальникiв Польщi; смоли фурановi – вiд постачальникiв України, Австрiї, Iспанiї; феросплави, чавун – вiд постачальникiв України, Росiї, Туреччини.
Динамiка цiн на закупiвлю сировини за звiтний перiод:
Найменування Коефiцiєнт
Спецпрофiль СП190, СП205 ст.25ХГ2СРФ 1,30
Лист 25 мм ст.25ХГСР 1,55
Лист 14 мм-50мм ст.3ОГ 1,27
Круг 90-300 ст.20Х2Н4А 1,19
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання – 2.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi. В сучаснiй економiцi вугiльна промисловiсть є однiєю з базисних галузей. Але, не дивлячись на значнi запаси вугiльного палива на планетi, його видобуток стає все бiльш проблематичним. Сьогоднi в вугледобувнiй галузi доводиться вирiшувати непросте завдання розробки тонких та надтонких пластiв. В Українi розроблена iнновацiйна технологiя видобутку вугiлля з тонких та надтонких пластiв. Постiйно зростає потреба в удосконаленнi технологiї виробництва i створеннi сучасних спецiалiзованих пристроїв для ефективного освоєння вугiльних басейнiв. До їх числа вiдносяться прохiдницькi та очиснi комбайни нового типу, призначенi для високопродуктивної виїмки надтонких пластiв, якi виробляє емiтент. Також емiтент наладив випуск нових запасних частин та деталей для прохiдницьких i очисних комбайнiв.
Ринок гiрничошахтного обладнання характеризується гострою конкуренцiєю мiж виробниками продукцiї. Для ринку гiрничошахтного машинобудування характернi швидкi змiни в кiлькостi та рiвнi конкурентiв. Швидко зростає конкуренцiя продукцiї емiтента з боку українських пiдприємств, має мiсце конкуренцiя з боку пiдприємств зарубiжжя. Але емiтент володiє перевагами перед конкурентами:
- накопичив унiкальний досвiд в областi проектування продукцiї, розробки технологiї її виготовлення;
- володiє великою iнформацiєю щодо досвiду експлуатацiї шахтних скребкових конвеєрiв i перевантажувачiв рiзноманiтних типiв;
- виконанi значнi науковi дослiдження i iнженернi розробки, проведенi лабораторнi iспити конвеєрiв, їх складових частин, елементiв конструкцiї;
- завод володiє авторськими правами на велику кiлькiсть оригiнальних iнженерних рiшень.
В iснуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi перспективнi плани. Звiтний рiк був дуже важким, дивлячись на кризу в країнi, дуже складно забезпечити розвиток пiдприємства. Вiтчизняна машинобудiвна галузь останнi три роки переживає не кращий перiод в своєї iсторiї. Об'єктивнi причини спаду – зниження економiчної та iнвестицiйної активностi на внутрiшньому ринку.Емiтент очiкує зберегти досягнутий рiвень виробництва та реалiзацiї продукцiї. Стратегiя розвитку емiтента нацiлена на зрiст попиту на продукцiю, що буде виготовлена в наступному роцi за рахунок збiльшення портфелю контрактiв з метою зберiгання позицiй на ринку. Завдяки такiй стратегiї емiтент планує покращити фiнансовий стан, збiльшивши виручку вiд реалiзацiї продукцiї.Дiї, якi вчиняє емiтент: визначає можливостi на ринку регiонiв, прiоритетних при розширеннi ринку збуту, сильнi та слабкi сторони основних конкурентiв. Обрано напрямок роботи з споживачами з урахуванням iндивiдуальних вимог, що дозволяє гiрникам одержувати нову технiку згiдно з їх потребами та гiрничо-геологiчними умовами. Емiтент ставить акцент на впровадженнi нових технологiй, замiну та переоснащення виробництва новим обладнанням, впровадження нових засобiв контролю якостi продукцiї.
Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах.
 
З 2011 по 2015 роки було придбано основних засобiв на суму 109695 тис.грн. (2011 р. – 48108 тис. грн..; 2012 р. – 22815 тис. грн.; 2013 р. – 21903 тис. грн.; 2014 р. – 16869 тис. грн; 2015 р.-17431 тис.грн.).
Вiдчужено основних засобiв з 2011 по 2015 роки на суму 25094 тис. грн. (2011 р. – 14680 тис. грн.; 2012 р. – 3508 тис. грн.; 2013 р. – 629 тис. грн.; 2014 р. – 1330 тис. грн.; 2015 р.-4947 тис.грн.).
Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 
Протягом звiтного року було укладено правочини мiж емiтентом , з одного боку, i членом наглядової ради, з iншого боку:
дата правочину - 31.03.2015 р.;
сторони правочину- ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" i ТОВ "КОРУМ ГРУП";
змiст правочину-купiвля- продаж товарно-матерiальних цiнностей;
сума - 2374,7 тис.грн.;
пiдстава укладання - погодження правочинiв загальними зборами акцiонерiв;
методика цiноутворення - цiни договiрнi.
дата правочину - 31.03.2015 р.;
сторони правочину- ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" i ТОВ "КОРУМ ГРУП";
змiст правочину-купiвля- продаж готової продукцiї;
сума - 242053,1 тис.грн.;
пiдстава укладання - погодження правочинiв загальними зборами акцiонерiв;
методика цiноутворення - цiни договiрнi.
дата правочину - 22.12.2015 р.;
сторони правочину- ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" i ТОВ "КОРУМ ГРУП";
змiст правочину-фiнансова допомога;
сума - 9100,0 тис.грн.;
пiдстава укладання - погодження правочинiв загальними зборами акцiонерiв.
дата правочину - 27.11.2015 р.;
сторони правочину- ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" i ТОВ "КОРУМ ГРУП";
змiст правочину-купiвля- продаж готової продукцiї;
сума - 242053,1 тис.грн.;
пiдстава укладання - погодження правочинiв загальними зборами акцiонерiв;
методика цiноутворення - цiни договiрнi.
Дочiрнi/залежнi пiдприємства, вiдокремленi пiдроздiли емiтента вiдсутнi.
 
Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емiтента облiковуються основнi засоби та нематерiальнi активи. Згiдно договору № 06/10-15-1о вiд 05.10.2015р. з незалежним експертом ТОВ «Бейкер ТIЛЛI Україна» була проведена переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.12.2015 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення , оскiльки з точки зору керiвництва, змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Основнi засоби емiтента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались. Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовуеться у вiдповiдностi з МСБО №16 та податковим кодексом прямолiнiйним методом.
Основнi виробничi фонди функцiонують у сферi матерiального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесi, зношуються поступово, а їх вартiсть переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у мiру використання. Поповнюються вони за рахунок капiтальних вкладень.
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi емiтента складало 100%.
Основнi засоби емiтента пiдтримуються у робочому станi, за необхiднiстю проводяться поточнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання, технiчнi огляди транспортних засобiв. Значних правочинiв щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було.
Об'єкти оренди у емiтента вiдсутнi.
Основнi засоби розташованi за мiсцезнаходженням емiтента.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, пов’язанi з його дiяльнiстю, наступнi:
- питання у галузi охорони атмосферного повiтря;
- питання у галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;
- питання у галузi охорони земельних ресурсiв;
- питання у сферi поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами.
З метою рiшення даних питань емiтент виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього природного середовища. На пiдприємствi виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення.
У галузi охорони атмосферного повiтря, створення сприятливих умов для життєдiяльностi, забезпечення екологiчної безпеки та запобiгання шкiдливому впливу атмосферного повiтря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище емiтент здiйснює всi необхiднi екологiчнi вимоги:
- має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, та звiт з iнвентаризацiї джерел викидiв забруднюючих речовин, в наявностi документи у яких обґрунтовуються обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел;
- щорiчно проводить контроль за дотриманням нормативiв ГДВ;
- щорiчно проводить контроль та перевiрку вiдповiдностi фактичних параметрiв роботи установок очистки газу проектним, їх ефективностi;
- забезпечує безперебiйну ефективну роботу i пiдтримання у справжньому станi споруд, устаткування та апаратури для очищення викидiв i зменшення рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря;
- здiйснює iнструментально-лабораторний контроль параметрiв викидiв забруднюючих речовин пересувних джерел;
- складає та своєчасно здає державну статистичну звiтнiсть за встановленою формою 2ТП-повiтря;
- своєчасно сплачує платежi за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiдповiдно до законодавства.
У галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв, охорони прав емiтента на водокористування виконуються необхiднi екологiчнi вимоги:
- має дозвiл на спецiальне водокористування;
- користується водними об’єктами вiдповiдно до цiлей i умов їх надання;
- дотримується встановлених нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лiмiтiв забору води;
- утримує в належному станi зони санiтарної охорони джерел питного та господарсько – побутового водопостачання, береговi смуги водних шляхiв, очиснi та iншi водогосподарськi споруди та технiчнi пристрої;
- здiйснює облiк забору та використання вод, здiйснює контроль за якiстю i кiлькiстю скинутих у воднi об’єкти зворотних вод i забруднюючих речовин, а також подає вiдповiдним органам звiти в порядку з дiючими законодавчими актами;
- своєчасно сплачує платежi за спецiальне водокористування та iншi платежi вiдповiдно до законодавства.
У галузi охорони земельних ресурсiв емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, виконуючи необхiднi екологiчнi вимоги:
- має документи, що посвiдчують право власностi чи право користування на земельнi дiлянки;
- виконує заходи з охорони земель на дотримання екологiчних обмежень у використаннi земель, передбачених проектами землеустрою;
- виконує заходи щодо запобiгання забрудненню земель хiмiчними речовинами, вiдходами, стiчними водами.
У сферi поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами дiяльнiсть емiтента здiйснюється шляхом виконання правових, органiзацiйних та екологiчних заходiв:
- виконується план органiзацiї роботи у сферi поводження з вiдходами, спрямований на запобiгання або зменшення обсягiв утворення вiдходiв, їх збиранням, зберiганням, утилiзацiєю та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з вiдверненням негативного впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
- щорiчно складається та здається державна статистична звiтнiсть за встановленою формою 1- вiдходи;
- щорiчно коригуються реєстровi карти об’єктiв утворювання, оброблення та утилiзацiї вiдходiв;
- ведеться первинний облiк руху вiдходiв за встановленою формою № 1-ВТ, статистична звiтнiсть щодо поводження з вiдходами подається своєчасно.
Капiтальнi iнвестицiї емiтентом не плануються.
 
На дiяльнiсть емiтента впливають виробничо-технологiчнi проблеми, пов'язанi зi зносом технологiчного обладнання, що потребує значних додаткових коштiв на оновлення. Також мають вплив законодавчi та економiчнi обмеження:
- податкове навантаження – податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється. Вiдповiднi органи регiонального управлiння, а також державнi органи можуть не погодитись з тлумаченням законодавства керiвництвом емiтента i його застосуванням в ходi дiяльностi та операцiй емiтента. В результатi податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв, пенi. Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища;
- зниження темпiв економiчного розвитку держави, подiї, що вiдбуваються на сходi країни, може не дозволити виконати запланованi на наступний рiк обсяги виробництва емiтента через низьку платоспроможнiсть внутрiшнього ринку, зниження рiвня довiри споживачiв, зростаючу невпевненiсть серед пiдприємцiв або iнвесторiв, тому емiтент активно працює над розширенням ринкiв збуту продукцiї;
- зростання iнфляцiї в країнi спостерiгається постiйно, iнфляцiйнi процеси впливають на рiвень закупiвельних цiн на металопродукцiю, основнi комплектуючi, паливно-мастильнi матерiали, сировину, енергоносiї та призводять до збiльшення витрат.
 
До емiтента перiодично, в ходi поточної дiяльностi, надходять позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв понад сум резервiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
Протягом звiтного перiоду емiтентом були сплаченi штрафнi санкцiї у розмiрi 3371 тис. грн., у т.ч. до бюджету було оплачено:
- 1 158,5 тис. грн. - % за користування розстрочкою податку на прибуток,
- 283,6 тис. грн. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/1586/15 вiд 22.04.2015 р. за позовом 1С-РАРУС ХАРКIВ ТОВ;
- 58,6 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/3718/15 вiд 05.08.2015 р. за позовом ГIР-IНТЕРНЕШНЛ ТОВ;
- 191,7 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи №922/5415/15 вiд 27.10.2015 р. за позовом ДНЛ ГРУП ТД ТОВ;
- 212,6 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/5318/14 вiд 24.12.2014 р. за позовом ЕЛЕКТРОТЕХНIКА-Н ТОВ;
- 11,2 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/4833/15 вiд 29.09.2015 р. за позовом ЄВРОБУД ПФ;
- 18,6 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/2393/15 вiд 15.06.2015 р. за позовом СДМ-ГРУПП ТОВ;
- 11,5 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/760/15 вiд 24.03.2015 р. за позовом РЕМАВТО ТОВ;
- 68,4 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/5684/14 вiд 02.02.2015 р. за позовом ПРОМСЕРВIСГРУП ТОВ;
- 116,8 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/4171/15 вiд 17.08.2015 р. за позовом ПОЗIТРОН ПП;
- 9,5 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/757/15 вiд 23.03.2015 р. за позовом ПЕРСПЕКТИВА ТФ ПП;
- 26,8 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/4863/15 вiд 06.10.2015 р. за позовом ОЛЬГА ТОВ;
- 9,1 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/2466/15 выд 16.06.2015 р. за позовом НОК IНТЕРНЕШНЛ ТОВ;
- 24,0 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/2262/15 вiд 14.05.2015 р. за позовом МЕТАЛЕНЕРГОТРЕЙД ТОВ;
- 10,0 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/880/15 вiд 06.04.2015 р. за позовом МЕССЕР ЕУТЕКТIК КАСТОЛIН ТОВ;
- 98,5 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/5969/14 от 19.02.2015 р. за позовом ЗВАРКОНТАКТ ТОВ;
- 82,9 тис. грн.. штрафнi санкцiї згiдно рiшення суду справи № 922/5792/14 вiд 20.01.2015 р. за позовом МIТАЛТРЕЙД ТОВ;
- 842,6 тис. грн. – штрафнi санкцiї до бюджету;
- 108,3 тис. грн. – штрафнi санкцiї з порушень митного законодавства;
- 27,8 тис. грн. – iншi штрафнi санкцiї.

 
Прибуток (збиток) емiтента утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi, сплати передбачених законодавством України податкiв та iнших платежiв до бюджету. Емiтент самостiйно визнає структуру джерел фiнансових коштiв та вирiшує питання їх розподiлу та використання, керуючись Статутом Товариства та встановленими згiдно законiв ставками та нормативами податкiв, платежiв, вiдрахувань. Чистий прибуток (збиток) емiтента, утворений пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, передбачених чинним законодавством, залишається у розпорядженнi емiтента. Рiшення про затвердження рiчних результатiв дiяльностi емiтента, звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку (збитку), рiшення про виплату дивiдендiв приймається виключно загальними зборами акцiонерiв. Емiтент довгостроковими позиками для фiнансування господарської дiяльностi у звiтному перiодi не користувався.
 
Всi договори у звiтному роцi укладались вiдповiдно до плану випуску та реалiзацiї продукцiї, договiрнi умови виконувались, укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
 
Стратегiя розвитку емiтента нацiлена на зрiст попиту на продукцiю, що буде виготовлена в наступному роцi та рентабельностi бiзнесу за рахунок збiльшення портфелю контрактiв з метою зберiгання позицiй на ринку. Завдяки такiй стратегiї емiтент планує покращити фiнансовий стан, знаходити вiрнi та обґрунтованi рiшення, що стосуються фiнансової стабiльностi, збiльшивши виручку вiд продажу продукцiї. У 2016 роцi передбачається збереження досягнутого рiвня виробництва у цiлях забезпечення високоякiсним гiрничошахтним обладнанням вугiльних пiдприємств України, перед якими поставлена задача по збiльшенню видобутку вугiлля для потреб енергетичної та металургiйної промисловостi, згiдно з програмою по технiчному переозброєнню пiдприємства продовжити роботи по придбанню високоякiсного технологiчного обладнання та iнструменту, якщо буде достатньо фiнансування,впровадити новi бiльш прогресивнi технологiї по механiчнiй та термiчнiй обробцi деталей та вузлiв гiрничошахтного обладнання, пiдтримувати належнi соцiально-побутовi умови для працiвникiв пiдприємства.
 
В звiтному роцi емiтент не проводив дослiдження та розробки.
 
Дата вiдкриття провадження: 30.12.2014 р.
Сторони: Позивач - ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», Вiдповiдач - АТ «КОРУМ УКРАЇНИ».
Змiст та розмiр позовних вимог: Про стягнення заборгованостi за договором № 10-13П вiд 15.01.2013 р. на суму 359 306 777,84 грн.
Найменування суду: Господарський суд Запорiзької областi.
Поточний стан справи: Рiшенням вiд 10.03.2015 р. позовнi вимоги задоволенi в повному об’ємi.
 
Емiтент вважає, що наведено всю необхiдну iнформацiю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 190006 278153 0 0 190006 287153
будівлі та споруди 74175 123876 0 0 74175 124469
машини та обладнання 91546 120258 0 0 91546 120258
транспортні засоби 5086 16346 0 0 5086 16346
земельні ділянки 593 593 0 0 593 593
інші 18606 17080 0 0 18606 17080
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 190006 278153 0 0 190006 278153
Опис Основнi засоби емiтента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає – 283 956 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає – 185 096 тис. грн., знос основних засобiв складає – 98 860 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає – 295 243 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає – 274 610 тис. грн., знос основних засобiв складає – 20 633 тис. грн.
Будiвлi та споруди за первiсною вартiстю – 125 226 тис. грн.;
Машини та обладнання за первiсною вартiстю – 121 527 тис. грн.;
Транспортнi засоби за первiсною вартiстю – 16 569 тис. грн.;
Iншi за первiсною вартiстю – 31 921 тис. грн.
Накопичена амортизацiя :
- будiвлi та споруди – (757) тис. грн.;
- машини та обладнання – (1 269) тис. грн..;
- транспортнi засоби – (223) тис. грн.;
- iншi – (18 384) тис. грн.
Коефiцiєнт зносу характеризує частку вартостi основних засобiв, що її списано на витрати виробництва в попереднiх перiодах.
Ступiнь зносу основних засобiв:
- будiвлi та споруди –0,60 %.;
- машини та обладнання –1,04 %.;
- транспортнi засоби – 1,35 %;
- iншi -57,59 %
Коефiцiєнт придатностi показує яка частка основних засобiв придатна для експлуатацiї в процесi господарської дiяльностi. Коефiцiєнт придатностi розраховується за формулою: Кп = 100% - К зносу
Коефiцiєнт придатностi основних засобiв:
- будiвлi та споруди –99,4 %.;
- машини та обладнання –98,96 %.;
- транспортнi засоби – 98,65 %;
- iншi -42,41%
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались. Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовується у вiдповiдностi з МСБО №16 прямолiнiйним методом.
Основнi виробничi фонди функцiонують у сферi матерiального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесi, зношуються поступово, а їх вартiсть переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у мiру використання. Поповнюються вони за рахунок капiтальних вкладень.
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi емiтента складало 100 %. Капiтальнi iнвестицiї емiтента в необоротнi матерiальнi активи за звiтний перiод склали 17 431 тис. грн. Введено в експлуатацiю капiтальних iнвестицiй у звiтному перiодi 18 799 тис. грн.
Витрати на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за звiтний перiод склали 10 267 тис. грн. для порiвняння: за 2014 рiк – 13 140 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2015 основнi засоби, якi знаходяться у заставi, становлять за залишковою вартiстю 85 271 тис. грн.
Основнi засоби емiтента, що тимчасово не використовуються - вiдсутнi, вилученi з експлуатацiї для продажу станом на 31.12.2015 р.- 2 151 тис.грн.
Основнi засоби придбанi за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi.
Змiни розмiру додаткового капiталу вiдбулися в результатi переоцiнки основних засобiв.
Станом на 31.12.2015 р. на балансi емiтента облiковується придбане, але не введене в експлуатацiю обладнання на суму – 3 543 тис. грн., придбане за рахунок власних коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 838932 779506
Статутний капітал (тис. грн.) 3353 3353
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3353 3353
Опис розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.

Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за звiтний перiод становить – 835 579 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за звiтний перiод становить – 835 579 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за попереднiй перiод становить – 776 153 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за попереднiй перiод становить – 776 153 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2015 р. бiльша вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 41 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 41 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 15576 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 160356 X X
Інші зобов'язання X 390360 X X
Усього зобов'язань X 566333 X X
Опис: Iнформацiя про зобов’язання емiтента

До складу iнших зобов’язань входять:
- Пенсiйнi додатковi зобов’язання – 19 451 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 336 670 тис. грн.;
- Цiльове фiнансування – 433 тис. грн.;
- Розрахунки зi страхування – 3 087 тис. грн.;
- Розрахунки з оплати працi – 5 069 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 334 тис. грн.;
- Iншi поточнi зобов’язання – 18 129 тис. грн.;
- Поточнi забезпечення – 6 117 тис. грн.;
- Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами-1070 тис.грн.
Всього iнших зобов’язань на 390360 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
17.02.2015 18.02.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
25.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050,Україна, м.Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0718 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23413650
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04050,Україна, м.Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, буд.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0718 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
04050 м. КИЇВ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова,будинок 12, поточний рахунок N 26004054614904 в Полт. ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, МФО331401, код ЄДРПОУ 23413650 ,
електронна адреса: krat-audit@dc.ukrtel.net


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»»
станом на 31 грудня 2015 року

м. Київ
2016 рiк


1. Адресат

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. Вступний параграф:
2.1 Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi – Емiтент)
Код за ЕДРПОУ 00165712
Мiсцезнаходження: 61001 м. ХАРКIВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СВIТЛО ШАХТАРЯ, БУДИНОК 4/6
Дата державної реєстрацiї 25.07.1994, дата останньої реєстрацiї 19.05.2014 р.
2.2 Опис аудиторської перевiрки та описання важливих аспектiв облiкової полiтики
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р. (Форма №1),
- Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд) за 2015р. (Форма №2),
- Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2015р. (Форма №3),
- Звiт про власний капiтал за 2015р. (Форма №4),
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015р., стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток i iншої пояснювальної iнформацiї.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку (звiту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв , затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20 сiчня 2015р. №31.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом звiтного перiоду.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
5.1. Пiдстави для висловлення модифiкованої думки
Емiтент прийняв МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi i пiдготував повну рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ.
Аудитор не приймав участi у спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
Емiтент не провiв тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» при появленнi ознак, що свiдчать про зменшення корисностi активу, необхiдно оцiнити негативний вплив змiн у економiчному i правовому середовищi та визначити суму втрат вiд зменшення корисностi щодо зазначених об’єктiв.
Емiтент не провiв актуалiзацiю розрахунку пенсiйних зобов’язань персоналу, не вiдобразив актуарнi прибутки та збитки звiтного перiоду згiдно положень МСБО 19 «Виплати працiвникам», що може змiнити нерозподiлений прибуток.
Облiковi записи Емiтента свiдчать про те, що якби управлiнський персонал не визнавав би у розрахунку вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань амортизацiю дисконту довгострокових дебiторських та кредиторських заборгованостей, резерв сумнiвних боргiв, та резерв невикористаних вiдпусток, якi з початку 2015 року не визнаються тимчасовими рiзницями, витрати з податку на прибуток збiльшилися б на 6870 тис.грн., що не перевищує встановлений рiвень суттєвостi.
5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення модифiкованої думки» фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан станом на 31.12.2015р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.
6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Номер та дата видачi Свiдоцтва про реєстрацiю та про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано виконавчим комiтетом Донецької мiської Ради, свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дiйсне до 24.09.2020р.
Мiсцезнаходження: 04050,м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, будинок 12
Телефон (факс): 050-368-16-79
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 89 вiд 10.02. 2016 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки: 10.02.2016 р., дата закiнчення перевiрки 11.04.2016 р.
Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року
Продовження строку дiї до 02.03.2019р. — рiшення Аудиторської палати України № 2832 вiд 30.12.2014 р. ______________ Кратт О.М.
11.04.2016 р.

-
-
-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 0 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Нi. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Нi. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Нi. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нi.

Нi.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради емiтента iнших комiтетiв не створено
Інші (запишіть) Нi.

Нi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Винагорода встановлена члену наглядової ради-фiзичнiй особi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв емiтента в розмiрi 10 офiцiйно встановлених мiнiмальних заробiтних плат на мiсяць. Члени наглядової ради-юридичнi особи не отримують винагороду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв наглядової ради-дiяти в iнтересах Товариства вiдповiдно до Статуту, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, обережнiсть. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.12.2011 р. було скасовано всi внутрiшнi положення Товариства, як такi, що не вiдповiдають вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства», новi положення не приймались, прийнято Статут Товариства в новiй редакцiї

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Нi.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Емiтент не змiнював зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Нi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Нi.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Емiтент не планує залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У акцiонерного товариства кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено в зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння в Товариствi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Данi вiдсутнi в зв'язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння в Товариствi.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
Територія за КОАТУУ 6310137900
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.92
Середня кількість працівників 1613
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 61001, Харкiвська обл. м.Харкiв,вул.Свiтло шахтаря, буд.4/6
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 507 119 414
первісна вартість 1001 2996 2909 2047
накопичена амортизація 1002 2489 2790 1633
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4910 3543 9982
Основні засоби: 1010 185096 274610 224510
первісна вартість 1011 283956 295243 236660
знос 1012 98860 20633 12150
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

96

96

96
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 13306 7285 13975
Відстрочені податкові активи 1045 5490 0 4271
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 11141 0 0
Усього за розділом I 1095 220546 285653 253248
II. Оборотні активи
Запаси 1100 125188 185828 147070
Виробничі запаси 1101 62820 61939 81377
Незавершене виробництво 1102 40132 78434 60704
Готова продукція 1103 22236 45455 4989
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 494
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 512319 759840 104137
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

128373

59667

79260
з бюджетом 1135 12113 3670 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 12113 3670 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 79931 104298 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7023 494 64939
Готівка 1166 0 1 6
Рахунки в банках 1167 7023 493 64933
Витрати майбутніх періодів 1170 0 6 85
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1330 3658 13681
Усього за розділом II 1195 866277 1117461 338332
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 1908 2151 216
Баланс 1300 1088731 1405265 591796

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3353 3353 3353
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 102682 200055 116736
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 17425 17425 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 656046 618099 372104
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 779506 838932 492193
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 13085 0
Пенсійні зобов’язання 1505 18632 19451 18376
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 684 41 24
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 10 433 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 19326 33010 18400
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 61176 160356 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 193449 336670 56441
за розрахунками з бюджетом 1620 6389 2491 7910
за у тому числі з податку на прибуток 1621 2210 0 5137
за розрахунками зі страхування 1625 2122 3087 4443
за розрахунками з оплати праці 1630 3917 5069 9454
за одержаними авансами 1635 129 334 76
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 7588 6117 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 11328 18129 0
Усього за розділом IІІ 1695 286098 532253 78324
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 3801 1070 2879
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1088731 1405265 591796

Примітки Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Звiт про фiнансовий стан пiдприємства за 2015 р., сформовано згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73 Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 28.02.2013 р. за № 336/22868.
Баланс – це звiт про фiнансовий стан пiдприємства, в якому вiдображаються активи, зобов’язання та власний капiтал пiдприємства на звiтну дату.
До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 31.12.2015 р. складає 2 909 тис.грн., накопичена амортизацiя складає 2 790 тис.грн., залишкова вартiсть – 119 тис. грн.. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод.
Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на 31.12.2015 р. основнi засоби за первiсною вартiстю складають 295243 тис. грн., знос 20 633 тис. грн., залишкова вартiсть – 274 610 тис.грн.
Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2015 р. складає 3 543 тис. грн. До складу незавершених капiтальних iнвестицiй вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше.
Фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2015 р.- 96 тис. грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 7285 тис. грн.
Усього за першим роздiлом балансу необоротних активiв – 285 653 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 185 828 тис. грн., у тому числi вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 78 434 тис. грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва; виробничi запаси – 61 939 тис. грн.; готова продукцiя – 45 455 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. складає 927 475 тис. грн., в тому числi:
- за товари, роботи послуги – 759 840 тис. грн. ;
- за виданими авансами – 59 667 тис. грн. ;
- з бюджетом – 3 670 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 104 298 тис. грн.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2015р. становлять 3 658 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв становлять 6 тис. грн. На кiнець перiоду пiдприємство має грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму 494 тис. грн.
Усього за другим роздiлом оборотних активiв станом на 31.12.2015р. – 1117461 тис. грн..
Необоротнi активи та групи вибуття на кiнець року становлять 2 151 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду розмiр власного капiталу збiльшився на 59 425 тис. грн. та складає 838 932 тис. грн.
До складу довгострокових зобов’язань та забезпечень входять:
- пенсiйнi зобов’язання -19 451 тис. грн..;
- iншi довгостроковi зобов’язання -41 тис. грн.;
- цiльове фiнансування – 433 тис. грн.;
- вiдстроченi податковi зобов’язання – 13 085 тис. грн.
Усього довгострокових зобов’язань i забезпечень на суму 33 010 тис. грн.
До складу поточних зобов’язань та забезпечень входять:
- короткострокова фiнансова допомога – 160 356 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 336 670 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом – 2 491 тис. грн.;
- розрахунки зi страхування – 3 087 тис. грн..;
- розрахунки з оплати працi – 5 069 тис. грн..;
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 334 тис. грн.;
- поточнi забезпечення – 6 117 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання -18 129 тис. грн..
Усього поточних зобов’язань та забезпечень на суму 532 253 тис. грн.
Зобов’язань , пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття – 1 070 тис. грн.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 400215 503897
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 289922 ) ( 379576 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

110260

124321
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 248681 61948
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 59216 ) ( 32912 )
Витрати на збут 2150 ( 9860 ) ( 6008 )
Інші операційні витрати 2180 ( 307652 ) ( 68677 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

78672
 збиток 2195 ( 17787 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 148 30783
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 22873 ) ( 31585 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

77870
 збиток 2295 ( 40512 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2564 3477
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

81347
 збиток 2355 ( 37948 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -37948 81347

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 248146 225112
Витрати на оплату праці 2505 90566 71039
Відрахування на соціальні заходи 2510 28597 26454
Амортизація 2515 40420 30359
Інші операційні витрати 2520 61858 65532
Разом 2550 469587 418496

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 335332950 335332950
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 335332950 335332950
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.11317 0.24259
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.11317 0.24259
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 400 215 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 289 955 тис. грн.
Валовий прибуток за звiтний перiод становить 110 260 тис. грн.
До складу iнших операцiйних доходiв входять:
- Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї запасiв – 111 358 тис. грн.;
- Дохiд вiд оренди – 3 323 тис. грн.;
- Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї валюти – 317 тис. грн.;
- Дохiд вiд реалiзацiї послуг – не основна дiяльнiсть – 20 411 тис. грн.;
- Отриманi штрафи , пенi, неустойки – 627 тис. грн.;
- Дохiд вiд реалiзацiї товарiв – 102 531 тис. грн.;
- Iншi доходи – 10 114 тис. грн.;
Усього iнших доходiв – 248 681 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати становлять 59 216 тис. грн.
Витрати на збут становлять 9 860 тис. грн.
До складу iнших операцiйних витрат входять:
- Собiвартiсть реалiзованих запасiв, послуг – 99 046 тис. грн.;
- Знецiнення запасiв – 16 670 тис. грн.;
- Витрати на придбання iноземної валюти – 963 тис. грн.;
- Визнанi штрафи, пенi, неустойки – 3 371 тис. грн.;
- Недостачi та збитки вiд порчi цiнностей – 139 тис. грн.;
- Собiвартiсть списаних активiв – 2 436 тис. грн.;
- Iншi операцiйнi витрати – 66 320тис. грн.;
- Витрати за курсовими рiзницями – 14 265 тис. грн.;
- Нараховано (сторно) резерву знецiнення (15 588) тис. грн.;
- Собiвартiсть реалiзованих товарiв – 98 050 тис. грн..;
- Собiвартiсть реалiзованих послуг – не основна дiяльнiсть – 17 212 тис. грн.;
- Уцiнка в результатi переоцiнки – 4 768 тис. грн.
Усього iнших операцiйних витрат – 307 652 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи становлять 148 тис. грн.
Фiнансовi витрати становлять 22 873 тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування – збиток 40 512 тис. грн. Витрати з податку на прибуток становлять 2 564 тис. грн. з урахуванням вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. Чистий фiнансовий результат за звiтний перiод – збиток на суму 37 948 тис. грн. Сукупний дохiд роздiлу II спiвпадає з чистим фiнансовим результатом роздiлу I i становить 37 948 тис. грн.
В роздiлi III "Звiту про фiнансовi результати" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному перiодi за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 469 587 тис. грн.
У роздiлi IV "Звiту про фiнансовi результати " приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий збиток, що припадає на одну акцiю становить – 0,11317 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошнтченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

397570

363323
Повернення податків і зборів 3005 7887 2
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13563 4025
Надходження від повернення авансів 3020 1232 1954
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 67 37
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 627 2
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 54110 33749
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 203208 )

( 248953 )
Праці 3105 ( 69371 ) ( 75332 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 35887 ) ( 40177 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38854 ) ( 62775 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 9960 ) ( 22974 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1851 ) ( 18851 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 27043 ) ( 20950 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 98913 ) ( 61335 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 5157 ) ( 188 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 4 ) ( 1052 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 110171 ) ( 33662 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -86509 -120382
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 18339 1490
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 1798 226620
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 8881 ) ( 3464 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 9693 ) ( 180888 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1563 43758
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 127610 100656
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 48457 18353
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 79153 82303
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5793 5679
Залишок коштів на початок року 3405 7023 1298
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -736 46
Залишок коштів на кінець року 3415 494 7023

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно вимог, встановлених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73, зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 28.02.2013 р. за № 336/22868.
Метою складання звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства та їх еквiвалентах за звiтний перiод.
У звiтi про рух грошових коштiв наводяться данi про рух грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
У 1 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок операцiйної дiяльностi зокрема надходження вiд реалiзацiї продукцiї, погашення векселiв одержаних, покупцiв i замовникiв, повернення авансiв, установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками, повернення iнших податкiв i зборiв, а також витрачання на оплату товарiв, авансiв, працiвникам, зобов’язання з податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи, iншi витрачання.
У 2 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок iнвестицiйної дiяльностi зокрема реалiзацiя необоротних активiв, придбання фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв.
У 3 роздiлi вiдображається рух коштiв в наслiдок фiнансової дiяльностi.
До складу iнших надходжень на суму 54 110 тис. грн. входять:
- Розрахунки з пiдзвiтними особами – 160 тис. грн..;
- Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами – 46 301 тис. грн..;
- Розрахунки по продажу валюти – 317 тис. грн..;
- Розрахунки за соцiальним страхуванням – 2 197 тис. грн..;
- Розрахунки по заробiтнiй платi – 309 тис. грн.;
- Розрахунки по орендi – 3 817 тис. грн.;
- Доход СКБН – 1 009 тис. грн..
До складу iнших витрачань на суму 110 171 тис. грн. входять:
- Розрахунки з пiдзвiтними особами – 792 тис. грн..;
- Розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами – 52 677 тис. грн..;
- Розрахунки з iншими кредиторами – 55 400 тис. грн.;
- Витрати по СКБН – 168 тис. грн.;
- Витрати майбутнiх перiодiв – 6 тис. грн..;
- Адмiнiстративнi витрати – 165 тис. грн..;
- Собiвартiсть реалiзованої валюти – 963 тис. грн..
У статтi "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" показується рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях: "Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi", "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" та "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi". Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає вибуття у сумi – 5 793 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на початок року" показується залишок грошових коштiв на початок року, наведений у балансi.
У статтi "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв" вiдображається сума збiльшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштiв у результатi перерахунку iноземної валюти при змiнi валютних курсiв протягом звiтного перiоду складає вибуття 736 тис.грн.
У статтi "Залишок коштiв на кiнець року" наводиться рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях "Залишок коштiв на початок року", "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" та "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв". Розрахований таким чином показник дорiвнює наведеному в балансi залишку грошових коштiв та грошових еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду i становить 494 тис.грн..Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) емiтент не складає.
Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ" за ЄДРПОУ 00165712
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3353 102682 0 17425 656046 0 0 779506
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3353 102682 0 17425 656046 0 0 779506
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -37948 0 0 -37948
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 97373 0 0 0 0 0 97373
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -37948 0 0 -37948
Залишок на кінець року 4300 3353 200055 0 17425 618099 0 0 838932

Примітки Звiт про власний капiтал складено згiдно вимог, встановлених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73, зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 28.02.2013 р. за № 336/22868. У звiтi про власний капiтал розкривається iнформацiя про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду. У графах звiту про власний капiтал, призначених для наведення складових власного капiталу, зазначаються показники, наведенi у роздiлi I «Власний капiтал балансу».
Розмiр статутного капiталу з початку звiтного перiоду i станом на 31.12.2015 р. не змiнився i становить - 3353 тис. грн.. На початок звiтного перiоду сума капiталу у дооцiнках становила 102 682 тис. грн. В результатi переоцiнки необоротних активiв на кiнець звiтного перiоду сума капiталу у дооцiнках становить 200 055 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду сума резервного капiталу не змiнилась i становить 17 425 тис. грн.
Зростання власного капiталу вiдбулося за рахунок переоцiнки необоротних активiв у звiтному перiодi на суму – 97 373 тис. грн. Зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок збитку звiтного перiоду на суму – 37 948 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. власний капiтал становить 838 932 тис.грн., що вiдображено в роздiлi I пасиву балансу.

Керівник Ковальчук О.М.
Головний бухгалтер Мiрошниченко В.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi
Фiнансова звiтнiсть
31 грудня 2015р.


ЗМIСТ
Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва 3
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р., на 31.12.2014р. та на 01.01.2014р 4
Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд) за роки, що закiнчились 31 грудня 2015р., 31 грудня 2014р5
Звiти про власний капiтал за роки, що закiнчились 31 грудня 2015р., 31 грудня 2014р 6
Звiти про рух грошових коштiв (за прямим методом) за роки, що закiнчились 31 грудня 2015р., 31 грудня 2014р.7
Висновок незалежних аудиторiв 8
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Органiзацiйна структура 12
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 12
3. Основнi положення облiкової полiтики 12
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 17
5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй 18
6. Новi положення бухгалтерського облiку 19
7 Операцiї iз зв’язаними сторонами 21
8 Основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї 22
9 Нематерiальнi активи 23
10 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова заборгованiсть за векселями 23
11 Iншi довгостроковi активи, iншi необоротнi активи 24
12 Запаси 24
13 Аванси виданi 25
14 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 25
15 Грошовi кошти та їх еквiваленти 27
16 Необоротнi активи та групи вибуття 27
17 Власний капiтал 27
18 Кредити та позики 28
19. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 28
20 Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання 28
21 Аванси отриманi 29
22 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 30
23 Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу 30
24 Податки до сплати, крiм податку на прибуток 30
25 Доходи вiд основної дiяльностi 31
26 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 32
27 Витрати на реалiзацiю i доставку 32
28 Адмiнiстративнi витрати 33
29 Iншi доходи та витрати 33
30 Фiнансовi доходи та витрати 34
31 Податок на прибуток 34
32 Умовнi i договiрнi зобов’язання, операцiйний ризик 36
33 Управлiння фiнансовими ризиками 38
35 Управлiння капiталом 39
36 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 40
37 Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки 40
38 Подiї пiсля звiтної дати 41ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА
Акцiонерам ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2015г., яка достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» на кiнець звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне застосування;
прийняття суджень та оцiнок, якi є обґрунтованими та зваженими;
iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь-яких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi;
розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»;
ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з обґрунтованою точнiстю у будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» i забезпечила б вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України;
застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi, наведеної на 41 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Голова правлiння
ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М._____________________
Дата 11.04.2016


у тисячах гривень Примiтка 31 грудня 2015р. 31 грудня 2014р. 31 грудня
2013р.

АКТИВИ

Довгостроковi активи
Основнi засоби 8 274 610 185 096 206 031
Нематерiальнi активи 9 119 507 928
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 8 3 543 4 910 7 304
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 10 96 96 96
Вiдстроченi податковi активи 32 - 5 490 -
Iншi довгостроковi активи 11 7 285 13 306 13 674
Довгострокова заборгованiсть за векселями
Iншi необоротнi активи 11 -

- -
11 141 -
-
Разом необоротнi активи 285 653 220 546 228 033

Оборотнi активи
Запаси 12 61 939 62 820 39 611
Незавершене виробництво 12 78 434 40 132 58 320
Готова продукцiя 12 45 455 22 236 106
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 14
867 802
593 580
389 139
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податку на прибуток 10 3 670 12 113 -
Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими 13
59 667
128 373
142 968
Грошовi кошти та їх еквiваленти 15 494 7 023 1 298
Разом оборотнi активи 1 117 461 866 277 631 442
Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи
Групи вибуття) 16 2 151 1 908 3 177
УСЬОГО АКТИВIВ 1 405 265 1 088 731 862 652

КАПIТАЛ

Акцiонерний капiтал 17 3 353 3 353 3 353
Iншi резерви (дооцiнка активiв) 35 200 055 102 682 102 682
Резервний капiтал 35 17 425 17 425 16 427
Нерозподiлений прибуток 35 618 099 656 046 566 915
РАЗОМ КАПIТАЛ 838 932 779 506 689 377

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгостроковi зобов’язання
Кредити та позики - - -
Вiдстроченi податковi зобов’язання 32 13 085 - 8 693
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 19
41
684
31
Пенсiйнi зобов'язання
20 19 451 18 632 18912
Цiльове фiнансування 433 10
10
Усього довгострокових зобов’язань 33 010 19 326 27 636

Поточнi зобов’язання
Короткостроковi кредити отриманi фiн 18 160 356 61 176 -
Iншi поточнi фiнансовi зобов’язання 21 - -
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi 23
336 670
193 449
112 908
Поточнi зобов’язання за авансами одержаними 22
334
129
79
Поточнi зобов’язання 23 6 117 7 588 5 138
Заборгованiсть з податку на прибуток 32 - 2 210 13 373
Заборгованiсть по iншим податкам 25 2 491 4 179 3 841
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 23
3 087
2 122
2 056
Поточнi зобов’язання за розрахунками по з/платi

5 069
3 917
4 431
Iншi поточнi зобов’язання 23 18 129 11 328 -
Усього поточних зобов’язань 532 253 286 098 141 826
Зобовязання, пов’язанi з необоротними активами,
Утримуванi для продажу (чи групи вибуття) 24
1 070
3 801
3 813
УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 533 323 309 225 173 275
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
1 405 265
1 088 731 862 652
Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»

у тисячах гривень
Примiтка
2015
2014
Доходи вiд основної дiяльностi 26 400 215 503 897
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 27 (289 955) (379 576)
Валовий прибуток 110 260 124 321

Iншi операцiйнi доходи i витрати 30 (44 706) (4 137)
Витрати з продажу продукцiї 28 (9 860) (6 008)
Загальнi та адмiнiстративнi витрати 29 (59 216) (32 912)
Доходи/(витрати) з курсових рiзниць 30 (14 265) (2 592)
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (17 787)

Фiнансовi доходи 31 148 30 783
Фiнансовi витрати 31 (22 873) (31 585)
Прибуток до оподаткування (40 512) 77 870
Витрати з податку на прибуток 32 2 564 3 477
Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку
(37 948)
81 347

Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»Чистi активи, що вiдносяться до власникiв капiталу
у тисячах гривень Статутний капiтал (Примiтка 17) Капiтал у дооцiнках Резервний
капiтал Нерозподiлений прибуток Усього

Сальдо на 31 грудня 2014р. 3 353 102 682 17 425 656 046 779 506

Коригування:
Змiна облiкової полiтики - - - - -
Виправлення помилок - - - - -
Iншi змiни - - - - -
Скоригований залишок на початок року 3 353 102 682 17 425 656 046 779 506

Усього сукупного прибутку
за звiтний перiод - - - (37 948) (37 948)


Розподiл прибутку:
Вiдрахування до резервного капiталу - - - - -
Вилучення капiталу:
Iншi змiни в капiталi - 97 373 - - 97 373

Разом змiн у капiталi - 97 373 - (37 948) 59 425
Сальдо на 31 грудня 2013р. 3 353 200 055 17 425 618 098 838 932

Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»

у тисячах гривень
примiтки

2015
2014

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 397 570 363 323
Покупцiв i замовникiв авансiв 13 563 4 025
Повернення авансiв 1 232 1 954
Установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками 67 37
Повернення податкiв i зборiв 7 887 2
Боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 627 2
Iншi надходження 54 110 33 749
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) (203 208) (248 953)
Авансiв (98 913) (61 335)
Повернення авансiв (5 157) (188)
Працiвникам (69 371) (75 332)
Витрати на вiдрядження (792) (541)
Зобов’язання з податку на додану вартiсть (1 851) (18 851)
Зобов’язання з податку на прибуток (9 960) (22 974)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (35 887) (40 177)
Зобовязання з iнших податкiв i зборiв (27 043) (20 950)
Цiльових внескiв (4) (1 052)
Iншi витрачання (109 379) (33 121)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (86 509) (120 382)

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiї:
Необоротних активiв 18 339 1 490
Надходження вiд погашення позик 1 798 226 620
Витрачання на придбання:
Необоротних активiв (8 881) (3 464)
Витрачання на надання позик (9 693) (180 888)
Iншi платежi

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 1 563 43 758


Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi

Надходження вiд:
Отримання позик 127 610 100 656
Витрачання на:
Погашення позик (48 457) (18 353)
Iншi платежi

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 79 153 82 303

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (5 793) 5 679
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 1 сiчня 7 023 1 298
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв (736) 46
Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня
494
7 023

Затверджено вiд iменi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________ Ковальчук О.М.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
______________________________Мiрошниченко В.В.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
1. Адресат

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. Вступний параграф:
2.1 Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (далi – Емiтент)
Код за ЕДРПОУ 00165712
Мiсцезнаходження: 61001 м. ХАРКIВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ СВIТЛО ШАХТАРЯ, БУДИНОК 4/6
Дата державної реєстрацiї 25.07.1994, дата останньої реєстрацiї 19.05.2014 р.
2.2 Опис аудиторської перевiрки та описання важливих аспектiв облiкової полiтики
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2015р. (Форма №1),
- Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд) за 2015р. (Форма №2),
- Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2015р. (Форма №3),
- Звiт про власний капiтал за 2015р. (Форма №4),
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015р., стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток i iншої пояснювальної iнформацiї.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку (звiту) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв , затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20 сiчня 2015р. №31.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом звiтного перiоду.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
5.1. Пiдстави для висловлення модифiкованої думки
Емiтент прийняв МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi i пiдготував повну рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФЗ. Аудитор не приймав участi у спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
Емiтент не провiв тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» при появленнi ознак, що свiдчать про зменшення корисностi активу, необхiдно оцiнити негативний вплив змiн у економiчному i правовому середовищi та визначити суму втрат вiд зменшення корисностi щодо зазначених об’єктiв.
Емiтент не провiв актуалiзацiю розрахунку пенсiйних зобов’язань персоналу, не вiдобразив актуарнi прибутки та збитки звiтного перiоду згiдно положень МСБО 19 «Виплати працiвникам», що може змiнити нерозподiлений прибуток.
Облiковi записи Емiтента свiдчать про те, що якби управлiнський персонал не визнавав би у розрахунку вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань амортизацiю дисконту довгострокових дебiторських та кредиторських заборгованостей, резерв сумнiвних боргiв, та резерв невикористаних вiдпусток, якi з початку 2015 року не визнаються тимчасовими рiзницями, витрати з податку на прибуток збiльшилися б на 6870 тис.грн., що не перевищує встановлений рiвень суттєвостi.
5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення модифiкованої думки» фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан станом на 31.12.2015р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.
6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Номер та дата видачi Свiдоцтва про реєстрацiю та про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi: А00 №304412 вiд 25.04.1995р. видано виконавчим комiтетом Донецької мiської Ради, свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дiйсне до 24.09.2020р.
Мiсцезнаходження: 04050,м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Мельникова, будинок 12
Телефон (факс): 050-368-16-79
Дата i номер договору на проведення аудиту: № 89 вiд 10.02. 2016 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки: 10.02.2016 р., дата закiнчення перевiрки 11.04.2016 р.
Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А № 002017 рiшення Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року
Продовження строку дiї до 02.03.2019р. — рiшення Аудиторської палати України № 2832 вiд 30.12.2014 р. ______________ Кратт О.М.
11.04.2016 р.


1.Органiзацiйна структура
Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України.
Повна назва – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» (надалi – ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», Товариство, Компанiя). Код за ЄДРПОУ – 00165712.
Безпосередньою материнською компанiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» є UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited. Безпосередня материнська компанiя не випускає фiнансову звiтнiсть для публiчного використання. На 31 грудня 2015р. володiє 60,0% акцiй Компанiї (на 1 сiчня 2015р.: 60 %).
Основними видами дiяльностi Компанiї є :
- виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва;
- ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення;
- установлення та монтаж машин i устаткування;
- неспецiалiзована оптова торгiвля;
- вантажний автомобiльний транспорт;
- дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук.
Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Харкiв .

Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» : 61001, м.Харкiв, вул. Свiтло шахтаря 4/6.
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Електронна адреса: svet@shaht.kharkov.ua
Сайт: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi
В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра полiтична криза напротязi 2014р.-2015р. призвела до змiни полiтичної влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася пiдприємницької дiяльностi. Україна протягом декiлькох рокiв охвачена проведенням антитерористичної операцiї. Нова влада України веде переговори з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, ЄС, США про надання фiнансової допомоги Українi. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн Схiдної Європи. Вартiсть iмпортованих енергоносiїв для України збiльшується, цiни на промислову продукцiю знижуються, вiдсотковi надбавки за ризики за зовнiшнiми запозиченнями для українських пiдприємств та фiнансових установ пiдвищились. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов’язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку Пiдприємства.
Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим.
3. Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Пiдприємство почало готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р. До 1 сiчня 2012р. основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку П(С)БО України.
Пiдприємство прийняло рiшення щодо застосування вищевказаних вимог та пiдготувало фiнансову звiтнiсть згiдно з
МСФЗ, починаючи з 1 сiчня 2012р.

Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно вживає, та, за необхiдностi, фiнансова пiдтримка з боку фактичної контролюючої сторони дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому майбутньому. У зв’язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми, визнанi у звiтностi за МСФЗ, представлена у примiтцi (4).
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях, була округлена до тисяч. Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на цю дату. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату операцiї.
Основнi засоби. Основнi засоби є матерiальними активами, якi використовуються компанiєю для виробництва i постачання товарiв i послуг, для здачi в оренду iншим пiдприємствам, i також для адмiнiстративних цiлей, i передбачається використовувати впродовж бiльш нiж одного року.
Основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання iнших основних засобiв включає витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення земель, на яких цi активи були розмiщенi, капiталiзованi витрати на позики стосовно активiв, що вiдповiдають певним критерiям. Придбане програмне забезпечення, яке є невiд’ємною частиною функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. Якщо компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi.

Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос землi не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та порiвняльному перiодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Машини та обладнання вiд 5 до 25
Транспортнi засоби вiд 5 до 10
Приладдя та iнвентар вiд 1 до 15

Методи нарахування зносу, строки корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i коригуються вiдповiдним чином.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного використання нематерiальних активiв, строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках

Програмне забезпечення вiд 2 до 4
У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом "перше надходження – перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей), i не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовi активи з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо вiдносяться на здiйснення операцiй. Пiсля початкового визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей, товарiв чи послуг безпосередньо боржниковi, крiм тiєї дебiторської заборгованостi, яка створена з намiром продажу вiдразу або протягом короткого термiну або, яка котирується на вiдкритому ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi i векселiв. Вони включаються до складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Всi iншi фiнансовi активи класифiкуються як доступнi для продажу.
Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають iнвестицiї наявнi для продажу, векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають безпосередньо у своїй дiяльностi.
Фiнансовi активи та зобов’язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку, коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Якщо iнвестицiї наявнi для продажу були придбанi у сторiн пiд спiльним контролем кiнцевих акцiонерiв, та рiзниця мiж сумою сплаченою за iнструментом i його справедливою вартiстю по сутi являє собою внесок або розподiл капiталу, така рiзниця вiдображається як дебет або кредит в iнших резервах в капiталi.
Всi придбання i продажi фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання в термiни, встановленi законодавством або ринковими умовами («на загальних умовах» придбання i продажу) вiдображаються на дату здiйснення угоди, яка є датою, коли Компанiя зобов’язується надати фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї купiвлi-продажу визнаються на дату розрахункiв зi змiнами у вартостi мiж датою прийняття зобов’язання та датою постачання, що не визнається щодо активiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою вартiстю, а вiдображаються у складi капiталу для активiв, класифiкованих як наявнi для продажу.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Прибутки та збитки, якi виникають вiд змiни справедливої вартостi наявних для продажу активiв, визнаються безпосередньо в капiталi. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує рiзнi методи та робить припущення, якi заснованi на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату.
Коли наявнi для продажу активи продаються чи iншим чином вибувають, сукупний прибуток або збиток визнаний в капiталi включається до розрахунку чистого прибутку. Коли зниження справедливої вартостi наявних для продажу активiв була визнана в капiталi та iснують об’єктивнi свiдчення того, що активи знецiнилися, збиток визнаний у складi капiталу переноситься i включається до розрахунку чистого прибутку, навiть якщо активи не вибували.
Процентний дохiд за наявними для продажу борговими цiнними паперами розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки i вiдображається у звiтi про сукупний прибуток. Дивiденди за наявними для продажу пайовими iнструментами вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток, коли визначено право Компанiї на отримання виплати та отримання економiчних вигод є ймовiрним.
Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про сукупний прибуток в мiру їх виникнення в результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання наявних для продажу iнвестицiй. Значне або тривале зниження справедливої вартостi iнструменту нижче його первiсної вартостi є iндикатором того, що вона знецiнюється. Сукупний збиток вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення цього активу, визнаного ранiше в звiтi про сукупний прибуток. Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу не вiдновлюються через звiт про сукупний прибуток. Якщо, у наступному перiодi, справедлива вартiсть наявних для продажу боргових цiнних паперiв збiльшується та збiльшення може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, яка виникла пiсля визнання збитку вiд знецiнення у звiтi про сукупний прибуток, збиток вiд знецiнення вiдновлюється у звiтi по сукупний прибуток поточного перiоду.
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi створюється при наявностi об’єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми у попередньо зазначенi строки. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх грошових потокiв. Сума резерву вiдображається в звiтi про сукупний прибуток.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули, або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або (в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов’язанiй третiй сторонi без додаткових обмежень на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у касi та на розрахункових рахунках. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.
Податок на додану вартiсть («ПДВ»). В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% вiд продажiв та iмпорту товарiв в межах країни, робiт та послуг i 0% вiд експорту товарiв i надання робiт або послуг, якi будуть використовуватися за межами України. Податковi зобов’язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату – дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника. Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх податкових зобов’язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату – дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та розкриваються окремо в якостi активiв та зобов’язань. При створенi резерву пiд зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Iншi фiнансовi зобов’язання. Iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Векселi. Компанiя випускає довгостроковi векселi як платiжнi iнструменти, якi мають встановлену дату погашення i якi постачальник може продати на позабiржовому вторинному ринку. Векселi, якi були випущенi Компанiєю, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Також Компанiя приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Векселi, якi були випущенi клiєнтом або третiми особами, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв по знецiненню векселiв створюється при наявностi об'єктивних свiдчень того, що Компанiя не зможе зiбрати всi належнi суми вiдповiдно до початкових умов. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку, визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення зобов’язання з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi даним зобов’язанням. Збiльшення резерву у зв’язку з часом визнається як процентнi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов’язання та сума зобов’язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов’язання розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно за винятком, iснуючим для первiсного визнання, вiдстроченi податки не визнаються стосовно тимчасових рiзниць, що виникають при первiсному визнаннi активу або зобов'язання за операцiями, не пов'язаним з об'єднаннями бiзнесу, якщо такi не роблять впливу нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток. Балансова величина вiдстроченого податку розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Виплати працiвникам: Програма пенсiйного забезпечення. Компанiя бере участь в загальнообов’язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення для спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях з небезпечними та тяжкими умовами працi. Зобов’язання визнається у звiтi про фiнансовий стан на основi програми пенсiйного забезпечення, яке являє собою поточну вартiсть з визначеною виплатою на звiтну дату, за вирахуванням поправки на невизнанi актуарнi прибутки або збитки та визнаною вартiстю минулих послуг. Пенсiйне зобов’язання розраховується щороку актуарiєм з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть пенсiйного зобов’язання визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв з використанням процентних ставок високоякiсних корпоративних облiгацiй, виражених у валютi, в якiй зобов’язання будуть виплаченi, i якi мають умови погашення найближчi до умов вiдповiдних зобов’язань з виплати пенсiй. Визнана вартiсть минулих послуг одразу визнаються у доходах, якщо змiни у пенсiйному планi є умовними для працiвникiв, що залишаються на певних умовах протягом певного перiоду (перiод покриття). В цьому випадку, визнана вартiсть минулих послуг амортизується лiнiйним методом протягом перiоду покриття.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi наявних для продажу фiнансових активiв), дивiденди, доходи вiд продажу наявних для продажу фiнансових активiв i позитивнi курсовi рiзницi. Процентний дохiд визнається у звiтi про сукупний прибуток, з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi витрати включають витрати на дострокове погашення кредитiв, процентi доходи вiд фiнансових вкладень, доходи вiд надання фiнансових iнструментiв, процентi зобов’язання по пенсiйному забезпеченню та забезпеченням з виходу на пенсiю, та курсовi рiзницi i збитки.
Прибутки або збитки вiд курсових рiзниць вiдображаються на нетто-основi.
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя робить оцiнки та судження, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що будуть визнаннi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової полiтики. Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Компанiя зобов’язана виконувати тести на знецiнення своїх генеруючих одиниць. Одним з визначальних чинникiв у визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Компанiї необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання. Компанiя бере участь в загальнообов'язковiй державнiй пенсiйнiй програмi, яка передбачає вихiд на пенсiю на пiльгових умовах працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими i важкими умовами працi. За вимогами законодавства України Компанiя зобов'язана частково фiнансувати виплати пiльгових пенсiй своїм спiвробiтникам. Вiдшкодування пiльгових пенсiй здiйснюється Компанiєю щомiсячно до досягнення встановленого законодавством пенсiйного вiку. При оцiнцi менеджментом зобов'язань за програмою з визначеною виплатою був використаний метод Прогнозованої умовної одиницi (Projected Unit Credit Method). Основнi допущення, використовуванi при оцiнцi вартостi зобов'язань за планом зi встановленими виплатами, являються плиннiсть кадрiв, смертнiсть працiвникiв, пiдвищення зарплат, пiдвищення пенсiй, iнфляцiя i ставки дисконтування. Оскiльки в Українi вiдсутнi довгостроковi безризиковi корпоративнi або державнi облiгацiї, випущенi в гривнях України, те для визначення ставки дисконтування потрiбне професiйне судження. Будь-якi змiни цих допущень вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань за планом.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися обґрунтованими в даних обставинах.
Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов’язань. Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов’язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй. Керiвництво Компанiї вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв
Операцiї зi зв’язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Компанiя укладала угоди зi зв’язаними сторонами. Наступне судження застосовується – операцiї оцiнюються за ринковими або неринковими ставками, де немає активного ринку для таких операцiй. Фiнансовi iнструменти визначаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтики Компанiї полягає в тому, щоб визнавати прибутки або збитки вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, крiм об’єднання бiзнесу або iнвестицiй в акцiонерний капiтал, у звiтi про сукупний прибуток. Таке саме судження використовується при визначенi цiн на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами.
5.Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй
Були опублiкованi окремi змiни, якi були внесенi в систему МСФЗ, i якi вступили в дiю з 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати
- Змiни до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (частина 1): класифiкацiя та оцiнка випущений у 2009р. Мiсiя стандарту – замiна МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Вводяться новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Основнi положення стандарту:
- методи оцiнки фiнансових активiв роздiляються на двi групи: активи, якi згодом оцiнюються за справедливою вартiстю, i активи, якi згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю. Вибiр методу оцiнки має бути зроблений при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi, яка застосовується компанiєю для управлiння своїми фiнансовими iнструментами, i вiд договiрних характеристик грошових потокiв, пов'язаних з iнструментом;
- iнструмент може згодом оцiнюватися за амортизованою вартiстю, тiльки якщо вiн є борговим iнструментом, при цьому (i) метою бiзнес-моделi органiзацiї є утримання активу для отримання грошових потокiв згiдно з угодою i (ii) пов'язанi з активом грошовi потоки за договором є тiльки виплати основної суми боргу i вiдсоткiв (тобто мають тiльки основнi характеристики кредиту). Усi iншi борговi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв;
- усi пайовi iнструменти згодом оцiнюються за справедливою вартiстю. Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв. Для усiх iнших пайових iнструментiв при первинному визнаннi iснує вибiр - визнавати нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi у складi iншого сукупного доходу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 вiдносно класифiкацiї i оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основною вiдмiннiстю є вимога до компанiї розкривати ефект змiн власного кредитного ризику фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї оцiнених за справедливою вартiстю у складi прибуткiв i збиткiв, у складi iншого сукупного доходу.
Вступає в дiю з 01.01.2013р., але допускається добровiльне дострокове застосування.
- Доповнення до МСБО 19 «Виплати працiвникам», вступають в дiю з 01.01.2013р. стосуються таких питань:
- виключення «методу коридору» (вибiр вiдстрочення прибуткiв та збиткiв);
- вiднесення переоцiнок по планам з встановленими виплатами до складу iншого сукупного прибутку;
- пiдвищення вимог до розкриття iнформацiї про плани з визначеними виплатами.
Дозволено дострокове застосування стандарту у новiй редакцiї.
Вiдповiдно до вимог змiненого стандарту, компанiя застосовувала цi змiни ретроспективно в результатi цих змiн наступнi суми включенi у фiнансову звiтнiсть:
у тисячах гривень 31 Грудня 2012
(попередня звiтнiсть) Вплив вiд змiни МСФО19
31 Грудня 2012
(перераховано)

Резервний капiтал - 222 222
Пенсiйнi зобов'язання (19 973) (265) (20 238)
Вiдстроченi податковi активи 19 845 43 19 888

- МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», випущений у травнi 2011р., замiнює ПКI (SIC) 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" та МСБО (IАS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть». Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування. В стандартi мiстяться новi алгоритми визначення контролю на основi застосування однакових критерiїв до усiх компанiй. Визначення пiдкрiплене детальним посiбником по практичному застосуванню. Стандарт змiнює МСБО (IАS) 31 «Частки у спiльних пiдприємствах» та SIC-13.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть», випущений у травнi 2011р. Стандарт вносить єдину методологiю облiку вкладень до спiльно контрольованих суб’єктiв. Замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь в спiльнiй дiяльностi" i ПКI (SIC) - 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв". Завдяки змiнам у визначеннях кiлькiсть видiв спiльної дiяльностi скоротилася до двох: спiльнi операцiї i спiльнi пiдприємства. Для спiльних пiдприємств скасована можливiсть облiку, що iснувала ранiше, за методом пропорцiйної консолiдацiї. Учасники спiльного пiдприємства зобов'язанi застосовувати метод пайової участi. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування.
- МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання», випущений у травнi 2011р. Стандарт встановлює унiверсальнi вимоги до розкриття даних по будь-яким формам вкладень в iншi господарчi одиницi. Застосовується до компанiй, у яких є частка участi в дочiрнiх, асоцiйованих компанiях, спiльнiй дiяльностi або структурованих компанiях, що не консолiдуються. Стандарт замiщає вимоги до розкриття iнформацiї, якi нинi передбачаються МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства". МСФЗ (IFRS) 12 вимагає розкриття iнформацiї, яка допоможе користувачам звiтностi оцiнити характер, ризики i фiнансовi наслiдки, пов'язанi з частками участi в дочiрнiх i асоцiйованих компанiях, угодах про спiльну дiяльнiсть i структурованi компанiї, що не консолiдуються. Для вiдповiдностi новим вимогам компанiї повиннi розкривати наступне: суттєвi судження i допущення при визначеннi контролю, спiльного контролю або значного впливу на iншi компанiї, розгорнутi розкриття вiдносно частки, що не забезпечує контролю, в дiяльностi i в грошових потоках групи, узагальнена iнформацiя про дочiрнi компанiї з iстотними частками участi, що не забезпечують контролю i детальнi розкриття iнформацiї вiдносно структурованих компанiй, що не консолiдуються. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування.
- МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi», випущений у травнi 2011р. Стандарт мiстить опис алгоритмiв розрахунку справедливої вартостi активiв та зобов’язань. Спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, оскiльки вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог до розкриття iнформацiї i джерел вимiру справедливої вартостi. Вступає в дiю з 01.01.2013р. Дозволено дострокове застосування.
ПКI 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi добування в кар`єрi ». Тлумачення вступає в дiю з рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2013р. Тлумачить, в яких випадках виробнича розчистка може привести до визнання активу, та як такий актив повинне бути оцiнений первiсно та у майбутнiх перiодах. Заохочується дострокове застосування.
- Поправки до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» та МСФЗ 7«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї». Данi пояснення до взаємозалiку фiнансових активiв та фiнансових зобов`язань. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов`язань слiд здiйснювати виключно у тих випадках, коли пiдприємство на теперiшнiй час має юридично закрiплене право на такий взаємозалiк та має намiр провести розрахунок не нетто-основi або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При цьому право взаємозалiку повинно бути юридично закрiпленим не тiльки в процесi звичайної дiяльностi, а також коли пiдприємство не має можливостi виконати свої зобов`язання. Цi поправки будуть чинними для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2013р. або пiзнiше. Дозволено дострокове використання.
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Згiдно з поправками компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, повиннi застосовувати вимоги МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно до наявних у них на дату переходу позик, наданих державою. Компанiї можуть прийняти рiшення про ретроспективне застосування вимог МСФЗ 9 та МСБО 20 щодо позик, наданих державою, якщо на момент первiсного облiку такої позики була наявна необхiдна iнформацiя. Завдяки даному виключенню компанiї, що вперше застосовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки ранiше наданих їм державою позик за ставкою нижче ринкової. Ця поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 01.01.2013 року., або пiсля цiєї дати.
Крiм цього, нижче перерахованi удосконалення МСФЗ прийнятi у травнi 2012 року. Данi удосконалення набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати:
МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Удосконалення роз’яснює, що компанiя, яка припинила застосування МСФЗ в минулому i вирiшила чи зобов’язана знову складати звiтнiсть згiдно МСФЗ, має право застосовувати МСФЗ i повторно. Якщо МСФЗ 1 не застосовується повторно, компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як якщо б вона нiколи не припиняла застосовувати МСФЗ.
МСБО 16 «Основнi засоби» Удосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, що задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Удосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги щодо розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегмента до вимог стосовно розкриття в нiй iнформацiї про зобов’язання сегмента. Згiдно цьому роз’ясненню, розкриття iнформацiї у промiжнiй фiнансовiй звiтностi також має вiдповiдати розкриттю iнформацiї в рiчних фiнансових звiтах.
Новi положення бухгалтерського облiку
Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу: Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi Товариство не застосувала достроково:
1) МСФЗ -9 « Фiнансовi iнструменти» дата випуску- липень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд застосовуваної в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки – оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв.
2) МСФЗ -14 «Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань» дата випуску- сiчень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Цей стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ
У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.
3) МСФЗ -15 «Виручка за договорами з клiєнтами» дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Ключовий момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.
i. МСФЗ -17 «Оренда» дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р.
ii. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р..
iii. Поправки до МСФЗ- 11 «Спiльна дiяльнiсть», Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi активи» дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигiд, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигiд вiд цього активу.
Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи» – виручка не може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигiд вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi.
В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з активом.
iv. Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 41 «Сiльське господарство» дата випуску- червень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.
Плодоноснi рослини – це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, ймовiрнiсть продажу яких сiльськогосподарської продукцiї невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв).
В цiлях зниження витрат при переходi на новi правила облiку дозволено використовувати справедливу вартiсть як умовну первiсну вартiсть для плодоносних рослин.
Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховується згiдно МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiї, пов'язанi з плодоносними рослинами, – згiдно МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу».
v. Поправки до МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть» дата випуску- серпень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
vi. Поправки до МСФЗ 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» i МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» дата випуску- вересень 2014 р.застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
vii. Щорiчнi вдосконалення 2012-2014:
-МСФЗ – 4 «Страховi контракти»
-МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
-МСБУ 19 «Виплати працiвникам»
-МСБУ 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
дата випуску- вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
viii. Поправки до МСБО-1 «Подання фiнансової звiтностi» МСФЗ- 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ -12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» i МСБО -28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства»
дата випуску- грудень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
ix. Поправка до МСБО -12 «Податки на прибуток» дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2017 р.
Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть як несуттєвий.
7 Операцiї iз зв’язаними сторонами
Зв’язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24. Сторони вважаються зв’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Зв’язанi сторони включають Фактичну контролюючу сторону, компанiї, якi перебувають пiд спiльним контролем з Групою, основний управлiнський персонал Групи i членiв їх сiмей та iнших осiб. Пiд час визначення зв’язаної сторони увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму. Материнську компанiю та контролюючий учасник розкрити у Примiтцi 1.
Залишки компанiї за розрахунками зi зв’язаними сторонами, з яких всi є суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем, на 31 грудня представленi за балансовою вартiстю таким чином:
31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 756851 515 285 234 258
Аванси виданi 65 990 152 000 61 130
Грошовi коштi та їх еквiваленти 440 7 007 409
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 286 890 135 663 76 281

Операцiї зi зв’язаними сторонами, з яких всi є суб’єктами господарювання пiд спiльним контролем, за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2015 2014 2013
у тисячах гривень Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM Пiдприємства пiд загальним контролем SCM

Доходи вiд основної дiяльностi 389 101 504 110 458 910
Придбання матерiалiв, компонентiв та обладнання 305 943 165 916 108 646

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2015, 2014 i 2013 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй з пiдприємствами пiд загальним контролем та iншими зв’язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв.

Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2015, 2014 та 2013, якi виникли вiд операцiй зi зв’язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути сплаченими у безготiвковiй формi, у формi залiку або за допомогою обмiну борговими зобов’язаннями (векселями).

Закупiвля, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 груднi 2015, 2014 i 2013 року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй зi зв’язаними сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають оплатi протягом звичайної господарської дiяльностi.

Що стосується управлiнського персоналу для цiлей розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, то враховуючи, що повноваження провiдного управлiнського персоналу суворо регламентуються внутрiшнiми положеннями, затвердженими у вiдповiдностi до чинного законодавства, Наглядовою радою, Загальними зборами акцiонерiв; бюджети, в рамках яких провiдний управлiнський персонал приймає рiшення в частинi укладання угод, що впливатимуть на збiльшення/зменшення ресурсiв Компанiї, а також будь-якi вiдхiлення вiд таких бюджетiв, проектiв, затверджуються Наглядовою радою, провiдний управлiнський персонал не є суб’єктом для розкриття.
8 Основнi засоби, незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Рух основних засобiв представлений таким чином:
у тисячах гривень Будiвлi Машини та облад-нання Транспортнi засоби Прилади та iнвентар Незавер-шене будiвництво Усього
Сальдо на 31 грудня 2014
Вартiсть 106 066 135 395 13 283 29 212 4 910 288 866
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (31 891) (43 849) (8 197) (14 923) - (98 860)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 74 175 91 546 5 086 14 289 4 910 190 006
Надходження 17 431 17 431
Вибуття (2 699) (2 322) (516) (13 259) (18 796)
Знос вибуття 287 1 017 469 12 076 13 849
Нарахований знос (11 089) (11 885) (1 193) (15 865) (40 032)
Дооцiнка 76 916 59 705 12 272 466 442 149 801
Знецiнення (13 419) (19 360) (301) (585) (441) (34 106)
Передачi 298 1 557 529 16 415 (18 799)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 124 469 120 258 16 346 13 537 3 543 278 153
Сальдо на 31 грудня 2015
Вартiсть 125 226 121 527 16 569 31 921 3 543 298 786
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (757) (1 269) (223) (18 384) (20 633)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 124 469 120 258 16 346 13 537 3 543 278 153

Сальдо на 31 грудня 2013
Вартiсть 103 318 134 452 13 864 23 319 7 304 282 257
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (20 985) (27 673) (6 219) (14 045) - (68 922)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013 82 333 106 779 7 645 9 274 7 304 213 335
Надходження 16 869 16 869
Первiсна вартiсть вибуття (1 815) (646) (7 799) (10 260)
Знос вибуття 723 458 7 749 8 930
Нарахований знос (10 906) (16 899) (2 436) (8 627) - (38 868)
Знецiнення
Передачi 2 748 2 758 65 13 692 (19 263) -
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 74 175 91 546 5 086 14 289 4 910 190 006
Сальдо на 31 грудня 2014
Вартiсть 106 066 135 395 13 283 29 212 4 910 288 866
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (31 891 ) (43 849) (8 197) (14 923) - (98 860)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014 74 175 91 546 5 086 14 289 4 910 190 006


Згiдно договору № 06/10-15-1о вiд 05.10.2015р. з незалежним експертом ТОВ «Бейкер ТIЛЛI Україна» була проведена переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.12.2015 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення , оскiльки з точки зору керiвництва компанiї змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Станом на 31 грудня 2015 основнi засоби якi знаходяться у заставi становлять за залишковою вартiстю 85 271 тис. грн.
У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 36 634 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї, 3348 тис. грн. у склад адмiнiстративних витрат, 22 тис. грн. у витрати на реалiзацiю i доставку та у iнших операцiйних-28 тис. грн.
У 2014 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 35 577 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї, 3 262 тис. грн. у склад адмiнiстративних витрат, та 29 тис. грн. у витрати на реалiзацiю i доставку.
9 Нематерiальнi активи
Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення та лiцензiй, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть

Сальдо на 31 грудня 2014 2 996 (2 489) 507


Надходження
Вибуття (87) 87
Нарахована амортизацiя - (388) (388)


Сальдо на 31 грудня 2015 2 909 (2 790) 119

Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення та лiцензiй, протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть

Сальдо на 31 грудня 2013 2 996 (2 068) 928


Надходження - - -
Вибуття - - -
Нарахована амортизацiя - (421) (421)


Сальдо на 31 грудня 2014 2 996 (2 489) 507


У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 388 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї
У 2014 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 300 тис. грн. були включенi у склад собiвартостi реалiзованої продукцiї та 121 тис. до складу адмiнiстративних витрат.
10 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова заборгованiсть за векселями
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Нелiквiднi фiнансовi iнвестицiї компанiї 5 566 5 566 21 566
Мiнус: резерв пiд знецiнення (5 566) (5 566) (21 566)
Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть 36 914 36 914 36 914
Мiнус резерв пiд знецiнення (36 914) (36 914) (36 914)
Вклад у статутний капiтал ПрАТ УРСК «ВАРТА»
96
96 96


Довгострокова заборгованiсть за векселями
-
- -

За станом на 31 грудня 2015, 2014 та 2013 рокiв, 100% iнвестицiй у наявностi для продажу деномiнованi у гривнi України. Iнвестицiї у сумi 5 566 тис. грн. та iнша довгострокова заборгованiсть у сумi 36914 тис. грн.. є повнiстю знецiненими станом на 31 грудня 2015, 2014 До складу нелiквiдних фiнансовi iнвестицiї вiднесенi:
Станом на 31.12.2015 р.:
Емiтент Вид цiнних паперiв Загальна курсова вартiсть цiнних паперiв, тис.грн.
ПIФ «Резерв на нерухомiсть» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 4 422
ПIФ «УЛIСС» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 1 144
5 566
Станом на 31.12.2014 р.:
Емiтент Вид цiнних паперiв Загальна курсова вартiсть цiнних паперiв, тис.грн.
ПIФ «Резервна нерухомiсть» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 4 422
ПIФ «УЛIСС» Iнвестицiйнi сертифiкати iменнi 1 144
5566
До складу iншої довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесена заборгованiсть за залишками коштiв на рахунках станом на 31.12.2015 рок
Найменування банку Залишки на рахунках, тис. грн.. Сума знецiнення
КБ «Базiс» 7 037 (7 037)
ПАТ «IНРОМБАНК» 29 877 (29 877)
Разом 36 914 (36 914)
11 Iншi довгостроковi активи, iншi необоротнi активи
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня
2013

Пайова участь у будiвництвi житла №1 (незавершене будiвництво)
-
3 629 2 929
Пайова участь у будiвництвi житла №2 (завершене будiвництво)
4 687 6 530 6 877
Довгостроковi позики 2 595 3 147 3 868


Усього довгострокова дебiторська заборгованiсть
7 285
13 306
13 674
Iншi необоротнi активи
- 11 141 -
До складу iнших довгострокових активiв вiднесенi:
-заборгванiсть за будiвництво житлових будинкiв АТЗТ «Куряжский ДСК» у сумi 12 559 тис. грн.. та позички робiтникам у сумi 11 999 тис. грн.., продисконтована вартiсть станом на 31.12.2015 року яких стала 7 285 тис. грн..
До складу iнших необоротних актвiв станом на 31.12.2014 р. вiднесенi довгостроковi аванси наданi АТ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» на суму 14790 тис. грн.., продисконтована вартiсть яких склала на дату банасу 11141 тис. грн..
12 Запаси
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Сировина та матерiали 61 939 62 820 39 611
Готова продукцiя 45 455 22 236 106
Незавершене виробництво 78 434 40 132 58 320


Усього запасiв 185 828 125 188 98 037

Сума знецiнення сировини та матерiалiв станом на 31 грудня 2015 роцi складає 16670 тис. грн., сума знецiнення незавершеного виробництва-11894 тис.грн.
13 Аванси виданi
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати
59 667
128 373 142 968

Усього аванси виданi 59 667 128 373 142 968

14 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Фiнансовi активи
Торгова дебiторська заборгованiсть
760 610
529 659 271 153
Iнша фiнансова заборгованiсть 59102 63720 119 541
Iнша дебiторська заборгованоiсть 45196 16 211
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
(770)
(17 340) (2 260)

Усього фiнансових активiв 864 138 592 250 388 434

Не-фiнансовi активи
ПДВ вiдшкодування 3 658 1 330 -
Аванси виданi на податки крiм податку на прибуток 279
Витрати майбутнiх перiодiв 6 41
Iнша дебiторська заборгованiсть 385


Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi
867 802
593 580 389 139

До складу iншої фiнансової заборгованостi вiднесена продисконтована сума довгострокових авансiв наданих, справедлива вартiсть яких склала 84579 тис. грн..

Рух резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином:

у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня
(17 340)
(2 260)
(8 197)

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк
(15 080)
-
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть
4 718
Сторно резерву 16 570 1 219


Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня (770) (17 340) (2 260)


Строки виникнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представленi таким чином:
31 грудня 2015 31 грудня 2014


у тисячах гривень Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть

Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї - - -
- Середнi компанiї 16 448 - 104 298 91 580 - 79 931
- Малi компанiї 351 553 - -


Усього не прострочена 16 799 - 104 298 92 133 - 79 931


Прострочена
- прострочена на 0-30 днiв 11 020 19 187 - -
- прострочена на 30-90 110 892 133 787 - -
- прострочена на 90-180 182 438
181 066 - -
- прострочена на 180-360 285 109 76 659 - -
- прострочена понад один рiк 154 352 26 827 - -


Усього прострочена 743 811 - - 437 526 - -

Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (770) - - (17 340) - -Усього 759 840 - 104 298 512 319 - 79 931


31 грудня 2014 31 грудня 2013


у тисячах гривень Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть Торгова дебiтор-ська заборгованiсть Дебiторська заборгова-нiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть

Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї - - - - - -
- Середнi компанiї 91 580 - 79 931 216 026 - 119 541
- Малi компанiї 553 - - 144 - -


Усього не прострочена 92 133 - 79 931 216 170 - 119 541


Прострочена
- прострочена на 0-30 днiв 19 187 - - 537 - -
- прострочена на 30-90 133 787 - - 13 490 - -
- прострочена на 90-180 181 066 - - 6 707 - -
- прострочена на 180-360 76 659 - - 31 577 - -
- прострочена понад один рiк 26 827 - - 2 672 - -


Усього прострочена 437 526 - - 54 983 - -

Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi (17 340) - - (2 260) - -


Усього
512 319 - 79 931 268 893 - 119 541
Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, наближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати. справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi балансовi дати.
15 Грошовi кошти та їх еквiваленти
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Грошовi кошти у касi 1 - -
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання UAH
493
1 223 615
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання EUR
30 474
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання RUB
5 770 209
Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання USD
- -


Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 494 7 023 1 298

16 Необоротнi активи та групи вибуття
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Житловi квартири 2 151 1908 3 177

Усього 1908
2 151 1908 3177
17 Власний капiтал
Власний капiтал складається з акцiонерного капiталу, iнших резервiв, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Станом на 31 грудня 2015 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 335 332 950 штук акцiй за номiнальною вартiстю 0,01 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу.
Кiлькiсть акцiй у тисячах гривень
Акцiонерний капiтал Емiсiйний дохiд Усього

Сальдо 31 грудня 2014 335 332 950 3 353 - 3 353
Випуск нових акцiй - - - -
Сальдо на 31 грудня 2015 335 332 950 3 353 - 3 353

Iншi резерви складаються з фонду дооцiнки основних засобiв.
У звiтному перiодi вiдбулися iншi змiни в капiталi за рахунок капiталу в дооцiнках у сумi 97 373 тис. грн..Iншi змiни в капiталi складаються з дооцiнки основних засобiв у сумi 120 462 тис. грн.. та нарахованого податкового зобобовязання з переоцiнки (23 089 тис.грн.)
Станом на 31.12.2015 р. власний капiтал становить 838 932 тис.грн., що вiдображено в роздiлi I пасиву балансу.
18 Кредити та позики
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013
Поточнi
Банкiвськi кредити та позики -
Небанкiвськi кредити 160 356 61 176 -
Усього кредити та позики 160 356 61 176 -
Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть фiнансової допомоги складає 160 356 тис. грн. Справедлива вартiсть фiнансової допомоги наближена до його балансової вартостi. Станом на 31 грудня 2015 року жоднi з активiв Компанiї не були переданi у заставу згiдно умов договорiв.
19. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Вексель виданний 1 200 1 200 1 200
Дисконтування заборгованностi (1 159) (1 165) (1 169)
Довгострокова торгова кредиторська заборгованiсть
Дисконтування заборгованостi
861 -
-
(212)
Усього 41 684 31

Векселi виданi довгостроковi с термiном погашення 14.03.2040 р. визнаються за дисконтованою вартiстю.
Спочатку векселi виданi визначаються за справедливою вартiстю, а пiсля первiсного визнання оцiнюється за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Для оцiнки справедливої вартостi була застосована ставка вiдсотка у розмiрi 15%. Амортизована вартiсть станом на 31.12.2015 року складає 41 тис. грн..

20 Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов’язання
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк склала 1506 осiб, у тому числi робочi-1155 осiб, керiвники-53 особи , спецiалiсти-298 осiб.
Нарахованi витрати на персонал за звiтний перiод склали 91 349 тис. грн., у т.ч. за видами виплат :
-за окладами та тарифами- 43 750 тис. грн.;
-премiї - 10 955 тис. грн.;
-вiдпустки - 6 479 тис. грн.;
-нiчнi – 1 468 тис.грн.;
-доплати за вихiднi -1 915 тис. грн.;
- iншi нарахування – 18 662 тис. грн.;
Iндексацiя - 8 120 тис. грн..
Компанiя має зобов’язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя має зобов’язання на 31 грудня.
Довгостроковi зобов’язання за програмою з визначеною виплатою представленi наступним чином:
у тисячах гривень
31 грудня 2015
31 грудня 2014 31 грудня 2013

Теперiшня вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою
19 451
18 632 18 912
Не визнанi актуарнi прибутки (збитки)
Не визнана вартiсть ранiше виконаних працiвниками робiт
Усього зобов’язань визнаних у звiтi про фiнансовий стан
19 451
18 632
18 912

у тисячах гривень
31 грудня 2015
31 грудня 2014 31 грудня 2013

Зобов’язання щодо пенсiйних виплат 17 891 17 138 17 024
Зобов’язання щодо виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат 1 560 1 494 1 888
Теперiшня вартiсть зобов’язання за програмою з визначеною виплатою 19 451
18 632
18 912
Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином:
у тисячах гривень 2015 2014 2013

Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 996 995 1 449
Витрати на вiдсотки за програмою 2 628 2 597 2 633

Усього 3 624 3 592 4 082
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язання за програмою з визначеною виплатою представленi таким чином:
у тисячах гривень 2015 2014 2013

Сальдо на 1 сiчня 18 632 18 912 20 238

Вартiсть поточних робiт, виконаних працiвниками 996 995 1 449
Актуарнi (прибутки)/ збитки - (1 217) (3 089)
Витрати на вiдсотки за програмою 2 628 2 597 2 633
Виплати (2 805) (2 655) (2 319)

Сальдо на 31 грудня 19 451 18 632 18 912
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язання, визнаного у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
у тисячах гривень 2015 2014 2013

Сальдо на 1 сiчня 18 632 18 912 20 238

Виплати (2 805) (2 655) (2 319)
Чистi витрати, визнанi у звiтi про сукупний прибуток
3 624
3 592 4 082
Переоцiнка зобов’язань, врахована у складi iнших витрат/доходiв
-
(1 217) (3 089)
Сальдо на 31 грудня
19 451
18 632
18 912
У звiтному роцi пiдприємство не робило аактуалiзацiю розрахункiв з пенсiйного зобов’язання.
Оцiнка пенсiйних зобов’язань, виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат працiвникам ґрунтується на судженнях (Примiтка 4). Нижче наведенi суттєвi актуарнi показники:


31.12.2015
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Ставка дисконту 14,1% 16,04% 14,77%
Очiкуваний рiст заробiтної плати 3%-6% 3%-6% 0%-3%
Плиннiсть кадрiв 8% 8% 8%
21 Аванси отриманi
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Аванси за готову продукцiю 334 129 79

Усього аванси отриманi 334 129 79

22 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Торгова кредиторська заборгованiсть 336 670 193 449 112 908
Iншi поточнi зобов’язання 18 129 11 328 -


Усього фiнансовi зобов’язання у складi торгової та iншої кредиторської заборгованостi
354 799
204 777 112 908

Резерв по невикористаних вiдпустках 4 923 7 588 5 138
Резерв зобов’язань по гарантiйних ремонтах 1 194 - -
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 8 156 6 039 6 487


Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
369 072
218 404 124 53331 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013
у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Торгова кредиторська заборгова-нiсть Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв 253 571 8 156 201 483 6039 111 092 6 487
вiд 3 до 6 мiсяцiв 101 228 - 3 294 - 1 816 -
вiд 6 до 12 мiсяцiв - - - - - -
Усього 354 799 8 156 204 777 6039 112 908 6 487
23 Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу

у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Аванси отриманi за
житловi квартири 1 070 3801 3813
Усього аванси отриманi 1 070 3801 3813

24 Податки до сплати, крiм податку на прибуток
у тисячах гривень 31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013
Податок на додану вартiсть 732 1 446 2 497
Податки з доходiв фiзичних осiб нарахованої заробiтної плати
929
655 744
Iншi податки 830 2 078 600
Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток
2 491
4 179 3 841

До складу iнших податкiв входять: оренда землi – 719 тис. грн.; збiр за забруднення навколишнього середовища – 4 тис. грн.; збiр за водопостачання – 11 тис. грн.; вiйськовий збiр – 96 тис. грн..
25 Доходи вiд основної дiяльностi
Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином:
у тисячах гривень
2015 2014

Реалiзацiя готової продукцiї 400 178 499 625
Реалiзацiя товарiв - 1 291
Реалiзацiя послуг 37 2 981

Усього 400 215 503 897

Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином:
у тисячах гривень
2015 2014

Реалiзацiя в Українi 315 698 475 833
Реалiзацiя у iнших країнах 84 517 28 064

Усього 400 215 503 897
Операцiйний сегмент – це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами Пiдприємства. Результати операцiйного сегмента аналiзуються Правлiнням з метою прийняття рiшень щодо видiлення ресурсiв для сегменту та оцiнки ефективностi його дiяльностi.
Пiдприємство органiзовано у таких основних бiзнес-сегментах:
- реалiзацiя конвейерiв,
- реалiзацiя запчастин.
Первинний формат представлення сегментної iнформацiї – бiзнес-сегменти – заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути обгрунтовано вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв, якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат.
Iнформацiя за 2015 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
в тис. грн. Реалiзацiя конвейерiв
Реалiзацiя зап.частин Всього
Реалiзацiя зовнiшнiм клiєнтам 59 875 24 642 84 517
Реалiзацiя iншим сегментам 69 503 246 195 315 698
Всього доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 129 378 270 837 400 215
Витрати сегмента 93734 196 221 289 955
Результати сегмента 35 644 74 616 110 260
Нерозподiленi витрати 41 394 86 653 128 047
Прибуток вiд основної дiяльностi (5 750) (12 037) (17 787)
Фiнансовi витрати 7 346 15 379 22 725
Прибуток до оподаткування (13 096) (27 416) (40 512)
На 31 грудня 2014 року
Активи сегмента 415 169 869 106 1 284 275
Фiнансовi iнвестицiї 31 65 96
Iншi нерозподiленi активи 120 894
Всього активiв 454 282 950 983 1 405 265
Капiтальнi iнвестицiї 1 145 2 398 3 543
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 6 670 13 963 20 633

Iнформацiя за 2014 рiк за основними сегментами Пiдприємства наведена нижче:
в тис. грн. Реалiзацiя конвейерiв
Реалiзацiя зап.частин Всього
Реалiзацiя зовнiшнiм клiєнтам 1 688 26 376 28 064
Реалiзацiя iншим сегментам 256 722 219 111 475 833
Всього доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 258 410 245 487 503 897
Витрати сегмента 194 655 184 921 379 576
Результати сегмента 63 755 60 566 124 321
Нерозподiленi витрати 23 410 22 239 45 649
Прибуток вiд основної дiяльностi 40 345 38 327 78 672
Фiнансовi витрати 411 391 802
Прибуток до оподаткування 39 934 37 936 77 870
На 31 грудня 2013 року
Активи сегмента 376814 357962 734776
Фiнансовi iнвестицiї 96
Iншi нерозподiленi активи 181468 172391 353859
Всього активiв 558282 530 353 1 088 731
Капiтальнi iнвестицiї 2 518 2 392 4 910
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 50 698 48 162 98 860
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки
Пiдприємства за 2015 рiк:
в тис. грн. % Реалiзацiя готової продукцiї
ТОВ «КОРУМ ГРУП» 50,32 201 382
АТ "КОРУМ УКРАЇНА" 21,57 86 329
ОАО"Каменский машиностроительный завод" 10,74 43 000
Всього: 82,63 330 711
Нижче показана концентрацiя виручки в розрiзi клiєнтiв, яка перевищує 10% вiд загальної виручки
Пiдприємства за 2014 рiк:
в тис. грн. % Реалiзацiя готової продукцiї
АТ "КОРУМ УКРАЇНА" 89.46 450 764
Всього: 89.46 450 764
26 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
у тисячах гривень 2015 2014
Собiвартiсть реалiзованих товарiв - 1 225
Собiвартiсть реалiзованих послуг 9 6 609
Собiвартiсть реалiзованої ГП, в т.ч.:
Матерiали та компоненти 195 227 180 388
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
53 222
88 662
Комунальнi послуги 27 217 35 485
Витрати з придбання послуг ремонту 10 980 15 281
Знос та амортизацiя 37 022 35 877
Податок землю 8 965 6 450
Змiна у запасах готової продукцiї та незавершеного виробництва
-48 046
-11 572
Резерв пенсiйного зобовязання 996 996
Резерв вiдпусток 945 3 459
Транспортнi витрати 2 400 4 295
Iншi витрати 1 018 12 421

Усього 289 955 379 576

27 Витрати на реалiзацiю i доставку
у тисячах гривень 2015 2014
Транспортування 6 959 1 224
Витрати з придбання послуг 1 274 2 501
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 175 214
Матерiали 10 19
Знос та амортизацiя 22 29
Iншi витрати 1 420 2 021

Усього 9 860 6 008
28 Адмiнiстративнi витрати
у тисячах гривень 2015 2014

Iнформацiйно-консультацiйнi, юридичнi послуги
34 098
1 521
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
14 121
8 617
Витрати з придбання послуг 3 490 1 037
Податки i обов’язковi платежi - 120
Знос та амортизацiя 3 348 3383
Матерiали 178 290
Транспортування 178 667
Витрати на зв’язок 451 667
Iншi витрати 3 352 16610

Усього 59 216 32 912

29 Iншi доходи та витрати
у тисячах гривень 2015 2014

Доход вiд реалiзацiї запасiв 111 358 39 271
Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 2
Доход вiд оренди 3 323 2 612
Прибуток за винятком збитку вiд реалiзацiї валюти 317 424
Доход вiд реалiзацiї послуг- не основна дiяльнiсть
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 20 411
627 -
Доход вiд реалiзацiї товарiв 102 531 -
IIншi доходи
Прибуток вiд безоплатно отриманих активiв 10 114 19 639
Усього iншi доходи 248 681 61 948


Нараховано (сторно) резерву знецiнення 15 588 3230
Собiвартiсть реалiзованих запасiв, послуг (99 046) (34 206)
Собiвартiсть реалiзованих товарiв (98 050) ()
Знецiнення запасiв (16 670) (8 072)
Уцiнка в результатi переоцiнки (4 768) ()
Витрати на придбання iноземної валюти (963) (371)
Собiвартiсть реалiзованих послуг – не основна дiяльнiсть
(17212)
()
Визнанi штрафи, пенi (3 371) (922)
Знецiнення iнших активiв () (13 707)
Недостачi та збитки вiд порчi цiнностей (139) (2 331)
Собiвартiсть списаних активiв (2 436) (1 122)
Iншi витрати (66 320) (8 584)

Усього iншi витрати (293 387) (66 085)


Усього доходи/ (витрати) (44 706) (6 580)

Доходи з курсових рiзниць у звiтному перiодi склали 43 242 тис. грн.., витрати-57 507 тис. грн.., що в цiлому призвело до витрат у сумi 14 265 тис. грн..
30 Фiнансовi доходи та витрати
у тисячах гривень
2015 2014

Доходи вiд виникнення iнших фiнансових зобов’язань
-
23 683
Умовнi вiдсотковi доходи вiд дисконтування iнших фiнансових активiв
81
7 063
Вiдсотковий дохiд вiд грошових коштiв та їх еквiвалентiв 67 37
-
Усього фiнансовi доходи 148 30 783


Умовнi вiдсотковi витрати вiд дисконтування зобов’язань з векселiв виданих
(6)
(4)
Вiдсотковi витрати з пенсiй та iнших винагород з закiнчення трудової дiяльностi
(2 628)
(2 597)
Витрати з виникнення iнших фiнансових обов’язкiв (20 027) (25 540)
Умовнi вiдсотковi доходи вiд дисконтування iнших фiнансових обов’язкiв

(212)
(353)
Витрати вiд дострокового погашення зобов’язань (3 091)


Усього фiнансовi витрати (22 873) (31 585)


Усього фiнансовi доходи/ (витрати) (22 725) (802)

31 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
у тисячах гривень 2015 2014

Витрати з поточного податку 251 252
Вiдстрочений податок (2815) (3 729)


Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток
(2 564)
(3 477)

Поточна ставка податку на прибуток починаючи с 1 сiчня 2014 року 18% у зв'язку з прийняттям змiн до Податкового кодексу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiненi за тiєю ставкою податку на прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов’язань згiдно з Податковим кодексом.
Порiвняння величини витрат з податку на прибуток iз сумою прибуткiв i збиткiв, помноженою на ставку оподаткування:
у тисячах гривень 2015 2014 2013

Прибуток/(збиток) до оподаткування (40 417) 77 870 105 400

Податок на прибуток за ставкою 18% 19%, 21%
14 017 20 026

Ефект змiни податкової ставки 778 -
Ефект змiни податкового законодавства -

Податковий ефект витрат, якi не зменшують базу оподаткування, та доходiв не включених в базу оподаткування
- неоподатковуванi доходи -
- витрат, якi не зменшують базу оподаткування 15 026
Використання ранiше невизнаних податкових збиткiв, понесених у попереднiх перiодах (2564) (18 272) -


Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток
(2 564)
(3 477) 35 052


Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на . Нижче детально представленi податковi наслiдки руху цих тимчасових рiзниць у 2014 р.:
у тисячах гривень
1 сiчня 2015 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2015

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 3087 (2 859) 228
Iнвестицiї,. Знецiнення позичок 7 324 (4 216) 3 108
Запаси 2 141 2 816 4 957
Пенсiйнi зобов’язання 3792 (291) 3 501
Знецiнення домов 7 954 (7 068) 886
Знецiнення фiнансових допомог - 4 585 4 585

Вiдстроченi податковi активи 24 298 (7 033) 17 265

Залiк з вiдстроченими податковими зобов’язаннями (18 808)

Признанi вiдстроченi податковi активи 5 490


Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Основнi засоби (15 203) (14 939) (30 142)
Кредити та позики (3 605) 3 605 -
Векселi виданi (208) (208)

Вiдстроченi податковi зобов’язання (18 808) (11 542) (30 350)

Залiк з вiдстроченими податковими активами 17 265

Признанi вiдстроченi податковi зобов’язання (13 085)
-

у тисячах гривень
1 сiчня 2014 Вiдновлення/ (списання) за рахунок прибуткiв та збиткiв 31 грудня 2014

Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають вирахуванню

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 859 2 228 3087
Iнвестицiї 7 324 7 324
Запаси 612 1 529 2 141
Пенсiйнi зобов’язання 3 026 766 3792
Знецiнення домов 803 7151 7 954
Нарахованi витрати 5 300 18 998 24 298
(13 993) (4815) (18 808)
Вiдстроченi податковi активи
Залiк з вiдстроченими податковими зобов’язаннями 5 490
Признанi вiдстроченi податковi активи


Податковий ефект вiд рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню
Нематерiальнi активи
Основнi засоби (13 806) (1 397) (15 203)
Аванси виданi
Запаси
Кредити та позики (187) (3 418) (3 605)
Векселi виданi
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Вiдстроченi податковi зобов’язання
(13 993) (4 815) (18 808)
Залiк з вiдстроченими податковими активами
5300
Признанi вiдстроченi податковi зобов’язання
- (8 693)
32 Умовнi i договiрнi зобов’язання, операцiйний ризик
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може поширюватися на попереднi перiоди.

Судовi справи. До Компанiї перiодично, в ходi поточної дiяльностi, можуть поступати позовнi вимоги. Виходячи з власної оцiнки, а також консультацiй внутрiшнiх професiйних юристiв, керiвництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь iстотних збиткiв понад сум резервiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi.
Наводимо перелiк судових справ та претензiй станом на 31.12.2015 р, на суму бiльш 300 тис. грн..
Позивач Вiдповiдач Сума, грн. Справа
1 ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНIКА-Н" ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 1 389 579,62 Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй за договором поставки № 04/12-14 вiд 05.01.2014 р. Справа № 922/5318/14.
2 ТОВ "ВЦ "1С-Рарус Харкiв" ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 587 059,13 Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй за договором № 12854-С-2 вiд 29.04.2014 р. Справа № 922/1586/15
3 Управлiння пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкiв ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 311 765,26 Про стягнення заборгованостi по оплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/3464/15
4 Управлiння пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкiв ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 391 064,51 Про стягнення заборгованостi по оплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй Справа № 820/8781/15 червень- серпень 2015р. (список № 1)
5 Управлiння пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкiв ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 323 869,80 Про стягнення заборгованостi по оплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа№ 820/8779/15 червень- серпень 2015р. (список № 2)
6 ТОВ "Гiдролiга-Iнжинiринг" ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 532 814,67 Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй за договором № 01.12К вiд 01.12.2014 р. Справа № 922/5297/15
7 ТОВ "ТД "ДНЛ ГРУП" ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 634 204,45 Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй за договором № 13-8м-46 вiд 21.02.2014 р. Справа № 922/5415/15
8 Управлiння пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкiв ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 362 213,24 Про стягнення заборгованостi по оплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/11875/15 вересень-листопад 2015 р. (список № 1 )
9 Управлiння пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Харкiв ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 305 804,92 Про стягнення заборгованостi по оплатi фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй. Справа № 820/11876/15 вересень-листопад 2015 р. (список № 2 )
10 АТ "Торговий дiм "Красний якiр" ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 616 784,75 Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй .
11 ПАТ "Завод Фрегат" ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" 8 197 568,12 Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй .

Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов’язань, пов’язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов’язань вони негайно вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть виникнути в результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i можуть виявитися значними. Керiвництво Компанiї вважає, що в умовах iснуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов’язань, що виникають у зв’язку з нанесенням збитку довкiллю.
33 Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових ризикiв, операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими рисками є мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними для машинобудiвної галузi. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв.
Управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється фiнансовим департаментом згiдно полiтик i регламентiв, затверджених наглядовою радою. Фiнансовий департамент виявляє та оцiнює ризики, а також впроваджує заходи з метою мiнiмiзацiї впливу ризикiв.
Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обв’язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких виникають фiнансовi активи.
Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi. Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi 14.
Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i специфiчних змiн на ринку. Керiвництво встановлює лiмiти вiдносно сум прийнятного ризику i контролює їх дотримання на щоденнiй основi. Проте застосування цього пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку.
Валютний ризик. У Компанiя виникає валютний ризик у зв’язку iз закупiвлями, деномiнованими в iноземних валютах, а також завдяки експортним операцiям. Валюти, у зв’язку з якими виникає валютний ризик, є, головним чином росiйський рубль, долар США та євро. Компанiя не хеджує свiй валютний ризик, оскiльки на постiйнiй основi контролює достатнiсть наявних активiв в тих валютах, в яких вираженi його зобов’язання.
Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв, прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її фiнансове положення i грошовi потоки у зв’язку зi змiною справедливої вартостi кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах).
Термiн погашення позик та ефективна ставка дисконту фiнансових iнструментiв розкрити у Примiтцi (18).
У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення п озикових коштiв менеджмент Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж заданого перiоду. Фiнансовий департамент здiйснює монiторинг змiни ринкової ставки за кредитами, оцiнюючи процентний ризик. Метою роботи фiнансового департаменту є зниження процентних витрат Компанiї.
Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй тому, що iнвестицiї у наявностi для продажу на балансi Компанiї є повнiстю знецiненими, крiм iнвестицiй в компанiї, акцiї яких не котуються на ринках.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi i боргових цiнних паперiв. Фiнансовий департамент контролює щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї.
Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань за станом на 31 грудня 2015 р. по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки.
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2015 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть

Зобов’язання
Кредити та позики (Примiтка18)
- зв’язанi сторони 152 731 7 625 160 356 160 356
- зовнiшнi
Векселi (Примiтка19)
- зв’язанi сторони
- зовнiшнi 1 200 1 200 41
Довгострокова кредиторська заборгованiсть ( примiтка 19)
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 22 ) 281 410 87 662 369 072 369 072


Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв 281 410 240 393 7 625 - 1 200 530 628 529 469

У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення за станом на 31 грудня 2014 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв 6 -12 мiсяцiв 1 - 2 рокiв 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Балансова вартiсть

Зобов’язання
Кредити та позики (Примiтка18)
- зв’язанi сторони 81 206 81 206 61 176
- зовнiшнi - - - - - - -
Векселi (Примiтка19)
- зв’язанi сторони
- зовнiшнi - - - - 1 200 1 200 35
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23 ) 861 861 684
210 816 7 588 - - 218 404 218 404
-
Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв
210 816 7 588 861 81 206 1 200 301 671 280 299
35 Управлiння капiталом
Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Компанiя може варiювати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi.
Як i iншi компанiї галузi, Компанiя здiйснює контроль за капiталом виходячи iз спiввiдношення власних i позикових коштiв. Цей показник розраховується шляхом дiлення усiєї суми зобов’язань на усю суму капiталу пiд управлiнням Компанiї. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу пiд управлiнням складає суму капiталу, вiдображеного у звiтi про фiнансове положення.
31 грудня 2015 31 грудня 2014 31 грудня 2013

Усього позикового капiталу 565 263 305 424 169462
Усього капiталу 838 932 779 506 689 377
Коефiцiєнт спiввiдношення позикового капiталу до власного 67,38% 39,18% 24,50%

Компанiя ще не визначилась вiдносно оптимального значення коефiцiєнту спiввiдношення позикового капiталу до власного.
36 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну ринкову iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з наявної ринкової iнформацiї i належних методiв оцiнки, за винятком iнвестицiй у наявностi для продажу, для яких немає незалежних ринкових котирувань.
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Оцiнна справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою процентною ставкою ґрунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв, що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення. Використовувана ставка дисконтування залежить вiд кредитного ризику контрагента.
Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть єврооблiгацiй ґрунтується на ринкових котируваннях. Справедлива вартiсть iнших зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення ґрунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв оцiнки представлений таким чином:
у тисячах гривень 31 Грудня 2015 31 Грудня 2014
Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть

ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках 494 494 7 023 7 023
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть 759 840 759 840 512 319 512 319
- Iнша фiнансова заборгованiсть 104 298 104 298 79 931 79 931
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу 2 151 2 151 1 908 1 908

УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 866 783 866 783 601 181 601 181


ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредити та позики (Примiтка 18) 160 356 160 356 61 176 61 176
Векселi виданi (Примiтка 19) 41 41 28 35
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 23) 336 670 336 670 193 449 193 449

УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 497 067 497 067 254 653 254 660
37 Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня 2015:
у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього

АКТИВИ
Iншi довгостроковi активи ( позички Примiтка 11)
2 595
2 595
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15) 494 494
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть 759 840 - 759 840
- Iнша фiнансова заборгованiсть 104 298 - 104 298
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу 2 151 2 151

УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 867 227 2 151 869 378

НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ
535 887
-
535 887


УСЬОГО АКТИВИ 1 403 114 2 151 1 405 265
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими категорiями оцiнки на 31 грудня2014:
у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть Активи у наявностi для продажу Усього

АКТИВИ
Iншi довгостроковi активи ( позички Примiтка 11) 3 147 3 147
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання 7 023 - 7 023
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть 512 319 - 512 319
- Iнша фiнансова заборгованiсть 79 931 - 79 931
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу 1 908 1 908

УСЬОГО ФIНАНСОВИ АКТИВИ 602 420 1 908 604 328


НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ 484 403 - 484 403


УСЬОГО АКТИВИ 1 086 823 1 908 1 088 731
Фiнансовi зобов’язання Компанiї за станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв облiковуються за амортизованою вартiстю.
38 Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля звiтної дати не було подiй якi мали вплив на фiнансову звiтнiсть.
Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
«СВIТЛО ШАХТАРЯ» Ковальчук О.М.

Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
«СВIТЛО ШАХТАРЯ» Мiрошниченко В.В.