Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

В.о.Голови правлiння

 

 

 

Євглевський Л.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00165712

4. Місцезнаходження

Харківська , Жовтневий, 61001, м.Харкiв, вул.Свiтло шахтаря, буд.4/6

5. Міжміський код, телефон та факс

(057)733-18-25,733-30-58 731-50-66

6. Електронна поштова адреса

svet@shaht/kharkov/ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень.Цiннi папери України" 80 (3877)

 

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.shaht.kharkov.ua

в мережі Інтернет

29.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Протягом звiтного року емiтент не приймав участь в створеннi юридичних осiб.
Протягом звiтного року посада корпоративного секретаря не призначалась.
Згiдно чинного законодавства України Товариство не потребує рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв емiтента.
На момент створення Товариства його засновником був Фонд державного майна України, вiдсоток акцiй, якi належать засновнику станом на 31.12.2013 р. – 0%.
В таблицi «Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента» не вказанi паспортнi данi фiзичних осiб в зв'язку з ненаданням згоди фiзичними особами на розкриття паспортних даних.
В таблицi «Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента» фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних, а також не заповнена дата внесення до реєстру - iнформацiя вiдсутня.
Рiчнi загальнi збори емiтента не приймали рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду та перiоду, що передував звiтному.
Протягом звiтного року емiтентом була розмiщена особлива iнформацiя "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента", дата розмiщення - 02.09.2013 р., але 05.09.2013 р. її спростовано як помилково розмiщену, змiн складу посадових осiб емiтента не вiдбувалось.
Емiтент процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери не випускав.
Емiтент протягом звiтного перiоду не викуповував власнi акцiї.
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється.
Борговi цiннi папери емiтент не випускав, тому гарантiї третьої особи вiдсутнi.
У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано:
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);
- рiчна фiнансова звiтнiсть.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) та Текст аудиторського висновку (звiту) - не заповнено реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв тому, що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
У складi рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСБО Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) емiтент не складає.
Рiшенням наглядової ради Товариства (протокол №3-2014 вiд 01.04.2014 р.) призначено з 01.04.2014 р.виконуючого обов'язки Голови правлiння ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - Євглевського Л.П. та наказом керiвника Товариства вiд 08.04.2014 р. №623/к призначено виконуючого обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку-головного бухгалтера бухгалтерiї Департаменту фiнансiв - Сiмкович М.В., якi будуть пiдписувати затверджену фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 р. та регулярну рiчну iнформацiю емiтента за 2013 р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "СВIТЛО ШАХТАРЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №421390

3. Дата проведення державної реєстрації

25.07.1994

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

3353329.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2255

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.92 Виробництво машин i устатковання промислового призначення

33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення

33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Обласне вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Харкiв

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26007619949261

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Обласне вiддiлення "Промiнвестбанк" в м.Харкiв

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26008619949260

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Придбання,зберiгання,використання прекурсорiв(списку 2 таблицi IV)"Перелiку наркотичних засобiв,психотропних речовин i прекурсорiв"

АГ№576992

27.12.2011

Державна служба України з контролю за наркотиками

21.01.2015

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено

 

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом

АВ №548957

13.01.2012

Мiнiстерство iнфраструктури України

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений

 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї

АГ №582999

14.02.2012

Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України

30.06.2014

Опис

У зв'язку з пiдтримкою соцiальних заходiв на пiдприємствi, термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено

 

Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення

АВ №593417

13.04.2012

Державна iнспекцiя техногенної безпеки України

Необмежена

Опис

Строк дiї лiцензiї необмежений

 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АЕ №042485

19.10.2012

Рег.управлiння Департ.контролю за виробн.та обiгом спирту,алког.напоїв i тют.вироб.ДПСУ у Харк.обл.

20.10.2013

Опис

Строк дiї лiцензiї не продовжено

 

Дозвiл на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№895.11.63-29.52.1

15.12.2011

Держгiрпромнагляд Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду по Харкiвськiй областi

20.01.2014

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№169.12.30-29.52.1

17.01.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

26.11.2014

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№170.12.30-29.52.1

17.01.2012

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

21.05.2013

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу було продовжено, отримано Дозвiл №828.13.30

 

Дозвiл на виконання випробування електричного устатковання електричних мереж, технологiчного електрообладнання напругою понад 1000В (до 110кВ включно)

№828.13.30

08.08.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

07.08.2018

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№338.13.30

03.04.2013

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

03.04.2018

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№6310137900-218

27.12.2011

Мiнiстерство охорони навкол.прир.середовища України Держ.управ.охорони навкол.прир.серед.в Харк. обл

07.07.2014

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на спецiальне водокористування

№5807 А/Хар.

10.04.2012

Мiнiстерство охорони навкол.прир.середовища України Держ.управл.охорони навкол.прир.серед.в Харк.обл

31.03.2014

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на розмiщення вiдходiв

№4297

26.04.2013

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

31.12.2013

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на розмiщення вiдходiв

№ ХЖовт 742

02.10.2012

Мiнiстерство охорони навкол.прир.середовища України Держ.управл.охорони навкол.прир.серед.в Харк.обл

31.12.2013

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

Дозвiл на обстеження, ремонт та чищення димарiв, повiтропроводiв

№019.13.63-29.52.1

08.01.2013

Держ.служба гiрнич.нагл.та пром.безпеки України Тер.упр.держ.сл.гiрн.нагл.та пром.безп.Укр.в Хар.об

08.01.2018

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї дозволу буде продовжено

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

01133Україна м.Київ вул.Кутузова,буд.18/9

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Висоцький Геннадiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова правлiння Товариства

8) дата обрання та термін, на який обрано

08.05.2010 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Голова правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi правлiння iз наглядовою радою та iншими колегiальними органами. Голова правлiння має право надавати пропозицiї загальним зборам акцiонерiв Товариства та наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї голови правлiння належить:
1)без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом, та здiйснювати всi юридично значимi дiї; в межах повноважень, наданих Статутом пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
2)представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
3)видавати вiд iменi Товариства довiреностi;
4)скликати засiдання правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
5)наймати та звiльняти працiвникiв Товариства;
6)в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
7)пiдписувати вiд iменi Товариства договори з головою та членами наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв;
8)пiдписувати колективний договiр за умови попереднього погодження з наглядовою радою;
9)вимагати скликання позачергових засiдань наглядової ради, приймати участь в засiданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу;
10)бути присутнiм на роботi загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
11)розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства;
12)вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати пiдставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
13)виносити у встановленому порядку на розгляд правлiння, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
14)виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Голова правлiння зобов'язаний:
- дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- здiйснювати власнi повноваження виключно на користь Товариства у суворiй вiдповiдностi до мети дiяльностi Товариства на засадах прiоритету iнтересiв Товариства, органiзацiї розумної, рацiональної та ефективної поточної дiяльностi Товариства в межах власних повноважень;
- завчасно повiдомляти правлiння та наглядову раду про всi вiдомi головi правлiння обставини, що можуть призвести до завдання Товариству майнових втрат та витрат, i вживати заходiв до запобiгання настання таких втрат в межах власних повноважень.
Винагороду голова правлiння Товариства отримує згiдно контракту, укладеного з головою правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 08.05.2010 р. обрано Голову правлiння Товариства термiном на 5 рокiв. Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання наглядової ради ПАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" вiд 29.02.2012 р) прйняте рiшення про пiдтвердження повноважень Голови правлiння. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 40 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду голови правлiння Товариства. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння,Керiвник Комерцiйного департаменту Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Євглевський Леонiд Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "СВIТЛО ШАХТАРЯ" - член правлiння, заступник директора з комерцiйних питань Товариства

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.02.2012 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 35 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з комерцiйних питань, Керiвник Комерцiйного департаменту. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння,Керiвник Департаменту корпоративного упраавлiння Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Висоцький Геннадiй Геннадiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - член правлiння, заступник директора з корпоративного управлiння Товариства

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.02.2012 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з корпоративного управлiння, Керiвник Департаменту корпоративного управлiння. Посадова особа емiтента обiймає посаду члена наглядової ради ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ХIМIК», м. Харкiв, вул. Новожанiвська, 1 . Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Баранников Вiталiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - менеджер з методологiї та органiзацiї бюджетного процесу

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.02.2012 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник фiнансового директора з економiки, головний економiст, менеджер з методологiї та органiзацiї бюджетного процесу, Керiвник Департаменту фiнансiв, Керiвника економiчного Департаменту . Посадова особа емiтента обiймає посаду Керiвника економiчного Департаменту Дирекцiї з фiнансiв ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Донецьк, вул. Горячкiна, 20. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння,Керiвник Департаменту забезпечення безпеки Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кириленко Вiктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки Дирекцiї з безпеки

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.08.2013 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 16.08.2013 р. обрано на посаду члена правлiння Кириленко В.М. з 19.08.2013 р. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення наглядової ради Товариства (протокол засiдання наглядової ради Товариства вiд 16.08.2013 р.): припинено повноваження члена правлiння Товариства Леонтьєва Вадима Едуардовича на пiдставi отриманої вiд посадової особи заяви про припинення повноважень члена правлiння Товариства та обрано на посаду члена правлiння Товариства Кириленко Вiктора Миколайовича. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 6 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: начальник об'єднаного загону СП ВОХР, директор приватного пiдприємства, менеджер з органiзацiї фiзичної охорони майна компанiї та її персоналу i структурних пiдроздiлiв Департаменту iнформацiйної безпеки, менеджер з органiзацiї охорони та пропускного режиму Департаменту iнформацiйної безпеки. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння,Керiвник Департаменту правового забезпечення Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кир'янова Iрина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» - Керiвник Департаменту правового забезпечення

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.02.2012 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 8 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: провiдний юрисконсульт, заступник начальника юридичного вiддiлу, начальник юридичного вiддiлу, Керiвник Департаменту правового забезпечення. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння, Керiвник Департаменту управлiння персоналом Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рак Лариса Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ ГIРНИЧI МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТI» - Керiвник Департаменту управлiння персоналом

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.02.2012 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Правлiння є виконавчим органом Товариства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом, або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї правлiння належить:
1)визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв;
2)затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження наглядовою радою, затвердження у разi необхiдностi пiврiчних, квартальних звiтiв Товариства;
3)складання та надання на погодження наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
4)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
5)попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами акцiонерiв;
6)органiзацiйне забезпечення (за рiшенням наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв;
7)здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi;
8)прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв;
9)визначення перелiку посад, згiдно штатного розкладу Товариства, на якi призначення та/або вiдкликання робiтникiв голова правлiння здiйснює виключно за умови погодження з правлiнням Товариства;
10)прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;
11)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
12)щоквартальна пiдготовка звiтiв правлiння для наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень;
13)визначення органiзацiйної структури Товариства;
14)визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;
15)керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16)прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;
17)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;
18)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами;
19)прийняття рiшення, в межах затвердженого наглядовою радою лiмiту повноважень правлiння, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд зазначених операцiй;
20)забезпечення виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради;
21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи наглядової ради.
Винагороду як член правлiння Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 8 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: директор з управлiння персоналом, Керiвник Департаменту управлiння персоналом. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Липовецький Леонiд Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова спостережної ради Товариства

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.

Винагороду як член наглядової ради Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 23 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора. Посадова особа емiтента обiймає посаду директора пiдприємства ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЕРВIС-ЦЕНТР «СТЕМ», м. Харкiв, вул. Свiтло шахтаря, 4/6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

211666

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.

Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОРУМ ГРУП"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

37041854

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист їх прав, i в межах компетенцiї, визначеною Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює дiяльнiсть правлiння Товариства. Член наглядової ради – юридична особа, без визначення конкретної особи представника, делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiреностi. До виключної компетенцiї наглядової ради Товариства вiдноситься:
1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;
3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у iнших випадках, встановлених чинним законодавством України;
4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, прийняття рiшення про видачу Товариством векселiв;
6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8)обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння Товариства;
9)затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
10)прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння або членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та/або члена правлiння Товариства;
11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та/або чинним законодавством України;
13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
15)визначення дати складення реєстру та перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно чинного законодавства України;
16)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участю Товариства;
17)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради згiдно з чинним законодавством України, в разi злиття,приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20)прийняття рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;
21)надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою, яка внаслiдок придбання акцiй Товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником контрольного пакета акцiй Товариства;
22)погодження особи, що буде виконувати обов'язки голови правлiння у випадку тимчасової вiдсутностi голови правлiння за поданням цiєї кандидатури вiд правлiння Товариства;
23)призначення та вiдкликання керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
24)прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
25)надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитiв, заставу, надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб;
26)надання дозволу на укладання договорiв про фiнансову допомогу, якщо сума її перевищує 15000,00 грн.;
27)прийняття рiшення про вiдчуження та придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу на вчинення таких правочинiв;
28)надання дозволу на будь-яке вiдчуження нерухомого майна Товариства;
29)надання дозволу головi правлiння на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
30)прийняття рiшення про придбання або створення основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких перевищує 1000000,0 грн. за одиницю;
31)прийняття рiшення щодо вiдчуження або списання з балансу Товариства iнвентарних об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть яких iз урахуванням переоцiнки перевищує 500000,00грн. за одиницю;
32)прийняття рiшення про укладання протягом року договорiв про передачу в оренду, лiзинг або передачу в управлiння будь-яким способом основних фондiв, балансова вартiсть яких складає 500000,00 грн. i вище;
33)надання доручень ревiзiйнiй комiсiї або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств;
34)затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
35)попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства;
36)прийняття рiшення щодо створення та лiквiдацiї фiлiй та представництв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть;
37)визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
38)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
39)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
40)встановлення форм, систем та порядку оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затвердження штатного розкладу Товариства та штатних розкладiв фiлiй, представництв, визначення розмiрiв посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
41)затвердження органiзацiйної структури Товариства, затвердження розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння та їх посадових iнструкцiй;
42)затвердження посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства;
43)заохочення працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладення стягнень за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
44)затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.

Винагороду член наглядової ради – юридична особа не отримує , в тому числi в натуральнiй формi. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 27.04.2013 р.):припинено повноваження члена наглядової ради - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПIТАЛ» та призначено на посаду члена наглядової ради – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», нове найменування в результатi проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту з 06.11.2013 р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОРУМ ГРУП".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова ревiзiйної комiсiї Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крюков Сергiй Прокопiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - керiвник Департаменту економiчної безпеки Дирекцiї з безпеки

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як голова ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та головою ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись 18.04.2013 року: з членiв ревiзiйної комiсiї Товариства обрано голову ревiзiйної комiсiї – Крюкова С. П. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: заступник директора з економiки, керiвник Департаменту економiчної безпеки. Посадова особа емiтента обiймає посаду Керiвника Департаменту економiчної безпеки Дирекцiї з безпеки ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Донецьк, вул. Горячкiна, 20. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї Товариства, головн.спецiалiст з бух.облiку Департ.фiнансiв Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiмкович Марина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера Товариства

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.12.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як член ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади заступника головного бухгалтера, головного спецiалiста з бухгалтерського облiку Департаменту фiнансiв Товариства. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член ревiзiйної комiсiї Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лепякiна Iнна Геннадiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» - головний спецiалiст контрольно-ревiзiйної роботи

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.12.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзiйна комiсiя контролює ефективне використання правлiнням активiв Товариства, цiльове використання правлiнням прибутку Товариства, дiяльнiсть правлiння щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами, дотримання правлiнням встановлених Статутом обмежень його повноважень, дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку головним бухгалтером Товариства. Спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводяться ревiзiйною комiсiєю за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядової ради Товариства, з власної iнiцiативи ревiзiйної комiсiї Товариства, за вимогою акцiонерiв Товариства, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв, з iнiцiативи правлiння Товариства.
Винагороду як член ревiзiйної комiсiї Товариства, посадова особа отримує згiдно договору, укладеного мiж ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та членом ревiзiйної комiсiї. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 2 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: ведучий контролер-ревiзор сектора контролю за об'єктами комунальної та державної форми власностi контрольно-ревiзiйного вiддiлу, головний спецiалiст контрольно-ревiзiйної роботи, головний спецiалiст з внутрiшнього контролю. Посадова особа емiтента обiймає посаду головного спецiалiста з внутрiшнього контролю Департаменту внутрiшнього контролю та управлiння ризиками ТОВ «КОРУМ ГРУП», м. Донецьк, вул.. Горячкiна, 20. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гугля Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» - головний бухгалтер Товариства

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.1989 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї:
головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження матерiальних цiнностей; забезпечує дотримання в Товариствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; забезпечує органiзацiю облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання робiт (послуг); забезпечує органiзацiю облiку розрахункових та кредитних операцiй, контроль за своєчасним i правильним їх оформленням; забезпечує органiзацiю облiку складання калькуляцiї собiвартостi продукцiї, робiт (послуг); здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв; приймає мiри з попередження нестач, незаконних витрат грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової, касової дисциплiни, кошторису витрат, законностi списання нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереженню бухгалтерських документiв; забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi, представлення її в вiдповiднi органи; керує працiвниками бухгалтерiї; пiдписує бухгалтерськi документи.
Винагороду посадова особа отримує згiдно Положення про оплату працi та премiювання працiвникiв ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ». В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж керiвної роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду головного бухгалтера Товариства. Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Висоцький Геннадiй Васильович

97934643

29.205

97934643

0

0

0

Член правлiння

Євглевський Леонiд Петрович

110

0.000

110

0

0

0

Член правлiння

Висоцький Геннадiй Геннадiйович

485390

0.145

485390

0

0

0

Член правлiння

Баранников Вiталiй Володимирович

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Кир'янова Iрина Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Кириленко Вiктор Миколайович

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Рак Лариса Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Липовецький Леонiд Семеноович

157

0.000

157

0

0

0

Член наглядової ради

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited

211666

201206949

60.002

201206949

0

0

0

Член наглядової ради

ТОВ "КОРУМ ГРУП"

37041854

3910487

1.166

3910487

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Крюков Сергiй Прокопiйович

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Лепякiна Iнна Геннадiївна

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Сiмкович Марина Володимирiвна

2660

0.001

2660

0

0

0

Головний бухгалтер

Гугля Людмила Миколаївна

2799

0.001

2799

0

0

0

Усього

303543195

90.520

303543195

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited

211666

1066 Кiпр JULIA HOUSE 3 Nicosia Themistokli Dervi St.

201206949

60.002

201206949

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Висоцький Геннадiй Васильович

97934643

29.205

97934643

0

0

0

Усього

299141592

89.207

299141592

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2013

Кворум зборів**

92.02437

Опис

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв емiтента:
1.Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2012 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
5.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
6.Про розподiл прибутку Товариства за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
7.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8.Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9.Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.
10.Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
Iнших пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходило.
Загальнi збори акцiонерiв обрали робочi органи, затвердили регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Збори затвердили звiти Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, затвердили рiчний фiнансовий звiт ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» станом на 31.12. 2012 року, порядок розподiлу прибутку Товариства за результатами дiяльностi у 2012 роцi. Збори прийняли рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрали новий склад Наглядової ради Товариства. Збори прийняли рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв та вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23413650

Місцезнаходження

83001 Україна Донецька Ворошиловський м.Донецьк вул. Щорса, буд. 20/3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0718

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(062)335-62-58

Факс

(062)335-91-61

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту

Опис

Аудиторською фiрмою у звiтному перiодi надано послуги з аудиту фiнансової звiтностi емiтента. Факторiв, якi можуть вплинути на незалежнiсть аудитора вiд емiтента, немає.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

61001 Україна Харківська Червонозаводський м. Харкiв пр. Московський, буд.60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286556

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(057)733-92-35

Факс

(057)733-80-54

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПАТ «УкрСиббанк» у звiтному перiодi надавав послуги емiтенту щодо обслуговування рахункiв в цiнних паперах, що вiдкритi власникам емiтентом до укладення власниками з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах, з проведення депозитарних операцiй за рахунками в цiнних паперах Депонента.
Згiдно вимог Закону України «Про депозитарну систему України» ПАТ «УкрСиббанк» отримав 08.10.2013 р. лiцензiю НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку АЕ №286556.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул..Тропiнiна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

Факс

(044)585-42-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

Опис

З 02 квiтня 2013 р. ПрАТ «ВДЦП» змiнило найменування та тип товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ» (скорочено – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР),який є його правонаступником. ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» у звiтному перiодi включно до 12.07.2013 р. надавав послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента. З 12.07.2013 р. ПАТ «НДУ» прийняв на зберiгання глобальний сертифiкат випуску акцiй ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» вiдповiдно до Закону України «Про депозитарну систему України».

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)377-72-65

Факс

(044)377-72-69

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв в установленому законодавством порядку. В зв'язку з набранням чинностi Законом України «Про депозитарну систему України» пiсля 12.10.2013 р. ПАТ «НДУ» здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2013 р. №2092.
Вiдповiдно до Закону України «Про депозитарну систему України» №5178-VI та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 26.03.2013 р. №430, ПАТ «Розрахунковий центр» (попереднє найменування ПрАТ «ВДЦП»), передало, а ПАТ «НДУ» прийняло на зберiгання глобальний сертифiкат випуску акцiй ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» 12.07.2013 р. згiдно рiшення НКЦПФР вiд 09.07.2013 р. №1188 «Щодо погодження плану-графiка передачi цiнних паперiв на депозитарне обслуговування до ПАТ «НДУ». Емiтент ознайомився з Умовами Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв, з Правилами Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Регламентом провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв, розмiщеними на веб-сайтi Центрального депозитарiю, шляхом подання Заяви №»ОВ-587, отриманої депозитарiєм 22.10.2013 р., про приєднання до Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.
ПАТ «НДУ» у звiтному перiодi надавав емiтенту послуги щодо зарахування цiнних паперiв у систему депозитарного облiку, їх облiк та зберiгання, щодо облiку зобов'язань емiтента за цiнними паперами власних випускiв на пiдставi депонування глобального сертифiката, зберiгання глобального сертифiката, складення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БIРЖА»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул.. Шовковична, буд.42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №399339

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

(044)495-74-74

Факс

(044)495-74-73

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Вiдповiдно статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства», акцiї простi iменнi емiтента у звiтному перiодi знаходились у Бiржовому списку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв для проведення регулярних бiржових торгiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

83001 Україна Донецька Ворошиловський м. Донецьк вул. Унiверситетська,буд. 2а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286539

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(062)332-46-11

Факс

(062)332-31-65

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

ПАТ «ПУМБ» у звiтному перiодi надавав послуги емiтенту щодо обслуговування рахунку у цiнних паперах Депонента, проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах Депонента.
Згiдно вимог Закону України «Про депозитарну систему України» ПАТ «ПУМБ» отримав 08.10.2013 р. лiцензiю НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку АЕ №286539.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

83050 Україна Донецька Ворошиловський м. Донецьк вул. Унiверситетська,буд. 52

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286565

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(062)337-06-00

Факс

(062)337-10-41

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи.

Опис

ТОВ «ОРК» у звiтному перiодi надавала емiтенту консультацiйнi послуги щодо обiгу цiнних паперiв та формування iнформацiйних матерiалiв, пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Згiдно вимог Закону України «Про депозитарну систему України» ТОВ «ОРК» отримала 08.10.2013р. лiцензiю НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку АЕ №286565.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33948564

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул..Глибочицька,буд.40,лiт.»Г»,офiс2-15

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№198595

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.08.2013

Міжміський код та телефон

(044)537-75-22

Факс

(044)581-09-55

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя

Опис

ПрАТ «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» у звiтному перiодi надавав емiтенту послуги з страхування життя, здоров'я працiвникiв емiтента

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТАТУС» (Харкiвська дирекцiя)

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31201694

Місцезнаходження

61058 Україна Харківська Дзержинський м.Харкiв вул.Данилевського.буд.26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№546344,АВ№546349

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.06.2010

Міжміський код та телефон

(057)701-24-77

Факс

(057)701-24-77

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного та обов'язкового страхування

Опис

ПрАТ «СК « СТАТУС» (Харкiвська дирекцiя) у звiтному перiодi емiтенту надано послуги з страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, по страхуванню майна, по страхуванню вiдповiдальностi при перевезеннi небезпечних вантажiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30929821

Місцезнаходження

03062 Україна м. Київ Святошинський м. Київ пр.-т Перемоги,буд.65,офiс 301

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№499974

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.01.2010

Міжміський код та телефон

(044)537-37-40

Факс

(044)537-37-44

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя

Опис

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАС» у звiтному перiодi надавав емiтенту послуги з страхування життя, здоров'я та додаткової пенсiї працiвникiв емiтента

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2010

25/20/1/10

Харкiвське ТУ ДК ЦПФР

UA4000076459

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.01

335332950

3353329.50

100

Опис

Акцiї емiтента включенi до Бiржового списку ПАТ «Українська бiржа» . Торгiвля акцiями емiтента в звiтному перiодi здiйснювалась на фондовiй бiржi та на позабiржовому внутрiшньому ринку. Акцiї емiтента не перебували в обiгу за межами України. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах в звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї акцiй в звiтному перiодi не було.

 

XI. Опис бізнесу

Кiнець ХIХ столiття в Росiї позначився бурхливим розвитком промисловостi, особливо швидкими темпами росло виробництво на пiвднi держави в Українi. В числi нових пiдприємств була i слюсарно-механiчна «установа» Н.Ф. фон Дiтмара, заснована в 1891 роцi. У лютому 1918 року завод був нацiоналiзований, на заводi працювало 328 робiтникiв та службовцiв. В 1920 роцi завод Дiтмара одержав назву «Перший металевий державний завод». Пiдприємство спецiалiзувалося на виробництвi машин та обладнання для кам'яновугiльної промисловостi. В листопадi 1922 року завод перейменували в «Свiтло шахтаря». За роки iснування завод «Свiтло шахтаря» пройшов шлях вiд невеликих майстерень до одного з найбiльших виробникiв гiрничошахтного обладнання України та країн СНД.
Новiтня iсторiя пiдприємства пов'язана iз перетворенням в акцiонерне товариство. Рiшенням Жовтневої ради народних депутатiв м. Харкова №411 вiд 25.07.1994 року зареєстровано Вiдкрите акцiонерне товариство «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря», створене шляхом приватизацiї майна Державного пiдприємства Харкiвського машинобудiвного заводу «Свiтло шахтаря».
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» є юридичною особою iз новим найменуванням.
Змiна найменування та органiзацiйно-правової форми емiтента вiдбулось згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.12.2011 року у зв'язку зi змiною типу товариства i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть нормам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iнших перетворень, злиття, подiлу, приєднання, видiлу не було.

 

Органiзацiйна структура емiтента за звiтний перiод була наступною:
Голова правлiння, якому пiдпорядкованi:
- асистент керiвника;
- керiвник Технiчного департаменту – головний iнженер;
- керiвник Департаменту управлiння виробництвом;
- керiвник Комерцiйного департаменту;
- керiвник Департаменту фiнансiв;
- керiвник Департаменту управлiння персоналом;
- керiвник Департаменту соцiальних питань;
- керiвник Департаменту забезпечення безпеки;
- керiвник Департаменту правового забезпечення;
- керiвник Департаменту корпоративного управлiння;
- вiддiл охорони працi.
Керiвнику Технiчного департаменту – головному iнженеру пiдпорядковуються:
- заступник головного iнженера;
- вiддiл головного технолога;
- вiддiл головного металурга;
- iнструментальний цех;
- вiддiл головного енергетика, якому пiдпорядкованi електродiлянка, теплоенергоцех;
- служба головного механiка, якому пiдпорядкована лабораторiя з технiчного огляду та експертному обстеженню вантажопiдйомних механiзмiв;
- вiддiл механiзацiїi та автоматизацiї, якому пiдпорядкована дiлянка засобiв механiзацiї;
- вiддiл управлiння системою якостi;
- випробувальний центр;
- вiддiл головного метролога;
- група аудиту;
- вiддiл технiчного переозброєння та пiдготовки виробництва;
- вiддiл конструкторської iнформацiйної пiдготовки виробництва;
- бюро випробувань та надiйностi;
- лабораторiя з технiчного огляду та експертному обстеженню вантажопiдйомних механiзмiв.
Керiвнику Департаменту управлiння виробництвом пiдпорядковуються:
- виробничо-диспетчерський вiддiл;
- ливарний цех №3;
- заготiвельна дiлянка;
- ковальський цех;
- термiчний цех;
- цех зварювальних конструкцiй;
- механiчний цех №1;
- механiчний цех №2;
- ламповий цех;
- слюсарно-складальний цех;
- модельна дiлянка;
- експериментальна дiлянка;
- цех будiвельних виробiв.
Керiвнику Комерцiйного департаменту пiдпорядковуються:
- вiддiл матерiально-технiчного постачання, якому пiдпорядкований склад металiв;
- вiддiл збуту, якому пiдпорядкований склад готової продукцiї;
- центральний склад;
- залiзничний цех;
- автотранспортний цех.
Керiвнику Департаменту фiнансiв пiдпорядковуються:
- бухгалтерiя;
- планово-економiчний вiддiл;
- фiнансовий вiддiл;
- вiддiл комп'ютерних технологiй;
- iнвестицiйний вiддiл.
Керiвнику Департаменту управлiння персоналом пiдпорядковуються:
- Департамент управлiння персоналом;
- вiддiл працi та заробiтної працi;
- учбово-курсовий комбiнат;
- бюро реклами та полiграфiї.
Керiвнику Департаменту соцiальних питань пiдпорядковуються:
- Будинок культури;
- спортивнi споруди i майданчики;
- база вiдпочинку;
- дитячий оздоровчий табiр;
- профiлакторiй;
- комбiнат харчування;
- медсанчастина;
- житлово-ремонтна експлуатацiйна дiльниця;
- адмiнiстративно-господарський вiддiл;
- господарська дiлянка.
Керiвнику Департаменту забезпечення безпеки пiдпорядковується:
- вiддiл охорони.
Керiвнику Департаменту правового забезпечення пiдпорядковується:
- юридичний вiддiл.
Керiвнику Департаменту корпоративного управлiння пiдпорядковується:
- вiддiл цiнних паперiв.
З метою приведення найменування посад у вiдповiднiсть вимог стандартiв в звiтному перiодi iз штатного розкладу виключенi наступнi посади: начальник вiддiлу охорони працi, головний технолог, головний металург, головний енергетик, головний механiк, головний метролог, начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу, начальник вiддiлу працi та зарплати, начальник планово-економiчного вiддiлу, начальник фiнансового вiддiлу, головний бухгалтер, начальник учбово-науково-виробничого комплексу, начальник iнвестицiйного вiддiлу, начальник вiддiлу механiзацiї та автоматизацiї, начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання, начальник вiддiлу збуту, начальник юридичного вiддiлу, начальник вiддiлу цiнних паперiв, та включено наступнi посади: менеджер з управлiння безпекою працi та охороною навколишнього середовища, менеджер з технологiчної пiдготовки та супроводженню виробництва – головний технолог, менеджер з технологiчної пiдготовки та супроводженню ливарного i термiчного виробництва – головний металург, менеджер з енергетичного господарства – головний енергетик, менеджер з устаткування – головний механiк, менеджер з метрологiї – головний метролог, менеджер з планування i органiзацiї виробництва, менеджер з мотивацiї персоналу, органiзацiї та нормування працi, менеджер з управлiнського аналiзу та бюджетуванню, менеджер з фiнансiв та казначейських операцiй, менеджер з бухгалтерського облiку – головний бухгалтер, менеджер з пiдготовки, розвитку i кадровому резерву, менеджер з iнвестицiй, менеджер з механiзацiї та автоматизацiї технологiчних процесiв, менеджер з забезпечення виробництва товарно-матерiальних цiнностей i послуг, менеджер з реалiзацiї продукцiї, менеджер з правового забезпечення, менеджер з цiнних паперiв. В зв'язку з необхiднiстю оптимiзацiї структури та зниження витрат в звiтному перiодi виключено з штатного розкладу посаду заступника керiвника Департаменту соцiальних питань та вiддiл капiтального будiвництва з дiлянкою поточного ремонту, дiлянкою капiтального ремонту, складом будматерiалiв Департаменту соцiальних питань, спецiальне конструкторське бюро (СКБ) та бюро нормо контролю СКБ, iнструментальний вiддiл та центральний iнструментальний склад, вiддiл технiчного контролю, вiддiл головного механiка з ремонтно-механiчним цехом, вiддiлом механiзацiї та автоматизацiї, вiддiл з надзвичайних станiв Технiчного департаменту, вiддiл кадрiв, учбово-науково виробничий комплекс Департаменту управлiння персоналом, та включено структурнi пiдроздiли: вiддiл конструкторської iнформацiйної пiдготовки виробництва, вiддiл технiчного переозброєння та пiдготовки виробництва, лабораторiя з технiчного огляду та експертному обстеженню вантажопiдйомних механiзмiв, служба головного механiка Технiчного департаменту, бюро реклами i полiграфiї, учбово-курсовий комбiнат Департаменту управлiння персоналом. Експериментальна дiлянка в звiтному перiодi переведена з Технiчного департаменту до Департаменту управлiння виробництвом, вiддiл працi та заробiтної плати переведено з Департаменту фiнансiв до Департаменту управлiння персоналом. Вiддiл охорони працi виключено з пiдпорядкування Технiчному департаменту та включено безпосередньо в пiдпорядкування Голови правлiння.
Фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) емiтента за звiтний перiод склала 2255 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 9 осiб, особи, якi працюють за сумiсництвом -20 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 40 осiб, фонд оплати працi за звiтний перiод склав 107296,9 тис.грн. та зменшився вiдносно попереднього року на 5131,8 тис. грн. за рахунок удосконалення системи органiзацiї працi та оптимiзацiї чисельностi персоналу.
Головна спрямованiсть кадрової полiтики емiтента нацiлена на створення сприятливих умов для професiйного зростання кожного без виключення працiвника, забезпечення гiдного рiвня оплати працi вiдповiдно до його квалiфiкацiї, iнтенсивностi працi i результатiв дiяльностi, формування i змiцнення виробничої дисциплiни в колективi. В Товариствi працюють люди, захопленi своєю справою, що бажають зростати професiонально, зробити гарну кар'єру, розвиватись разом з Товариством. Так в звiтному перiодi вчену ступiнь мали 4 особи (2 кандидата технiчних наук, 2 кандидата економiчних наук), вищу освiту мали 1131 працiвник (неповну та базову вищу – 627, повну вищу – 504). Навчаються у вищих навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва 95 осiб.
Для пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв i фахiвцiв в системi виробничого навчання для вугiльного машинобудування в структурi емiтента iснує пiдроздiл – учбово-курсовий комбiнат Департаменту управлiння персоналом, в якому в звiтному перiодi пройшли навчання новим професiям 58 осiб, перепiдготовлено 555 осiб, пiдвищили квалiфiкацiю 741 особа. За звiтний перiод емiтентом витрачено на пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв 290,9 тис. грн.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

В звiтному перiодi емiтент не проводив з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльну дiяльнiсть.

 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Фiнансова звiтнiсть емiтента пiдготовлена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, згiдно облiкової полiтики. Прийнятою облiковою полiтикою емiтента встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
-Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi ( оцiнюється за умовно-первiсною вартiстю). Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi;
-Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв.
- Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу.
-Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом ФIФО.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Емiтент класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Фiнансовi активи та зобов’язання емiтента пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть емiтента облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менше одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi емiтента для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Кредити та iншi фiнансовi зобов’язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо емiтент внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо емiтент бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Емiтент здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.

 

Основнi види продукцiї, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк:
- забiйнi скребковi конвеєри для вугiльних, сланцевих шахт та калiйних рудникiв будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу, в тому числi над категорiйних – для рiзноманiтних умов використання в залежностi вiд необхiдної продуктивностi вiд 2,1 т/хв., типу механiзованого комплексу, потужностi пласта вiд 0,7 до 4,5 м, довжини лави до 400м, кута нахилу пласта вiд 0 до 35 градусiв, необхiдної потужностi двигунiв;
- перевантажувачi для транспортування вугiлля вiд забiйного конвеєра на наступний стрiчковий конвеєр для шахт будь-якої категорiї небезпечностi по газу та пилу;
- винесенi системи подачi комбайна (ВСПК);
- запчастини для конвеєрiв.
Обсяги виробництва за звiтний рiк склали 537940,2 тис. грн., в т.ч. вироблено конвеєрiв 42 штуки на суму 250017,4 тис. грн.
Вiдпускнi цiни реалiзацiї продукцiї емiтента встановлюються на договiрних умовах з урахуванням деяких факторiв, що дiють на момент укладання договору:
- технiчнi умови по iндивiдуальному замовленню продукцiї;
- рiвень дiючих цiн на схожi типи продукцiї;
- зростання цiн на матерiали, трудовi та енергетичнi ресурси.
Реалiзовано в звiтному перiодi готової продукцiї на суму 549314,0 тис. грн., загальна сума експорту – 88438,9 тис. грн., що складає 16,1% в загальному обсязi продажiв.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi i є одним з значних в Українi постачальникiв гiрничошахтного обладнання для пiдприємств вугiльної промисловостi. Головним завданням емiтента є забезпечення шахтарiв якiсним i надiйним обладнанням в необхiдному об'ємi i за прийнятними цiнами. Державна полiтика по вiдношенню до вугiльної промисловостi спрямована на зростання добування вугiлля, а це означає, що не обiйтись без високопродуктивного гiрничошахтного обладнання, запровадження нових лав на шахтах. Продукцiя емiтента експлуатується в рiзних виробничих та клiматичних умовах в вугiльнiй, сланцевiй, калiйнiй i iнших галузях добувної промисловостi. Завод випускає продукцiю з врахуванням iндивiдуальних вимог споживачiв. Вся продукцiя вiдповiдає вимогам безпеки, Правилам безпеки в вугiльних шахтах, Нормативам з безпеки забiйних машин, комплексiв i агрегатiв, сертифiкована в установленому порядку. У зв'язку з постiйним попитом на гiрничошахтне обладнання та його запаснi частини i комплектуючi, в поставках обладнання емiтентом вiдсутнiй вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру емiтента.
Основними споживачами продукцiї емiтента є вугледобувнi пiдприємства України, також продукцiя вiдвантажується у країни СНД (Росiя, Бiлорусь).
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту:
- ризик посилення конкуренцiї внаслiдок виходу на ринок нових пiдприємств з виробництва гiрничошахтного обладнання. З метою зниження ризику конкуренцiї, емiтент здiйснює придбання високоякiсного технологiчного обладнання та iнструменту, впроваджує новi, бiльш прогресивнi технологiї по механiчнiй та термiчнiй обробцi деталей та вузлiв обладнання, виготовляє продукцiю, що вiдповiдає гiрничотехнiчним умовам та iндивiдуальним вимогам замовникiв, розширює номенклатуру продукцiї та ринки її збуту, проводить дослiдження з метою вдосконалення продукцiї та використання новiтнiх технологiй при її виготовленнi;
- ризик зростання витрат на виробництво та збут, який залежить вiд змiн вартостi сировини та енергоносiїв, що може призвести до зростання собiвартостi продукцiї. Мiнiмiзувати ризик збiльшення собiвартостi продукцiї вдається за умови прогнозованостi змiн вартостi сировини та енергоносiїв, але цi заходи не є гарантiєю усунення ризику збiльшення собiвартостi продукцiї, тому що змiни вартостi сировини та енергоносiїв є непередбачуваними. Емiтент займається розробкою та впровадженням заходiв щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкцiя конвеєрiв, технологiя виробництва, посилюється контроль з метою економiї всiх видiв ресурсiв;
- нестача ресурсiв – з метою усунення впливу цього фактора емiтент намагається створювати достатнi запаси сировини, постiйно працює з постачальниками, в умовах договорiв на постачання сировини передбачає штрафнi санкцiї до постачальника за недопоставку, несвоєчасне постачання або постачання неякiсної сировини та матерiалiв;
- ризик забруднення навколишнього середовища, атмосферного повiтря, водних ресурсiв. З метою запобiгання екологiчних ризикiв емiтент виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього середовища, виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення.
Збут продукцiї є важливою частиною комерцiйної дiяльностi емiтента: збут продукцiї забезпечує розподiл продукцiї емiтента, регулює процес виробництва у вiдповiдностi з параметрами необхiдностей ринку i задовольняє потреби споживачiв в високоякiснiй продукцiї та включає в себе комплекс комерцiйних, органiзацiйних i технологiчних заходiв з доведення продукцiї до кiнцевого споживача (пiдбiр партнерiв з збуту, укладання договорiв з ними, облiк i контроль виконання договорiв, визначення ринку гiрничошахтного машинобудування, споживачiв, вiдвантаження продукцiї, приймання продукцiї з кiлькостi i якостi, зберiгання та пiдготовка продукцiї до продажу). Емiтент пропонує продукцiю, яка вiдповiдає очiкуванням споживачiв. Такi речi мiж емiтентом i споживачем як цiна, якiсть, умови постачання i оплати є об'єктом переговорiв i пiдписання контракту з кожним конкретним споживачем окремо. Поставка продукцiї вiдбувається у строк вiд 10 до 90 календарних днiв (з можливо скороченим строком поставки). Порядок оплати узгоджується сторонами в специфiкацiях, якi є складовими i невiд'ємними частинами договору. Поставка продукцiї емiтента вiдбувається на базисних умовах EXW, DDP згiдно правил IНКОТЕРМС 2010.
На пiдприємствi надається постiйна увага новим технологiям, новим матерiалам та вимогам до якостi продукцiї, що виробляється. На пiдставi укладених договорiв емiтент отримує сировину та матерiали: металопрокат - вiд постачальникiв України; електродвигуни, ланцюг, пiдшипники – вiд постачальникiв України, Польщi. Динамiка цiн на закупiвлю сировини за звiтний перiод:
Найменування Коефiцiєнт
Спецпрофiль СП190 ст.25ХГ2СРФ 1,02
Лист 25 мм ст.25ХГСР 1,08
Лист 16 мм, 20 мм ст..3СП 1,09
Круг 230 ст.18ХГН2МФБ 1,02
Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання – 4.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у сферi машинобудування для вугiльної та добувної промисловостi. Вугiльна промисловiсть займає провiдне мiсце в паливно-енергетичному комплексi України. Вугiлля є єдиним власним паливним ресурсом держави, здатним забезпечити її потреби. Вугiлля перестає бути просто корисними копалинами – для людства вiн стає копалинами цiнними. Поклади вугiлля виснажаться тiльки через двiстi рокiв. Його потрiбнiсть буде рости, в технiчне та технологiчне оснащення шахт та їх iнфраструктуру iнвестуються сотнi мiльйонiв. Добувати вугiлля стає все важче. На Українi, в Донбасi пласти потужнiстю бiльш 1,2 м становлять приблизно чверть запасiв, а три чвертi – тонкi та надтонкi (0,55-0,8 м), тобто, мета механiзацiї виїмки вугiлля з тонких i надтонких пластiв стає все бiльш актуальним завданням для вугiльних басейнiв по всьому свiту. Розробка тонких пластiв вугiлля в Донецькому регiонi займає провiдне мiсце i продукцiя емiтента спрямована на випуск гiрничошахтного обладнання, пов'язаний з використанням його в цих гiрничо-геологiчних умовах. До особливостей сучасної продукцiї емiтента вiдноситься вiдповiднiсть кожного виробу з числа шахтних скребкових конвеєрiв i перевантажувачiв iндивiдуальним вимогам споживачiв. Такий пiдхiд до виробництва продукцiї забезпечує зрiст числа замовлень. Широке використання методiв агратування конструкцiй, унiфiкацiї i стандартизацiї дозволяє органiзовувати iндивiдуальне виробництво продукцiї з усiма перевагами серiйного виробництва.
Ринок гiрничошахтного обладнання характеризується гострою конкуренцiєю мiж виробниками продукцiї. Для ринку гiрничошахтного машинобудування характернi швидкi змiни в кiлькостi та рiвнi конкурентiв. Швидко зростає конкуренцiя продукцiї емiтента з боку українських пiдприємств, має мiсце конкуренцiя з боку пiдприємств зарубiжжя. Але емiтент володiє перевагами перед конкурентами:
- завод накопичив унiкальний досвiд в областi проектування продукцiї, розробки технологiї її виготовлення;
- завод володiє великою iнформацiєю щодо досвiду експлуатацiї шахтних скребкових конвеєрiв i перевантажувачiв рiзноманiтних типiв;
- виконанi значнi науковi дослiдження i iнженернi розробки, проведенi лабораторнi iспити конвеєрiв, їх складових частин, елементiв конструкцiї;
- завод володiє авторськими правами на велику кiлькiсть оригiнальних iнженерних рiшень.
В iснуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi перспективнi плани. Емiтент очiкує зберегти досягнутий рiвень виробництва та реалiзацiї продукцiї. Дiї, якi вчиняє емiтент: визначає можливостi на ринку регiонiв, прiоритетних при розширеннi ринку збуту, сильнi та слабкi сторони основних конкурентiв. Обрано напрямок роботи з споживачами з урахуванням iндивiдуальних вимог, що дозволяє гiрникам одержувати нову технiку згiдно з їх потребами та гiрничо-геологiчними умовами. Емiтент ставить акцент на впровадженнi нових технологiй, замiну та переоснащення виробництва новим обладнанням, впровадження нових засобiв контролю якостi продукцiї. Планується розширити номенклатуру продукцiї емiтента, освоїти випуск потужного високопродуктивного скребкового конвеєра СКЗ для вугiльних шахт країн СНД, модернiзувати скребковi конвеєри типу СП та СПЦ для тонких пластiв, стругової установки СНП для роботи в комплексi для тонких пластiв.
Емiтент не здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах.

 

З 2009 по 2013 роки було придбано основних засобiв на суму 157720 тис.грн. (2009 р.-25159 тис. грн.; 2010 р. – 39735 тис. грн.; 2011 р. – 48108 тис. грн..; 2012 р. – 22815 тис. грн.; 2013 р. – 21903 тис. грн.).
Вiдчужено основних засобiв з 2009 по 2013 роки на суму 55728 тис. грн. (2009 р. – 21317 тис. грн.; 2010 р. – 15594 тис. грн.; 2011 р. – 14680 тис. грн.; 2012 р. – 3508 тис. грн.; 2013 р. – 629 тис. грн.).
Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Протягом звiтного року були укладенi правочини мiж емiтентом та членом наглядової ради ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» (нове найменування – ТОВ «КОРУМ ГРУП»):
1)дата -03.06.2013 р.;
сторони правочину – ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ» ;
змiст правочину – ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», як «Постачальник», зобов'язується продати в обумовленi строки ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», як «Покупцю», продукцiю;
сума – узгоджується сторонами у специфiкацiях, якi є невiд'ємними частинами договору;
пiдстава укладання – реалiзацiя виготовленої продукцiї емiтента;
методика цiноутворення - цiни договiрнi, враховуючи рiвень конкурентоспроможностi продукцiї емiтента на ринку гiрничошахтного обладнання.
2)дата – 28.12.2012 р. (договiр набирає чинностi з 01.01.2013 р.);
сторони правочину - ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ» та ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ»;
змiст правочину – ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ», як «Орендодавець», зобов'язується передати в термiнове платне користування частину нежитлових примiщень , а також товарно-матерiальних цiнностей ТОВ «НВК «ГIРНИЧI МАШИНИ», як «Орендарю»;
сума - згiдно Додатку до договору;
пiдстава укладання – передача власностi в оренду з метою отримання прибутку;
методика цiноутворення – розмiр орендної плати визначається за домовленiстю сторiн.
Дочiрнi/залежнi пiдприємств, вiдокремленi пiдроздiли емiтента вiдсутнi.

 

Для забезпечення господарської дiяльностi на балансi емiтента облiковуються основнi засоби та нематерiальнi активи. Згiдно договору з незалежним експертом була проведена переоцiнка будiвель та споруд, машин та обладнання, автомобiлiв станом на 01.01.2012 р. Iншi основнi засоби (господарчий iнвентар, обчислювальна технiка, iнструмент та вимiрювальнi прилади, земля) оцiнюються за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення , оскiльки з точки зору керiвництва компанiї змiна вартостi об'єктiв, що входять до цiєї групи, є несуттєвою.
Основнi засоби емiтента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались. Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовується у вiдповiдностi з МСБО №16 та податковим кодексом прямолiнiйним методом.
Основнi виробничi фонди функцiонують у сферi матерiального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесi, зношуються поступово, а їх вартiсть переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у мiру використання. Поповнюються вони за рахунок капiтальних вкладень.
Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi емiтента складало 100%. Основнi засоби емiтента пiдтримуються у робочому станi, за необхiднiстю проводяться поточнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання, технiчнi огляди транспортних засобiв.
Обмежень на використання майна емiтента немає.
Об'єкти оренди у емiтента вiдсутнi.
Основнi засоби розташованi за мiсцезнаходженням емiтента.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства наступнi:
- питання у галузi охорони атмосферного повiтря;
- питання у галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв;
- питання у галузi охорони земельних ресурсiв;
- питання у сферi поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами.
З метою вирiшення цих питань емiтент виконує план заходiв, спрямований на покращення стану навколишнього природного середовища. На пiдприємствi виконується робота з реконструкцiї, модернiзацiї та капiтальних ремонтiв основних фондiв природоохоронного призначення. У галузi охорони атмосферного повiтря, створення сприятливих умов для життєдiяльностi, забезпечення екологiчної безпеки та запобiгання шкiдливому впливу атмосферного повiтря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище емiтент здiйснює всi необхiднi екологiчнi вимоги: має дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами та звiт з iнвентаризацiї джерел викидiв забруднюючих речовин, в наявностi документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел; щорiчно проводить контроль за дотриманням нормативiв ГДВ; щорiчно проводить контроль та перевiрку вiдповiдностi фактичних параметрiв роботи установок очистки газу проектним, iї ефективностi; забезпечує безперебiйну ефективну роботу i пiдтримання у належному станi споруд, устаткування та апаратури для очищення викидiв i зменшення рiвнiв впливу фiзичних та бiологiчних факторiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря; здiйснює iнструментально-лабораторний контроль параметрiв викидiв забруднюючих речовин пересувних джерел; своєчасно сплачує платежi за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiдповiдно законодавству. У галузi охорони i рацiонального використання вод та вiдтворення водних ресурсiв, охорони прав емiтента на водокористування виконуються необхiднi екологiчнi вимоги: є дозвiл на спецiальне водокористування; емiтент користується водними об'єктами вiдповiдно до цiлей i умов їх надання; емiтент дотримується встановлених нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лiмiтiв забору води; емiтент утримує в належному станi зони санiтарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, береговi смуги водних шляхiв, очиснi та iншi водогосподарськi споруди та технiчнi пристрої; здiйснює облiк забору та використання вод, контроль за якiстю i кiлькiстю скинутих у воднi об'єкти зворотних вод i забруднюючих речовин; своєчасно сплачує платежi за спецiальне водокористування та iншi платежi вiдповiдно законодавству. У галузi охорони земельних ресурсiв емiтент здiйснює свою дiяльнiсть , виконуючи необхiднi екологiчнi вимоги: має документи, що посвiдчують право власностi чи право користування на земельнi дiлянки; виконує заходи з охорони земель на дотримання екологiчних обмежень у використаннi земель, передбачених проектами землеустрою; виконує заходи щодо запобiгання забрудненню земель хiмiчними речовинами, вiдходами, стiчними водами. У сферi поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами дiяльнiсть емiтента здiйснюється шляхом виконання правових, органiзацiйних та екологiчних заходiв: отримано дозвiл i лiмiти на утворення та розмiщення вiдходiв у 2013 роцi; отримано дозвiл i лiмiти на утворення та розмiщення небезпечних вiдходiв у 2013 роцi; виконується план органiзацiйної роботи у сферi поводження з вiдходами, спрямований на запобiгання або зменшення обсягiв утворення вiдходiв, їх збиранням, зберiганням, утилiзацiєю та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з вiдверненням негативного впливу вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров'я людини; проведена паспортизацiя та iнвентаризацiя промислових вiдходiв, що утворюються, ступiнь їх небезпечностi для навколишнього природного середовища визначенi та погодженi в встановленому порядку; щорiчно коригуються реєстровi карти об'єктiв утворювання, оброблення та утилiзацiї вiдходiв; ведеться первинний облiк руху вiдходiв за встановленою формою.
Капiтальнi iнвестицiї емiтентом не плануються.

 

На дiяльнiсть емiтента впливають виробничо-технологiчнi проблеми, пов'язанi зi зносом технологiчного обладнання, що потребує значних додаткових коштiв на оновлення. Також мають вплив законодавчi та економiчнi обмеження:
- податкове навантаження – податкове, валютне та митне законодавство України часто змiнюється. Вiдповiднi органи регiонального управлiння, а також державнi органи можуть не погодитись з тлумаченням законодавства керiвництвом емiтента i його застосуванням в ходi дiяльностi та операцiй емiтента. В результатi податковi органи можуть нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв, пенi. Несвоєчасна пiдготовка роз'яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища;
- зниження темпiв економiчного розвитку держави може не дозволити виконати запланованi на наступний рiк обсяги виробництва емiтента через низьку платоспроможнiсть внутрiшнього ринку, зниження рiвня довiри споживачiв, зростаючу невпевненiсть серед пiдприємцiв або iнвесторiв, тому емiтент активно працює над розширенням ринкiв збуту продукцiї;
- зростання iнфляцiї в країнi спостерiгається постiйно, iнфляцiйнi процеси впливають на рiвень закупiвельних цiн на металопродукцiю, основнi комплектуючi, паливно-мастильнi матерiали, сировину, енергоносiї та призводять до збiльшення витрат. Зростання цiн бiльш як на 20% приведе к значному погiршенню становища емiтента.

 

Протягом звiтного перiоду емiтентом були сплаченi штрафнi санкцiї у розмiрi 2392 тис. грн., у т.ч. до бюджету було сплачено:
- 1 321 тис. грн. - % за користування розстрочкою з податку на прибуток;
- 806 тис. грн. штрафнi санкцiї згiдно повiдомлення-рiшення №0000024001 вiд 21.10.2013 р. (з податку на прибуток);
- 58 тис. грн. - штрафнi санкцiї згiдно повiдомлення- рiшення №0000034001 вiд 21.10.2013 р. (з ПДВ);
- 195 тис. грн. - штрафнi санкцiї та пеня з ПДВ та податку на прибуток;
- 12 тис. грн. – штрафнi санкцiї по соцiальному страхуванню.

 

Прибуток емiтента утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi, сплати передбачених законодавством України податкiв та iнших платежiв до бюджету. Емiтент самостiйно визнає структуру джерел фiнансових коштiв та вирiшує питання їх розподiлу та використання, керуючись Статутом Товариства та встановленими згiдно законiв ставками та нормативами податкiв, платежiв, вiдрахувань. Чистий прибуток емiтента, утворений пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, передбачених чинним законодавством, залишається у розпорядженнi емiтента. Рiшення про затвердження рiчних результатiв дiяльностi емiтента, звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку, рiшення про виплату дивiдендiв приймається виключно загальними зборами акцiонерiв. Емiтент довгостроковими позиками для фiнансування господарської дiяльностi у звiтному перiодi не користувався. Емiтент є пiдприємством високого ступеню незалежностi згiдно коефiцiєнтiв, якi характеризують його фiнансовий стан: коефiцiєнт фiнансової незалежностi дорiвнює 0,77 i вказує на можливiсть емiтента виконати зовнiшнi зобов'язання за рахунок власних активiв; коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 3,8; коефiцiєнт забезпечення власними коштами – 0,71. Коефiцiєнти достатньо високi, що доводить можливiсть негайного погашення зобов'язань перед контрагентами за рахунок власних коштiв емiтента.

 

Всi договори у звiтному роцi укладались вiдповiдно до плану випуску та реалiзацiї продукцiї, договiрнi умови виконувались, укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

Стратегiя розвитку емiтента нацiлена на зрiст попиту на продукцiю, що буде виготовлена в наступному роцi та рентабельностi бiзнесу за рахунок збiльшення портфелю контрактiв з метою зберiгання позицiй на ринку. Завдяки такiй стратегiї емiтент планує покращити фiнансовий стан, знаходити вiрнi та обґрунтованi рiшення, що стосуються фiнансової стабiльностi, збiльшивши виручку вiд продажу продукцiї.
У 2014 роцi передбачається збереження досягнутого рiвня виробництва у цiлях забезпечення високоякiсним гiрничошахтним обладнанням вугiльних пiдприємств України та зарубiжжя, перед якими поставлено завдання по збiльшенню видобутку вугiлля для потреб енергетичної та металургiйної промисловостi, згiдно з програмою з технiчного переозброєння емiтента продовжити роботи з придбання високоякiсного технологiчного обладнання та iнструменту, впровадити новi бiльш прогресивнi технологiї з механiчної та термiчної обробки деталей та вузлiв гiрничошахтного обладнання, пiдтримувати належнi соцiально-побутовi умови для працiвникiв емiтента.

 

В звiтному роцi емiтент не проводив дослiдження та розробки.

 

1. 13.05.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: СПЕЦIАЛIЗОВАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ПО РОБОТI З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКIВ У м. ХАРКОВI ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 22.10.2012р. № 0000780040 про збiльшення суми грошових зобов’язань з податку на додану вартiсть у розмiрi 217136 грн. та штрафних санкцiй на суму 54285 грн., всього на суму 271421 грн. 00 коп., та податкового повiдомлення-рiшення вiд 17.07.2012р. № 0000430040 про збiльшення суми грошового зобов’язання з податку на прибуток на суму 271599 грн. та штрафних санкцiй на суму 67900 грн., всього на суму 339499 грн.
Вищий адмiнiстративний суд України.
Справа в стадiї розгляду.
2. 01.04.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРВУГЛЕБУД»
Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань по договору № 76 вiд 17.04.2012 р. на суму 617 643,35 грн.
Господарський суд Донецької областi.
Рiшенням вiд 03.06.2013 р. позовнi вимоги про стягнення заборгованостi визнанi в повному обсязi, штрафнi санкцiї перерахованi i задоволенi в меншiй мiрi.
3. 01.04.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРВУГЛЕБУД»
Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань по договору № 382 вiд 29.12.2011 р. на суму 390 664,71 грн.
Господарський суд Донецької областi.
Рiшенням вiд 13.06.2013 р. позовнi вимоги про стягнення заборгованостi визнанi в повному обсязi, штрафнi санкцiї перерахованi i задоволенi в меншiй мiрi.
4. 25.04.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: ДП «Луганськвугiлля»
Про визнання грошових вимог до боржника по справi про банкрутство на суму 757 856,49 грн.
Господарський суд Луганської областi.
Ухвалою вiд 06.06.2013 р. провадження по справi припинено.
5. 11.04.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «РОКАДА»
Про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй за порушення договiрних зобов’язань по договору № 136/2798 вiд 18.05.2010 р. на суму 54 984,47 грн.
Господарський суд Харкiвської областi.
Рiшенням вiд 27.05.2013 р. позовнi вимоги в повному об’ємi задоволенi.
6. 24.07.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-СЕРВIСНА КОМПАНIЯ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Про зобов’язання припинити використання комерцiйного найменування.
Господарський суд Донецької областi.
Розгляд справи призупинено в зв’язку з призначенням судової экспертизы.
7. 12.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Господарський суд Львiвської областi.
Ухвалою вiд 17.09.2013 р. скарга в повному обсязi задоволена.
8. 09.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Львiвський апеляцiйний господарський суд.
Постановою вiд 21.10.2013 р. скарга залишена без задоволення.
9. 09.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Львiвський апеляцiйний господарський суд.
Постановою вiд 06.12.2013 р. скарга залишена без задоволення.
10. 30.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Львiвський апеляцiйний господарський суд.
Постановою вiд 05.12.2013 р. скарга залишена без задоволення.
11. 12.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Львiвський окружний адмiнiстративний суд.
Ухвалою вiд 12.12.2013 р. апеляцiйну скаргу задовольнив частково: рiшення першої iнстанцiї скасував, провадження по справi закрив.
12. 02.09.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Львiвський окружний адмiнiстративний суд.
Ухвалою вiд 06.11.2013 р. закрито провадження в адмiнiстративнiй справi.
13. 12.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд.
Ухвалою вiд 14.11.2013 р. закрито провадження в адмiнiстративнiй справi.
14. 12.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: державний виконавець Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi Мироненко Вiктор Володимирович
Про визнання неправомiрними та незаконними дiї державного виконавця Вiддiлу примусового виконання рiшень управлiння державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi.
Львiвський апеляцiйний адмiнiстративний суд.
Справа в стадiї розгляду.
15. 19.08.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: Бессонов С.П., Бессонова Н.А., Новиков К.А., Бессонов М.С.
Про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим примiщенням.
Жовтневий районний суд м. Харкова
Заочним рiшенням вiд 13.12.2013 р. позов задоволено в повному обсязi.
16. 17.12.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: ТОВ «Виробниче пiдприємство «Променергобуд»
Про стягнення суми передплати в сумi 161 400,00 грн. по договору 14/12/ЗП вiд 14.12.2012 р. на суму 164 792,63 грн.
Господарський суд Донецької областi.
Справа в стадiї розгляду.
17. 25.12.2013 р.
Позивач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Вiдповiдач: ТОВ "Енерготехнологiї"
Про стягнення суми передплати в сумi 24 222,00 грн. по договору № 032510/1 вiд 25.03.2010 р. на суму 27 089,50 грн. грн.
Господарський суд Донецької областi.
Справа в стадiї розгляду.
18. 27.08.2013 р.
Позивач: Косач М.М.
Вiдповiдач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Про вiдновлення на роботi, стягнення середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди.
Фрунзенський районний суд м. Харкова
Справа в стадiї розгляду.
19. 13.09.2013 р.
Позивач: Невкипiлий Г.А.
Вiдповiдач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Про вiдновлення на роботi, стягнення середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди.
Жовтневий районний суд м. Харкова
Справа в стадiї розгляду.
20. 08.10.2013 р.
Позивач: Меджидов Е.М.
Вiдповiдач: ПАТ «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
Про вiдновлення на роботi, стягнення середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди.
Жовтневий районний суд м. Харкова
Справа в стадiї розгляду.
Дочiрнi пiдприємства емiтента вiдсутнi.

 

Емiтент вважає, що наведено всю необхiдну iнформацiю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

228214

213335

0

0

228214

213335

будівлі та споруди

90647

82333

0

0

90647

82333

машини та обладнання

110203

106779

0

0

110203

106779

транспортні засоби

10144

7645

0

0

10144

7645

інші

17220

16578

0

0

17220

16578

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

228214

213335

0

0

228214

213335

Опис

Основнi засоби емiтента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби". Метод амортизацiї та дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв у звiтному перiодi застосовувався у вiдповiдностi з МСБО №16 та податковим кодексом прямолiнiйним методом. В звiтному перiодi забезпечення потреб поточної дiяльностi емiтента складало 100%.
На початок звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв складає – 228214 тис. грн., в т.ч. незавершене будiвництво – 10436 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду залишкова вартiсть основних засобiв складає –213335 тис. грн., в т. ч. незавершене будiвництво – 7304 тис. грн.
Будiвлi та споруди за первiсною вартiстю – 103 318 тис. грн.;
Машини та обладнання за первiсною вартiстю – 134 452 тис. грн.;
Транспортнi засоби за первiсною вартiстю – 13 864 тис. грн.;
Iншi за первiсною вартiстю – 30623 тис. грн.
Накопичена амортизацiя :
- будiвлi та споруди – (20 985) тис. грн.;
- машини та обладнання – (27 673) тис. грн.;
- транспортнi засоби – (6 219) тис. грн.;
- iншi – (14 045) тис. грн.
Коефiцiєнт зносу характеризує частку вартостi основних засобiв, що її списано на витрати виробництва в попереднiх перiодах.
Ступiнь зносу основних засобiв:
- будiвлi та споруди –20,31 %.;
- машини та обладнання –20,58 %.;
- транспортнi засоби – 44,85 %;
- iншi -60,23 %
Коефiцiєнт придатностi показує, яка частка основних засобiв придатна для експлуатацiї в процесi господарської дiяльностi. Коефiцiєнт придатностi розраховується за формулою: Кп=100%-Кзносу.
Коефiцiєнт придатностi основних засобiв:
- будiвлi та споруди –79,69 %.;
- машини та обладнання –79,42 %.;
- транспортнi засоби – 55,15 %;
- iншi -39,77%
Змiни у структурi основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувались, суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було, обмеження щодо їх використання вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

689377

616434

Статутний капітал (тис. грн.)

3353

3353

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3353

3353

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за звiтний перiод становить – 686 024 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за звiтний перiод становить – 686 024 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та статутного капiталу за попереднiй перiод становить – 613 081 тис. грн.
Рiзниця розрахункової вартостi чистих активiв та скоригованого статутного капiталу за попереднiй перiод становить – 613 081 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод змiнено на 222тис.грн. у зв'язку з доповненнями МСБО 19 "Виплати працiвникам". Вiдповiдно до вимог змiненого стандарту, емiтент застосував цi змiни ретроспективно.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2013 р. бiльша вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

31

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

25907

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

143524

X

X

Усього зобов'язань

X

169462

X

X

Опис:

До складу iнших зобов’язань входять:
- Пенсiйнi додатковi зобов’язання – 18 912 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 112 794 тис. грн.;
- Розрахунки зi страхування – 2 056 тис. грн.;
- Розрахунки з оплати працi – 4 431 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 79 тис. грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв – 114 тис. грн.;
- Поточнi забезпечення – 5 138 тис. грн.
Всього iнших зобов’язань на 143 524 тис. грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

08.01.2013

08.01.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

18.04.2013

18.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2013

29.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.08.2013

19.08.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АИДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23413650

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

83001, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 20/3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 0718 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23413650

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0718 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторська фiрма ТОВ «Крат-Аудит»
83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3, код ЄДРПОУ 23413650,
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України №0718 видане рiшенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дiйсне до 04.11.2015р., http\\krat-audit.com.ua, тел.: (062) 335-62-58, тел./факс: (062) 335-91-61АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
станом на 31 грудня 2013 року

м. Донецьк
2014 рiк
1. Адресат
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв, керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.Вступний параграф
2.1 Основнi вiдомостi про емiтента:
2.1.1. Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
« ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ»
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00165712
2.1.3. Мiсцезнаходження:вул., Свiтло шахтаря,4/6, м. Харкiв,Україна
2.1.4. Дата та орган державної реєстрацiї: 25.07.1994 р.
2.2. Опис аудиторської перевiрки
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ», яка складає повний комплект фiнансової звiтностi:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013р. (Форма №1),
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013р. (Форма №2),
- Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2013р. (Форма №3),
- Звiт про власний капiтал за 2013р. (Форма №4),
-Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013р., стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток i iншої пояснювальної iнформацiї.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку (звiту незалежного аудитора) Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi Емiтентом була розроблена облiкова полiтика за МСФЗ. Прийнятою облiковою полiтикою Емiтента встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку на нетто-основi;
Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання активу, або на iншу вартiсть, що використовується замiсть вартостi придбання. Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних засобiв.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi i якi мають обмеженi строки корисного використання, оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу.
Запаси. Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпустцi запасiв у виробництво i iншому вибуттi їх оцiнка робиться за методом ФIФО.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть та фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Фiнансовi активи та зобов’язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов’язанi з угодою.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi зобов’язання, векселi i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть визначається з використанням методу ефективної процентної ставки та, для фiнансових активiв, вона визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї та дисконти, включаючи суми витрат по операцiях, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки до iнструменту.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань з термiном погашення менш одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй, передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв, використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї для аналогiчних фiнансових iнструментiв.
Кредити та iншi фiнансовi зобов’язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi. Кредити та iншi фiнансовi зобов’язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов’язань i оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має юридично обґрунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi
Визнання виручки. Виручка вiд продажу товарiв визнається на момент переходу ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товари, зазвичай в момент вiдвантаження товарiв. Якщо Компанiя бере на себе обов'язок доставити товари до певного мiсця, виручка визнається на момент передачi товарiв покупцевi в пунктi призначення.
Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що оцiнюється пропорцiйно частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає в себе закупiвельну цiну, транспортнi витрати, комiсiї, пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Виплати працiвникам: Програма з визначеними внесками. Компанiя здiйснює обов'язковий єдиний соцiальний внесок до Пенсiйного фонду України щодо своїх спiвробiтникiв. Внесок розраховується як вiдсоток вiд поточних брутто-зарплат та вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення.
Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Емiтента за станом на кiнець останнього дня звiтного року та проведеної трансформацiї фiнансової звiтностi, складеної за П(С)БО, у фiнансову звiтнiсть за МСФЗ.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом звiтного перiоду.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, Аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
5.1. Пiдстави для висловлення модифiкованої думки
Аудитор не приймав участi у спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення, що є обмеженням обсягу роботи аудитора.
На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
Пiдприємство згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв створило резервний капiтал на покриття збиткiв у складi власного капiталу у розмiрi 14054 тис. грн. за рахунок не розподiленого прибутку, що не вiдповiдає вимогам МСФЗ.
5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «СВIТЛО ШАХТАРЯ» станом на 31.12.2013р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до МСФЗ.
6. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає позитивне значення 689377 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 3353 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 3353 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв значно бiльше суми скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
6.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається для комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.Виконання значних правочинiв
За даними рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 01.01.2013 р. вартiсть активiв складає 801433 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 80143,3 тис. грн. Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Пiдприємством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2013 року прийнято рiшення про попередньо схвалення значних правочинiв, якi в свою чергу затвердженi протоколом Рiчних Загальних зборiв 27.04.2013 р. Наглядовою радою не приймались рiшення щодо дозволу на укладення значного правочину з конкретним контрагентом.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Пiдприємство дотримувалось вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
6.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2013р. акцiями Емiтента володiли акцiонери: юридичнi та фiзичнi особи.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Емiтента здiйснюється вiдповiдно до Статуту, затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД « СВIТЛО ШАХТАРЯ» протоколом №б/н вiд 03.12.2011р.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган,
- Наглядова рада;
- Правлiння - виконавчий орган,
- Ревiзiйна комiсiя – контролюючий орган.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк передбачається провести 12 квiтня 2014р. Термiн проведення вiдповiдає термiну, визначеному Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
У Статутi Емiтента не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2013 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря.
В Статутi Емiтента не передбачено запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiни зовнiшнього аудитора.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Емiтента, вважає за необхiдне зазначити наступне:
- система внутрiшнього контролю включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль;
- адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження;
- бухгалтерський контроль включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль;
- керiвництво в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена, але вимагає подальшого удосконалення. Система внутрiшнього контролю Емiтента, створена та дiє.

7.5 Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб’єкта господарювання щодо наявностi ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування аудиторської фiрми: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КРАТ-АУДИТ»
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги: Свiдоцтво № 0718 видане Аудиторською палатою України 26. 01.2001 р. термiн дiї: до 04.11.2015р.
Мiсцезнаходження юридичної особи: 83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 20/3
Телефон (факс): 062) 3356258
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата i номер договору на проведення аудиту Договiр № 53 вiд 10.01.2014р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 10.02.2014р. – 12. 04.2014р.
АУДИТОР
Директор Аудиторської фiрми
ТОВ «КРАТ-АУДИТ»
сертифiкат серiї А № 002017, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 27 вiд 02.03.1995 року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати України № 288/2 вiд 30.01.2014 р. до 02.03.2019 р.
_______________________
О.М. Кратт
Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора 12.04.2014р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Вiдсутнє

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 р., затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 р., визначення типу Товариства, попереднє схвалення значних правочинiв, що будуть вчинятись Товариством протягом року, передання повноважень лiчильної комiсiї за договором та затвердження його умов.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

9

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради Товариства iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

Нi

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Винагорода встановлена члену наглядової ради – фiзичнiй особi в розмiрi 10 офiцiйно встановлених мiнiмальних заробiтних плат на мiсяць. Члени наглядової ради-юридичнi особи не отримують винагороди.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вимоги до членiв наглядової ради (дiяти в iнтересах Товариства, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть, обережнiсть) викладенi в договорах, укладених Товариством з членами наглядової ради.

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

З членом наглядової ради укладено договiр, в якому прописанi його обов'язки i права.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні