Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00165712
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 61001
Область: Харківська
Район: Жовтневий
Населений пункт: м. Харків
Вулиця: Світло шахтаря
Будинок: 4/6
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0577331825
Номер факсу емітента: 0577315066
Веб-сайт емітента: www.shaht.kharkov.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1 Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      1.2 Повне найменування емітента : «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      - коротка інформація про емітента:
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» - одне з найбільших підприємств України, країн СНД та Східної Європи по виробництву гірничошахтного обладнання, лідер вугільного конвеєробудування.
      У 2012 році заводу «СВІТЛО ШАХТАРЯ» виповнилося 121 рік.
      За роки існування Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» пройшов шлях від невеликих майстерень до одного з найбільших виробників гірничошахтного обладнання України та країн СНД.
      Новітня історія підприємства пов’язана із перетворенням в 1994 році в акціонерне товариство. Протягом 2000-2005 років здійснено перехід від серійного виробництва однотипних конвеєрів і перевантажувачів до виготовлення продукції, що відповідає гірничотехнічним умовам та індивідуальним вимогам замовників.
      ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» виробляє гірничошахтне устаткування відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів, розширюючи номенклатуру продукції та ринки її збуту. Продукція підприємства експлуатується в самих різних виробничих та кліматичних умовах в вугільній, сланцевій, калійній і інших галузях добувної промисловості.
      - основні види господарської діяльності:
      емітент виробляє:
      забійні скребкові конвеєри для вугільних, сланцевих шахт та калійних рудників будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу, в тому числі надкатегорійних – для різноманітних умов використання в залежності від необхідної продуктивності від 2,1 т/хв., типу механізованого комплексу, потужності пласта від 0,7 до 4,5м., довжини лави до 200м., кута нахилу пласта від 0 до 35 градусів, необхідної потужності двигунів та ін..;
      перевантажувачі та штрекові конвеєри для транспортування вугілля від забійного конвеєра на наступний транспортний засіб для шахт будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу;
      дробарки та струги;
      шахтні головні світильники, призначені для індивідуального освітлення робочого місця у шахтах, небезпечних по газу та пилу;
      сигналізатори метану;
      фари для шахтних електровозів;
      запчастини для конвеєрів;
      товари народного споживання.
      - мета (цілі) господарської діяльності:
      Метою діяльності емітента є забезпечення вугледобувних підприємств надійним та високопродуктивним гірничошахтним обладнанням в повному обсязі та по доступним цінам, одержання стабільного прибутку та використання його в інтересах товариства та акціонерів товариства на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов , визначених чинним законодавством України і Статутом товариства.
      - стратегія бізнесу:
      Стратегія бізнесу емітента встановлює основні цілі, завдання та напрямки розвитку, методи і способи побудови системи управління і функціонування емітента. В цілому, стратегією товариства є постійний пошук нових технічних рішень з метою безперервного оновлення технологічного обладнання та технологій, а на цій основі – освоєння виробництва продукції нового технічного рівня та високої якості виготовлення, це також, як і оперативність виготовлення замовлень, притягує споживачів. Це й забезпечує товариству перевагу перед конкурентами і як наслідок зростання кількості замовлень та міцну позицію на ринку.
      Змін в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року не було.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента за 2010р. -2011р. заповнені згідно з П(с)БО, за 2012 р. - згідно з МСФЗ.
      Згідно МСФЗ показник "резервний капітал" в 2012р. складається з дооцінки активів.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 701255 549668 391983
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 470552 422431 276886
Валовий прибуток (збиток) 230703 127237 115097
Інші операційні доходи 226689 230553 222224
Адміністративні витрати 24267 25212 26033
Витрати на збут 16847 12804 26241
Інші операційні витрати 254689 236278 227153
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 161589 83496 57894
     інші доходи 7556 25721 79890
     інші витрати 4853 25871 86423
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 164292 83214 51361
Податок на прибуток від звичайної діяльності 36829 21311 20390
Чистий прибуток (збиток) 124463 61903 30971
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.37116 0.1846 0.09236
Всього активів, у т.ч. 801390 550584 452181
Оборотні активи 547797 436649 363422
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 2544 94167 13935
Необоротні активи 253593 11634 88437
Всього пасивів, у т.ч. 801390 550584 452181
Зобов`язання
     поточні зобов`язання 161444 77254 40754
     довгострокові зобов`язання 27 - -
Забезпечення наступних витрат та платежів 19973 - -
Власний капітал 616656 473330 411427
     статутний капітал 3353 3353 3353
     пайовий капітал - - -
     додатковий вкладений капітал - - -
     інший додатковий капітал - 403093 372122
     резервний капітал 102682 4981 4981
     (неоплачений капітал) - - -
     (вилучений капітал) - - -
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 510621 61903 30971
Розрахункова вартість чистих активів 616656 473330 411427

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1.1. У звітному періоді товариство визначає такі фактори (чинники) ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, слід вважати суттєвими – істотний (контрольний) пакет акцій (більше 60%) сконцентрований у власності однієї юридичної особи;
      - фактори що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, не слід вважати суттєвими, через відсутність прийняття у звітному періоді рішення уповноваженого органу про збільшення статутного капіталу емітента;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями емітента можна вважати суттєвими, адже рішення про розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів. Останніми річними загальними зборами акціонерів емітента прийнято рішення залишити чистий прибуток в розпорядженні Товариства, направивши його в Фонд розвитку виробництва. Не дивлячись на те, що головною метою акціонера є отримання доходу, він повинен зважати на те, що в перспективі направлення прибутку на розвиток виробництва приведе до збільшення ринків збуту емітента, закріпленню його позицій і, як наслідок, до росту курсової вартості акцій емітента. Боргові цінні папери відсутні;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками є несуттєвими. Товариство має стабільне фінансове становище;
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам, відсутні;
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів є загальновідомим, але будь-які зміни в податковому законодавстві можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування. Цінні папери, які розміщуються – відсутні;
      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні.

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - нерентабельність - діяльність товариства за 2012 рік є рентабельною. В подальшому також прогнозується одержання прибутків при умовах виконання запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції;
      - нестача ресурсів – з метою усунення впливу цього фактора, товариство намагається створювати достатні запаси сировини, працює з декількома постачальниками, в умовах договорів на постачання сировини передбачає штрафні санкції до постачальника за недопоставку, несвоєчасне постачання або постачання неякісної сировини та матеріалів;
      - конкуренти – ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств з виробництва гірничошахтного обладнання. З метою зниження ризику конкуренції, товариство, згідно з програмою по технічному переозброєнню, здійснює придбання високоякісного технологічного обладнання та інструменту, впроваджує нові, більш прогресивні технології по механічній та термічній обробці деталей та вузлів гірничошахтного обладнання, виготовляє продукцію, що відповідає гірничотехнічним умовам та індивідуальним вимогам замовників, розширює номенклатуру продукції та ринки її збуту, проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні;
      - собівартість – ризик зростання витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), залежить від змін вартості сировини та енергоносіїв, що може призвести до зростання собівартості продукції. Мінімізувати ризик збільшення собівартості продукції вдається за умови прогнозованості змін вартості сировини та енергоносіїв, але ці заходи не є гарантією усунення ризику збільшення собівартості продукції, яка виробляється, тому що зміни вартості сировини та енергоносіїв є непередбачуваними. Емітент займається розробкою та впровадженням заходів щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкція конвеєрів, технологія виробництва, посилюється контроль з метою економії всіх видів ресурсів;
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об’єктів , обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) – даний ризик не суттєвий для товариства, термін дії ліцензій своєчасно продовжується (на виготовлення скребкових конвеєрів ліцензія не потрібна);
      - нестабільність фінансово-господарського стану – товариство не має позикового капіталу та має стабільний фінансово-господарський стан;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – товариство не має проблем із залученням коштів для розширення діяльності. У товариства склалися довгострокові стосунки із декількома банками - партнерами, але у звітному періоді корпоративна політика емітента базується на принципі – не залучання позикових коштів, а проведення розширення діяльності за рахунок власних коштів;
      - неякісне технологічне обладнання – товариство проводить активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій;
      - ризики, пов’язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент – відсутні.
      - екологічні ризики - ризики забруднення навколишнього середовища, атмосферного повітря, водних ресурсів. З метою запобігання даних ризиків емітент виконує план заходів, спрямований на покращення стану навколишнього середовища. В товаристві виконується робота з реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення. Планові заходи державних органів нагляду у сфері навколишнього природного середовища (екологічна інспекція, держсанепідслужба та інші), проводяться не частіше одного разу на рік.

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - податкове навантаження - податкове, валютне та митне законодавство України часто змінюється. Відповідні органи регіонального управління, а також державні органи можуть не погодитись з тлумаченням цього законодавства керівництвом емітента і його застосуванням в ході діяльності та операцій емітента. В результаті податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків, штрафів, пені.
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента – несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища;
      - політична нестабільність – на даний період політична ситуація в країні стабільна;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – рецесія в економічному розвитку держави може не дозволити виконати заплановані на наступний рік обсяги виробництва емітента через низьку платоспроможність внутрішнього ринку, тому емітент активно працює над розширенням ринків збуту продукції;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому – зростання інфляції в країні спостерігається постійно, емітент для зниження впливу цього фактору займається розробкою і впровадженням заходів по зниженню собівартості продукції;
      - неефективна судова система – суттєвого впливу цей фактор ризику на діяльність емітента не має;
      - обмеження на валютні операції – обмежень на валютні операції емітент не має.

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками .
      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.

      2.3. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00165712
      Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.
      Попереднє повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря».
      Попереднє скорочене найменування емітента: ВАТ «Світло шахтаря».
      Попередня організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство.
      Зміна найменування та організаційно-правової форми емітента відбулась згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011 р. у зв’язку зі зміною типу товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».
      3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента:
      Дата проведення державної реєстрації: 25.07.1994 р.
      Місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Харківської міської ради.
      Місцезнаходження емітента: 61001, м. Харків, Жовтневий р-н, вул. Світло шахтаря, буд. 4/6.
      Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 733-18-25, (057) 731-50-66.
      Адреса електронної пошти емітента: svet@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери – www.shaht.kharkov.ua
      Місцезнаходження спеціального підрозділу по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: 61001, м. Харків, Жовтневий р-н, вул. Світло шахтаря, буд. 4/6, відділ цінних паперів.
      Міжміський код, телефон спеціального підрозділу по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: (057)733-18-25, (057)733-30-58
      Адреса електронної пошти спеціального підрозділу по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: ggv@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка спеціального підрозділу по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутня.
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації – 18 років. Емітента створено на невизначений строк.

      3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку:
      Кінець XIX століття в Росії позначився бурхливим розвитком промисловості. Особливо швидкими темпами росло виробництво на півдні держави в Україні. В числі нових підприємств була і слюсарно-механічна «установа» Н.Ф фон Дітмара, заснована в 1891р. У лютому 1918р. завод був націоналізований. Тоді на заводі налічувалось 328 робітників та службовців. В 1920 р. завод Дітмара одержав назву «Перший металевий державний завод». Підприємство спеціалізувалось на виробництві машин та обладнання для кам’яновугільної промисловості. В листопаді 1922 р. завод перейменували в «Світло шахтаря».
      Рішенням Жовтневої районної ради народних депутатів м. Харкова №411 від 25.07.1994р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря», створене шляхом приватизації майна Державного підприємства Харківського машинобудівного заводу «Світло шахтаря».
      Істотні факти та важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не пов’язану з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п’яти останніх років відсутні.
      Не плануються і не очікуються злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів не пов’язана з основною діяльністю.

      3.5. Організаційна структура емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком.
      В організаційній структурі емітента протягом звітного періоду відбулись такі зміни.
      З метою приведення найменування посад у відповідність до вимог стандартів, з 10.04.2012 р. із штатного розкладу дирекції виключили наступні посади:
      - головний інженер;
      - заступник директора з комерційних питань;
      - заступник директора з корпоративного управління;
      - заступник директора з персоналу – начальник господарчого та адміністративного відділу кадрів та технавчання;
      - заступник директора з капітального будівництва – начальник відділу капітального будівництва;
      - заступник директора з виробництва – начальник виробництва;
      - заступник директора з економіки;
      - референт голови правління – директор учбово-науково-виробничого комплексу.
      З 10.04.2012 р. ввели до штатного розкладу дирекції наступні посади:
      - керівник технічного департаменту – головний інженер;
      - керівник комерційного департаменту;
      - керівник департаменту корпоративного управління;
      - керівник департаменту соціальних питань;
      - керівник департаменту управління виробництвом;
      - керівник департаменту забезпечення безпеки;
      - керівник департаменту управління персоналом;
      - керівник департаменту правового забезпечення;
      - керівник інвестиційного департаменту;
      - керівник департаменту фінансів.
      Окрім того з 10.04.2012 р. в учбово-науково-виробничий комплекс департаменту управління персоналу ввели наступну посаду:
      - начальник учбово-науково-виробничого комплексу.
      В структуру департаменту соціальних питань ввели наступну посаду:
      - заступник керівника департаменту соціальних питань по капітальному будівництву – начальник відділу капітального будівництва.
      Також, згідно затвердженої нової організаційної структури підприємства внесено зміни в штатний розпис:
      введено з 01.10.2012 р. в структуру Департаменту корпоративного управління Відділ цінних паперів.
      В зв’язку з цим організаційна структура товариства стала наступною:
      Голова правління, якому підпорядковані:
      - асистент керівника;
      - керівник технічного департаменту – головний інженер;
      - керівник департаменту управління виробництвом;
      - керівник комерційного департаменту;
      - керівник департаменту фінансів;
      - керівник департаменту управління персоналом;
      - керівник департаменту соціальних питань;
      - керівник департаменту забезпечення безпеки;
      - керівник департаменту правового забезпечення;
      - керівник департаменту корпоративного управління.
      Керівнику технічного департаменту – головному інженеру підпорядковані:
      - заступник головного інженера;
      - відділ головного технолога;
      - відділ головного металурга;
      - інструментальний відділ, якому підпорядковані інструментальний цех, центральний інструментальний склад;
      - відділ головного енергетика, якому підпорядковані електроділянка, теплоцех;
      - спеціальне конструкторське бюро, якому підпорядкована експериментальна ділянка;
      - бюро нормо контролю СКБ;
      - відділ головного механіка, якому підпорядковані ремонтно – механічний цех, відділ механізації та автоматизації, ділянка засобів механізації;
      - керівник служби управління системою якості, якому підпорядковані відділ технічного контролю, випробувальний центр, відділ головного метролога, група аудиту;
      - відділ охорони праці;
      - відділ надзвичайних ситуацій.
      Керівнику департаменту управління виробництвом підпорядкований:
      - виробничо- диспетчерський відділ, якому підпорядковані виробничі цехи та ділянки: ливарний цех №3, заготівельна ділянка, ковальський цех, термічний цех, цех зварювальних конструкцій, механічний цех №1, механічний цех №2, ламповий цех, складальний цех, модельна ділянка, цех будівельних виробів.
      Керівнику комерційного департаменту підпорядковані:
      - відділ матеріально – технічного постачання, якому підпорядкований склад металів;
      - відділ збуту, якому підпорядкований склад готової продукції;
      - відділ зовнішньої кооперації і комплектації, якому підпорядкований центральний склад;
      - залізничний цех;
      - авто цех.
      Керівнику департаменту фінансів підпорядковані:
      - бухгалтерія;
      - планово – економічний відділ;
      - фінансовий відділ;
      - відділ комп’ютерних технологій;
      - відділ праці та заробітної плати;
      - інвестиційний відділ.
      Керівнику департаменту управління персоналом підпорядковані:
      - відділ кадрів та технічного навчання;
      - учбово-науково-виробничий комплекс.
      Керівнику департаменту соціальних питань підпорядковуються:
      - заступник керівника департаменту соціальних питань по капітальному будівництву;
      - відділ капітального будівництва, якому підпорядковані ділянка поточного ремонту, ділянка капітального ремонту, склад будматеріалів;
      - будинок культури;
      - спортивні споруди і майданчики;
      - база відпочинку;
      - дитячий оздоровчий табір «Берізка»;
      - профілакторій;
      - комбінат харчування;
      - медсанчастина;
      - житлово-ремонтна експлуатаційна дільниця;
      - адміністративно - господарський відділ;
      - господарська ділянка.
      Керівнику департаменту забезпечення безпеки підпорядковується:
      - відділ охорони.
      Керівнику департаменту правового забезпечення підпорядковується:
      - юридичний відділ.
      Керівнику департаменту корпоративного управління підпорядковується:
      - відділ цінних паперів.
      Товариство функціонує як цілісний промисловий комплекс і має закінчений цикл виробництва продукції.
      Змін у функціональному призначенні в органах емітента не відбувалось.
      Органами управління товариства є:
      1. Загальні збори акціонерів;
      2. Наглядова рада;
      3. Правління;
      4. Ревізійна комісія.
      Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів.
      Наглядова рада товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність правління товариства. В звітному році наглядова рада здійснювала свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 3 особи у такому складі: члени наглядової ради.
      Правління є виконавчим органом товариства та здійснює управління поточною діяльністю емітента. В звітному році строком до 29.02.2012 р. правління здійснювало свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління. З 29.02.2012 р. рішенням наглядової ради емітента визначено кількість членів правління – 9 осіб у такому складі: голова правління та члени правління. 30.08.2012 р. рішенням наглядової ради емітента визначено кількість членів правління – 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління.
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в звітному році ревізійна комісія здійснювала свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 3 особи у такому складі: члени ревізійної комісії.
      3.6. Емітент не має філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.
      3.7.Емітент не має дочірніх та залежних підприємств.

      3.8. Розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на початок звітного періоду – 3353329,50 грн.,
      на кінець звітного періоду – 3353329,50 грн.
      Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду – 492194 тис. грн..;
      на кінець звітного періоду – 616656 тис. грн.
      Змін розміру і структури статутного капіталу протягом звітного року не відбувалося.

      3.9. Емітент протягом звітного року не входив в об´єднання підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об´єднань підприємств) чи груп суб’єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основні види діяльності емітента:
      - виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
      - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
      - установлення та монтаж машин і устаткування;
      - неспеціалізована оптова торгівля;
      - вантажний автомобільний транспорт;
      - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук.
      4.2.Основні види продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходів за звітний рік:
      - забійні скребкові конвеєри для вугільних, сланцевих шахт та калійних рудників будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу, в тому числі надкатегорійних - для різноманітних умов використання в залежності від необхідної продуктивності від 2,1 т/хв, типу механізованого комплексу, потужності пласта від 0,7 до 4,5м., довжини лави до 360м., кута нахилу пласта від 0 до 35 градусів, необхідної потужності двигунів та ін.;
      - перевантажувачі та штрекові конвеєри для транспортування вугілля від забійного конвеєра як транспортній засіб для шахт будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу;
      - дробарки та струги.
      Всього обсяги виробництва за звітний рік склали 713657,0 тис. грн., у т.ч. вироблено конвеєрів 74 шт. на суму 490613,1 тис. грн.. Реалізовано готової продукції на суму 701255 тис. грн., у т.ч. експортні операції – 34548,2 тис. грн.., що становить в загальному обсязі продажів – 4,9%.
      Відпускна ціна реалізації конвеєру встановлюється на договірних умовах з урахуванням деяких факторів, що діють на момент укладання договору:
      - технічні умови по індивідуальному замовленню конвеєрів;
      - рівень діючих цін на схожі типи конвеєрів;
      - зростання цін на матеріали, трудові та енергетичні ресурси.
      Емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.
      Протягом звітного року емітентом було розроблено та запропоновано на ринку:
      - скребкові конвеєри СП250.1.13-261-05, СП250.1.13-261-07, виготовлені на замовлення ПАТ «ДТЕК «Шахта Комсомолець Донбасу»;
      - скребковий конвеєр СП250.1.14-262.07, виготовлений на замовлення «Шахти імені Героїв космосу» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» з новим рештачним ставом та посиленими балками для роботи з комбайном К-200 та кріпью КД80;
      - скребкові конвеєри СП251.13.-261-08, СП251.13.-261-09, виготовлені на замовлення шахти «Самсонівська Західна»;
      - скребковий конвеєр СП251.14.-262-08, виготовлений для шахти «Ювілейна»;
      - скребковий конвеєр СПЦ271М-24.23 L=250 м; N=3х200 кВт для ТДВ «Шахта «Білозерська» ТОВ ДТЕК «Добропільєвугілля» для роботи із кріпленням 3КД90Т і комбайном 2ГШ68Б із рейкою БСП1.
      Конвеєр, виготовлений на новому потужному прокатаному профілі Н230, для приводів даного конвеєра вперше застосовані блоки потужністю N=3х200 кВт, з відстанню між ланцюгами 260 мм (раніше 300 мм), для цього довелося виготовити нову цільну привідну зірку з посадковим розміром Ø220 мм (раніше
      Ø190 мм);
      - скребковий конвеєр-перевантажувач СПЦ271М-81.03 L=45 м; N=2х132 кВт для ВП «Шахта «Новодонецька» ТОВ ДТЕК «Добропільєвугілля». Конвеєр, виготовлений на прокатаному профілі Н228, з шириною ставу 692 мм, з відстанню між ланцюгами 300 мм. Конвеєр комплектується дробаркою.
      - скребковий конвеєр СП251.13.00.00.000-163.02 L=270 м; N=3х160 кВт на замовлення шахти ім. Я.М. Свердлова ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» для роботи із кріпленням 09ДТ і комбайном УКД400.
      Спеціальний конвеєр виготовлений з рейкою комбайна розташованої під вибоєм для роботи з комбайном УКД400;
      - скребковий конвеєр СП251.13.00.00.000-163.03 L=210 м; N=3х160 кВт на замовлення ВП «Шахти «Червоний партизан» ТОВ «ДТЕК «Свердловантрацит» для роботи з кріпленням 2КД90 і комбайном КШ1КГУ з рейковим типом подачі комбайна типу «Ейкотрак». Спеціальний конвеєр виготовлений з телескопічним гідравлічним головним приводом конвеєра;
      - скребковий конвеєр СП251.13-263-03 N=3х160 кВт, L=310 м на замовлення ВП «Шахта «Червоний партизан» для роботи в складі очисного комбайну УКД400 та кріпью 1КД90. Конвеєр виготовлений з застосуванням приводного вала на власних опорах та роз’ємною восьми - променевою зіркою. В навісному обладнанні застосували литу рейку-леміх РП126/205;
      - скребковий конвеєр СП326.00.00.000-42.16 L=305 м; N=2х200 кВт для роботи з комбайном УКД200-250, кріпью – 1КД90, вперше використано профіль Н=245 мм з шириною риштака між боковинами ззовні 642 мм, що дає можливість збільшити потужність конвеєра (до цього з комбайном УКД200-250 застосовувались риштаки шириною 600 мм). Конвеєр виготовлено з винесеною системою подачі комбайна, риштаки виготовлені з привареним леміхом.
      4.3. До складу виробничої собівартості реалізованої продукції входять матеріальні, енергетичні та трудові витрати.

      4.4. Емітент здійснює свою діяльність в вугільній промисловості. Ця галузь займає провідне місце в паливно-енергетичному балансі держави. Вугілля є єдиним власним паливним ресурсом держави, здатним забезпечити її потреби. Державна політика по відношенню до вугільної промисловості спрямована на зростання добування вугілля. А це означає, що державі не обійтись без високопродуктивного гірничошахтного обладнання, запровадження нових лав на діючих шахтах і будівництва нових шахт.
      Товариство протягом десятиріч є найкращим виробником потужних шахтних скребкових конвеєрів, завод накопичив унікальний досвід в галузі проектування продукції і технології її виготовлення.
      Ринок гірничо-шахтного обладнання характеризується гострою конкуренцією між виробниками продукції. Для ринку гірничо-шахтного машинобудування характерні швидкі зміни в кількості та рівні конкурентів. Швидко зростає конкуренція виробам емітента з боку українських підприємств, а також має місце конкуренція з боку підприємств Німеччини, Польщі, Чехії, Росії.
      Основні конкуренти по Україні – ПАТ «Донецький Експериментальний Ремонтно- Механічний завод».
      Основні конкуренти зарубіжжя: ВАТ «Анжеромаш» (Росія), ТОВ «Юргинський машзавод» (Росія), ЗАТ«Скопинський машзавод» (Росія), «ТМ» (Чехія), «H&B» (Германія), «JOY» (Англія), ВАТ ЛМЗ «Універсал» (Білорусія), FABRYKA MASZYN «Glinik» S.A. (Польща).
      Але завод володіє перевагами над конкурентами:
      - досвід в області проектування продукції, розробки технології і використання ;
      - завод володіє великою кількістю інформації щодо досвіду експлуатації шахтних скребкових конвеєрів та перевантажувачів;
      - силами працівників виконані значні наукові дослідження і інженерні розробки, лабораторні іспити конвеєрів, їх складових частин, елементів конструкції;
      - монопольні авторські права на велику кількість оригінальних інженерних рішень та «ноу-хау».
      Все це забезпечує заводу міцну репутацію у споживачів продукції, серед підприємців, в колах наукової і інженерної громадськості і гарантує певну перевагу підприємства та його продукції перед конкурентами. Головним завданням емітента є забезпечення шахтарів якісним і надійним обладнанням в необхідному об’ємі і за прийнятними цінами. Об’єм і номенклатура продукції емітента визначається змістом і кількістю замовлень споживачів, завод випускає продукцію з врахуванням індивідуальних вимог конкретних замовників. Вся продукція відповідає вимогам безпеки, Правилам безпеки в вугільних шахтах, Нормативам по безпеці забійних машин, комплексів і агрегатів, сертифікована в установленому порядку, має дозвіл Держнаглядохоронпраці встановленого зразку, на підприємстві впроваджена система управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001.
      В 2007 році завод був нагороджений дипломом переможця всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2007 року» в номінації «Виробництво обладнання для вугільної та гірничодобувної промисловості».
      Велику увагу емітент приділяє участі в міжнародних виставках гірничошахтного обладнання. В 2012 році завод в черговий раз брав участь в виставці «Вугілля - Майнінг-2012» (м. Донецьк). На виставці були представлені 28 експонатів, з них 4 діючі:
      - вибійний конвеєр СП251.12-263В (L=20 м, N=1x65/200 кВт і 1x160 кВт). Головний привід укомплектований редуктором БП250КЦ.01.00.000Ш, муфтою БП250П.00.00.400-02, двигуном 2SGS355M-12/4 фірми «DAMEL» (Польща) і гальмом КСЧБПК 160.00.00.000. Кінцевий привід укомплектований редуктором БПК160, гідромуфтою ГП480Ах2Э і електродвигуном 160кВт фірми «ПЕМЗ». Рештачний став конвеєра виконаний на базі спецпрофілю СП205. Відрізки скребкового ланцюга укомплектовані ланцюгом 24х86Н фірми «Вістек» (Україна). Конвеєр укомплектований навісним обладнанням з рейкою типу РПЗ126/205 для роботи з кріпленням типу 09ДТ і комбайном УКД400. Приводи конвеєра виконані на базі лито-зварних посилених рам з приводним валом на власних опорах.
      Для спільної демонстрації на конвеєрі встановлений комбайн УКД400 і кріплення типу 09ДТ в кількості 4 шт.
      Участь в міжнародних виставках гірничошахтного обладнання дозволяє емітенту порівнювати рівень своєї продукції з продукцією конкурентів та вносити відповідні корективи в конструкцію і технологію виготовлення машин, а також в стратегію маркетингу.
      4.5. Реалізація продукції є важливою частиною комерційної діяльності емітента. Реалізація продукції забезпечує розподіл продукції емітента, регулює процес виробництва у відповідності з параметрами необхідностей ринку і задовольняє потреби споживачів в високоякісній продукції. Збут продукції емітента включає в себе комплекс комерційних, організаційних і технологічних заходів з доведення продукції до кінцевого споживача:
      - підбір партнерів з збуту;
      - укладання договорів з ними;
      - облік і контроль виконання договорів;
      - визначення каналів збуту;
      - вивчення ринку гірничошахтного машинобудування, споживачів;
      - відвантаження, навантаження продукції;
      - приймання продукції з кількості і якості;
      - зберігання та підготовка продукції до продажу.
      Емітент пропонує продукцію, яка відповідає очікуванням споживачів і робить це краще конкурентів. Такі речі угоди між емітентом і споживачем як ціна, якість, умови постачання і оплати є об’єктом переговорів і підписання контракту з кожним конкретним споживачем окремо.
      Поставка продукції відбувається у строк від 10-120 календарних днів (з можливо скороченим строком поставки), при умові отримання 100% передплати на поточний рахунок товариства, згідно виставленого рахунку-фактури, або на умовах відстрочки платежу, та при умові оформлення договору.
      Поставка продукції відбувається на базисних умовах EXW, DDP, згідно правил ІНКОТЕРМС- 2000. Транспортні витрати, які включають в себе ж/д тариф (обслуговування, охорона) несе покупець або постачальник.
      Головними споживачами продукції емітента є вугледобувні підприємства України (шахти Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини), також продукція відвантажується у країни СНД (Росія, Білорусь).
      У зв’язку з постійним і ритмічним попитом на гірничошахтне обладнання та його запасні частини і комплектуючі, в поставках обладнання підприємством відсутній вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру продукції емітента.
      4.6. В ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» постійно надається увага новим технологіям, новим матеріалам та вимогам до якості виконуваних робіт. Наявність вищепереліченого дає можливість підприємству укладати договори на придбання сировини і матеріалів з наступними суб’єктами господарювання: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА» ( м. Донецьк, вул. Коваля, 80А), ПрАТ «Донецьксталь»- Металургійний завод» ( м. Донецьк, вул. І. Ткаченко, 122), АТ «Горлівський машинобудівник» (Донецька обл..,м. Горлівка, вул. Катеринича, 1), ПрАТ «УГМК» (м. Київ, вул. Баренбойма, 1), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 6), ТОВ «ВТК» (м. Харків, вул. Іванова, 20/13), ТОВ «Електротехніка-Н» ( м. Харків, вул. Бакуліна, 11), фірма «Фасінг» (Польща), фірма «Дамель» (Польща), ПАТ «Дружківський машзавод» (Донецька обл.., м Дружківка, вул.. Леніна, 7), ПАТ «Донецькгірмаш» (м. Донецьк, вул.. Ткаченко, 189г.). Це пояснюється тим, що саме ці суб’єкти господарювання є крупними виробниками металопрокату, та запчастин. З цими суб’єктами господарювання емітентом укладені угоди на поставку сировини та матеріалів, уникаючи посередників.
      В 2012 році, порівняно з 2011 роком зросли ціни на 10 і більше відсотків на ланцюг круглоланковий.
      Імпортні матеріали (сировина) й товари займають 3,5% в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента.
      В майбутньому емітент не планує змінювати ці джерела отримання сировини, матеріалів, товарів.
      4.7. Основними клієнтами емітента по збуту гірничошахтного обладнання є юридичні особи - вугледобувні підприємства України, Росії, Білорусії. Реалізація виготовленої продукції здійснюється згідно укладених договорів та контрактів. Вимоги щодо якості предмета, цін та строків дії договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства.
      Істотні умови договорів:
      Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти та оплатити продукцію на умовах, викладених у договорі і специфікаціях до нього. Спосіб постачання: залізничним транспортом, автотранспортом.
      4.8.Емітент не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

      4.9.Інформація про одержані дозволи, необхідні для діяльності товариства:
      1)дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки № 895.11.63-29.52.1 виданий 15.12.2011р.Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) Територіальним управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській обл.., строк дії дозволу по 20 січня 2014р.;
      2) дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 169.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012 р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України , строк дії дозволу по 26.11.2014 р.;
      3) дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 170.12.30-29.52.1 виданий 17.01.2012 р. Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України , строк дії дозволу по 21.05.2013 р.
      У зв’язку з виробничою необхідністю термін дії дозволів буде подовжено.
      Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності, необхідні для діяльності емітента:
      1)надання освітніх послуг (дошкільна освіта), номер ліцензії АА № 214741 видана 15.12.2011р. Харківською обласною державною адміністрацією Головним управлінням освіти і науки, строк дії ліцензії до 25.06.2015р. У зв’язку з передаванням дитячого дошкільного закладу ясла-садка №88 «Топольок» в комунальну власність територіальної громади міста Харкова (рішення Харківської міської ради № 980/12 від 19.12.2012р.) термін дії виданої ліцензії подовжено не буде;
      2) придбання, зберігання, використання прекурсорів, номер ліцензії АГ № 576992, видана Державною службою України з контролю за наркотиками 27.12.2011 р., строк дії ліцензії до 21.01.2015р. У зв’язку з виробничою необхідністю термін дії виданої ліцензії буде подовжено;
      3) роздрібна торгівля тютюновими виробами, номер ліцензії АГ № 481884 видана 05.01.2012р. Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Харківській обл.., строк дії ліцензії до 20.10.2012р.
      У зв’язку із закінченням строку дії ліцензії, отримана нова ліцензія:
      роздрібна торгівля тютюновими виробами, номер ліцензії АЕ № 042485 видана 19.10.2012р. Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України у Харківській обл.., строк дії ліцензії до 20.10.2013р. У зв’язку з виробничою необхідністю термін дії виданої ліцензії буде подовжено;
      4) надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, номер ліцензії АВ № 548957 видана 13.01.2012р. Міністерством інфраструктури України, строк дії ліцензії необмежений;
      5) надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, номер ліцензії АГ № 582999 видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 14.02.2012р., строк дії ліцензії до 30.06.2014р. У зв’язку з підтримкою соціальних заходів на підприємстві, термін дії виданої ліцензії буде подовжено;
      6)надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, номер ліцензії АВ № 593417 видана 13.04.2012р. Державною інспекцією техногенної безпеки України, строк дії ліцензії необмежений.
      4.10. Інформація про об’єкти на право інтелектуальної власності:
      1. Патент України на винахід № 93463 «Скребковий конвеєр» від 10.02.2011 р., Бюл. 3, 2011 р.
      Виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 28.01.2010 р. , термін дії 20 років, до 28.01.2030 р.
      Короткий опис: боковини лінійних секцій мають пази у торцях , у які входять кінці проставок лінійних секцій, причому обмеження бічного зсуву проставок лінійних секцій здійснено замками лінійних секцій.
      2. Патент України на винахід № 93692 «Рим-болт» від 10.03.2011 р., Бюл. №5,2011 р. Виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 27.05.2008 р., термін дії 20 років, до 27.05.2028 р.
      Короткий опис: корпус рим-болта виконано на одне ціле з вантажним болтом, а розташований у корпусі вертлюг – за одне ціле з вантажним кільцем.
      3. Патент України на корисну модель № 58051. «Рим-болт» від 25.03.2011 р., Бюл. № 6, 2011 р.
      Виданий Державною службою інтелектуальної власності України. Пріоритет від 20.09.2010 р., термін дії 10 років, до 20.09.2020 р.
      Короткий опис: рим-болт має змінний вантажний болт, а вертлюг з вантажним кільцем виконані в одному корпусі і з’єднані термообробленими кільцевою канавкою на поверхні вертлюга, вкладишами, бандажним кільцем і втулкою.
      4. Патент України на корисну модель № 60888 від 25.06.2011 р., Бюл. №12, 2011р. Виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 17.01.2011 р., термін дії 10 років, до 17.01.2021 р.
      Короткий опис: на рештачному поставі розташовані два важких одноланцюгових конвеєри, кожний з окремими головним й кінцевим привідними блоками, незалежними один від одного, а приводні блоки мають пристрій натягу для кожного тягового органу.
      5. Патент України на винахід № 95471 «Гвинтова опорна конструкція» від 10.08.2011 р. Бюл. № 15, 2011 р. Виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 25.09.2008 р., термін дії 20 років, до 25.09.2028 р..
      Короткий опис: виступи на гвинтовій лінії стовбура палі мають у перерізі вид нерівнобічної трапеції , а гострі кути на вершинах і западинах округлені.
      6. Патент України на винахід № 95880 «Пристрій для з’єднання рештаків шахтного скребкового конвеєра» від 12.09.2011 р., Бюл. № 17, 2011 р. Виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 26.11.2010 р., термін дії 20 років, до 26.11.2030 р.
      Короткий опис: елементом з’єднання є приварений кронштейн і вушко, які мають фігурні поверхні, що виконані з можливістю контактування одна з одною таким чином, що рештак повертається в горизонтальній і вертикальній поверхні, при цьому кронштейн має виступ з конусною поверхнею і отвір овальної форми.
      7. Патент України на корисну модель № 66932 «З’єднувальна ланка для круглоланкового ланцюга» від 25.01.2012 р. Бюл. № 2, 2012р. виданий Державною службою інтелектуальної власності України. Пріоритет від 25.06.2011 р., термін дії 10 років, до 25.06.2021 р.
      Короткий опис: з’єднувальна ланка в місці з’єднання з круглоланковим ланцюгом виконана у вигляді фасонної форми з кривизною, що більше радіуса циліндричної форми ланки круглоланкового ланцюга, і з можливістю доточкового контакту.
      8. Патент України на корисну модель № 67909 «З’єднувальна ланка» від 12.03.2012 р., Бюл.5, 2012 р. виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 01.08.2011 р., термін дії 10 років, до 01.08.2021 р.
      Короткий опис: запірний елемент виконаний у вигляді П-подібної скоби, розміщеної у двох отворах фіксатора і напівланок з’єднувальної ланки, а фіксатор виконаний з повздовжніми пазами.
      9. Патент України на корисну модель № 70160 «Боковина рештака шахтного скребкового конвеєра» від 25.05.2012 р., Бюл. № 10, 2012 р. виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 01.12.2011 р., термін дії 10 років, до 01.12.2021 р.
      Короткий опис: боковина рештака шахтного скребкового конвеєра ∑-подібної форми складається з вертикальної стінки і перпендикулярних верхньої та нижньої клиновидних полиць різної ширини, внутрішні поверхні яких виконані з ухилом до поздовжньої осі зовнішньої западини. Маси верхньої та нижньої частини профілю максимально збалансовані щодо поздовжньої осі боковини.
      10. Патент на корисну модель № 75225 «Вузол з’єднання рештаків скребкового конвеєра» від 26.11.2012р., Бюл. № 22, 2012 р. виданий Державною службою інтелектуальної власності України.
      Пріоритет від 08.05.2012 р., термін дії 10 років, до 08.05.2022р.
      Короткий опис: вузол з’єднання рештаків скребкового конвеєра, що включає боковини рештаків з виступами (захватами) з’єднані один з одним сполучними елементами у вигляді ланок (серг) з двох сторін конвеєра і утримані скобами, який відрізняється тим, що на балці зі сторони навісного обладнання встановлені упори між ребрами з отворами, що приварені до основи і верхнього листа балки, при цьому упори з отворами у верхній частині прикріплені Г-подібним штирем.
      Пріоритет від 08.05.2012 р.
      На стадії подачі заявки Роботодавець зобов’язаний зберегти конфіденційність отриманої інформації від Винахідника, що підтверджується договором складеним Роботодавцем і Винахідником.
      З дати надходження заявки в Укрпатент і до публікації відомості заявки або публікації відомостей про видачу патенту, матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Після публікації відомостей про видачу патенту на винахід , будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у встановленому порядку. Відомості про видачу патенту на секретний винахід не публікуються (що підтверджується законом України « Про охорону прав на винахід і корисні моделі» №3688-XII від 15.12.1993 р.)

      4.11.Діяльність емітента здійснюється в межах Закону України «Про акціонерні товариства», нормативних актів Кабінету міністрів України та інших державних органів.
      4.12. Політика емітента в області науково-дослідницьких та дослідницько-конструкторських робіт будується виходячи з завдань, які стоять перед вугільною промисловістю. СКБ товариства активно проводить проектно-конструкторські і науково-дослідницькі роботи прикладного характеру в області гірничошахтного обладнання. Інженерні розробки, лабораторні та експлуатаційні випробування виробів, їх складових частин, забезпечують надійний резерв на майбутнє в галузі створення перспективних конструкцій і підвищення надійності продукції. На дослідження в 2011 році було витрачено 7187,7 тис. грн. А в 2012 році ці витрати сягнули 6933,4 тис. грн., що у загальній сумі витрат емітента становить 1,9%.
      Витрати на розробки у звітному році були 4619,6 тис. грн. Ці кошти було витрачено на розробку принципово нових видів продукції таких як розробка і впровадження у виробництво стругової установки СНП, та механізованих кріплень, так і на удосконалення уже існуючих.
      Проводяться роботи із впровадження технології виробництва боковин рештаків з конвертерної сталі оптимізованого складу.
      4.13. Інформація про суттєві капітальні та фінансові інвестиції, пов’язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив в звітному році.
      За 2012 рік впроваджено капітальних інвестицій на суму 22815 т. грн.
      Запроваджено до експлуатації основних засобів на суму 20453 т. грн.
      Фінансові інвестиції в звітному році склали 13800 тис. грн. з ціллю отримання додаткового прибутку.
      Джерела фінансування капітальних і фінансових інвестицій - за рахунок власних коштів.
      4.14. Діяльність товариства в екологічній області засновується на принципах:
      - забезпечення відповідності українському природоохоронному законодавству, нормативним документам в області охорони навколишнього середовища;
      - застосування на працюючих і перспективних виробництвах технологій, способів і методів охорони навколишнього середовища, які забезпечують підтримку екологічної безпеки на достойному рівні;
      - пріорітета дій, спрямованих на попередження впливу на навколишнє середовище, персонал і населення;
      - постійної готовності до запобігання і ліквідації наслідків аварій та інших надзвичайних ситуацій в області екології.
      Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює певні обмеження та впливає на його діяльність:
      1.Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища ”. Цей закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
      Для дотримання цього закону емітент щорічно розроблює та виконує план заходів, спрямований на покращення стану навколишнього природного середовища.
      2.Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. Цей закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.
      Також він визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
      Згідно цього закону емітент здійснює всі необхідні екологічні вимоги:
      - має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та звіт з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин;
      - щорічно розроблюється звіт по контролю за дотриманням нормативів ГДВ;
      - на підприємстві встановлені газоочисні споруди, що запобігають шкідливому впливу речовин на атмосферне повітря.
      3.Закон України “Про відходи”. Цей закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
      Діяльність емітента з утворення та розміщення відходів здійснюється за наявності дозволу з лімітами на утворення та розміщення відходів. Первинний облік руху відходів ведеться в журналі за встановленою формою № 1-ВТ. В наявності є всі необхідні договори на вивезення та утилізацію всіх видів відходів.
      4.Водний кодекс України. Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб емітента, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав емітента на водокористування.
      Кодекс встановлює певні обмеження на діяльність емітента, оскільки останній повинен дотримуватися спеціально розроблених нормативів ГДС. Для цього на підприємстві існує промислово-санітарна лабораторія, яка щомісячно проводить результати аналізів зливових стічних вод на скидах їх у р. Лопань по двох випусках. Водовідведення від підприємства здійснюється по двом системам каналізації:
      - виробничо-побутової з підключенням до міської каналізації;
      - зливової, яка має два випуски зливових стічних вод до р. Лопань.
      Первинний облік кількості та якості стічних вод ведеться у журналах встановлених форм ПОД-12 та ПОД-13.
      5.Кодекс України про надра. Завданням кодексу України про надра є забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів емітента.
      Вплив кодексу обумовлюється тим, що емітент використовує у своїй діяльності артсвердловини та має в наявності дозвіл на спеціальне водокористування.
      Згідно усього вище переліченого можна зробити висновок, що емітент дотримується норм екологічного законодавства та щоквартально і щорічно подає до органів статистичної звітності всі необхідні звіти встановленої форми. А також спрямовує свої сили на покращення заходів з охорони навколишнього середовища. Витрати на екологічні заходи за 2012 рік склали 41920,00 грн. З них:
      - охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату 18720,00 грн.;
      - очищення зворотних вод (включаючи запобігання та очищення скидів у поверхневі води) 16000,00 грн.;
      - поводження з відходами 1600,00 грн.;
      - захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод (включаючи усі види усунення забруднення) 2400,00 грн.;
      - інші напрямки природоохоронної діяльності 3200,00 грн.

      4.15. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Згідно договору з незалежним експертом була проведена переоцінка будівель та споруд, машин та обладнання, автомобілів станом на 01.01.2012р. Інші основні засоби (господарчий інвентар, обчислювальна техніка, інструмент та вимірювальні прилади, земля) оцінюються за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення, оскільки з точки зору керівництва компанії зміна вартості об'єктів, що входять до цієї групи, є несуттєвою.
      Основнi засоби емітента вiдображено в облiку у вiдповiдностi з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 16 "Основнi засоби".
      На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 236 660 тис. грн., залишкова вартість основних засобів складає – 224 510 тис. грн., знос основних засобів складає – 12 150 тис. грн.
      На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 243 363 тис. грн., залишкова вартість основних засобів складає – 217778 тис. грн., знос основних засобів складає – 25 585 тис. грн.
      Зміни у структурі основних засобів у звітному періоді не відбувались. Метод амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів у звітному періоді застосовується у відповідності з МСБО №16 та податковим кодексом прямолiнiйним методом.
      5.2. Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зношуються поступово, а їх вартість переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у міру використання. Поповнюються вони за рахунок капітальних вкладень.
      Рівень зносу основних засобів складає 47,4 %. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Капітальні інвестиції емітента в необоротні матеріальні активи за звітний період склали 22 815 тис. грн.
      Однією з найважливіших задач підвищення ефективності використання основних засобів є своєчасне введення в експлуатацію нових основних фондів і виробничих потужностей, швидке їх освоєння. На підприємстві розроблено план технічного розвитку, реконструкції та оновлення основних засобів, виконання пунктів якого сприятиме підвищенню якості та безпечності випуску продукції.
      Заплановано інвестицій на ці цілі в 2013 році 3464 тис. грн..
      5.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 15 597 тис. грн. для порівняння: за 2011 рік – 20 908 тис. грн. Зменшення витрат пов'язане з тим, що більшість основних засобів, які потребували ремонту, були відремонтовані в 2011 році.
      5.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися.
      5.5. На придбання у майбутньому основних засобів сума укладених угод складає 3251 тис. грн.
      5.6. Основні засоби емітента, що тимчасово не використовуються - відсутні, вилучені з експлуатації для продажу станом на 31.12.2012 р.- 3 106 тис. грн.
      Основні засоби придбані за рахунок цільового фінансування відсутні..
      5.7. Зміни розміру додаткового капіталу відбулися в результаті переоцінки основних засобів.
      5.8Станом на 31.12.2012 р. на балансі емітента обліковується придбане, але не введене в експлуатацію обладнання на суму - 10436 тис. грн., придбане за рахунок власних коштів.
      Підприємство приділяє велику увагу будівництву нових та розширенню діючих об’єктів виробничого та невиробничого призначення, а також їх реконструкції та технічному переозброєнню. Так у 2012 році емітент ввів в експлуатацію ділянку по виготовленню кріплення ковальського цеху та заточну ділянку механічного цеху.

      5.9. Емітент не має дочірних підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічного та/або організаційної залежності.

      5.10. Додаткова інформація відсутня.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного року склала 2865 осіб.
      Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.
      Кількість осіб, які працюють за основним місцем роботи – 2836 осіб.
      Кількість осіб, які працюють за сумісництвом – 9 осіб,
      на умовах неповного робочого часу – 60 осіб.
      Фонд оплати праці на кінець звітного періоду – 112428,7 тис. грн.
      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
      6.2.Із працівниками товариства укладено колективний договір, який є нормативним актом, обов’язковим для виконання сторонами, які його уклали. Колективний договір розроблений на підставі пропозицій працівників з урахуванням фінансових можливостей і існуючих матеріально-технічних ресурсів. Дія колдоговору поширюється на всіх працівників, керівників, спеціалістів і службовців товариства.
      Колективний договір на 2012 рік у товаристві укладений 24.02.2012 р., зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту населення Жовтневого району Харківської міської ради 30.03.2013 р., реєстровий № 40 і діє до укладання нового колективного договору.
      Працівниками емітента створено профспілкову організацію, основною метою якої є захист інтересів трудящих. Діяльність профспілкової організації не обмежується турботою про житлові умови, культурно-масову та спортивну роботу. Вона розповсюджується на основний зміст життя трудящих – на виробничу сферу. Це турбота про створення безпечних та комфортних умов праці, участь в створенні виробничих процесів, в встановленні раціональних розцінок та режиму праці – тривалості робочої зміни, перерв, захист трудящих у випадку їх конфлікту з адміністрацією. Все це, як і соціальна сторона, знаходиться в компетенції профспілкової організації та складає сферу її діяльності.
      Прийняття працівників на роботу в товариство оформлюється наказом про зачислення на працю і відповідним записом в трудовій книжці.
      До початку роботи працівнику роз’яснюють його права та обов’язки, інформують про умови праці, знайомлять з посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструктують по техніці безпеки, виробничій санітарії, гігієні праці і протипожежній безпеки, знайомлять з основними вимогами та нормами колективного договору.
      6.3. Соціальна політика товариства спрямована на підвищення ефективності праці і соціальної захищеності робітників, підтримку стабільності в трудовому колективі. Основними завданнями соціальної політики товариства є:
      - створення задоволеності працею з метою максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника;
      - покращення якості життя працівників товариства;
      - формування стабільного трудового колективу;
      - розвиток організаційної культури;
      - підвищення соціальної і творчої активності працівників.
      Одною із основних проблем, традиційно хвилюючих працівників, є житлова проблема. В 2012 році було введено в експлуатацію 4-поверховий одинадцятиквартирний житловий будинок загальною площею 546,76 м2 . Також товариство приймає дольову участь в будівництві 16-поверхового житлового будинку в пгт. Пісочин.
      Товариство має три гуртожитки, які розташовані недалеко від підприємства. В гуртожитках створені всі умови для проживання та відпочинку.
      В Криму, на березі Чорного моря, поблизу Євпаторії розмістився профілакторій «Сонячний»- власність товариства, місце відпочинку сотень робітників підприємства та членів їх сімей. Протягом сезону тут відпочиває більше 1000 працівників. Житлові умови, харчування, розважальні заходи відповідають рівню відомих оздоровниць Криму.
      Здоров’я трудящих охороняє медсанчастина заводу. Основні напрямки її праці – це профілактика та своєчасне виявлення захворювань та їх лікування. З цією метою проводяться попередні та періодичні медогляди. Також проводиться диспансеризація хворих з хронічними захворюваннями, оздоровлення хворих у стаціонарах, санаторіях.
      Також товариство має Будинок культури, де працює багато гуртків, бібліотека та музей історії заводу. В Будинку культури проводяться збори, наради і інші офіційні і громадські заходи заводського і районного масштабу.
      Нарівні з культурно-масовою роботою на підприємстві активно розвивається спортивне життя. Її матеріальне та технічне забезпечення – парк-стадіон, футбольне поле, спортивні майданчики, спортивний зал, спортивне знаряддя та оснащення для занять різними видами спорту.
      На території товариства працює заводська їдальня, яка забезпечує працівників повноцінним харчуванням. В товаристві організоване харчування в нічну зміну.
      Для того, щоб просування продукції на українському ринку було успішним, необхідні такі фактори: грамотне управління, сучасне обладнання, передові технології. Але самий цінний актив товариства – це люди, співробітники товариства. Кадрова політика товариства спрямована на формування згуртованого колективу професіоналів, націлених на високий результат, як особистий, так і всього колективу. В товаристві працюють люди, захоплені своєю справою, що бажають зростати професіонально, зробити гарну кар’єру, розвиватись разом з товариством.
      Із 2865 працівників вчену ступінь мають 8 осіб (1 доктор технічних наук-професор, 4 кандидата технічних наук, 3 кандидата економічних наук), вищу освіту мають 1624 (неповну та базову вищу – 913, повну вищу - 711) осіб. Навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва - 165 осіб.
      З метою підвищення наукового і організаційного рівня діяльності товариства в галузі науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт зі створення нової гірничої техніки, розробки наукових засад, створення транспортних засобів для вугільних та сланцевих шахт і калійних рудників, а також підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників і фахівців в системі виробничого навчання для підйомно-транспортного, будівельного і вугільного машинобудування в структурі емітента існує підрозділ – учбово-науково-виробничий комплекс.
      За 2012 рік в цьому комплексі пройшли навчання новим професіям – 69 осіб, перепідготовлено – 439 осіб, пройшли підвищення кваліфікації – 742 особи.
      За звітний рік витрачено на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів 356,4 тис. грн.
      Згідно з положеннями колективного договору в товаристві діє система заохочень, додаткових виплат, соціальних послуг і пільг для працівників. В звітному році товариством виплачено заохочувальних та компенсаційних виплат 8441,7 тис. грн., з них матеріальна допомога – 557,6 тис. грн. Витрати на медичне обслуговування склали 570,7 тис. грн. При досягненні пенсійного віку працівникам виплачується в залежності від стажу роботи одноразова винагорода.
      6.4. Будь-які правочини чи зобов’язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.
      Емітент не надає та не має можливості надання працівникам емітента опціонів емітента.
     

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Вищим органом ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» є загальні збори акціонерів. Компетенція загальних зборів акціонерів визначається у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ». Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.
      Наглядова рада товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, контролює та регулює діяльність правління товариства. В звітному році наглядова рада здійснювала свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 3 особи у такому складі: члени наглядової ради.
      Правління є виконавчим органом товариства та здійснює управління поточною діяльністю емітента в межах компетенції, визначеної Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства.
      Правління виконує рішення загальних зборів акціонерів, наглядової ради, підконтрольне і підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді. В звітному році строком до 29.02.2012 р. правління здійснювало свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління, з 29.02.2012 р. рішенням наглядової ради емітента визначено кількість членів правління – 9 осіб у такому складі: голова правління та члени правління, які у такому складі проіснували до 30.08.2012р., з 30.08.2012 р. рішенням наглядової ради емітента визначено кількість членів правління – 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління.
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в межах компетенції, визначеної законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, в звітному році ревізійна комісія здійснювала свої обов’язки відповідно до Статуту товариства в кількості 3 особи у такому складі: члени ревізійної комісії.
      Члени наглядової ради, голова і члени правління, члени ревізійної комісії є посадовими особами товариства і повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту товариства. Посадові особи органів товариства відповідають за заподіяну товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
      7.2. Протягом звітного року зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента не вносились.

     
      До 03.12.2011 р. Липовецький Л.С. обіймав посаду голови Наглядової (спостережної) ради товариства 11 років 1місяць, з 03.12.2011р. Липовецький Л.С. є членом наглядової ради.
      До 03.12.2011 р. Сімкович М.В. обіймала посаду голови ревізійної комісії товариства 7 років 6 місяців, з 03.12.2011 р. Сімкович М.В. є членом ревізійної комісії.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Липовецький Леонід Семенович - Член наглядової ради (12р. 2 міс.) 1961 вища 1.57 - 1.57 0.000 0.000 - Директор Харківського державного сервісного центру "СТЕМ". Код за ЄДРПОУ - 21200559
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кіпр 211666 Член наглядової ради (2р. 7 міс.) - - 2012069.49 - 2012069.49 60.002 60.002 - -
Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" 20337279 Член наглядової ради (2р. 7 міс.) - - 199.01 - 199.01 0.006 0.006 - -
Висоцький Геннадій Васильович - Голова правління (18р. 5 міс.) 1950 вища 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208 - -
Євглевський Леонід Петрович - Член правління (18р. 5 міс.) 1951 вища 1.10 - 1.10 0.000 0.000 - -
Висоцький Геннадій Геннадійович - Член правління (8р. 3 міс.) 1972 вища 4853.90 - 4853.90 0.145 0.145 - -
Баранников Віталій Володимирович - Член правління (10 міс.) 1980 вища - - - - - - -
Кир`янова Ірина Миколаївна - Член правління (10 міс.) 1972 вища - - - - - - -
Леонтьєв Вадим Едуардович - Член правління (10 міс.) 1969 вища - - - - - - -
Рак Лариса Миколаївна - Член правління (10 міс.) 1973 вища - - - - - - -
Сімкович Марина Володимирівна - Член ревізійної комісії (8 р. 7міс.) 1968 вища 26.60 - 26.60 0.000 0.000 - -
Лепякіна Інна Геннадіївна - Член ревізійної комісії (1 р.) 1969 вища - - - - - - Головний спеціаліст контрольно-ревізійної роботи ТОВ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ". Код за ЄДРПОУ 37041854
Крюков Сергій Прокопійович - Член ревізійної комісії (1 р.) 1973 вища - - - - - - Керівник Департаменту економічної безпеки ТОВ "НВК "ГІРНИЧІ МАШИНИ". Код за ЄДРПОУ 37041854

      7.4. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах емітента.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад та роботодавців, професійний досвід кожної посадової особи, протягом п’яти останніх років.
      Липовецький Леонід Семенович, член наглядової ради, протягом останніх п’яти років займає посаду директора Харківського державного сервісного центру «СТЕМ».
      Висоцький Геннадій Васильович, Голова правління, протягом останніх п’яти років займає посаду Голови правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Євглевський Леонід Петрович, член правління, протягом останніх п’яти років займав посаду:
      - січень 2008р. – квітень 2012р. - заступника директора з комерційних питань ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      - квітень 2012р. – грудень 2012р. – Керівник Комерційного Департаменту ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Висоцький Геннадій Геннадійович, член правління, протягом останніх п’яти років займав посаду:
      - січень 2008р. – квітень 2012р. - заступника директора з корпоративного управління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      - квітень 2012р. – грудень 2012р. – Керівник Департаменту корпоративного управління.
      Баранников Віталій Володимирович, член правління, протягом останніх п’яти років займав посади:
      - січень 2008р. – лютий 2008р. – заступник директор з фінансів ТОВ «Український Рітейл»;
      - лютий 2008р. – лютий 2009р. – заступник фінансового директора з економіки ТОВ «Керуюча компанія ГЕРЦ»;
      - березень 2009р. – вересень 2010р.- головний економіст ТОВ «Українські аерозолі» ;
      - вересень 2010р. – лютий 2012р. – менеджер з методології та організації бюджетного процесу ТОВ НПК «ГІРНИЧІ МАШИНИ»;
      - березень 2012р. – грудень 2012р. – Керівник Департаменту фінансів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Кир’янова Ірина Миколаївна, член правління, протягом останніх п’яти років займала посади:
      - січень 2008р. – березень 2008 р. – заступник начальника юридичного відділу ВАТ «Дружківський машинобудівний завод» з господарсько-правових питань;
      - березень 2008 р. – вересень 2010 р. - провідний юрисконсульт юридичного відділу ВАТ «Дружківський машинобудівний завод»;
      - жовтень 2010 р. – липень 2011 р. – заступник начальника юридичного відділу ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»;
      - липень 2011 р. – листопад 2011 р. - начальник юридичного відділу ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»;
      - листопад 2011 р. – лютий 2012 р. – Керівник Департаменту правового забезпечення ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»;
      - березень 2012 р. – грудень 2012р. - Керівник Департаменту правового забезпечення ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ".
      Леонтьєв Вадим Едуардович, член правління, протягом останніх п’яти років займав посади:
      - січень 2008р. – жовтень 2010р. – УМВС України в Сумській обл.., служба в органах внутрішніх справ;
      - жовтень 2010р. – листопад 2011р. – Директор з безпеки ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»;
      - листопад 2011р. - лютий 2012р. – Керівник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»;
      - березень 2012р. - грудень 2012р. – Керівник Департаменту забезпечення безпеки ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Рак Лариса Миколаївна, член правління, протягом останніх п’яти років займала посади:
      - січень 2008р. – березень 2008р. – Директор з кадрів та побуту ТОВ Виробниче об’єднання «Іліташ»;
      - березень 2008р. – листопад 2010р. - Директор з управління персоналом ТОВ «ДПА»;
      - листопад 2010р. – лютий 2012р. - Керівник Департаменту управління персоналом ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – СИСТЕМА ЯКОСТІ»;
      - березень 2012р. – грудень 2012р. – Керівник Департаменту управління персоналом ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Сімкович Марина Володимирівна, член ревізійної комісії, протягом останніх п’яти років займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Лепякіна Інна Геннадіївна, член ревізійної комісії, протягом останніх п’яти років займала посади:
      - січень 2008 р.- серпень 2010 р. – ведучий контролер – ревізор сектора контролю за об’єктами комунальної та державної форми власності контрольно-ревізійного відділу м. Макіївка;
      - серпень 2010 р. – грудень 2012 р. – головний спеціаліст контрольно–ревізійної роботи Департаменту економічної безпеки Дирекції по безпеці ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      Крюков Сергій Прокопійович, член ревізійної комісії, протягом останніх п’яти років займав посади:
      - серпень 2008р. – листопад 2011 р. – заступник директора з економіки ТОВ«АСА і К»;
      - листопад 2011 р. – грудень 2012 р.- керівник Департаменту економічної безпеки Дирекції по безпеці ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      7.6. Протягом п’яти останніх фінансових років процедури банкрутства щодо суб’єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство, не було.
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата 61021.56 1969904.80 1893639.52 1551572.19 2030926.36 1893639.52 1551572.19
Премії 16995.30 347645.00 744443.00 435508.18 364640.30 744443.00 435508.18
Компенсаційні виплати 2399.58 4168.32 0.00 0.00 6567.90 0.00 0.00
Виплати у натуральній формі 0.00 15882.07 56537.76 77719.97 15882.07 56537.76 77719.97
Інші виплати (зазначити) 128551.00 1754426.52 1286146.53 1386930.53 1882977.52 1286146.53 1386930.47
Усього 208967.44 4092026.71 3980766.81 3451730.81 4300994.15 3980766.81 3451730.81

      8.2.Додаткова інформація, яка пояснює відомості, зазначені в підпункті 8.1. цього пункту відсутня.
      8.3.Додаткова інформація стосовно наглядової ради, що передбачена підпунктом 8.1. цього пункту за два роки, що передували звітному, відсутня.
     

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. На момент створення товариства його засновником був Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, який знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, 18/9. Відсоток акцій, які належать засновнику, станом на 31.12.2012р. – 0%.
      9.2.Загальна кількість учасників емітента на кінець звітного року склала 3250 осіб. Загальна кількість власних акцій, які розміщені і перебувають в обігу на кінець звітного року склала 335332950 шт.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666, Кіпр, Nicosia.JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C. 1066 2012069.49 - 2012069.49 60.002 60.002
Фзична особа - 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208

      9.4.Протягом звітного року відбулись такі зміні серед власників істотної участі:
      UMBH Ukrainian Machine Building Holding.Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – 211666.
      Місцезнаходження юридичної особи – Кіпр, Nicosia JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St., P.C. 1066.
      Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 20,7347%.
      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 60,0021%.
      CINDER ENTERPRISES Limited. Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – 577218.
      Місцезнаходження юридичної особи – Британськi Вiргiнськi острови Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, Road Town
      Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 10,0000%.
      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 0,0000%.
      Green Trails Properties Limited. Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – 1557308.
      Місцезнаходження юридичної особи – Британськi Вiргiнськi острови Tortola 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town
      Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій – 20,0121%.
      Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій – 0,0000%.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Протягом звітного періоду між емітентом з одного боку та власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами, з іншого боку, правочини не укладались. Дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.
      10.2. Операції з афілійованими особами протягом звітного періоду відсутні.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. За звітний рік судові процеси, процедури досудового врегулювання спорів (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав би емітент, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, були відсутні. Дочірні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.
      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановлених вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента.
      Провадження у справі про банкрутство не порушувалось.
      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку – посадові особи, або афілійовані особи емітента та переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні. Дочірні підприємства відсутні.
     
      11.2. Протягом звітного періоду емітентом були сплачені штрафні санкції у розмірі 97 тис. грн., у т.ч. ФСС з ТВП- 9,4 тис. грн., АК «Харківобленерго» за перевищення договірних величин і потужностей – 43,8 тис. грн., УДК СУ за порушення строків -16,7 тис. грн., інші - 27,1 тис. грн.
      Відокремлені підрозділи, дочірні підприємства відсутні.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1.Станом на 31.12.2012 року в товаристві не прийнято кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.

      12.2. Інформація про вищий орган емітента:
      12.2.1. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів.
      Порядок повідомлення акціонерів про проведення зборів вищого органу товариства:
      Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально шляхом направлення простого поштового відправлення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, та публікується в офіційному друкованому органі, відповідно до вимог чинного законодавства України. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства – у разі скликання загальних зборів акціонерами.
      Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою, а вразі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства – акціонерами, які цього вимагають.
      У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      Додатково товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, якщо товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів та їх порядок денний.
      Особи (органи), які мають право скликати (чи вимагати скликання) позачергові збори вищого органу емітента, а також порядок направлення (подання) таких вимог:
      Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою:
      1) з власної ініціативи;
      2) на вимогу правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      3) на вимогу ревізійної комісії;
      4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
      5) у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси товариства в цілому.
      Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутністю кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти вищевказане рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
      Порядок визначення дати проведення зборів вищого органу емітента:
      Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори акціонерів. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові загальні збори товариства мають бути проведенні протягом 45 днів з дати отримання товариством вимог про його скликання.
      До виключної компетенції наглядової ради товариства належить прийняття рішення про дату проведення загальних зборів акціонерів товариства. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
      Особи, які мають право вносити пропозиції до порядку денного зборів вищого органу емітента, а також порядок внесення таких пропозицій:
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення .
      Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону України «Про акціонерні товариства».
      Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання пропозиції та неповноти даних, встановлених законом України «Про акціонерні товариства».
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Особи, які мають право знайомитися з інформацією (матеріалами), що надається для підготовки і проведення зборів вищого органу емітента, а також порядок ознайомлення з такою інформацією:
      Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектами рішення з питань порядку денного.
      Спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів:
      Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміну у порядку денному. Повідомлення про внесення доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства здійснюється шляхом публікації в офіційному друкованому органі. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів ПАТ «Українська біржа», на якій воно пройшло процедуру лістингу та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.
      Порядок проведення загальних зборів відповідно до статуту:
      Порядок проведення загальних зборів товариства встановлюється чинним законодавством України, Статутом товариства та рішенням загальних зборів товариства.
      Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченого законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
      Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
      Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
      До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
      У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
      У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
      Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      Посадові особи акціонерного товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
      Порядок та випадки проведення заочного голосування:
      Статутом товариства не передбачено проведення заочного голосування.
      Спеціальний порядок підрахунку голосів – разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень:
      емітент не проводив випуск привілейованих акцій, та Статутом не передбачено спеціальний порядок підрахунку голосів разом з привілейованими акціями.
      Порядок оголошення рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результатів голосування:
      Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
      Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці товариства.
     
      12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки.
      У 2010 році було проведено чергові загальні збори акціонерів товариства 08.05.2010 року за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала; кворум зборів 91,9%. Позачергові збори акціонерів не проводились.
      У 2011 році було проведено:
      - заплановані чергові загальні збори акціонерів товариства 30.04.2011 року за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала – не відбулись. Кворум для проведення загальних зборів не досягнуто - 52,47%.
      - позачергові загальні збори акціонерів товариства 03.12.2011р. за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий, 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала; кворум зборів 92,67%.
      У 2012 році було проведено чергові загальні збори акціонерів товариства 28.04.2012 року за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала; кворум зборів 91,05%. Позачергові збори акціонерів не проводились.
      12.2.3 Інформація щодо чергових зборів акціонерів, які відбулись протягом 2012 року.
      Дата зборів – 28.04.2012р.
      Вид зборів – чергові.
      Кворум загальних зборів – 91,05 %.
      Питання порядку денного:
      1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
      2. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
      3. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.
      4. Звіт про роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.
      5. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік.
      6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
      7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись Товариством протягом року.
      Результати розгляду питань порядку денного:
      - по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
      1.1.Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі :
      Висоцький Г.В. – Голова правління;
      Липовецький Л.С. – Член Наглядової ради;
      Салєєв І.А. – представник акціонера.
      1.2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г. члена Правління, керівника Департаменту корпоративного управління Товариства.
      1.3.Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир`янову І.М. члена Правління, керівника Департаменту правового забезпечення Товариства.
      1.4.Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів Товариства призначити ТОВ «ОБ`ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (рішення позачергових зборів акціонерів Товариства від 03.12.2011р., питання порядку денного № 15).
      Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
      По другому питанню – доповідач – Член Наглядової ради Товариства Липовецький Л.С.,
      слухати – 10 хвилин;
      По третьому питанню – доповідач – Голова Правління Товариства Висоцький Г.В.,
      слухати – 15 хвилин;
      По четвертому питанню – доповідач – Член Ревізійної комісії Товариства Сімкович М.В.,
      слухати – 15 хвилин;
      По п’ятому питанню – доповідач – Головний бухгалтер Товариства Гугля Л.М.,
      слухати – 10 хвилин;
      По шостому питанню – доповідач – керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г.,
      слухати - 5 хвилин;
      По сьомому питанню – доповідач – керівник Департаменту корпоративного управління Товариства Висоцький Г.Г.,
      слухати - 5 хвилин;
      На обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин.
      Порядок голосування – бюлетенями.
      Збори закінчити до 13 години 00 хвилин.
      - по другому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу в 2011 році - затвердити.»;
      - по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Звіт Правління Товариства про роботу в 2011 році (про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік) - затвердити.»;
      - по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік -затвердити.»;
      - по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Баланс Товариства на 31.12.2011 року та Звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік - затвердити.»;
      - по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2011 року у сумі 61 млн 903 тис. гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його в Фонд розвитку виробництва.»;
      - по сьомому питанню порядку денного рішення не прийняте.
      12.2.4. Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків на останніх загальних зборах не здійснювався. Реєстрацію акціонерів на загальних зборах здійснювало ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» згідно укладеного договору № 1 від 19.03.2012р.
      12.2.5.Голосування з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів товариства останнього разу відбувалось з використанням бюлетенів для голосування.
      12.2.6. Члени правління підзвітні загальним зборам і наглядовій раді, приймають участь у загальних зборах акціонерів як виконавчий орган та доповідають акціонерам про результати фінансово - господарської діяльності товариства за рік.
      На останніх річних загальних зборах акціонерів товариства, які відбулись 28.04.2012 р., були присутні 3 члени наглядової ради і 9 членів правління.
      За звітний рік були присутні на засіданнях наглядової ради всі члени наглядової ради.

      12.3. Інформація про наглядову раду товариства:
      12.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів товариства.
      В звітному році наглядова рада здійснювала свої обов’язки відповідно до Статуту емітента в кількості 3 особи у складі: члени наглядової ради. Комітети в складі наглядової ради не створювались. Проведено засідань наглядової ради протягом року за три останні роки:
      2010 рік – 4 засідання;
      2011 рік – 5 засідань;
      2012 рік - 15 засідань.
     
      12.3.2. Члени наглядової ради товариства зобов’язані здійснювати захист прав акціонерів товариства та приймати участь у поточному керівництві діяльністю товариства в період між загальними зборами акціонерів і в межах компетенції, що визначається чинним законодавством України та Статутом товариства, контролювати і регулювати діяльність правління товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів, діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Члени наглядової ради зобов’язані дотримуватись всіх встановлених в товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну інформацію, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
      Членів наглядової ради обрано згідно закону України «Про акціонерні товариства» строком на 3 роки, але загальні збори акціонерів товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасно обрати нових членів.
      Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та відповідно до Статуту товариства.
      Член наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.
      12.3.3.За роботу з акціонерами товариства відповідає керівник департаменту корпоративного управління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», та спеціальний підрозділ по роботі з акціонерами – відділ цінних паперів, але цей підрозділ не підпорядкований наглядовій раді товариства. Основні функції: роз’яснення акціонерам товариства їх прав щодо участі в управління товариством, отримання дивідендів, отримання інформації про господарську діяльність товариства та обов’язків – додержуватись Статуту товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів, не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність товариства, нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України і Статутом товариства.
      Відповідальна особа за роботу з акціонерами – Висоцький Геннадій Геннадійович, контактний телефон: (057)733-18-25; адреса електронної пошти: ggv@shaht.kharkov.ua
      12.4. Інформація про виконавчий орган:
      Правління є виконавчим органом товариства та здійснює управління поточною діяльністю товариства.
      До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що законодавством, Статутом, або рішенням загальних зборів акціонерів віднесено до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом товариством. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії товариства.
      В звітному році строком до 29.02.2012 р. правління здійснювало свої обов’язки відповідно до Статуту товариства в кількості 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління, з 29.02.2012 р. рішенням наглядової ради товариства визначено кількість членів правління – 9 осіб у такому складі: голова правління та члени правління, які у такому складі проіснували до 30.08.2012р., 30.08.2012 р. рішенням наглядової ради товариства визначено кількість членів правління – 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління. Голову правління було обрано загальними зборами акціонерів, що відбулись 08.05.2010 року, строком на п’ять років.
      Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», обрання та припинення повноважень голови і членів правління віднесено до виключної компетенції наглядової ради. Кількісний склад та строк повноважень голови та членів правління також визначається наглядовою радою товариства.
      Протягом звітного року правління проводило засідання за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.
      Подання інформації правлінням стосовно фінансово-господарського стану товариства на розгляд наглядовій раді в звітному році відбувалось кожний квартал.

      12.5.Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:
      12.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори обирають ревізійну комісію товариства, яка діє згідно чинного законодавства України та Статуту товариства.
      Кількісний склад ревізійної комісії встановлюється загальними зборами акціонерів товариства.
      Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.
      Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії на засіданні ревізійної комісії.
      Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами товариства, але не може перевищувати 5 (п’ять) років.
      Компетенція ревізійної комісії:
      - контроль ефективного використання правлінням активів товариства;
      - контроль цільового використання правлінням прибутку товариства;
      - контроль діяльності правління щодо виконання товариством своїх зобов’язань перед контрагентами і третіми особами;
      - контроль дотримання правлінням встановлених статутом обмежень його повноважень;
      - контроль дотримання чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку головним бухгалтером товариства.
     
      12.5.2. Ревізійна комісія товариства в звітному році здійснювала свої обов’язки відповідно до Статуту товариства в кількості 3 особи у складі: члени ревізійної комісії.
      Дані про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі за сумісництвом:
      - Сімкович М.В. протягом трьох останніх років по теперішній час працює заступником головного бухгалтера ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      - Крюков С.П. – з 2010 р. по листопад 2011 р. працював заступником директора з економіки товариства ТОВ«АСА і К», з листопад 2011р. по теперішній час працює керівником Департаменту економічної безпеки ТОВ «НВК «Гірничі машини»;
      - Лепякіна І.Г. з 2010 р. по лютий 2010 р. працювала провідним контролером – ревізором сектору контролю за об’єктами комунальної та державної форми власності контрольно-ревізійного відділу м. Макіївка, з серпня 2010 р. по теперішній час працює головним спеціалістом контрольно-ревізійної роботи Департаменту економічної безпеки «Дирекції з безпеки ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      Протягом трьох останніх років засідання ревізійної комісії проводились регулярно – один раз на рік.
      12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревізійною комісією, яка відбулась останнього разу.
      Останнього разу перевірка ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності товариства відбулась згідно рішення ревізійної комісії ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ». Члени ревізійної комісії керувались при перевірці повноваженнями, визначеними законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства.
      12.5.4. Товариство забезпечує за запитом акціонерів доступ до протоколів проведення перевірок ревізійною комісією. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера правління надає акціонерам завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії протоколів. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я ,по-батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. Крім того, будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення з протоколами у приміщенні ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» у робочий час. Строк ознайомлення з протоколами ревізійної комісії – не менше 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитись з протоколом.
      12.5.5. Система внутрішнього аудиту в товаристві відсутня.
      12.5.6. У звітному році перевірку фінансово-господарської діяльності товариства здійснювала ревізійна комісія товариства.
      12.5.7. Створення іншого органу емітента Статутом товариства не передбачено.
      12.5.8. В товаристві існує наказ, який встановлює правила щодо запобігання розголошення комерційної таємниці.

      12.6. Інформація про положення Статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності).
      12.6.1.Статутом товариства віднесено до виключної компетенції наглядової ради прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а також до компетенції наглядової ради товариства відноситься прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
      В звітному році емітентом укладено один договір обсягом у грошовому виразі 105000тис. грн., який потребував схвалення (затвердження) наглядовою радою товариства.
      12.6.2. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається законом України «Про акціонерні товариства». Статут товариства не містить положень про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, інші документи з цього питання не приймались.
      12.6.3. Порядок обов’язкового придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій визначається законом України «Про акціонерні товариства». Статут товариства не містить положень щодо обов’язкового викупу акцій.

      12.7. Документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийнятих емітентом відсутні.
      12.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів товариства, у межах, визначених чинним законодавством України та Статутом емітента. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера правління зобов’язане надати акціонеру завірені копії документів. Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством України, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
      Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, публікує в офіційному друкованому органі, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних НК ЦПФР про ринок цінних паперів, розповсюджує на загальних зборах інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.
      12.9. Протоколи загальних зборів акціонерів та засідань правління протягом звітного року зберігалися у керівника департаменту корпоративного управління – члена правління товариства. Протоколи засідань наглядової ради протягом звітного року зберігались у членів наглядової ради.
      12.10. Протягом звітного року товариство отримувало платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління:
      - консультування з питань обліку прав власності на цінні папери та проведенню зборів акціонерів – 35000,00 грн.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1.1.
      - тип акцій – прості;
      - форма випуску акцій – іменні, форма існування акцій – бездокументарна;
      - номінальна вартість акції – 0,01 грн.;
      - кількість акцій, які перебувають в обігу – 335332950 шт.;
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення – немає;
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов’язків за опціонами емітента – немає;
      - дата реєстрації випуску акцій – 21.05.2010р.;
      - номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 25/20/1/10;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Харківське ТУ ДК ЦПФР.
      Права власників акцій:
      Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
      1) участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Статутом;
      2) участь у розподілі прибутку товариства, отримання дивідендів;
      3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
      4) отримання інформації про господарську діяльність товариства в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України;
      5) переважним правом акціонера при додатковій емісії акцій визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
      6) інші права, передбачені Статутом емітента та чинним законодавством України.
      Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
      Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства, продавати товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому законом України «Про акціонерні товариства».
      Кожний акціонер товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
      1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
      2) вчинення товариством значного правочину;
      3) зміну розміру статутного капіталу.
      Товариство у цих випадках зобов’язане викупити належні акціонерам акції.
      Привілейованих акцій емітент не випускав.

      13.1.2. Додаткового випуску акцій протягом звітного року не було.

      13.1.3. Емітентом не приймалося рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році.

      13.1.4. Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного року, не приймав рішення про викуп акцій у наступному періоді.

      13.1.5. Загальними зборами емітента не приймалось рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного року.

      13.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

      13.2.2. Емітент не розміщував облігацій із забезпеченням.

      13.2.3.Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення відсутні.

      13.2.4.Емітентом не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) в наступному звітному році.

      13.3. Протягом звітного року акції прості іменні ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» до 01.06.2012р. були включені до лістингу організатора торгівлі.
      Торгівля акціями емітента здійснюєвалась на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа» та на позабіржовому внутрішньому ринку;
      повне найменування організатора торгівлі – Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»;
      дата укладання договору – 26.01.2011р.;
      номер договору – 38/L;
      вид цінних паперів – акції;
      форма випуску – іменні;
      форма існування – бездокументарна;
      тип цінних паперів – акції прості.
      Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.
      Назва котирувального списку, до якого були включені цінні папери емітента – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» відповідно до Рішення Котирувальної комісії № 239 від 15.02.2011р.
      З 01.06.2012р. акції емітента рішенням Котирувальної комісії ПАТ «Українська біржа» № 569 від 31.05.2012р. виключено з біржового реєстру та переведено до категорії позалістингових цінних паперів ПАТ «Українська біржа» на підставі п.17.3.1 Правил торгівлі ПАТ «Українська біржа» у зв’язку з невідповідністю мінімальної кількості та вартості укладених угод, визначених у вимогах п.4.1. Розділу IV Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням ДК ЦПФР № 1542 від 19.12.2006 р. Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа» на позабіржовому внутрішньому ринку.
      Найвища ціна на цінні папери протягом I кварталу: покупця – 0,50грн.; продавця – 0,59грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом I кварталу: покупця – 0,32грн.; продавця – 0,40грн.
      Найвища ціна на цінні папери протягом II кварталу: покупця – 0,50грн.; продавця – 0,59грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом II кварталу: покупця – 0,30 грн.; продавця – 0,50грн.
      Найвища ціна на цінні папери протягом III кварталу: покупця – 0,35грн.; продавця – 0,55грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом III кварталу: покупця –0,25грн.; продавця – 0,55грн.
      Найвища ціна на цінні папери протягом IV кварталу: покупця – 0,35грн.; продавця – 0,59грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом IV кварталу: покупця – 0,08 грн.; продавця – 0,55грн.

      13.4. Ринкова капіталізація акцій емітента станом на 28.12.2012р. – на останню дату торгів – 194493111,00грн.

      13.5. У звітному році загальними зборами акціонерів, які відбулися 28.04.2012р., було прийнято рішення дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2011 року у сумі 61 млн 903 тис. гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його в Фонд розвитку виробництва.
      Емітентом не здійснювалась емісія облігацій.

      13.6.Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України:
      Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;
      Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г;
      Дата ліцензії на цей вид діяльності: 19.11.2009р.;
      Номер ліцензії на цей вид діяльності: АВ № 498004.
      Протягом трьох останніх років змінено особу, що веде облік права власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України в зв’язку з переведенням випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування згідно вимог закону України «Про акціонерні товариства».

      13.7.Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. Інші цінні папери у емітента протягом звітного року відсутні.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
      15.2. Протягом звітного періоду значних змін у фінансово-господарській діяльності не відбулося. В порівнянні з 2011 роком у емітента спостерігається поліпшення фінансового стану, досягнуті такі результати:
      - обсяг виробництва в діючих цінах склав 713,7 млн. грн. у 2012 році в порівнянні з 549,1 млн. грн. за 2011 рік;
      - обсяг реалізованої готової продукції склав 701,3 млн. грн. у 2012 році проти 544,9 млн. грн. у 2011 році. У 2012 році зросли замовлення на гірничошахтне обладнання , що спричинило такий зріст;
      - чистий прибуток склав 124,5 млн. грн. у 2012 році проти 61,9 млн. грн. у 2011 році.
      Збільшення дебіторської заборгованості пов’язане з збільшенням попиту на обладнання, яке відвантажено у кінці року з відстрочкою платежу.
      В існуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Емітент очікує зберегти досягнутий рівень виробництва та реалізації продукції. Стратегія розвитку емітента націлена на зріст попиту на продукцію, що буде виготовлена в наступному році та рентабельності бізнесу за рахунок збільшення портфеля контрактів з метою зберігання позицій на ринку. Завдяки такій стратегії емітент планує покращити фінансовий стан, збільшивши дохід (виручку) від реалізації продукції. Дії, які вчиняє емітент: визначає можливості на ринку регіонів, пріоритетних при розширенні ринку збуту, сильні та слабкі сторони основних конкурентів. Обрано напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами. Емітент ставить акцент на впровадження нових технологій, заміну та переоснащення виробництва новим обладнанням, впровадження нових засобів контролю якості продукції.
      Інфляційні процеси в країні впливають на рівень закупівельних цін на металопродукцію, основні комплектуючі, паливно-мастильні матеріали, сировину, енергоносії та призводять до збільшення витрат. Зростання цін більш як на 20% приведе к значному погіршенню становища емітента. Для покращення фінансового стану, емітент проводить роботи з оптимізації затрат.
      Емітент є підприємством високого ступеню незалежності згідно коефіцієнтів, які характеризують його фінансовий стан: коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,79 і вказує на можливість емітента виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; коефіцієнт абсолютної ліквідності – 2,84; коефіцієнт покриття – 3,6; коефіцієнт забезпечення власними коштами – 0,99
      Коефіцієнти достатньо високі, що доводить можливість негайного погашення зобов’язань перед постачальниками та покупцями за рахунок власних коштів емітента.
      Протягом року у емітента відсутня заборгованість перед бюджетом, за енергоносії, по заробітній платі. Змін в системі збуту продукції не відбувалося. Основними постачальниками сировини та матеріалів є в основному підприємства України, з якими налагоджено довгострокові надійні зв’язки. Товариство постійно вживає заходи для стабільної та прогнозованої діяльності.
      15.3. Емітент планує найближчим часом розширити номенклатуру продукції, яку він випускає, а саме:
      а) освоїти виробництво очисних комбайнів типу УКД200-500.
      б) освоїти виробництво механізованих кріплень для стругових лав.
      в) освоєння серійного виробництва стругових установок типу СНП.
      Велика увага приділяється емітентом модернізації та удосконаленню продукції, що випускається.
      Змін основної діяльності товариства на наступний рік не передбачається.
      15.4. Витрати, які планує понести емітент у наступному році з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, пов’язані з планом підвищення ефективності виробництва.
      Джерелом покриття витрат є власні кошти від здійснення фінансово-господарської діяльності емітента в майбутніх періодах.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Повне найменування аудиторської фірми: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Крат-Аудит»;
      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23413650 ;
      місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул.. Щорса,б. 20, кв.3;
      Номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію та про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: А00 №304412 від 25.04.1995р. видано виконавчим комітетом Донецької міської Ради, свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності України №0718 видане рішенням Аудиторської палати України 26.01.2001р., дійсне до 04.11.2015р.
      Директор АФ «Крат-Аудит» : Кратт Олена Миколаївна (сертифікат аудитора серії А № 002017, виданий рішенням Аудиторської палати України № 27 від 02.03.1995р., продовження строку дії до 02.03.2014р.- рішення Аудиторської палати України №197/2 від 18.12.2008р..).
      16.2. Рішення про затвердження аудиторної фірми приймала наглядова рада емітента.
      Протягом трьох останніх років був факт зміни аудитора. Причина зміни: рішення наглядової ради.
      Періодичність проведення аудиторських перевірок протягом трьох останніх звітних років – один раз на рік.
      16.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов´язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні.
      16.4. Аудит фінансової звітності товариства проводився товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма ТОВ «Крат-Аудит».
      16.5. Згідно закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту емітента до виключної компетенції наглядової ради віднесено обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.
      16.6. Встановлення розміру винагороди аудиторської фірми за надання аудиторських послуг віднесено до виключної компетенції наглядової ради.
      Інших видів послуг аудиторська фірма не надавала.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00165712
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 61001
1.1.6. Область Харківська
1.1.7. Район Жовтневий
1.1.8. Населений пункт м. Харків
1.1.9. Вулиця Світло шахтаря
1.1.10. Будинок 4/6
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія А01 № 421390
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.07.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконавчий комітет Харківської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3353329.50
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3353329.50

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Перша Харківська філія ПАТ АКБ "Базис" 351599 260073011236 гривня
"Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26001200204022 російські рублі
"Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26009200204002 долари США
"Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26007200204026 євро
"Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26000200204001 гривня
Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Харків 300012 26007619949261 гривня
Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Харків 300012 26008619949260 російські рублі
Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Харків 300012 26005601004848 євро
ХФ ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" м. Харків 351618 2600301681833 долари США
ХФ ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" м. Харків 351618 2600301681833 євро
ХФ ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" м. Харків 351618 2600301681833 фунти стерлінгів
Кримське Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Сімферополь 384436 26003307603011 гривня
ХФ ПАТ "Кредитпромбанк" 350727 26005070206 гривня
ХФ ПАТ "Кредитпромбанк" 350727 26004079780206 євро
ПАТ ВУБ "Грант" м. Харків 351607 26006006956 гривня
ХФ ПАТ "Брокбізнесбанк" 350910 260040099301 гривня
Відділення "ХРУ ПАТ "Полтава-банк" 331489 260059196 гривня
АКБ "Золоті ворота" 351931 26008010048479 гривня
ПАТ "ПУМБ" 334851 26001962484478 гривня
ПАТ "Златобанк" 380612 26003300001586 гривня
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" 320627 26002013007516 гривня
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" 320627 26002013007516 російські рублі
ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" 320627 26002013007516 євро

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 28.92
Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 33.12
Установлення та монтаж машин і устатковання 33.20
Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
Вантажний автомобільний транспорт 49.41
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 72.19

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою відповідальнвстю "Аудиторська фірма "Міжнародний аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 21231235 61002, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н, вул. Червонопрапорна, 7/9, офіс 107, тел.(факс) (057) 714-30-16, 716-43-96 Діяльність у сфері бухгалерського обліку та аудиту Аудиторська Палата України 26.04.2007 3991
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 61001, Харківська обл., м. Харків, Московський р-н, пр. Московський, 60, тел.(факс) (057)733-92-35, 738-80-54 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяьність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів ДК ЦПФР 12.01.2010 АВ№507201
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, Київська обл., м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тропініна, 7-г, тел.(факс) (044) 585-42-40 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів ДК ЦПФР 19.11.2009 АВ №498004
Публічне акціонерне товариство "Українська біржа" Акціонерне товариство 36184092 01601, Київська обл., м. Київ, Печерський р-н, вул. Шовковична, 42-44, тел.(факс) (044) 495-74-74,495-74-73 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ДК ЦПФР 22.10.2010 АГ № 399339
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" Акціонерне товариство 14282829 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська,2а, тел. (факс) (062) 332-46-11,332-31-65 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів ДК ЦПФР 21.10.2009 АВ № 493255
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ`ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" Товариство з обмеженою відповідальністю 23785133 83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 52, тел. (факс) (062)337-06-00,337-10-41 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів ДК ЦПФР 17.12.2009 АВ №507121
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛЕММА" Акціонерне товариство 22623173 61166, Харківська обл., м. Харків, вул. Коломенська, 3, тел. (факс) (057) 759-12-99, 759-12-98 Страхування у формі обов`язкового Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 25.05.2011 АВ № 584299
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "СТАТУС" Акціонерне товариство 31201694 61058, Харківська обл., м. Харків, вул. Данилевського, 26, тел. (факс) (057) 701-24-77 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 28.01.2011 АГ № 569306
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОІНМЕД" Акціонерне товариство 21870998 49005, Дніпрорпетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, 21, кім. 307, тел. (факс) (0562) 726-55-40, 370-18-96 Страхування у формі добровільного Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 25.08.2011 АВ № 584873, АВ № 584878
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)" Товариство з обмеженою відповідальністю 21603903 01032, Київська обл., м. Київ, вул. Жилянська, 75, тел. (факс) (044) 490-67-77, 490-67-38 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту Аудиторська Палата України 26.01.2001 0152
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ" Акціонерне товариство 20337279 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Постишева, 117, тел. (факс) (062) 343-45-71 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність ДК ЦПФР 03.12.2009 АВ №507039

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
21.05.2010 25/20/1/10 Харківське теруправління ДК ЦПФР UA4000076459 прості бездокументарна іменні 0.01 335332950 3353329.50 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 234492 228214 0 0 234492 228214
будівлі та споруди 95300 90647 0 0 95300 90647
машини та обладнання 112890 110203 0 0 112890 110203
транспортні засоби 11759 10144 0 0 11759 10144
інші 14543 17220 0 0 14543 17220
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 234492 228214 0 0 234492 228214

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 616656 492193
Статутний капітал 3353 3353
Скоригований статутний капітал 3353 3353
Опис* розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв. розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок** Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 30.12.2012 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 30.12.2011 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
05.01.2012 05.01.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
29.02.2012 01.03.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
27.03.2012 27.03.2012 Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
01.06.2012 05.06.2012 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
30.08.2012 30.08.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 414 966
     первісна вартість 011 2047 2880
     накопичена амортизація 012 -1633 -1914
Незавершені капітальні інвестиції 020 9982 10436
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 224510 217778
     первісна вартість 031 236660 243363
     знос 032 -12150 -25585
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 96 96
     інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 13975 15166
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 4271 6045
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 253248 250487
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 81377 57837
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 60704 45900
Готова продукція 130 4989 7051
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 494 -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 117818 374445
     первісна вартість 161 123928 382642
     резерв сумнівних боргів 162 -6110 -8197
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 - -
     за виданими авансами 180 7926 59891
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 57682 1352
     - у т.ч. в касі 231 6 2
     в іноземній валюті 240 7257 1192
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 338247 547668
III. Витрати майбутніх періодів 270 85 129
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 216 3106
Баланс 280 591796 801390
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3353 3353
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 116736 102682
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 372104 510621
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 - -
Усього за розділом I 380 492193 616656
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 18376 19973
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 18376 19973
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 24 27
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 24 27
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - 141
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 59320 90744
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 76 421
     з бюджетом 550 7910 24675
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 4443 1711
     з оплати праці 580 9454 3800
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 - 43242
Усього за розділом IV 620 81203 164734
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 591796 801390

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 834466 -
Податок на додану вартість 015 -133211 -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 701255 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -470552 -
Валовий:
     прибуток 050 230703 -
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 226689 -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 -24267 -
Витрати на збут 080 -16847 -
Інші операційні витрати 090 -254689 -
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 161589 -
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 7556 -
Інші доходи 1 130 - -
Фінансові витрати 140 -4853 -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 164292 -
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 39829 -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 124463 -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 124463 -
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 - -
Витрати на оплату праці 240 - -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280 - -
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 335332950 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 335332950 -
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.37116 -
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.37116 -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 620735 -
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 505 -
Повернення авансів 030 254707 -
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 3275 -
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2250 -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 13 -
Інші надходження 080 257805 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 -448230 -
Авансів 095 -71509 -
Повернення авансів 100 -1502 -
Працівникам 105 -95664 -
Витрат на відрядження 110 -1441 -
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 -10079 -
Зобов'язань з податку на прибуток 120 -28923 -
Відрахувань на соціальні заходи 125 -51507 -
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 -23995 -
Цільових внесків 140 -277 -
Інші витрачання 145 -455413 -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -49250 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -49250 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 -
     необоротних активів 190 220 -
     майнових комплексів 200 - -
Отримані:
     відсотки 210 - -
     дивіденди 220 - -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 -13800 -
     необоротних активів 250 -10711 -
     майнових комплексів 260 - -
Інші платежі 270 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -24291 -
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -24291 -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
Отримані позики 320 44900 -
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 - -
Сплачені дивіденди 350 - -
Інші платежі 360 -63047 -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -18147 -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -18147 -
Чистий рух коштів за звітний період 400 -91688 -
Залишок коштів на початок року 410 94167 -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 65 -
Залишок коштів на кінець року 430 2544

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 3353 116736 372104 492194
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 3353 116736 372104 492194
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 124463 124463
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160 -14054 -14054
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
Інші зміни 280 14054 14054
Разом змін в капіталі 290 -14054 14054 0
Залишок на кінець року 300 3353 102682 510621 616656

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120
Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x
непродуктивні витрати і втрати 492 x
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 x
Проценти 540 x
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 x
Списання необоротних активів 620 x
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940
Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230
     на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
     з них машини та обладнання 1313
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 x x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 x x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030
Усього доходів звітних сегментів 040
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090
Витрати на збут 100
Інші операційні витрати 110
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122
Інші витрати 130
Усього витрат звітних сегментів 140
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190
5. Активи звітних сегментів, з них 200
201
202
203
204
205
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x
221 x x x x x x x x x x x x
222 x x x x x x x x x x x x
223 x x x x x x x x x x x x
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240
241
242
243
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x
261 x x x x x x x x x x x x
262 x x x x x x x x x x x x
263 x x x x x x x x x x x x
264 x x x x x x x x x x x x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270
7. Капітальні інвестиції 280
8. Амортизація необоротних активів 290

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300
Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2010 1 0
2 2011 0 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Інше (запишіть)
Повноваження реєстраційної комісії за договором передавались зберігачу ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія"
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства v
Прийняття рішення про зміну типу товариства v
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень v
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень v
Інше (запишіть) Затвердження річної фінансової звітності за 2010р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2010р., попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись товариством протягом року, передання повноважень лічильної комісії за договором та затвердження його умов.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть) винагарода встановлена члену наглядової ради - фізичній особі в розмірі десяти офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть) Вимого до членів наглядової ради(діяти в інтересах товариства, проявляти сумлінність, оббачливість, обережність) викладені в договорах, укладених товариством з членами наглядової ради.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть) Позачерговими загальними зборами акціонерів 03.12.2011р.обрано новий склад наглядової ради та прийнято рішення про укладання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, в яких прописані обов'язки і права членів наглядової ради.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор) v v
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) v
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v v v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть) Рішенням позачергових загальних зборів від 03.12.2011р. було скасовано всі внутрішні положення товариства, як такі, що не відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", нові положення не приймались, прийнято тільки Статут у новій формі.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть) Згідно рішення наглядової ради
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Так

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років v
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) перведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

Звіт про корпоративне управління*

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.