ЕСКРІН ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00165712
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 61001
Область: Харківська
Район: Жовтневий
Населений пункт: м. Харків
Вулиця: Світло шахтаря
Будинок: 4/6
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0577331825
Номер факсу емітента: 0577315066
Веб-сайт емітента: www.shaht.kharkov.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1 Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      1.2 Повне найменування емітента : «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      - коротка інформація про емітента:
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» - одне з найбільших підприємств України, країн СНД та Східної Європи по виробництву гірничошахтного обладнання, лідер вугільного конвеєробудування.
      У 2011 році заводу «СВІТЛО ШАХТАРЯ» виповнилося 120 років.
      За роки існування Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» пройшов шлях від невеликих майстерень до одного з найбільших виробників гірничошахтного обладнання України та країн СНД.
      Новітня історія підприємства пов’язана із перетворенням в 1994 році в акціонерне товариство. Протягом 2000-2005 років здійснено перехід від серійного виробництва однотипних конвеєрів і перевантажувачів до виготовлення продукції, що відповідає гірничотехнічним умовам та індивідуальним вимогам замовників.
      ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» виробляє гірничошахтне устаткування відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів, розширюючи номенклатуру продукції та ринки її збуту. Продукція підприємства експлуатується в самих різних виробничих та кліматичних умовах в вугільній, сланцевій, калійній і інших галузях добувної промисловості.
      - основні види господарської діяльності:
      емітент виробляє:
      забійні скребкові конвеєри для вугільних, сланцевих шахт та калійних рудників будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу, в тому числі надкатегорійних – для різноманітних умов використання в залежності від необхідної продуктивності від 2,1 т/хв., типу механізованого комплексу, потужності пласта від 0,7 до 4,5м., довжини лави до 200м., кута нахилу пласта від 0 до 35, необхідної потужності двигунів та ін..;
      перевантажувачі та штрекові конвеєри для транспортування вугілля від забійного конвеєра на наступний транспортний засіб для шахт будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу;
      дробарки та струги;
      шахтні головні світильники, призначені для індивідуального освітлення робочого місця у шахтах, небезпечних по газу та пилу;
      сигналізатори метану;
      фари для шахтних електровозів;
      запчастини для конвеєрів;
      товари народного споживання.
      - мета (цілі) господарської діяльності:
      Метою діяльності емітента є забезпечення вугледобувних підприємств надійним та високопродуктивним гірничошахтним обладнанням в повному обсязі та по доступним цінам, одержання стабільного прибутку та використання його в інтересах товариства та акціонерів товариства на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов , визначених чинним законодавством України і Статутом товариства.
      - стратегія бізнесу:
      Стратегія бізнесу емітента встановлює основні цілі, завдання та напрямки розвитку, методи і способи побудови системи управління і функціонування емітента. В цілому, стратегією товариства є постійний пошук нових технічних рішень з метою безперервного оновлення технологічного обладнання та технологій, а на цій основі – освоєння виробництва продукції нового технічного рівня та високої якості виготовлення. Це також, як і оперативність виготовлення замовлень, притягує споживачів. Це й забезпечує товариству перевагу перед конкурентами і як наслідок зростання кількості замовлень та міцну позицію на ринку.
      Змін в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року не було.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника 2011 2010 2009
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 549668 391983 310294
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 422431 276886 221638
Валовий прибуток (збиток) 127237 115097 88656
Інші операційні доходи 230553 222224 96550
Адміністративні витрати 25212 26033 20160
Витрати на збут 12804 26241 11668
Інші операційні витрати 236278 227153 96643
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 83496 57894 56735
     інші доходи 25721 79890 23
     інші витрати 25871 86423 74
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 83214 51361 56684
Податок на прибуток від звичайної діяльності 21311 20390 17365
Чистий прибуток (збиток) 61903 30971 39319
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.1846 0.09236 0.11725
Всього активів, у т.ч. 550584 452181 408712
Оборотні активи 436649 363422 336453
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 94167 13935 60941
Необоротні активи 113634 88437 72259
Всього пасивів, у т.ч. 550584 452181 408712
Зобов`язання
     поточні зобов`язання 77254 40754 28063
     довгострокові зобов`язання 0 0 193
Забезпечення наступних витрат та платежів 0 0 0
Власний капітал 473330 411427 380456
     статутний капітал 3353 3353 3353
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 403093 372122 332803
     резервний капітал 4981 4981 4981
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 61903 30971 39319
Розрахункова вартість чистих активів 473330 411427 380456

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1.1. У звітному періоді товариство визначає такі фактори (чинники) ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, слід вважати суттєвими. Концентрація істотного (контрольного) пакету акцій (більше 60%) у власності чотирьох юридичних осіб, які можливо діють спільно або об’єднаються. Власники акцій мають рівні права стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
      - фактори що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, не слід вважати суттєвими, через відсутність прийняття у звітному періоді рішення уповноваженого органу про збільшення статутного капіталу емітента;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями емітента можна вважати суттєвими, адже рішення про розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів. Останніми позачерговими загальними зборами акціонерів емітента прийнято рішення про використання прибутку на розвиток виробництва та на витрати на невиробничу сферу. Не дивлячись на те, що головною метою акціонера є отримання доходу, він повинен зважати на те, що в перспективі направлення прибутку на розвиток виробництва приведе до збільшення ринків збуту емітента, закріпленню його позицій і, як наслідок, до росту курсової вартості акцій емітента. Боргові цінні папери відсутні;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками є несуттєвими. Товариство має стабільне фінансове становище, акції товариства включено до другого рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа»;
      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам, відсутні;
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів є загальновідомим, але будь-які зміни в податковому законодавстві можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування. Цінні папери, які розміщуються – відсутні;
      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав, відсутні.

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - нерентабельність - діяльність товариства за 2011 рік є рентабельною. В подальшому також прогнозується одержання прибутків при умовах виконання запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції;
      - нестача ресурсів – з метою усунення впливу цього фактора, товариство намагається створювати достатні запаси сировини, працює з декількома постачальниками, в умовах договорів на постачання сировини передбачає штрафні санкції до постачальника за недопоставку, несвоєчасне постачання або постачання неякісного товару;
      - конкуренти – ризик посилення конкуренції внаслідок виходу на ринок нових підприємств з виробництва гірничошахтного обладнання. З метою зниження ризику конкуренції, товариство, згідно з програмою по технічному переозброєнню, здійснює придбання високоякісного технологічного обладнання та інструменту, впроваджує нові, більш прогресивні технології по механічній та термічній обробці деталей та вузлів гірничошахтного обладнання, виготовляє продукцію, що відповідає гірничотехнічним умовам та індивідуальним вимогам замовників, розширює номенклатуру продукції та ринки її збуту, проводить дослідження з метою вдосконалення продукції та використання новітніх технологій при її виготовленні;
      - собівартість – ризик зростання витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), залежить від змін вартості на сировину та енергоносії, що може призвести до зростання собівартості продукції. Мінімізувати ризик збільшення собівартості продукції вдається за умови прогнозованості змін вартості сировини, енергоносіїв, але ці заходи не є гарантією усунення ризику збільшення собівартості продукції, яка виробляється, тому що зміни вартості енергоносіїв, сировини є непередбачуваними. Емітент займається розробкою та впровадженням заходів щодо зниження витрат на виробництво – удосконалюється конструкція конвеєрів, технологія виробництва, посилюється контроль з метою економії всіх видів ресурсів;
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об’єктів , обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) – даний ризик не суттєвий для товариства, термін дії ліцензій своєчасно продовжується;
      - нестабільність фінансово-господарського стану – товариство не має позикового капіталу та має стабільний фінансово-господарський стан;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – товариство не має проблем із залученням коштів для розширення діяльності. У товариства склалися довгострокові стосунки із декількома банками - партнерами, але у звітному періоді емітент користувався тільки короткостроковими кредитами для вирішення своїх поточних проблем, але корпоративна політика емітента базується на принципі – не залучання позикових коштів, а проведення розширення діяльності за рахунок власних коштів;
      - неякісне технологічне обладнання – товариство проводить активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій;
      - ризики, пов’язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент – товариство виступає учасником декількох судових процесів, але на його діяльність це не впливає;
      - екологічні ризики - ризики забруднення навколишнього середовища, атмосферного повітря, водних ресурсів. З метою запобігання даних ризиків емітент виконує план заходів, спрямований на покращення стану навколишнього середовища. В товаристві виконується робота з реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів основних фондів природоохоронного призначення.

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - податкове навантаження - податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитись по-різному, часто змінюється. Відповідні органи регіонального управління, а також державні органи можуть не погодитись з тлумаченням цього законодавства керівництвом емітента і його застосуванням в ході діяльності та операцій емітента. В результаті податкові органи можуть нарахувати істотні додаткові суми податків, штрафів, пені.
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента – несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища;
      - політична нестабільність – на даний період політична ситуація в країні стабільна;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – рецесія в економічному розвитку держави може не дозволити виконати заплановані на наступний рік обсяги виробництва емітента через низьку платоспроможність внутрішнього ринку, тому емітент активно працює над розширенням ринків збуту продукції;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому – зростання інфляції в країні спостерігається постійно, емітент для зниження впливу цього фактору займається розробкою і впровадженням заходів по зниженню собівартості продукції;
      - неефективна судова система – суттєвого впливу цей фактор ризику на діяльність емітента не має;
      - обмеження на валютні операції – обмежень на валютні операції емітент не має.

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками .
      Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками відсутня.

      2.3. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00165712
      Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.
      Попереднє повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря».
      Попереднє скорочене найменування емітента: ВАТ «Світло шахтаря».
      Попередня організаційно-правова форма емітента: відкрите акціонерне товариство.
      Зміна найменування та організаційно-правової форми емітента відбулась згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011 р. у зв’язку зі зміною типу товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».
      3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента:
      Дата проведення державної реєстрації: 25.07.1994 р.
      Місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Харківської міської ради.
      Місцезнаходження емітента: 61001, м. Харків, Жовтневий р-н, вул.. Світло шахтаря, буд. 4/6.
      Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 733-18-25, (057) 731-50-66.
      Адреса електронної пошти емітента: svet@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери – www.shaht.kharkov.ua
      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: 61001, м. Харків, Жовтневий р-н, вул.. Світло шахтаря, буд. 4/6, бюро цінних паперів.
      Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)733-18-25, (057)733-30-58
      Адреса електронної пошти спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента: ggv@shaht.kharkov.ua
      Веб-сторінка спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутня.
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації – 17 років. Емітента створено на невизначений строк.

      3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку:
      Кінець XIX століття в Росії позначився бурхливим розвитком промисловості. Особливо швидкими темпами росло виробництво на півдні держави в Україні. В числі нових підприємств була і слюсарно-механічна «установа» Н.Ф фон Дітмара, заснована в 1891р. У лютому 1918р. завод був націоналізований. Тоді на заводі налічувалось 328 робітників та службовців. В 1920 р. завод Дітмара одержав назву «Перший металевий державний завод». Підприємство спеціалізувалось на виробництві машин та обладнання для кам’яновугільної промисловості. В листопаді 1922 р. завод перейменували в «Світло шахтаря».
      Рішенням Жовтневої районної ради народних депутатів м. Харкова №411 від 25.07.1994р. зареєстровано Відкрите акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря», створене шляхом приватизації майна Державного підприємства Харківського машинобудівного заводу «Світло шахтаря».
      Істотні факти та важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не пов’язану з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п’яти останніх років відсутні.
      Не плануються і не очікуються злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів не пов’язана з основною діяльністю.

      3.5.Організаційна структура емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення.
      Організаційно-виробнича структура товариства складається з керівництва, основного виробництва та допоміжного виробництва. Основне виробництво – це виробництво, до складу якого входять виробничі цехи, пов’язані з виробництвом основної продукції, такі як:
      - сталеливарний цех №3;
      - заготівельна ділянка;
      - ковальський цех;
      - цех зварювальних конструкцій;
      - термічний цех;
      - механічний цех №1;
      - механічний цех№2;
      - слюсаро-складальний цех;
      - ламповий цех;
      - цех будівельних виробів.
      Допоміжне виробництво – це виробництво, яке є обслуговуючим щодо діяльності основного виробництва. До його складу входять такі служби та цехи як:
      - автоцех;
      - інструментальний цех;
      - модельна ділянка;
      - ремонтно-механічний цех;
      - електроділянка;
      - теплоенергоцех;
      - залізничний цех;
      - господарська ділянка.
      Головному інженеру заводу підпорядковується:
      - заступник головного інженера;
      - спеціальне конструкторське бюро, якому підпорядкована експериментальна ділянка;
      - відділ головного технолога;
      - відділ головного механіка, якому підпорядкований ремонтно-механічний цех;
      - відділ головного енергетика, якому підпорядковані електроділянка, теплоенегроцех;
      - відділ механізації і автоматизації, якому підпорядкована ділянка засобів механізації;
      - відділ головного металурга;
      - відділ комп’ютерних технологій;
      - інструментальний відділ, якому підпорядкований інструментальний цех, центральний інструментальний склад.
      Керівнику служби управління системою якості підпорядковані:
      - відділ технічного контролю;
      - випробувальний центр;
      - відділ головного метролога;
      - група аудиту;
      - бюро нормоконтролю СКБ.
      Заступнику директора з капітального будівництва підпорядковані:
      - відділ капітального будівництва;
      - ділянка поточного ремонту;
      - ділянка капітального ремонту;
      - склад будівельних матеріалів.
      Заступнику директора з корпоративного управління підпорядковані:
      - відділ праці і заробітної плати.
      Заступнику директора з виробництва підпорядковані:
      - виробничо-диспетчерський відділ;
      - цехи основного виробництва;
      - модельна ділянка.
      Головному бухгалтеру підпорядкована бухгалтерія завода.
      Заступнику директора з комерційних питань підпорядковані:
      - відділ матеріально-технічного постачання;
      - склад металу;
      - відділ зовнішньої кооперації і комплектації, якому підпорядкований центральний склад;
      - відділ збуту, якому підпорядкований склад готової продукції;
      - залізничний цех;
      - автоцех;
      - відділ охорони.
      Заступнику директора з економіки підпорядковані:
      - планово-економічний відділ;
      - фінансовий відділ.
      Заступнику директора з персоналу підпорядковані:
      - відділ кадрів;
      - адміністративно-господарчий відділ;
      - господарська дільниця;
      - житлово-ремонтна експлуатаційна дільниця;
      - медсанчастина;
      - дитячий садок;
      - дитячий оздоровчий табір;
      - будинок культури;
      - база відпочинку;
      - профілакторій;
      - спортивні споруди та майданчики.
      Референту Голови правління – директору учбово-науково-виробничого комплексу підпорядкований учбово-науково-виробничий комплекс.
      Безпосередньо Голові правління підпорядковані:
      - відділ охорони праці;
      - юридичний відділ;
      - відділ з надзвичайних ситуацій;
      - референт Голови правління.
      Товариство функціонує як цілісний промисловий комплекс і має закінчений цикл виробництва продукції. В організаційній структурі емітента у відповідності з попереднім звітним роком відбулися зміни. З метою удосконалення структури управління і впорядкування чисельності персоналу ливарних цехів №1 та №3 в зв’язку з скороченням об’єму виробництва лиття об’єднано ливарні цехи №1 та №3 в єдиний структурний підрозділ. Це об’єднання не призвело до зміни функціонального призначення ливарного цеху.
      Органами управління товариства є:
      1. Загальні збори акціонерів;
      2. Наглядова рада;
      3. Правління;
      4. Ревізійна комісія.
      Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів.
      Наглядова рада товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність правління товариства. В звітному році строком до 03.12.2011 р. наглядова рада здійснювала свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 7 осіб у такому складі: голова наглядової ради, секретар наглядової ради, члени наглядової ради. 03.12.2011р. позачерговими загальними зборами акціонерів визначено кількість членів наглядової ради товариства – 3 особи у такому складі: члени наглядової ради.
      Правління є виконавчим органом товариства та здійснює управління поточною діяльністю емітента. В звітному році правління здійснювало свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління.
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в звітному році строком до 03.12.2011 р. ревізійна комісія здійснювала свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 3 особи у такому складі: голова ревізійної комісії та члени ревізійної комісії. 03.12.2011 р. позачерговими зборами акціонерів визначено кількість членів ревізійної комісії – 3 особи у такому складі: члени ревізійної комісії.
      3.6. Емітент не має філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.
      3.7.Емітент не має дочірніх та залежних підприємств.

      3.8. Розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) капіталу емітента на початок звітного періоду – 3353329,50 грн.,
      на кінець звітного періоду – 3353329,50 грн.
      Розмір власного капіталу емітента на початок звітного періоду – 411427 тис. грн..;
      на кінець звітного періоду – 473330 тис. грн.
      Змін розміру і структури статутного капіталу протягом звітного року не відбувалося.

      3.9. Емітент протягом звітного року не входив в об´єднання підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об´єднань підприємств) чи груп суб’єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

     
      4.1. Основні види діяльності емітента:
      - виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
      - ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
      - монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
      - інші види оптової торгівлі;
      - діяльність автомобільного вантажного транспорту;
      - дослідження і розробки в галузі технічних наук.
      4.2.Основні види продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходів за звітний рік:
      - забійні скребкові конвеєри для вугільних, сланцевих шахт та калійних рудників будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу, в тому числі надкатегорійних - для різноманітних умов використання в залежності від необхідної продуктивності від 2,1 т/хв, типу механізованого комплексу, потужності пласта від 0,7 до 4,5м., довжини лави до 200м., кута нахилу пласта від 0 до 35, необхідної потужності двигунів та ін.;
      - перевантажувачі та штрекові конвеєри для транспортування вугілля від забійного конвеєра як транспортній засіб для шахт будь-якої категорії небезпечності по газу та пилу;
      - дробарки та струги.
      Всього обсяги виробництва за звітний рік склали 549110,9 тис. грн., у т.ч. вироблено конвеєрів 84 шт. на суму 333508,3 тис. грн.. Реалізовано готової продукції на суму 544918,2 тис. грн., у т.ч. експортні операції – 48644,3 тис. грн.., що становить в загальному обсязі продажів – 8,9%.
      Відпускна ціна реалізації конвеєру встановлюється на договірних умовах з урахуванням деяких факторів, що діють на момент укладання договору:
      - технічні умови по індивідуальному замовленню конвеєрів;
      - рівень діючих цін на схожі типи конвеєрів;
      - зростання цін на матеріали, трудові та енергетичні ресурси.
      Емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.
      Протягом звітного року емітентом було розроблено та запропоновано на ринку:
      1) модернізовану стругову установку УСТ2М із збільшеним ресурсом рештачного поставу, новим виконавчим органом струга, збільшеним калібром тягового ланцюга струга (замість ланцюга калібру 24х86 мм застосовано ланцюг 26х92 мм) та збільшеною потужністю приводних блоків (потужність одного блоку привода збільшена з 55 кВт до 75 кВт).
      Стругові установки є перспективним обладнанням для використання на багатьох шахтах України і тому емітент планує в майбутньому створювати і виготовляти різні стругові установки в залежності від вимог замовника;
      2) спеціальний скребковий конвеєр СПЦ230-03.11для можливості застосування в механізованому комплексі двох легких комбайнів КШ1КГУ-52(53) і 3-х типів крепі ДМ, 2КД90, 2КД90Т з спеціальним рештачним ставом (закрій днищ, понижена балка) з низьким розташуванням рейки подачі комбайну (5 цівок, 7 цівок) повернутої на 180 градусів в порівнянні з її серійно застосованою посадкою, що веде до більш ефективної роботи комбайну з конвеєром і збільшення продуктивності видобування вугілля;
      3) стругову установку СНП ковзного типу призначену для механізації основних виробничих процесів по видобутку і транспортуванню вугілля в лавах довжиною до 350 м на шарах потужністю від 0,7 до 2,0 м, що посуваються по простяганню з кутом падіння до 250, до 120 - по повстанню і до 50 - по падінню і опірністю різанню при мінімальній потужності шару в стабільній зоні до 350 кн/м і в зоні різального інструменту не більше 180 кн/м.
      Установка стругова може працювати як з індивідуальним кріпленням, так і у складі очисних стругових комплексів з механізованими кріпленнями типу 2КТК, КТ, ДМ у струговому виконанні, ДЛС, ДТС та ін. у правому або лівому вибої, з розміщенням приводів як у лаві, так і у прилягаючих до лави виробітках.
      Перевагами даної установки є:
      - відсутність віджатія («подиху») рештачного става стругового конвеєра від вибою при русі виконавчого органа;
      - мінімальні втрати потужності на тертя в його опорах;
      - менша ширина незакріпленої призабійної смуги покрівлі;
      - гарні умови навантаження і зачищення вугілля завдяки наявності похилої напрямної;
      - виконавчий орган (струг) удосконаленої конструкції з більш ефективною схемою набору різців;
      4) скребковий конвеєр СПЦ271М-03.07 L =310 м; N =2х85/250 кВт.
      Конвеєр виготовлений на новому потужному прокатаному профілі Н230, для приводів даного конвеєра вперше застосовані блоки потужністю N =2х85/250 кВт, для цього довелося виготовити новий могутніший приводний вал і зірочку з посадковим розміром Ø 220 мм ( раніше 190 мм);
      5) конвеєр СПЦ230-12 L =310 м; N =3х105/315 кВт зі скребковим ланцюгом Ø34х126.
      Уперше застосовані:
      1. приводні блоки потужністю N =3х105/315 кВт;
      2. скребковий ланцюг Ø 34х126 мм;
      3. литий профіль боковини рештака Н305 мм;
      4. хрестове розвантаження на штрековий перевантажувач (Уперше в Україні).
      4.3. До складу виробничої собівартості продукції входять матеріальні, енергетичні та трудові витрати.

      4.4. Емітент здійснює свою діяльність в вугільній промисловості. Ця галузь займає провідне місце в паливно-енергетичному балансі держави. Вугілля є єдиним власним паливним ресурсом держави, здатним забезпечити її потреби. Державна політика по відношенню до вугільної промисловості спрямована на зростання добування вугілля. А це означає, що державі не обійтись без високопродуктивного гірничошахтного обладнання, запровадження нових лав на діючих шахтах і будівництва нових шахт.
      Товариство протягом десятиріч є найкращим виробником потужних шахтних скребкових конвеєрів, завод накопичив унікальний досвід в галузі проектування продукції і технології її виготовлення.
      Ринок гірничошахтного обладнання характеризується гострою конкуренцією між виробниками продукції. Для ринку гірничошахтного машинобудування характерні швидкі зміни в кількості та рівні конкурентів. Швидко зростає конкуренція виробам емітента з боку українських підприємств (ВАТ «Донецькгірмаш», ВАТ «Свердловський машинобудівний завод»), а також має місце конкуренція з боку підприємств Росії (ВАТ «Скопинський машинобудівний завод», ВАТ «Анжерський машинобудівний завод», ТОВ «Юргинський машинобудівний завод»), Німеччини, Польщі, Чехії. Але емітент володіє такими перевагами перед конкурентами:
      - досвід в області проектування продукції і розробки технології і використання;
      - завод володіє великою інформацією щодо досвіду експлуатації шахтних скребкових конвеєрів і перевантажувачів різноманітних типів;
      - силами працівників виконані значні наукові дослідження і інженерні розробки, проведені лабораторні іспити конвеєрів, їх складових частин, елементів конструкції;
      - завод володіє авторськими правами на велику кількість оригінальних інженерних рішень та «ноу-хау».
      Все це забезпечує заводу міцну репутацію у споживачів продукції, серед підприємців, в колах наукової і інженерної громадськості і гарантує певну перевагу підприємства та його продукції перед конкурентами. Головним завданням емітента є забезпечення шахтарів якісним і надійним обладнанням в необхідному об’ємі і за прийнятними цінами. Об’єм і номенклатура продукції емітента визначається змістом і кількістю замовлень споживачів, завод випускає продукцію з врахуванням індивідуальних вимог конкретних замовників. Вся продукція відповідає вимогам безпеки, Правилам безпеки в вугільних шахтах, Нормативам по безпеці забійних машин, комплексів і агрегатів, сертифікована в установленому порядку, має дозвіл Держнаглядохоронпраці встановленого зразку, на підприємстві впроваджена система управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001.
      В 2007 році завод був нагороджений дипломом переможця всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2007 року» в номінації «Виробництво обладнання для вугільної та гірничодобувної промисловості».
      Велику увагу емітент приділяє участі в міжнародних виставках гірничошахтного обладнання. В 2010 році завод в черговий раз брав участь в виставці «Вугілля - Майнінг-2010» (м. Донецьк), де показав ряд скребкових конвеєрів і перевантажувачів, а також стругові установки трьох типів. Зараз емітент готується до показу на виставці «Вугілля – Майнінг – 2012» нових розробок. Участь в міжнародних виставках гірничошахтного обладнання дозволяє емітенту порівнювати рівень своєї продукції з продукцією конкурентів та вносити відповідні корективи в конструкцію і технологію виготовлення машин, а також в стратегію маркетингу.
      4.5. Реалізація продукції є важливою частиною комерційної діяльності емітента. Реалізація продукції забезпечує розподіл продукції емітента, регулює процес виробництва у відповідності з параметрами необхідностей ринку і задовольняє потреби споживачів в високоякісній продукції. Збут продукції емітента включає в себе комплекс комерційних, організаційних і технологічних заходів з доведення продукції до кінцевого споживача:
      - підбір партнерів з збуту;
      - укладання договорів з ними;
      - облік і контроль виконання договорів;
      - визначення каналів збуту;
      - вивчення ринку гірничошахтного машинобудування, споживачів;
      - відвантаження, навантаження продукції;
      - приймання продукції з кількості і якості;
      - зберігання та підготовка продукції до продажу.
      Емітент пропонує продукцію, яка відповідає очікуванням споживачів і робить це краще конкурентів. Такі речі угоди між емітентом і споживачем як ціна, якість, умови постачання і оплати є об’єктом переговорів і підписання контракту з кожним конкретним споживачем окремо.
      Поставка продукції відбувається у 10-90 календарних днів (з можливо скороченим строком поставки), при умові отримання 100% передплати на розрахунковий рахунок товариства, згідно виставленого рахунку-фактури та при умові оформлення договору.
      Поставка продукції відбувається на базисних умовах EXW (м. Харків), згідно правил ІНКОТЕРМС- 2000. Транспортні витрати, які включають в себе ж/д тариф (обслуговування, охорона) несе покупець.
      Головними споживачами продукції емітента є вугледобувні підприємства України (шахти Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини), також продукція відвантажується у країни СНД.
      У зв’язку з постійним і ритмічним попитом на гірничошахтне обладнання та його запасні частини і комплектуючі, в поставках обладнання підприємством відсутній вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру продукції емітента.
      4.6. В ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» постійно надається увага новим технологіям, новим матеріалам та вимогам до якості виконуваних робіт. Наявність вищепереліченого дає можливість підприємству укладати договори на придбання сировини і матеріалів з наступними суб’єктами господарювання: ТОВ «МЕТІНВЕСТ-УКРАЇНА» ( м. Донецьк, вул.. Коваля, 80А), ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» ( м. Київ, вул.. Госпітальна,4а), ПрАТ «Донецьксталь»- Металургійний завод» ( м. Донецьк, вул.. І. Ткаченко, 122), Корпорація «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ» ( м. Донецьк, вул.. Щорса, 48), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (Донецька обл.., м. Артемівськ, вул.. Артема, 6), ТОВ «Електротехніка-Н» ( м. Харків, вул.. Бакуліна, 11). Це пояснюється тим, що саме ці суб’єкти господарювання є крупними виробниками металопрокату, та запчастин. З цими суб’єктами господарювання емітентом укладені угоди на поставку сировини та матеріалів, уникаючи посередників.
      В 2011 році, порівняно з 2010 роком зросли ціни на 10 і більше відсотків на сировину та матеріали:
      - спецпрофіль СП190-255Д ст.25ХГ2СРФ на 11%;
      - круг ст..18ХГН2МФБ на 10%;
      - ланцюг д.24х86Н-С на 11,1%;
      - ланцюг д.26х92-С на 10,2%;
      - ланцюг д.30х108-С на 10,2%;
      - електродвигун 55кВт на 22%;
      - електродвигун 110кВт на 21%;
      - електродвигун 160кВт на 22%.
      Імпортні матеріали (сировина) й товари займають 7,04% в постачанні матеріалів (сировини), комплектуючих та товарів емітента.
      В майбутньому емітент не планує змінювати ці джерела отримання сировини, матеріалів, товарів.
     
     
     
     
     
      4.7. Основними клієнтами емітента по збуту гірничошахтного обладнання є юридичні особи - вугледобувні підприємства України, Росії, Білорусії. Реалізація виготовленої продукції здійснюється згідно укладених договорів та контрактів. Вимоги щодо якості предмета, цін та строків дії договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів згідно чинного законодавства.
      Істотні умови договорів:
      Продавець зобов'язується продати і поставити, а Покупець прийняти та оплатити продукцію на умовах, викладених у договорі і специфікаціях до нього. Спосіб постачання: залізничним транспортом, автотранспортом. Транспортні витрати сплачує Покупець.
      4.8.Емітент не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

      4.9.Інформація про одержані дозволи:
      1) дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 3594.09.30-29.52.1 від 26.11.2009 р. виданий Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України , строк дії дозволу по 26.11.2014 р.. У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011 р., емітент подав документи для переоформлення даного дозволу;
      2) дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 1590.10.30-29.52.1 від 21.05.2010р. виданий Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, строк дії дозволу по 21.05.2013 р. У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011 р., емітент подав документи для переоформлення даного дозволу;
      3) дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки № 029.11.63-29.52.1 від 20.01.2011р. виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгіпромнагляд) Територіальним управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській обл.., строк дії дозволу по 20 січня 2014р. У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових зборів акціонерів від 03.12.2011р., емітент переоформив дозвіл:
      4) дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки № 895.11.63-29.52.1 від 15.12.2011р., виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгіпромнагляд) Територіальним управлінням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській обл.., строк дії дозволу по 20 січня 2014р.
      У зв’язку з виробничою необхідністю термін дії дозволів буде продовжено.
      Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності:
      1) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, номер ліцензії АВ № 522894 видана 29.07.2010 р. Міністерством фінансів України, строк дії ліцензії необмежений. Згідно із Законом України від 15.11.2011р. № 4023-VI, даний вид діяльності не підлягає ліцензуванню;
      2) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), номер ліцензії АВ № 352311 видана 23.07.2007р. Міністерством транспорту та зв’язку України, строк дії ліцензії до 23.07.2012р.. Згідно із Законом України від 15.11.2011р. № 4023-VI, даний вид діяльності не підлягає ліцензуванню;
      3) надання освітніх послуг (дошкільна освіта), номер ліцензії АА № 214715 видана 30.06.2010 року Харківською обласною державною адміністрацією Головним управлінням освіти і науки, строк дії ліцензії до 25.06.2015 р.
      У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011 р., емітент переоформив ліцензію:
      - надання освітніх послуг (дошкільна освіта), номер ліцензії АА № 214741 видана 15.12.2011р. Харківською державною адміністрацією Головним управлінням освіти і науки, строк дії ліцензії до 25.06.2015р.. У зв’язку з підтримкою соціальних заходів на підприємстві, термін дії виданої ліцензії буде продовжено;
      4) надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, номер ліцензії АБ № 271807 видана 16.02.2006р. Міністерством транспорту та зв’язку України, строк дії до 09.02.2011р.
      У зв’язку із закінченням строку дії ліцензії, отримана нова ліцензія:
      - надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом номер ліцензії АВ № 553007 видана 17.02.2011р. Міністерством транспорту та зв’язку України, строк дії ліцензії необмежений. У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р., емітент подав документи для переоформлення даної ліцензії;
      5) роздрібна торгівля тютюновими виробами, номер ліцензії АГ № 316724 видана 14.10.2010 р. Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Харківській обл.., строк дії ліцензії до 14.10.2011р..
      У зв’язку із закінченням строку дії ліцензії отримана нова ліцензія:
      - роздрібна торгівля тютюновими виробами, номер ліцензії АГ № 430554 видана 20.10.2011р. Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України у Харківській обл.., строк дії ліцензії до 20.10.2012р.. У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р., емітент подав документи для переоформлення даної ліцензії. Ліцензія одержана для здійснення роздрібної торгівельної діяльності, термін дії якої буде продовжено;
      6) придбання, зберігання, використання прекурсорів, номер ліцензії АВ № 498942 видана Комітетом з контролю за наркотиками 02.02.2010р., строк дії ліцензії до 21.01.2015 р.
      У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р., емітент переоформив ліцензію:
      - придбання, зберігання, використання прекурсорів, номер ліцензії АГ № 576992, видана Державною службою України з контролю за наркотиками 27.12.2011 р., строк дії ліцензії до 21.01.2015р.. У зв’язку з виробничою необхідністю термін дії виданої ліцензії буде продовжено;
      7) надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, номер ліцензії АГ № 582241 видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 19.10.2011р., строк дії ліцензії до 30.06.2014р. У зв’язку зі зміною найменування товариства, згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р., емітент подав документи для переоформлення даної ліцензії. У зв’язку з підтримкою соціальних заходів на підприємстві, термін дії виданої ліцензії буде продовжено.
      4.10. Інформація про об’єкти на право інтелектуальної власності:
      1. Патент України на винахід №-93463 «Скребковий конвеєр» від 10.02.2011 р., Бюл. 3, 2011 р.
      Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 28.01.2010 р. , термін дії 20 років, до 28.01.2030 р.
      Короткий опис: Боковини лінійних секцій мають пази у торцях , у які входять кінці проставок лінійних секцій, причому обмеження бічного зсуву проставок лінійних секцій здійснено замками лінійних секцій.
      2. Патент України на винахід № 03692 «Рим-болт» від 10.03.2011 р., Бюл. №5,2011 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 27.05.2008 р., термін дії 20 років, до 27.05.2028 р.
      Короткий опис: корпус рим-болта виконано на одне ціле з вантажним болтом, а розташований у корпусі вертлюг – за одне ціле з вантажним кільцем.
      3. Патент України на корисну модель № 58051. «Рим-болт» від 25.03.2011 р., Бюл. № 6, 2011 р.
      Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності. Пріоритет від 20.09.2010 р., термін дії 10 років, до 20.09.2020 р.
      Короткий опис: Рим-болт має змінний вантажний болт, а вертлюг з вантажним кільцем виконані в одному корпусі і з’єднані термообробленими кільцевою канавкою на поверхні вертлюга, вкладишами, бандажним кільцем і втулкою.
      4. Патент України на корисну модель № 60888 від 25.06.2011 р., Бюл. №12, 2011р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 17.01.2011 р., термін дії 10 років, до 17.01.2021 р.
      Короткий опис: На рештачному поставі розташовані два важких одноланцюгових конвеєри, кожний з окремими головним й кінцевим привідними блоками, незалежними один від одного, а приводні блоки мають пристрій натягу для кожного тягового органу.
      5. Патент України на винахід № 95471 «Гвинтова опорна конструкція» від 10.08.2011 р. Бюл. № 15, 2011 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 25.09.2008 р., термін дії 20 років, до 25.09.2028 р..
      Короткий опис: Виступи на гвинтовій лінії стовбура палі мають у перерізі вид нерівнобічної трапеції , а гострі кути на вершинах і западинах округлені.
      6. Патент України на винахід № 95880 «Пристрій для з’єднання рештаків шахтного скребкового конвеєра» від 12.09.2011 р., Бюл. № 17, 2011 р. Виданий Державним департаментом інтелектуальної власності.
      Пріоритет від 26.11.2010 р., термін дії 20 років, до 26.11.2030 р.
      Короткий опис: Елементом з’єднання є приварений кронштейн і вушко, які мають фігурні поверхні, що виконані з можливістю контактування одна з одною таким чином, що рештак повертається в горизонтальній і вертикальній поверхні, при цьому кронштейн має виступ з конусною поверхнею і отвір овальної форми.
      На стадії подачі заявки Роботодавець зобов’язаний зберегти конфіденційність отриманої інформації від Винахідника, що підтверджується договором складеним Роботодавцем і Винахідником.
      З дати надходження заявки в Укрпатент і до публікації відомості заявки або публікації відомостей про видачу патенту, матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Після публікації відомостей про видачу патенту на винахід , будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки у встановленому порядку. Відомості про видачу патенту на секретний винахід не публікуються (що підтверджується законом України « Про охорону прав на винахід і корисні моделі» №3688-XII від 15.12.1993 р.)

      4.11.Діяльність товариства здійснюється в межах Закону України «Про акціонерні товариства», нормативних актів Кабінету міністрів України та інших державних органів.
      4.12. Політика емітента в області науково-дослідницьких та дослідницько-конструкторських робіт будується виходячи з завдань, які стоять перед вугільною промисловістю. СКБ товариства активно проводить проектно-конструкторські і науково-дослідницькі роботи прикладного характеру в області гірничошахтного обладнання. Інженерні розробки, лабораторні та експлуатаційні випробування виробів, їх складових частин, забезпечують надійний резерв на майбутнє в галузі створення перспективних конструкцій і підвищення надійності продукції. На дослідження в 2010 році було витрачено 1786 тис. грн.. А в 2011 році ці витрати сягнули 7187,7 тис. грн., що у загальній сумі витрат емітента становить 2%.
      Витрати на розробки у звітному році були 3084,9 тис. грн.. Ці кошти було витрачено на розробку принципово нових видів продукції, таких як розробка і впровадження у виробництво стругової установки СНП, скребкових конвеєрів СПЦ271М-03.07, СПЦ230-12 з текстовими характеристиками, відповідними світовому рівню, а також на удосконалення уже існуючих. Проводяться роботи з вибору складу матеріалів і технології виготовлення тертьових пар скребкових конвеєрів, роботи із впровадження технології виробництва рештаків з боковинами з конвертерної сталі оптимізованого складу.
      Кожний конвеєр для високопродуктивних лав розробляється в тісному співробітництві з інженерно-технічними робітниками і керівниками шахт-замовників. Прикладом такого співробітництва може служити створення скребкового конвеєра L=310 м, N=2х85/250кВт на замовлення ПСП «Шахти «Західно-Донбаська» ВАТ «Павлоградвугілля» для роботи із кріпленням 1КД90 і комбайном УКД 200/250 із ВСПК.
      4.13. Інформація про суттєві капітальні та фінансові інвестиції, пов’язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив в звітному році.
      З метою поліпшення якості продукції, яку виготовляє емітент, у 2011 році були освоєні капітальні інвестиції у вигляді обладнання, яке збільшило потужності цехів:
      - електропіч моделі СШЦМ 8.2, вартістю 359490,00 грн.;
      - електропіч моделі СД025.38.25, вартістю 696120,00 грн.;
      - горизонтально - розточний верстат моделі WHG13CNC, вартістю 8753382,71 грн.;
      - консольно-фрезерний верстат моделі 6М12, вартістю 145000,00 грн.;
      - вертикально – фрезерний верстат моделі 6Т13Ф20, вартістю 152000,00 грн.;
      - вертикально – фрезерний верстат моделі FSS450MR, вартістю 664070,40 грн.;
      - горизонтально – фрезерний верстат моделі FW450MR, вартістю 660804,48 грн.;
      - полуавтомат для заточки зуборізних голівок моделі В3-645Ф2, вартістю 1661409,80 грн.;
      - зварювальний маніпулятор вартістю 140001,00 грн.;
      - токарно-гвинторізний верстат моделі ВСТ-625-21, вартістю 2162764,80 грн.;
      - обладнання для формовочної ділянки для виготовлення та регенерації сумішей, вартістю 4085010,40 грн.
      Фінансові інвестиції в звітному році склали 16000,00 тис. грн. з ціллю отримання додаткового прибутку.
      Джерела фінансування капітальних і фінансових інвестицій - за рахунок власних коштів.
      4.14. Діяльність товариства в екологічній області засновується на принципах:
      - забезпечення відповідності українському природоохоронному законодавству, нормативним документам в області охорони навколишнього середовища;
      - застосування на працюючих і перспективних виробництвах технологій, способів і методів охорони навколишнього середовища, які забезпечують підтримку екологічної безпеки на достойному рівні;
      - пріорітета дій, спрямованих на попередження впливу на навколишнє середовище, персонал і населення;
      - постійної готовності до запобігання і ліквідації наслідків аварій та інших надзвичайних ситуацій в області екології.
      Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює певні обмеження та впливає на його діяльність:
      1.Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища ”. Цей закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
      Для дотримання цього закону емітент щорічно розроблює та виконує план заходів, спрямований на покращення стану навколишнього природного середовища.
      2.Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. Цей закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.
      Також він визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.
      Згідно цього закону емітент здійснює всі необхідні екологічні вимоги:
      - має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та звіт з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин;
      - щорічно розроблюється звіт по контролю за дотриманням нормативів ГДВ;
      - на підприємстві встановлені газоочисні споруди, що запобігають шкідливому впливу речовин на атмосферне повітря.
      3.Закон України “Про відходи”. Цей закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
      Діяльність емітента з утворення та розміщення відходів здійснюється за наявності дозволу з лімітами на утворення та розміщення відходів. Первинний облік руху відходів ведеться в журналі за встановленою формою № 1-ВТ. В наявності є всі необхідні договори на вивезення та утилізацію всіх видів відходів.
      4.Водний кодекс України. Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб емітента, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав емітента на водокористування.
      Кодекс встановлює певні обмеження на діяльність емітента, оскільки останній повинен дотримуватися спеціально розроблених нормативів ГДС. Для цього на підприємстві існує промислово-санітарна лабораторія, яка щомісячно проводить результати аналізів зливових стічних вод на скидах їх у р.Лопань по двох випусках. Водовідведення від підприємства здійснюється по двом системам каналізації:
      - виробничо-побутової з підключенням до міської каналізації;
      - зливової, яка має два випуски зливових стічних вод до р.Лопань.
      Первинний облік кількості та якості стічних вод ведеться у журналах встановлених форм ПОД-12 та ПОД-13.
      5.Кодекс України про надра. Завданням кодексу України про надра є забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів емітента.
      Вплив кодексу обумовлюється тим, що емітент використовує у своїй діяльності артсвердловини та має в наявності дозвіл на спеціальне водокористування.
      Згідно усього вище переліченого можна зробити висновок, що емітент дотримується норм екологічного законодавства, спрямовує свої сили на покращення заходів з охорони навколишнього середовища. Витрати на екологічні заходи за 2011 рік склали 63520 грн. З них:
      - охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату 18720 грн.;
      - очищення зворотних вод (включаючи запобігання та очищення скидів у поверхневі води) 16000 грн.;
      - поводження з відходами 1600 грн.;
      - захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод (включаючи усі види усунення забруднення) 24000 грн.;
      - інші напрямки природоохоронної діяльності 3200 грн.

      4.15. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi емітента облiковуються основнi засоби та нематеріальні активи. Основнi засоби емітента вiдображено в облiку в вiдповiдностi з Положенням бухгалтерського облiку П(С)БО №7 "Основнi засоби".
      На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 163 794 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 76 799 тис. грн., знос основних засобів складає – 86995 тис.грн.
      На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає – 196 952 тис.грн., залишкова вартість основних засобів складає – 102 784 тис. грн., знос основних засобів складає – 94 168 тис. грн.
      Переоцінка основних засобів не здійснювалась.
      Структура основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди – 24,7%;
      - машини та обладнання – 64,0%;
      - транспортні засоби – 4,8%;
      - інші – 6,5%.
      Структура основних засобів невиробничого призначення:
      - будівлі та споруди – 85,1%;
      - машини та обладнання – 1,7%;
      - транспортні засоби – 0,1%;
      - інші – 13,1%.
      Метод амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів у звітному періоді з 01.04.2011р. застосовується у відповідності з ПСБО №7 та податковим кодексом прямолінійним методом.
      Втрат від зменшення корисності і вигід від відновлення корисності за звітний рік не було.
      Рівень використання виробничих потужностей за звітний рік – 100%.
      5.2. Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зношуються поступово, а їх вартість переноситься на продукт, що виготовляється, по частинах у міру використання. Поповнюються вони за рахунок капітальних вкладень.
      Рівень зносу основних засобів складає 47,8 %. Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. В звітному періоді забезпечення потреб поточної діяльності емітента складало 100 %. Капітальні інвестиції емітента в необоротні матеріальні активи за звітний період склали 48 108 тис.грн.
      Однією з найважливіших задач підвищення ефективності використання основних засобів є своєчасне введення в експлуатацію нових основних фондів і виробничих потужностей, швидке їх освоєння. На підприємстві розроблено план технічного розвитку, реконструкції та оновлення основних засобів, виконання пунктів якого сприятиме підвищенню якості та безпечності випуску продукції.
      Заплановано інвестицій на ці цілі в 2012 році 40270 тис. грн..
      5.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період склали 20 908 тис.грн., для порівняння: за 2010 рік – 27 645 тис. грн. Зменшення витрат пов'язане з тим, що більшість основних засобів, які потребували ремонту, були відремонтовані в 2010 році.
      5.4. Основні засоби емітентом в заставу за звітний період не надавалися.
      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів відсутня.
      5.6. Основні засоби емітента, що тимчасово не використовуються - відсутні, повністю амортизовані станом на 31.12.2011р. – 6 031 тис. грн., вилучені з експлуатації для продажу станом на 31.12.2011р.- 216 тис. грн.
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись – 6031,0 тис. грн.
      Основні засоби за рахунок цільового фінансування не отримувались.
      5.7. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками, у звітному періоді не було.
      5.8 Станом на 31.12.2012 р. на балансі емітента обліковується придбане, але не введене в експлуатацію обладнання на суму – 10 071 тис.грн., придбане за рахунок власних коштів.
      Підприємство приділяє велику увагу будівництву нових та розширенню діючих об’єктів виробничого та невиробничого призначення, а також їх реконструкції та технічному переозброєнню. Так у 2011 році емітент ввів в експлуатацію фарбувальний комплекс слюсаро - складального цеху з модернізацією фарбувального обладнання.
      На заводі розвивається соціальна сфера, а саме забезпечення трудящих житлом. Завод приймає дольову участь в будівництві 16-поверхового житлового будинку в с. Песочін. Станом на 01.01.2012р. об’єм авансових платежів становить 9,5 млн. грн., у тому числі за 2010 р. профінансовано 5,0 млн. грн., за 2011 р. – 4,5 млн. грн. Крім дольової участі завод самостійно займається будівництвом житлового 4-поверхового будинку по вул. Світло шахтаря, 47. За 2011 рік було профінансовано 0,858 млн. грн., станом на 01.01.2012 р. сума незакінченого будівництва склала 1,336 млн. грн. Будинок планується ввести в експлуатацію у II кварталі 2012 року.

      5.9. Емітент не має дочірних підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічного та/або організаційної залежності.

      5.10. Додаткова інформація відсутня.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного року склала 2915 осіб.
      Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.
      Кількість осіб, які працюють за основним місцем роботи – 2890 осіб.
      Кількість осіб, які працюють за сумісництвом – 22 особи,
      на умовах неповного робочого часу – 53 особи.
      Фонд оплати праці на кінець звітного періоду – 104900,3 тис. грн.
      Чисельність протягом звітного року збільшилась на 197 осіб, що пов’язано з збільшенням обсягів виробництва емітента.
      Емітент не має дочірніх підприємств, які разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
      6.2.Із працівниками товариства укладено колективний договір, який є нормативним актом, обов’язковим для виконання уклавшими його сторонами. Колективний договір розроблений на підставі пропозицій працівників з урахуванням фінансових можливостей і існуючих матеріально-технічних ресурсів. Дія колдоговору поширюється на всіх працівників, керівників, спеціалістів і службовців товариства.
      Колективний договір на 2011 рік у товаристві укладений 24.02.2011 р., зареєстрований Управлінням праці та соціального захисту населення Жовтневого району Харківської міської ради 18.03.2011 р., реєстровий № 26 і діє до укладання нового колективного договору.
      Працівниками емітента створено профспілкову організацію, основною метою якої є захист інтересів трудящих. Діяльність профспілкової організації не обмежується турботою про житлові умови, культурно-масову та спортивну роботу. Вона розповсюджується на основний зміст життя трудящих – на виробничу сферу. Це турбота про створення безпечних та комфортних умов праці, участь в створенні виробничих процесів, в встановленні раціональних розцінок та режиму праці – тривалості робочої зміни, перерв, захист трудящих у випадку їх конфлікту з адміністрацією. Все це, як і соціальна сторона, знаходиться в компетенції профспілкової організації та складає сферу її діяльності.
      Прийняття працівників на роботу в товариство оформлюється наказом про зачислення на працю і відповідним записом в трудовій книжці.
      До початку роботи працівнику роз’яснюють його права та обов’язки, інформують про умови праці, знайомлять з посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструктують по техніці безпеки, виробничій санітарії, гігієні праці і протипожарній безпеки, знайомлять з основними вимогами та нормами коллективного договору.
      6.3. Соціальна політика товариства спрямована на підвищення ефективності праці і соціальної захищеності робітників, підтримку стабільності в трудовому колективі. Основними завданнями соціальної політики товариства є:
      - створення задоволеності працею з метою максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника;
      - покращення якості життя працівників товариства;
      - формування стабільного трудового колективу;
      - розвиток організаційної культури;
      - підвищення соціальної і творчої активності працівників.
      Одною із основних проблем, традиційно хвилюючих працівників, є житлова проблема. До 2011 року товариством побудовано та здано в експлуатацію 16 житлових будинків. В 2011 році продовжувалось будівництво 4-поверхового одинадцятиквартирного житлового будинку загальною площею 546,76 м2 та будівництво 54 квартир площею 3435 м2 в 16-ти поверховому житловому будинку.
      Товариство має три гуртожитки, які розташовані недалеко від підприємства. В гуртожитках створені всі умови для проживання та відпочинку.
      Поки батьки на роботі, про їх маленьких дітей турбуються досвідчені вихователі та співробітники дитячого дошкільного закладу №88 «Топольок». Відкритий в грудні 1972 року, він приймає дітей у віці від трьох до шести років. Метою колективу дитсадка є турбота про дітей, їх фізичного та емоціонального стану.
      У селищі міського типу Покотилівка Харківської області, в мальовничій місцевості , неподалік від лісової зони, знаходиться дитячий оздоровчий табір «Берізка». Протягом літніх місяців в таборі відпочиває до 500 дітей. В таборі працюють досвідчені вихователі та вожаті.
      Для сімейного та індивідуального відпочинку для дорослих та дітей, з 1972 року в Боровському районі Харківської області , на березі Кораснооскольського водоймища розташована заводська база відпочинку «Борова». Сосновий бор, піщаний пляж, чиста вода і повітря – все це робить базу відпочинку справжнім курортом. Щорічно база відпочинку приймає 500-600 співробітників товариства та членів їх сімей.
      В Криму, на березі Чорного моря, поблизу Євпаторії розмістився профілакторій «Сонячний»- власність товариства, місце відпочинку сотень робітників підприємства та членів їх сімей. Протягом сезону тут відпочиває більше 1000 працівників. Житлові умови, харчування, розважальні заходи відповідають рівню відомих оздоровниць Криму.
      Здоров’я трудящих охороняє медсанчастина заводу. Основні напрямки її праці – це профілактика та своєчасне виявлення захворювань та їх лікування. З цією метою проводяться попередні та періодичні медогляди. Також проводиться диспансеризація хворих з хронічними захворюваннями, оздоровлення хворих у стаціонарах, санаторіях.
      Також товариство має Будинок культури, де працює багато гуртків, бібліотека та музей історії заводу. В Будинку культури проводяться збори, наради і інші офіційні і громадські заходи заводського і районного масштабу.
      Нарівні з культурно-масовою роботою на підприємстві активно розвивається спортивне життя. Її матеріальне та технічне забезпечення – парк-стадіон, футбольне поле, спортивні майданчики, спортивний зал, тенісні корти, спортивне знаряддя та оснащення для занять різними видами спорту.
      На території товариства працює заводська їдальня, яка забезпечує працівників повноцінним харчуванням. В товаристві організоване харчування в нічну зміну.
      Для того, щоб просування продукції на українському ринку було успішним, необхідні такі фактори: грамотне управління, сучасне обладнання, передові технології. Але самий цінний актив товариства – це люди, співробітники товариства. Кадрова політика товариства спрямована на формування згуртованого колективу професіоналів, націлених на високий результат, як особистий, так і всього колективу. В товаристві працюють люди, захоплені своєю справою, що бажають зростати професіонально, зробити гарну кар’єру, розвиватись разом з товариством.
      Із 2915 працівників вчену ступінь мають 5 осіб (1 доктор технічних наук - професор, 3 кандидата технічних наук, 1 кандидат економічних наук), вищу освіту мають 1598 (неповну та базову вищу – 910, повну вищу - 688) осіб. Навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва 165 осіб.
      З метою підвищення наукового і організаційного рівня діяльності товариства в галузі науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт зі створення нової гірничої техніки, розробки наукових засад, створення транспортних засобів для вугільних та сланцевих шахт і калійних рудників, а також підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників і фахівців в системі виробничого навчання для підйомно-транспортного, будівельного і вугільного машинобудування в структурі емітента існує підрозділ – учбово-науково-виробничий комплекс.
      За 2011 рік в цьому комплексі пройшли навчання новим професіям – 58 осіб, перепідготовлено – 358 осіб, пройшли підвищення кваліфікації – 693 особи.
      За звітний рік витрачено на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів 190737,00 грн.
      Згідно з положеннями колективного договору в товаристві діє система заохочень, додаткових виплат, соціальних послуг і пільг для працівників. В звітному році товариством виплачено заохочувальних та компенсаційних виплат 20788,1 тис. грн., з них матеріальна допомога – 478,6 тис. грн.., соціальні пільги – 343,2 тис. грн.., винагорода за вислугу років – 2559 тис. грн. При виході на пенсію працівникам виплачується в залежності від стажу роботи одноразова винагорода.
      6.4. Будь-які правочини чи зобов’язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.
      Емітент не надає та не має можливості надання працівникам емітента опціонів емітента.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Вищим органом ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» є загальні збори акціонерів. Компетенція загальних зборів акціонерів визначається у відповідності з вимогами Цивільного кодексу України, закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ». Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.
      Наглядова рада товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, контролює та регулює діяльність правління товариства. В звітному році строком до 03.12.2011 року наглядова рада здійснювала свої обов’язки відповідно до статуту емітента в кількості 7 осіб у такому складі: голова наглядової ради, секретар наглядової ради, члени наглядової ради. 03.12.2011 року позачерговими загальними зборами акціонерів визначено кількість членів наглядової ради товариства - 3 особи у такому складі: члени наглядової ради.
      Правління є виконавчим органом товариства та здійснює управління поточною діяльністю емітента в межах компетенції, визначеної Цивільним кодексом України, законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства.
      Правління виконує рішення загальних зборів акціонерів, наглядової ради, підконтрольне і підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді. В звітному році правління здійснювало свої обов’язки відповідно до Статуту товариства в кількості 7 осіб у такому складі: голова правління та члени правління.
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в межах компетенції, визначеної законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, в звітному році строком до 03.12.2011 року ревізійна комісія здійснювала свої обов’язки відповідно до Статуту товариства в кількості 3 особи у такому складі: голова ревізійної комісії та члени ревізійної комісії. 03.12.2011 року позачерговими загальними зборами акціонерів визначено кількість членів ревізійної комісії – 3 особи у такому складі: члени ревізійної комісії.
      Члени наглядової ради, голова і члени правління, члени ревізійної комісії є посадовими особами товариства і повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту товариства. Посадові особи органів товариства відповідають за заподіяну товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
      7.2. Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 03.12.2011 року, внесені зміни до Статуту товариства у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність нормам закону України «Про акціонерні товариства». Статут затверджено в новій редакції.
      Адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції Статуту товариства, - www.shaht.kharkov.ua
      Внутрішні документи емітента не приймались.

     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Липовецький Леонід Семенович - Член наглядової ради (11.2) 1961 вища 1.57 - 1.57 0.000 0.000 - Директор Харківського державного сервісного центру «СТЕМ». Код за ЄДРПОУ - 21200559
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кіпр 211666 Член наглядової ради (1,7) - - 695303.76 - 695303.76 20.735 20.735 - -
Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал» 20337279 Член наглядової ради (1,7) - - 0.01 - 0.01 0.000 0.000 - -
Висоцький Геннадій Васильович - Голова правління (17.5) 1950 вища 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208 - -
Костенко Володимир Іванович - Член правління (17.5) 1947 вища 70431.09 - 70431.09 2.100 2.100 - -
Євглевський Леонід Петрович - Член правління (17.5) 1951 вища 1.10 - 1.10 0.000 0.000 - -
Ковальчук Олександр Миколайович - Член правління (11.2) 1956 вища 1.03 - 1.03 0.000 0.000 - -
Коропець Микола Сергійович - Член правління (17.5) 1949 вища 1.50 - 1.50 0.000 0.000 - -
Гугля Людмила Миколаївна - Член правління (17.5) 1950 вища 27.99 - 27.99 0.000 0.000 - -
Висоцький Геннадій Геннадійович - Член правління (7.3) 1972 вища 1912.52 - 1912.52 0.057 0.057 - -
Сімкович Марина Володимирівна - Член ревізійної комісії (7.7) 1968 вища 26.60 - 26.60 0.000 0.000 - -
Лепякіна Інна Геннадіївна - Член ревізійної комісії 1969 вища - - - - - - Головний спеціаліст контрольно-ревізійної роботи ТОВ «НВК «Гірничі машини» Код за ЄДРПОУ 37041854
Крюков Сергій Прокопійович - Член ревізійної комісії 1973 вища - - - - - - Керівник Департаменту економічної безпеки ТОВ «НВК«Гірничі машини» Код за ЄДРПОУ 37041854

     
      До 03.12.2011 р. Липовецький Л.С. обіймав посаду голови наглядової (спостережної) ради товариства 11 років, з 03.12.2011р. Липовецький Л.С. є членом наглядової ради.
      До 03.12.2011 р. Сімкович М.В. обіймала посаду голови ревізійної комісії товариства 7,6 років, з 03.12.2011 р. Сімкович М.В. є членом ревізійної комісії.
      Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», які відбулись 03.12.2011 року відкликано діючий склад наглядової (спостережної) ради товариства:
      Липовецький Леонід Семенович – голова наглядової (спостережної) ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 157акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 20.10.2000р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Махонін Леонід Іванович – член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 300 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0001%, особа перебувала на посаді з 20.10.2000р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Дахов Іван Олексійович – член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 5 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 20.10.2000р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Лиховид Олег Едуардович – член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 160 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 20.10.2000р. по 16.04.2005р. і з 08.05.2010р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (свідоцтво про реєстрацію Компанії № 211666) - член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 67066690 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 20,0000%,особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.
      Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини» (код ЄДРПОУ 37041854) - член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 2463691 акція, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,7347%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.
      Приватне акціонерне товариство «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20337279)– член спостережної ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 1 акція, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.
      Сімкович Марина Володимирівна – голова ревізійної комісії, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 2660 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0008%, особа перебувала на посаді з 16.04.2005р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Мірохіна Валентина Іванівна – член ревізійної комісії, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 15 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особа перебувала на посаді з 16.04.2005р. по 03.12.2011р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Medko Services Limited (свідоцтво про реєстрацію Компанії № 320000) – член ревізійної комісії, посадова особа не має акцій емітента, особа перебувала на посаді з 08.05.2010р. по 03.12.2011р.
      Рішення про призначення посадових осіб прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів 03.12.2011р. (протокол загальних зборів акціонерів від 03.12.2011р) відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».
      UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, свідоцтво про реєстрацію Компанії № 211666) - член наглядової ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 67066690 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 20,0000%, особу призначено на посаду строком на 3 роки.
      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20337279)– член наглядової ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 1 акція, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особу призначено на посаду строком на 3 роки.
      Липовецький Леонід Семенович – член наглядової ради, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 157акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0000%, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Лепякіна Інна Геннадіївна – член ревізійної комісії, посадова особа не має акцій емітента, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Крюков Сергій Прокопійович – член ревізійної комісії, посадова особа не має акцій емітента, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Сімкович Марина Володимирівна – член ревізійної комісії, розмір пакета акцій емітента, який належить цій особі – 2660 акцій, частка у загальній кількості голосуючих акцій – 0,0008%, особу призначено на посаду строком на 3 роки. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8

      7.4. Посадові особи емітента не приймають участь в дочірніх/залежних підприємствах емітента.

      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад та роботодавців, професійний досвід кожної посадової особи, протягом п’яти останніх років.
      Липовецький Леонід Семенович, член наглядової ради, протягом останніх п’яти років займає посаду директора Харківського державного сервісного центру «СТЕМ»;
      Висоцький Геннадій Васильович, Голова правління, протягом останніх п’яти років займає посаду Голови правління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Костенко Володимир Іванович, член правління, протягом останніх п’яти років займає посаду заступника директора з економіки ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Євглевський Леонід Петрович, член правління, протягом останніх п’яти років займає посаду заступника директора з комерційних питань ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Ковальчук Олександр Миколайович, член правління, протягом останніх п’яти років займає посаду головного інженера ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Коропець Микола Сергійович, член правління, протягом останніх п’яти років займав посади:
      з 2008року по теперішній час - заступник директора з виробництва ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»,
      2007 рік - начальник виробничо-диспетчерського відділу ВАТ «Світло шахтаря»;
      Гугля Людмила Миколаївна, член правління, протягом останніх п’яти років займає посаду головного бухгалтера ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Висоцький Геннадій Геннадійович, член правління, протягом останніх п’яти років займає посаду заступника директора з корпоративного управління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Сімкович Марина Володимирівна, член ревізійної комісії, протягом останніх п’яти років займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      Лепякіна Інна Геннадіївна, член ревізійної комісії, протягом останніх п’яти років займала посади:
      2007 р.-20.08.2010 р. – ведучий контролер – ревізор сектора контролю за об’єктами комунальної та державної форми власності контрольно-ревізійного відділу м.Макіївка;
      21.08.2010 р. – 31.12.2011 р. – головний спеціаліст контрольно–ревізійної роботи Департаменту економічної безпеки Дирекції по безпеці ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      Крюков Сергій Прокопійович, член ревізійної комісії, протягом останніх п’яти років займав посади:
      2007р. – 15.11.2011 р. – заступник директора з економіки ТОВ «АСА і К»;
      16.11.2011 р. – 31.12.2011 р.- керівник Департаменту економічної безпеки Дирекції по безпеці ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      7.6. Протягом п’яти останніх фінансових років процедури банкрутства щодо суб’єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство, не було.
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплати Наглядова рада Виконавчий орган Разом
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основна заробітна плата 1893639.52 1551572.19 1108126.53 1893639.52 1551572.19 1108126.53
Премії 744443.00 435508.18 249630.00 744443.00 435508.18 249630.00
Компенсаційні виплати 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплати у натуральній формі 56537.76 77719.97 109035.94 56537.76 77719.97 109035.94
Інші виплати (зазначити) 1286146.53 1386930.47 567986.06 1286146.53 1386930.47 567986.06
Усього 3982766.81 345730.81 2034778.53 3982766.81 345730.81 2034778.53

      8.2.Додаткова інформація, яка пояснює відомості, зазначені в підпункті 8.1. цього пункту відсутня.
      8.3.Додаткова інформація, що передбачена підпунктом 8.1. цього пункту за два роки, що передували звітному, відсутня.
     

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. На момент створення товариства його засновником був Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, який знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, 18/9. Відсоток акцій, які належать засновнику, станом на 31.12.2011р. – 0%.
      9.2.Загальна кількість учасників емітента на кінець звітного року склала 3291 особа. Загальна кількість власних акцій, які розміщені і перебувають в обігу на кінець звітного року склала 335332950 шт.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Green Trails Properties Limited 1557308, Британські Віргінські острови, Tortola 2nd Floor. 116 Main Street, Road Town 671073.08 - 671073.08 20.012 20.012
UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited 211666, Кіпр,Nicosia. JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St.,P.C. 1066 695303.76 - 695303.76 20.735 20.735
CINDER ENTERPRISESLimited 557218, Британські Віргінські острови Craigmuir Chambers, P.O Box71, Road Town 335332.50 - 335332.50 10.000 10.000
Фізична особа - 945916.43 - 945916.43 28.208 28.208

      9.4.Інформація про зміни серед власників істотної участі, які відбулися протягом звітного року:
      Пакет акцій акціонера – юридичної особи MEDCO SERVICES LIMITED , місцезнаходження: Британські Віргінські острови Tortola Graigmuir Chambers, p.o. box 71, Road Town, на підставі інформації, отриманої від ПрАТ «ВДЦП» 05.01.2011р став менше 10 відсотків голосуючих акцій в результаті відчуження акцій і становить 0,0000% голосуючих акцій.
      Пакет акцій акціонера - юридичної особи GREEN TRAILS PROPERTY LIMITED, місцезнаходження: Британські Віргінські острови, 2nd Floor, 116 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, на підставі інформації, отриманої від ПрАТ «ВДЦП»:
      - 05.01.2011р. став 10 і більше відсотків голосуючих акцій і становить 15,3536% голосуючих акцій;
      - 04.04.2011р. збільшився в результаті придбання акцій емітента з 15,3536% до 20,0121% голосуючих акцій.
      Пакет акцій акціонера – юридичної особи UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, місцезнаходження: 211666, Кіпр, Nicosia. JULIA HOUSE 3, Themistokli Dervi St.,P.C. 1066, на підставі інформації, отриманої від ПрАТ «ВДЦП»:
      - 04.04.2011р. зменшився в результаті відчуження акцій емітента з 23,9138% до 19,2553%;
      - 05.10.2011р. збільшився в результаті придбання акцій емітента з 19,2553% до 20,0000%.
      Пакет акцій акціонера – юридичної особи CINDER ENTERPRISES Limited, місцезнаходження: Британські Віргінські острови Craigmuir Chambers, P.O Box71, Road Town, на підставі інформації, отриманої від ПрАТ «ВДЦП» 05.10.2011 р. збільшився в результаті придбання акцій емітента з 0,0000% до 10,0000%.
      Крім того, власником великого пакету акцій в розмірі 9,2553% є акціонер – юридична особа OMNI INTERNATIONAL VENTURES LIMITED, Британські Віргінські острови, Tortola Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1.Правочини протягом звітного періоду між емітентом з одного боку і власниками істотної участі, виконавчого органу, іншими афілійованими особами, з іншого боку, не укладались. Дочірні/залежні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.
      Протягом звітного року між емітентом і членами наглядової ради укладені наступні договори:
     
      Дата укладання: 14.03.2006 р.
      Термін дії: 31.12.2011р.
      Сторони правочину: Постачальник – ПАТ «Світло шахтаря», Покупець – ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      Зміст правочину: Постачальник зобов’язується передати в обумовленні чинним договором строки Покупцю товар, а Покупець зобов’язується прийняти зазначений товар та сплатити за нього узгоджену суму на умовах , викладених у договорі і специфікаціях до нього.
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
      Підстава укладання: необхідність в здійсненні збуту продукції.
      Методика ціноутворення: договірні ціни погоджуються в кожній специфікації.
     
      Дата укладання: 01.03.2006 р.
      Термін дії: 31.12.2012р.
      Сторони правочину: Постачальник – ТОВ «НВК «Гірничі машини», Покупець – ПАТ «Світло шахтаря».
      Зміст правочину: Постачальник зобов’язується передати в обумовлені чинним договором строки Покупцю товар, а Покупець зобов’язується прийняти зазначений товар та сплатити за нього узгоджену суму на умовах, викладених у договорі і специфікаціях до нього.
      Сума за договором: сума договору складається з суми всіх специфікацій.
      Підстава укладання: необхідність в сировині для виробництва продукції підприємством.
      3.12.2011р., згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів, припинені повноваження члена наглядової ради ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      10.2. Операції з афілійованими особами відсутні.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. За звітний рік судові процеси, процедури досудового врегулювання спорів (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав би емітент, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента, були відсутні. Дочірні підприємства, відокремлені підрозділи відсутні.
      Емітент не є учасником одночасно декількох судових спорів чи процедур досудового врегулювання спору, жоден із яких не досягає розміру вимог, встановлених вище, але які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента.
      Провадження у справі про банкрутство не порушувалось.
      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку – посадові особи, або афілійовані особи емітента та переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента, відсутні. Дочірні підприємства відсутні.
     
      11.2. Протягом звітного періоду емітентом були сплачені штрафні санкції у розмірі
      286 тис. грн., у т.ч. по податку на прибуток- 103 тис. грн.( згідно акту перевірки), з ПДВ-
      9 тис. грн., ФСС з ТВП- 10 тис. грн., КП КГ «Харківкомуночиствод» за перевищення ДВП - 152 тис. грн., інші - 12 тис. грн.
      Відокремлені підрозділи, дочірні підприємства відсутні.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1.Станом на 31.12.2011 року в товаристві не прийнято кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.

      12.2. Інформація про вищий орган емітента:
      12.2.1. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів.
      Порядок повідомлення акціонерів про проведення зборів вищого органу товариства:
      письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально шляхом направлення простого поштового відправлення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, та публікується в офіційному друкованому органі, відповідно до вимого чинного законодавства України. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства – у разі скликання загальних зборів акціонерами.
      Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою, а вразі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства – акціонерами, які цього вимагають.
      У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      Додатково товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний ПАТ «Українська біржа», на якій товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів та їх порядок денний.
      Особи (органи), які мають право скликати (чи вимагати скликання) позачергові збори вищого органу емітента, а також порядок направлення (подання) таких вимог:
      Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою:
      1) з власної ініціативи;
      2) на вимогу правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      3) на вимогу ревізійної комісії;
      4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
      5) у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси товариства в цілому.
      Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутністю кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти вищевказане рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
      Порядок визначення дати проведення зборів вищого органу емітента:
      Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори акціонерів. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові загальні збори товариства мають бути проведенні протягом 45 днів з дати отримання товариством вимог про його скликання.
      До виключної компетенції наглядової ради товариства належить прийняття рішення про дату проведення загальних зборів акціонерів товариства. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
      Особи, які мають право вносити пропозиції до порядку денного зборів вищого органу емітента, а також порядок внесення таких пропозицій:
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
      Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону України «Про акціонерні товариства».
      Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання пропозиції та неповноти даних, встановлених законом України «Про акціонерні товариства».
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Особи, які мають право знайомитися з інформацією (матеріалами), що надається для підготовки і проведення зборів вищого органу емітента, а також порядок ознайомлення з такою інформацією:
      Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектами рішення з питань порядку денного.
      Спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів:
      Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміну у порядку денному. Повідомлення про внесення доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства здійснюється шляхом публікації в офіційному друкованому органі. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів ПАТ «Українська біржа», на якій воно пройшло процедуру лістингу та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.
      Порядок проведення загальних зборів відповідно до статуту:
      Порядок проведення загальних зборів товариства встановлюється чинним законодавством України, Статутом товариства та рішенням загальних зборів товариства.
      Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченого законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
      Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
      Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
      До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
      У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
      У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
      Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      Посадові особи акціонерного товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
      Порядок та випадки проведення заочного голосування:
      Статутом товариства не передбачено проведення заочного голосування.
      Спеціальний порядок підрахунку голосів – разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень:
      Емітент не проводив випуск привілейованих акцій, та Статутом не передбачено спеціальний порядок підрахунку голосів разом з привілейованими акціями.
      Порядок оголошення рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результатів голосування:
      Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
      Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці товариства.
     
      12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента.
      У 2009 році було проведено чергові загальні збори акціонерів товариства 25.04.2009 року за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий, 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала; кворум зборів 94,58%. Позачергові збори акціонерів не проводились.
      У 2010 році було проведено чергові загальні збори акціонерів товариства 08.05.2010 року за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала; кворум зборів 91,9%. Позачергові збори акціонерів не проводились.
      У 2011 році було проведено:
      - заплановані чергові загальні збори акціонерів товариства 30.04.2011 року за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала – не відбулись. Кворум для проведення загальних зборів не досягнуто - 52,47%.
      - позачергові загальні збори акціонерів товариства 03.12.2011р. за адресою: 61001, м. Харків, провулок Степовий, 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала; кворум зборів 92,67%.
     
      12.2.3 Інформація щодо чергових зборів акціонерів, які відбулись протягом 2011 року.
      Дата зборів – 30.04.2011р.
      Вид зборів – чергові.
      Кворум загальних зборів – кворум для проведення загальних зборів не досягнуто, зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів та їх представників – 89 осіб, яким належить 175950319 простих іменних акцій, що становить 52,47% від загальної кількості голосуючих акцій товариства, в зв’язку з чим загальні збори акціонерів вважаються такими, що не відбулись.
      Питання порядку денного:
      1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      2. Звіт Спостережної ради ВАТ «Світло шахтаря» про роботу в 2010 році.
      3. Звіт Ревізійної комісії та висновки про річні результати роботи ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      4. Про затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      5. Про затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ «Світло шахтаря» за 2010 рік.
      6. Припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства та до обрання члена Ревізійної комісії Товариства.
      7. Про зміну найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      8. Про внесення змін та доповнень в Статут Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      9. Про внесення змін та доповнень в Положення про Загальні збори Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      10. Про внесення змін і доповнень в Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      11. Про внесення змін і доповнень в Положення про Правління Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      12. Про внесення змін і доповнень в Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження його нової редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
      13. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
      14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
      15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
      16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства.
      17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Ревізійної комісії Товариства.
      18. Обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.
      Інформація щодо позачергових зборів акціонерів, які відбулись протягом 2011 року.
      Дата зборів – 03.12.2011р.
      Вид зборів – позачергові.
      Кворум загальних зборів – 92,67%.
      Питання порядку денного:
      1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
      2. Про затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
      3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2010 році.
      4. Про затвердження висновку Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
      5. Про затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
      6. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік.
      7. Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».
      8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції у зв’язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства».
      9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
      11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
      12. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та обрання її членів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
      13. Про скасування всіх внутрішніх положень Товариства.
      14. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись Товариством протягом року.
      15. Про передання повноважень лічильної комісії за договором ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» та затвердження його умов.
      Результати розгляду питань порядку денного:
      - по першому питанню порядку денного прийняте рішення:
      1.1. Обрати Президію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі :
      - Висоцький Г.В. – Голова правління;
      - Липовецький Л.С. – Голова Наглядової ради;
      - Ромащін Є.В. – Генерального директора ТОВ « НВК « Гірничі Машини».
      1.2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Лиховида О.Е. - члена Наглядової ради.
      1.3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Афіногенова А.В. – представника акціонера.
      1.4. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі – 14 (чотирнадцять) осіб:
      Головою лічильної комісії – Кравець Олена Миколаївна
      Членами лічильної комісії:
      - Палеха Ю.В.
      - Цвіров Л.Є.
      - Титаренко Г.В.
      - Зімін Р.О.
      - Давиденко Н.Б.
      - Мостова Л.Б.;
      - Дуднік А.А.;
      - Лушнікова І.В.;
      - Кальчук О.Н.;
      - Довгаль А.М.;
      - Соломонова Н.М.;
      - Шведова Н.І.;
      - Резнік Ю.В.;
      Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
      По другому питанню - доповідач – Голова правління Висоцький Г.В.
      слухати 20 хвилин;
      По третьому питанню - доповідач – Голова Наглядової ради Липовецький Л.С.
      слухати 10 хвилин;
      По четвертому питанню - доповідач – Голова ревізійної комісії Сімкович М.В.
      слухати 15 хвилин;
      По п’ятому питанню - доповідач – Головний бухгалтер Гугля Л.М.
      слухати 10 хвилин;
      По шостому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г.,слухати 5 хвилин;
      По сьомому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г.,слухати до 10 хвилин;
      По восьмому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г.,слухати 10 хвилин;
      По дев’ятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;
      По десятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 10 хвилин;
      По одинадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;
      По дванадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 10 хвилин;
      По тринадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин;
      По чотирнадцятому питанню – доповідач – заступник директора з корпоративного управління Висоцький Г.Г., слухати 5 хвилин;
      По п’ятнадцятому питанню – доповідач – представник акціонера Афіногенов А.В., слухати 5 хвилин.
      Збори закінчити до 14 години 00 хвилин сьогодні 03.12.2011 року.
      На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.
      Порядок голосування – бюлетенями;
      - по другому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.»;
      - по третьому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Затвердити звіт про роботу Наглядової ради Товариства в 2010 році.»;
      - по четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік.»;
      - по п’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 р. і Звіт про фінансові результати за 2010 рік.»;
      - по шостому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2010 року у сумі 30 млн 971 тис. гривень залишити в розпорядженні Товариства, направивши його на:
      - розвиток виробництва;
      - витрати на невиробничу сферу.
      Остаточне вирішення питання щодо конкретних статей витрат – доручити Наглядовій раді Товариства.»;
      - по сьомому питанню порядку денного прийняте рішення :
      «1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
      2. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
      3. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ», затвердити скорочене найменування - ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      - по восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
      Доручити Голові правління Висоцькому Г.В.:
      - підписати Статут Товариства у новій редакції;
      - здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України, з правом видачі довіреностей третім особам.»
      - по дев’ятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Відкликати з 03 грудня 2011 року Наглядову раду Товариства в повному складі:
       1. Липовецький Леонід Семенович – Голова Наглядової ради Товариства;
       2. ПрАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» - секретар Наглядової ради Товариства;
       3. Махонін Л.І. - член Наглядової ради Товариства;
       4. Дахов І.А. - член Наглядової ради Товариства;
       5. Лиховид О.Е. - член Наглядової ради Товариства;
       6. ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ 37041854) - член Наглядової ради Товариства;
      7. UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) - член Наглядової ради Товариства.»;
      - по десятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.
      Обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Наглядової ради Товариства:
      - UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);
      - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (Код ЄДРПОУ 20337279)
      - Липовецького Л.С.
      - укласти договори з членами Наглядової ради Товариства та затвердити їх умови:
      - укласти договір з членом Наглядової ради Товариства – фізичною особою та затвердити його умови:
      встановити винагороду за виконання функції члена Наглядової ради Товариства в розмірі 10 (десять) офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць.
      - укласти договори з членами Наглядової ради – юридичними особами та визначити, що такі договори є безоплатними.
      Строк дії договору – 3 роки.
      Доручити підписати договори з членами Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.»;
      - по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Відкликати з 03 грудня 2011року Ревізійну комісію Товариства в повному складі:
      - Сімкович Марина Володимирівна – Голова Ревізійної комісії;
      - Мірохіна Валентина Іванівна – Член Ревізійної комісії;
      - Medco Services Limited (Британські Віргінські острови, свідоцтво про реєстрацію Компанії № 320000)- член Ревізійної комісії.»;
      - по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Визначити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства 3 особи;
      Обрати з 04 грудня 2011 р. до складу Ревізійної комісії Товариства:
      - Лепякіну Інну Геннадіївну;
      - Крюкова Сергія Прокопійовича;
      - Сімкович Марину Володимирівну,
      зі строком повноважень 3 (три) роки;
      Укласти договори та затвердити їх умови:
      встановити винагороду за виконання функції члена Ревізійної комісії Товариства у розмірі – 3 (три) офіційно встановлених мінімальних заробітних плати на місяць.
      Строк дії договору – 3 роки.
      Доручити підписати договори з членами Ревізійної комісії Голові правління Товариства Висоцькому Г.В.»;
      - по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Скасувати всі внутрішні положення Товариства, а саме:
      - Про загальні збори акціонерів Товариства;
      - Про Спостережну раду Товариства;
      - Про Правління Товариства;
      - Про Ревізійну комісію Товариства;
      - Про доступ акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про Товариство та надання інформації »;
      - по чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Попередньо схвалити укладання наступних значних правочинів:
      - договори поставки (купівлі-продажу), комісії, підряду, надання послуг на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства;
      - договори кредиту, поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства.»;
      - по п’ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
      «Передати повноваження лічильної комісії – ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», яке має ліцензію на здійснення діяльності зберігача на ринку цінних паперів (депозитарної діяльності) та затвердити умови договору з ним.».
      12.2.4. Контроль за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «Світло шахтаря», які скликались 30.04.2011 р. за адресою: м. Харків, пров. Степовий, 41/42, Будинок культури «Світло шахтаря», головна зала, здійснювала контрольна група з числа працівників Харківського територіального управління ДК ЦПФР.
      Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «Світло шахтаря» здійснювала мандатна комісія.
      Заступник начальника відділу корпоративних фінансів, нагляду за емітентами та інфраструктурою ринку цінних паперів Харківського ТУ ДК ЦПФР Ріяко З.Ю., діюча на підставі доручення №8-ХА від 29.04.2011 р., доповіла про результати контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «Світло шахтаря» та озвучила протокол про проведення контролю за реєстрацією акціонерів від 30.04.2011 р. №08-ХА, відповідно до якого порушень законодавства з боку товариства під час здійснення реєстрації акціонерів товариства встановлено не було.
      12.2.5Голосування з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів товариства останнього разу відбувалось з використанням бюлетенів для голосування.
      12.2.6. Члени правління підзвітні загальним зборам і наглядовій раді, приймають участь у загальних зборах акціонерів як виконавчий орган та доповідають акціонерам про результати фінансово - господарської діяльності товариства за рік.
      На останніх позачергових загальних зборах акціонерів товариства, які відбулись 03.12.2011 р., були присутні 7 членів наглядової ради і 6 членів правління.
      За звітний рік були присутні на засіданнях наглядової ради: на чотирьох засіданнях – 6 членів, на одному засіданні – 5 членів.

      12.3. Інформація про наглядову раду товариства:
     
      12.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів товариства.
      В звітному році строком до 03.12.2011 р. наглядова рада здійснювала свої обов’язки відповідно до Статуту емітента в кількості 7 осіб у складі: голова наглядової ради, секретар наглядової ради, члени наглядової ради. 03.12.2011р. позачерговими загальними зборами акціонерів визначено кількість членів наглядової ради товариства – 3 особи у складі: члени наглядової ради. Комітети в складі наглядової не створювались. Проведено засідань наглядової ради протягом року за три останні роки:
      2009 рік – 4 рази;
      2010 рік – 4 рази;
      2011 рік – 5 разів.
     
      12.3.2. Члени наглядової ради товариства зобов’язані здійснювати захист прав акціонерів товариства та приймати участь у поточному керівництві діяльністю товариства в період між загальними зборами акціонерів і в межах компетенції, що визначається чинним законодавством України, Статутом товариства, контролювати і регулювати діяльність правління товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів, діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Члени наглядової ради зобов’язані дотримуватись всіх встановлених в товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну інформацію, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
      Членів наглядової ради обрано згідно закону України «Про акціонерні товариства» строком на 3 роки, але загальні збори акціонерів товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасно обрати нових членів.
      Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та відповідно до Статуту товариства. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.
     
      12.3.3.За роботу з акціонерами товариства відповідає заступник директора з корпоративного управління ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», та спеціальний підрозділ по роботі з акціонерами – бюро цінних паперів, але цей підрозділ не підпорядкований наглядовій раді товариства. Основні функції: роз’яснення акціонерам товариства їх прав щодо участі в управління товариством, отримання дивідендів, отримання інформації про господарську діяльність товариства та обов’язків – додержуватись статуту товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів, не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність товариства, нести інші обов’язки , передбачені чинним законодавством України і Статутом товариства.
      Відповідальна особа за роботу з акціонерами – Висоцький Геннадій Геннадійович, контактний телефон: (057)733-18-25; адреса електронної пошти: ggv@shaht.kharkov.ua
      12.4. Інформація про виконавчий орган:
      Правління є виконавчим органом товариства та здійснює управління поточною діяльністю товариства.
      До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що законодавством, статутом, або рішенням загальних зборів акціонерів віднесено до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом товариством. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії товариства.
      У звітному році правління здійснювало обов’язки відповідно до Статуту товариства в кількості 7 осіб у складі: голова правління та члени правління. Голову правління було обрано загальними зборами акціонерів, що відбулись 08.05.2010 року, строком на п’ять років. Голова правління подав на затвердження загальним зборам акціонерів персональний склад членів правління.
      Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (нова редакція), затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів 03.12.2011 р. обрання та припинення повноважень голови і членів правління віднесено до виключної компетенції наглядової ради. Кількісний склад та строк повноважень голови та членів правління також визначається наглядовою радою товариства.
      Протягом звітного року правління проводило засідання за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.
      Подання інформації правлінням стосовно фінансово-господарського стану товариства на розгляд наглядовій раді в звітному році відбувалось кожний квартал.

      12.5.Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:
      12.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори обирають ревізійну комісію товариства, яка діє згідно чинного законодавства України та Статуту товариства.
      Кількісний склад ревізійної комісії встановлюється загальними зборами акціонерів товариства.
      Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.
      Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії на засіданні ревізійної комісії.
      Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами товариства, але не може перевищувати 5 (п’ять) років.
      Компетенція ревізійної комісії:
      - контроль ефективного використання правлінням активів товариства;
      - контроль цільового використання правлінням прибутку товариства;
      - контроль діяльності правління щодо виконання товариством своїх зобов’язань перед контрагентами і третіми особами;
      - контроль дотримання правлінням встановлених статутом обмежень його повноважень;
      - контроль дотримання чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку головним бухгалтером товариства.
     
      12.5.2. Ревізійна комісія товариства в звітному році строком до 03.12.2011 р. здійснювала свої обов’язки відповідно до статуту товариства в кількості 3 особи у складі голови ревізійної комісії членів ревізійної комісії. Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 03.12.2011 р., встановлено кількість членів ревізійної комісії 3 особи та обрано шляхом кумулятивного голосування три члени ревізійної комісії товариства.
      Дані про посади, які обіймав член ревізійної комісії в інших підприємствах, установах , організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі за сумісництвом:
      - Сімкович М.В. протягом трьох останніх років по теперішній час працює заступником головного бухгалтера ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;
      - Крюков С.П. – з 2009 р. по 15.11.2011 р. працював заступником директора з економіки ТОВ «АСА і К», з 16.11.2011р. по теперішній час працює керівником Департаменту економічної безпеки ТОВ «НВК «Гірничі машини»;
      - Лепякіна І.Г. з 2009 р. по 20.02.2010 р. працювала провідним контролером – ревізором сектору контролю за об’єктами комунальної та державної форми власності контрольно-ревізійного відділу м.Макіївка, з 21.08.2010 р. по теперішній час працює головним спеціалістом контрольно-ревізійної роботи Департаменту економічної безпеки «Дирекції з безпеки ТОВ «НВК «Гірничі машини».
      Протягом трьох останніх років засідання ревізійної комісії проводились регулярно – один раз на рік.
      12.5.3. Опис практики та процедури проведення перевірки ревізійною комісією, яка відбулась останнього разу.
      Останнього разу перевірка ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності товариства відбулась згідно рішення ревізійної комісії ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ». Члени ревізійної комісії керувались при перевірці повноваженнями, визначеними законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства.
      12.5.4. Товариство забезпечує за запитом акціонерів доступ до протоколів проведення перевірок ревізійною комісією. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера правління надає акціонерам завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії протоколів. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я ,по-батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. Крім того, будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення з протоколами у приміщенні ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» у робочий час. Строк ознайомлення з протоколами ревізійної комісії – не менше 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитись з протоколом.
      12.5.5. Система внутрішнього аудиту в товаристві відсутня.
      12.5.6. У звітному році перевірку фінансово-господарської діяльності товариства здійснювала ревізійна комісія товариства.
      12.5.7. Створення іншого органу емітента статутом товариства не передбачено..
      12.5.8. В товаристві існує наказ, який встановлює правила щодо запобігання розголошення комерційної таємниці.

      12.6. Інформація про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності).
      12.6.1.Статутом товариства віднесено до виключної компетенції наглядової ради прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а також до компетенції наглядової ради товариства відноситься прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
      В звітному році відсутні договори, укладені емітентом, які потребували схвалення (затвердження) наглядовою радою товариства.
      12.6.2. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається законом України «Про акціонерні товариства». Статут товариства не містить положень про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, інші документи з цього питання не приймались.
      12.6.3. Порядок обов’язкового придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій визначається законом України «Про акціонерні товариства». Статут товариства не містить положень щодо обов’язкового викупу акцій.

      12.7. Документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом, були дійсні до проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбулись 03.12.2011 р.:
      - Положення про загальні збори акціонерів товариства;
      - Положення про спостережну раду товариства;
      - Положення про правління товариства;
      - Положення про ревізійну комісію товариства;
      - Положення про доступ акціонерів та інших зацікавлених осіб до інформації про товариство та надання інформації.
      Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства скасовані всі вище перелічені внутрішні положення товариства, як такі, що не відповідають вимогам закону України «Про акціонерні товариства». Позачерговим загальними зборами акціонерів документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, не приймались.
      12.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів товариства, у межах, визначених чинним законодавством України. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера правління зобов’язане надати акціонеру завірені копії документів. Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством України, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
      Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, публікує в офіційному друкованому органі, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних ДК ЦПФР про ринок цінних паперів, розповсюджує на загальних зборах інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.
      12.9. Протоколи загальних зборів акціонерів та засідань правління протягом звітного року зберігалися у заступника директора з корпоративного управління – члена правління товариства. Протоколи засідань наглядової ради протягом звітного року зберігались: до 03.12.2011р. у Голови наглядової ради Липовецького Л.С., з 04.12.2011 р. у члена наглядової ради Липовецького Л.С.
      12.10. Протягом звітного року товариство отримувало платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління:
      - консультаційні послуги з питань приведення діяльності товариства у відповідність до закону України «Про акціонерні товариства» , - 50000,00 грн.;
      - інформаційно-консультативні послуги з питань комерційної діяльності товариства – 6700,00 грн.;
      - консультування з питань обліку прав власності на цінні папери та проведення загальних зборів акціонерів – 10000,00 грн.;
      - підготовка та проведення загальних зборів акціонерів – 25000,00 грн.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформація про акції емітента:
      13.1.1.
      - тип акцій – прості;
      - форма випуску – іменні, форма існування – бездокументарна;
      - номінальна вартість акцій – 0,01 грн.;
      - кількість акцій, які перебувають в обігу – 335332950 шт.;
      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення – немає;
      - кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов’язків за опціонами емітента – немає;
      - дата реєстрації випуску акцій – 21.05.2010р.;
      - номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 25/20/1/10;
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску – Харківське ТУ ДК ЦПФР.
      Права власників акцій:
      Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
      1) участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому Статутом;
      2) участь у розподілі прибутку товариства, отримання дивідендів;
      3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
      4) отримання інформації про господарську діяльність товариства в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України;
      5) переважним правом акціонера при додатковій емісії акцій визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
      6) інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
      Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
      Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства, продавати товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому законом України «Про акціонерні товариства».
      Кожний акціонер товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
      1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
      2) вчинення товариством значного правочину;
      3) зміну розміру статутного капіталу.
      Товариство у цих випадках зобов’язане викупити належні акціонерам акції.
      Привілейованих акцій емітент не випускав

      13.1.2. Додаткового випуску акцій протягом звітного року не було.

      13.1.3. Емітентом не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у наступному звітному році.

      13.1.4. Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного року, не приймав рішення про викуп акцій у наступному періоді.

      13.1.5. Загальними зборами емітента не приймалось рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного року.

      13.2. Емітент не випускав емісійні цінні папери (окрім акцій) протягом звітного року.
      13.2.1. Попередніх випусків емісійних цінних паперів (окрім акцій) не було.

      13.2.2. Емітент не розміщував облігацій із забезпеченням.

      13.2.3.Емісійні цінні папери (окрім акцій), які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення відсутні.

      13.2.4.Емітентом не приймалось рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) в наступному звітному році.

      13.3. Протягом звітного року цінні папери товариства включено до лістингу організатора торгівлі.
      Торгівля акціями емітента здійснюється на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа» та на позабіржовому внутрішньому ринку;
      повне найменування організатора торгівлі – Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»;
      дата укладання договору – 26.01.2011р.;
      номер договору – 38/L;
      вид цінних паперів – акції;
      форма випуску – іменні;
      форма існування – бездокументарна;
      тип цінних паперів – акції прості.
      Цінні папери у процесі їх відкритого (публічного) розміщення відсутні.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру ПАТ «Українська біржа» відповідно до Рішення Котирувальної комісії № 239 від 15.02.2011р.
      Найвища ціна на цінні папери протягом I кварталу: покупця – 1,0600грн.; продавця – 0,7250грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом I кварталу: покупця – 0,6750грн.; продавця – 1,1000грн.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери у I кварталі 2011 р. – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.
      Найвища ціна на цінні папери протягом II кварталу: покупця – 0,850грн.; продавця – 0,969грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом II кварталу: покупця – 0,505 грн.; продавця – 0,590грн.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери у II кварталі 2011 р. – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.
      Найвища ціна на цінні папери протягом III кварталу: покупця – 0,611грн.; продавця – 0,690грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом III кварталу: покупця –0,100грн.; продавця – 0,400грн.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери у III кварталі 2011 р. – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.
      Найвища ціна на цінні папери протягом IV кварталу: покупця – 0,45грн.; продавця – 0,53грн.
      Найнижча ціна на цінні папери протягом IV кварталу: покупця – 0,20 грн.; продавця – 0,26грн.
      Назва котирувального списку, до якого включені цінні папери у IV кварталі 2011 р. – 2-й рівень лістингу Біржового реєстру.

      13.4. Ринкова капіталізація акцій емітента станом на 30.12.2011р. – на останню дату торгів – 140839839,00грн.

      13.5. У звітному році позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 03.12.2011р., було прийнято рішення дивіденди у звітному році не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток 2010 року у сумі 30971,0 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства, направивши його на розвиток виробництва, на витрати на невиробничу сферу. Остаточне вирішення питання щодо конкретних статей витрат доручити наглядовій раді товариства.
      Емітентом не здійснювалась емісія облігацій.

      13.6.Повне найменування особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України:
      Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889;
      Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул.. Тропініна, 7-Г;
      Дата ліцензії на цей вид діяльності: 19.11.2009р.;
      Номер ліцензії на цей вид діяльності: АВ № 498004.
      Протягом трьох останніх років змінено особу, що веде облік права власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України в зв’язку з переведенням випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування згідно вимог закону України «Про акціонерні товариства».

      13.7.Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. Інші цінні папери у емітента протягом звітного року відсутні.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка ТОВ "Аудиторська фірма "Міжнародний аудит"
Аудитори: Краснобрижа А.Ю.
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
      15.2. Протягом звітного періоду значних змін у фінансово-господарській діяльності не відбулося. В порівнянні з 2010 роком у емітента спостерігається поліпшення фінансового стану, досягнуті такі результати:
      - обсяг виробництва в діючих цінах склав 549,1 млн. грн. у 2011 році в порівнянні з 376,9 млн. грн. за 2010 рік;
      - обсяг реалізованої готової продукції склав 544,9 млн. грн. у 2011 році проти 392,0 млн. грн. у 2010 році. У 2011 році зросли замовлення на гірничошахтне обладнання , що спричинило такий зріст;
      - чистий прибуток склав 61,9 млн. грн. у 2011 році проти 31,0 млн. грн. у 2010 році.
      Збільшення дебіторської заборгованості пов’язане з збільшенням попиту на обладнання, яке відвантажено у кінці року з відстрочкою платежу..
      В існуючих умовах господарювання неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Емітент очікує зберегти досягнутий рівень виробництва та реалізації продукції. Стратегія розвитку емітента націлена на зріст попиту на продукцію, що буде виготовлена в наступному році та рентабельності бізнесу за рахунок збільшення портфеля контрактів з метою зберігання позицій на ринку. Завдяки такій стратегії емітент планує покращити фінансовий стан, збільшивши дохід (виручку) від реалізації продукції. Дії, які вчиняє емітент: визначає можливості на ринку регіонів, пріоритетних при розширенні ринку збуту, сильні та слабкі сторони основних конкурентів. Обрано напрямок роботи зі споживачами з урахуванням індивідуальних вимог, що дозволяє гірникам одержувати нову техніку згідно з їх потребами та гірничо-геологічними умовами. Емітент ставить акцент на впровадження нових технологій, заміну та переоснащення виробництва новим обладнанням, впровадження нових засобів контролю якості продукції.
      Інфляційні процеси в країні впливають на рівень закупівельних цін на металопродукцію, основні комплектуючі, паливно-мастильні матеріали, сировину, енергоносії та призводять до збільшення витрат. Зростання цін більш як на 20% приведе к значному погіршенню становища емітента. Для покращення фінансового стану, емітент проводить роботи з оптимізації затрат.
      Емітент є підприємством високого ступеню незалежності згідно коефіцієнтів, які характеризують його фінансовий стан: коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 0,86 і вказує на можливість емітента виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; коефіцієнт абсолютної ліквідності – 5,64; коефіцієнт покриття – 5,65; коефіцієнт забезпечення власними коштами - 0,83.
      Коефіцієнти достатньо високі, що доводить можливість негайного погашення зобов’язань перед постачальниками та покупцями за рахунок власних коштів емітента.
      Протягом року у емітента відсутня заборгованість перед бюджетом, за енергоносії, по заробітній платі. Змін в системі збуту продукції не відбувалося. Основними постачальниками сировини та матеріалів є в основному підприємства України, з якими налагоджено довгострокові надійні зв’язки. Товариство постійно вживає заходи для стабільної та прогнозованої діяльності.
      15.3. Емітент планує найближчим часом розширити номенклатуру продукції, яку він випускає, а саме:
      а) освоїти виробництво очисних комбайнів типу УКД200-500;
      б) освоїти виробництво механізованих кріплень для стругових лав;
      в) освоїти серійне виробництво стругових установок типу СНП.
      Велика увага приділяється емітентом модернізації й удосконаленню продукції, яку він випускає:
      а) розробка та виготовлення спеціального конвеєра типу СП251 з рейкою подачі комбайна розташованої під вибоєм для роботи з комбайном типу УКД400;
      б) розробка телескопічного кінцевого привода конвеєра типу СПЦ230-12;
      в) розробка уніфікованої наїздної станції для насувних перевантажувачів типу СП251-16, ПТК 1000, СПЦ230, СПЦ271М.
      Змін основної діяльності товариства на наступний рік не передбачається.
      15.4. Витрати, які планує понести емітент у наступному році з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, пов’язані з планом підвищення ефективності виробництва.
      Джерелом покриття витрат є власні кошти від здійснення фінансово-господарської діяльності емітента в майбутніх періодах.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Повне найменування аудиторської фірми: товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міжнародний аудит»;
      ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21231235;
      місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул.. Червонопрапорна, буд. 7/9, офіс 107;
      номер свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 3991;
      дата його видачі: 26.04.2007р.
      Серія АБ № 000774 та дата видачі – 11.07.2008р. ДК ЦПФР Свідоцтва про внесення аудиторської фірми до Реєстру аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.
      Керівник: Краснобрижа Альона Юріївна (сертифікат аудитора А № 006271, виданий рішенням Аудиторської палати України № 176/10 від 26.04.2007р.).
      16.2. Рішення про затвердження аудиторної фірми приймало правління товариства.
      16.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов´язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні.
      16.4. Аудит фінансової звітності товариства проводився товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міжнародний аудит».
      16.5. Рішення про вибір та затвердження аудиторської фірми було прийняте правлінням товариства.
      16.6. Розмір винагороди аудиторської фірми за надання аудиторських послуг визначений в договорі, укладеним товариством з аудиторською фірмою.
      Інших видів послуг аудиторська фірма не надавала.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Голова правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Висоцький Геннадій Васильович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Гугля Людмила Миколаївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00165712
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 61001
1.1.6. Область Харківська
1.1.7. Район Жовтневий
1.1.8. Населений пункт м. Харків
1.1.9. Вулиця Світло шахтаря
1.1.10. Будинок 4/6
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія А01 №421390
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.07.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконавчий комітет Харківської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3353329.5
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3353329.5

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
Перша Харківська філія ПАТ АКБ "Базис" 351599 260073011236 гривня
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26001200204022 російські рублі
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26009200204002 долари США
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26007200204026 євро
«Харківське головне Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" 351533 26000200204001 гривня
БВ №4 філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків» 351373 26001301812233 гривня
БВ №4 філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків» 351373 26001301812233 російські рублі
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260080133825 гривня
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260090233825 долари США
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260000333825 гривня
ПАТ «Інноваційно-Промисловий банк» м. Харків 351878 260020533825 євро
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 долари США
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 євро
ХФ ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Харків 351618 2600301681833 фунти стерлінгів
Кримське Регіональне управління ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Сімферополь 384436 26003307603011 гривня
ХФ ВАТ «Кредитпромбанк» 350727 26005070206 гривня
ХФ ВАТ «Кредитпромбанк» 350727 26004079780206 євро
ХВ ПАТ «Сведбанк» 300164 26006074089101 гривня
ПАТ ВУБ «Грант» м. Харків 351607 26006006956 гривня
ХФ ПАТ «Брокбізнесбанк» 350910 260040099301 гривня
ПАТ «Банк Петрокомерц- Україна» 300120 2600335462101 гривня
Відділення «ХРУ ПАТ «Полтава-банк» 331489 260059196 гривня
АКБ «Золоті ворота» 351931 26008010048479 гривня
ЦВ ПАТ “Донгорбанк” 334970 26003660032000 гривня
ПАТ “Златобанк” 380612 26003300001586 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва 29.52.1
Ремонт і технічне обслуговання машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.3
Монтаж машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва 29.52.4
Дослідження і розробки в галузі технічних наук 73.10.2
Інші види оптової торгівлі 51.90.0
Діяльність автомобільного вантажного транспорту 60.24.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 2 3 4 5
Сума нарахованих дивідендів, грн
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн
Сума виплачених дивідендів, грн
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 21231235 61002, Харківська обл., м.Харкiв Київський р-н вул. Червонопрапорна , 7/9 офiс 107, тел.(факс) (057)714-30-16, 716-43-96 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту Аудиторська Палата України 26.04.2007 3991
Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 61050, Харківська обл., м. Харкiв Московський р-н пр. Московський, 60, тел.(факс) (057) 733-92-35, 738-80-54 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв ДК ЦПФР 12.01.2010 АВ № 507201
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, Київська обл., м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Тропініна, 7-г,тел.(факс) (044) 585-42-40 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозітарна діяльність, а саме депозітарна діяльність депозітарію цінних паперів ДК ЦПФР 19.11.2009 АВ № 498004
Публiчне акцiонерне товариство "Українська біржа" Акціонерне товариство 36184092 01601, Київська обл., м.Київ,Печерський р-н, вул.Шовковична,42-44, тел.(факс) (044) 495-74-74, 495-74-73 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку ДК ЦПФР 22.10.2010 АГ № 399339
Товариство з обмеженою відповідільністю "Бі ен Сі" Товариство з обмеженою відповідальністю 32557104 04210, Київська обл., м.Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12-Л, тел.(факс)(044)426-61-16 Консультування з питань комерційної діяльності та управління - - -
Товариство з обмеженою відповідальністю "Об`єднана реєстраційна компанія" Товариство з обмеженою відповідальністю 23785133 83050, Донецька обл., м.Донецьк,вул. Університетська, 52, тел.(факс) (062) 337-06-00, 337-10-41 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів ДК ЦПФР 21.10.2009 АВ № 493254

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21.05.2010 25/20/1/10 Харківське теруправління ДК ЦПФР UA4000076459 прості бездокументарна іменні 0.01 335332950 3353329.5 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 66234.1 92292.9 66234.1 92292.9
будівлі та споруди 20792.9 22820.7 20792.9 22820.7
машини та обладнання 36987.8 59036.7 36987.8 59036.7
транспортні засоби 3317.6 4469.5 3317.6 4469.5
інші 5135.8 5966.0 5135.8 5966.0
2. Невиробничого призначення 10564.9 10491.1 10564.9 10491.1
будівлі та споруди 9507.4 8935.8 9507.4 8935.8
машини та обладнання 288.9 174.6 288.9 174.6
транспортні засоби 100.4 9.9 100.4 9.9
інші 668.2 1370.8 668.2 1370.8
Усього 76799.0 102784.0 76799.0 102784.0

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 473330 411427
Статутний капітал 3353 3353
Скоригований статутний капітал 3353 3353
Опис* розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв. розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок** Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 30.12.2012 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 30.12.2011 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
05.01.2011 10.01.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
16.02.2011 16.02.2011 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
04.04.2011 06.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
05.10.2011 06.10.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
03.12.2011 05.12.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2011 р.
Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 602 414
     первісна вартість 011 1968 2047
     накопичена амортизація 012 -1366 -1633
Незавершені капітальні інвестиції 020 9759 10071
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 76799 102784
     первісна вартість 031 163794 196952
     знос 032 -86995 -94168
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 96 96
     інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060 1181 269
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 88437 113634
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 66103 86716
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120 58799 60704
Готова продукція 130 4625 5023
Товари 140
Векселі одержані 150 497 494
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 54634 103369
     первісна вартість 161 55929 104664
     резерв сумнівних боргів 162 -1295 -1295
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 1083
     за виданими авансами 180 1866 8030
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 714
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 121321 42081
Поточні фінансові інвестиції 220 31274 21566
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 11608 86910
     - у т.ч. в касі 231 2 6
     в іноземній валюті 240 2327 7257
Інші оборотні активи 250 9285 13785
Усього за розділом II 260 363422 436649
III. Витрати майбутніх періодів 270 64 85
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 258 216
Баланс 280 452181 550584
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3353 3353
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 372122 403093
Резервний капітал 340 4981 4981
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 30971 61903
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 411427 473330
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 1200 1200
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22536 29293
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 2700 91
     з бюджетом 550 4135 7910
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 1189 4443
     з оплати праці 580 2894 9454
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600 62
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 6100 24801
Усього за розділом IV 620 40754 77254
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 452181 550584

 

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 649705 468558
Податок на додану вартість 015 -100037 -76575
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 549668 391983
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -422431 -276886
Валовий:
     прибуток 050 127237 115097
     збиток 055
Інші операційні доходи 060 230553 222224
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 -25212 -26033
Витрати на збут 080 -12804 -26241
Інші операційні витрати 090 -236278 -227153
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 83496 57894
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 25721 79890
Фінансові витрати 140 -132
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 -25871 -86423
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 83214 51361
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21311 20390
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 61903 30971
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 61903 30971
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 246989 185760
Витрати на оплату праці 240 106257 86084
Відрахування на соціальні заходи 250 39742 32838
Амортизація 260 21825 21135
Інші операційні витрати 270 75692 36352
Разом 280 490505 362169
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 335332950 335332950
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 335332950 335332950
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.18460 0.09236
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.18460 0.09236
Дивіденди на одну просту акцію 340

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 470860 373439
Погашення векселів одержаних 015 3
Покупців і замовників авансів 020 66496 32554
Повернення авансів 030 1889 7671
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 696 189
Бюджету податку на додану вартість 040 1000
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 5200 5029
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 481595 214093
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 -418858 -304631
Авансів 095 -75948 -46956
Повернення авансів 100 -42 -25
Працівникам 105 -52557 -42904
Витрат на відрядження 110 -1129 -1183
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 -5752 -9542
Зобов'язань з податку на прибуток 120 -23942 -31257
Відрахувань на соціальні заходи 125 -41808 -34684
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 -16386 -16150
Цільових внесків 140 -345
Інші витрачання 145 -265590 -167039
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 125382 -21396
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 125382 -21396
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 79861
     необоротних активів 190 56 29
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210
     дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 -16000 -105515
     необоротних активів 250 -28999
     майнових комплексів 260
Інші платежі 270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -44943 -25625
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -44943 -25625
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 14421
Інші надходження 330
Погашення позик 340 -14421
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360 -132
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -132
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -132
Чистий рух коштів за звітний період 400 80307 -47021
Залишок коштів на початок року 410 13935 60941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -75 15
Залишок коштів на кінець року 430 94167 13935

 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 3353 372122 4981 30971 411427
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 3353 372122 4981 30971 411427
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 61903 61903
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 30971 -30971
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
Інші зміни 280
Разом змін в капіталі 290 30971 30932 61903
Залишок на кінець року 300 3353 403093 4981 61903 473330

Примітки до річної фінансової звітності

 

I. Нематеріальні активи
за 2011 рік
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070 1968 1366 79 267 2047 1633
Разом 080 1968 1366 79 267 2047 1633
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоби
за 2011 рік
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 593 593
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 66485 36029 2932 191 127 1738 69226 37640
Машини та обладнання 130 70436 33018 27292 1095 1019 4389 96633 36388
Транспортні засоби 140 9764 6362 1845 330 240 683 11279 6805
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 11011 8542 1392 723 685 1400 11680 9257
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 5505 3044 14377 12341 12314 13348 7541 4078
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260 163794 86995 47838 14680 14385 21558 196952 94168

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 26453 8106
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 7170 893
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 2607 881
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 78
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330 11800 191
Разом 340 48108 10071

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
1 2 3 4 5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370 96
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410 16000 21566
Разом (розд. А + розд. Б) 420 16000 96 21566

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 1506
Операційна курсова різниця 450 3968 2122
Реалізація інших оборотних активів 460 159148 152243
Штрафи, пені, неустойки 470 286
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 408 4652
інші операційні доходи і витрати 490 65523 76975
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x
непродуктивні витрати і втрати 492 x 48
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 x
Проценти 540 x 132
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 25712 25708
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 x
Списання необоротних активів 620 x 163
Інші доходи і витрати 630 9

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 6
Поточний рахунок у банку 650 86904
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 7257
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 94167

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
за 2011 рік
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775 1295 1295
Разом 780 1295 1295

 

VIII. Запаси
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 64402
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 18401
Паливо 820 593
Тара і тарні матеріали 830 20
Будівельні матеріали 840 147
Запасні частини 850 322
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 2831
Незавершене виробництво 890 60704
Готова продукція 900 5023
Товари 910
Разом 920 152443

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 104664 101060 2 2603
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 42081 42081

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 48
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 49
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

 

XI. Будівельні контракти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 20399
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220 1181
     на кінець звітного року 1225 269
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230
     на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 21311
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 20399
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 912
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 21825
Використано за рік - усього 1310 21825
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 21825
     з них машини та обладнання 1313 7170
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317

 

XIV. Біологічні активи
за 2011 рік
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 x x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 x x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
за 2011 рік
I. Показники пріоритетних звітних сегментів господарський
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
конвейра зап.частини сировина необоротні активи
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 357586 261871 184888 128567 158964 183955 184 1524 78599 38290 780221 614207
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011 357586 261871 184888 128567 7194 1545 549668 391983
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013 158964 183955 184 1524 71405 36745 230553 222224
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030 25721 79890 25721 79890
Усього доходів звітних сегментів 040 357586 261871 184888 128567 158964 183955 184 1524 104320 118180 805942 6947097
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 357586 261871 184888 128567 158964 183955 184 1524 104320 118180 805942 694097
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 274626 184978 134068 90817 13737 1091 422431 276886
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 274626 184978 134068 90817 13737 1091 422431 276886
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090 16390 17388 8001 8537 821 108 25212 26033
Витрати на збут 100 7784 14138 3799 6942 832 5077 389 84 12804 26241
Інші операційні витрати 110 152073 173925 170 1176 84035 52052 236278 227153
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 132 132
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122 132 132
Інші витрати 130 25871 86423 25871 86423
Усього витрат звітних сегментів 140 298800 2165504 145868 106296 152905 179002 170 1176 124985 139758 722728 642736
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 21311 20390 21311 20390
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 21311 20390 21311 20390
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 298800 216504 145868 106296 152905 179002 170 1176 146296 160148 744039 663126
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 58786 45367 39020 22271 6059 4953 14 348 -20665 -21578 83214 51361
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 58786 45367 39020 22271 6059 4953 14 348 -41976 -41968 61903 30971
5. Активи звітних сегментів, з них 200 218782 153027 89686 78192 34425 15763 24 27 7232 813 350149 247822
201 60008 40267 29295 19770 3003 237 92306 60274
202 77719 78684 37941 38630 26395 7430 3895 466 145950 125210
203 81055 34076 22450 19792 8030 8333 24 27 334 110 111893 62338
204
205
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 200435 204359 200435 204359
221 x x x x x x x x x x x x 21328 28163 21328 28163
222 x x x x x x x x x x x x 6493 4317 6493 4317
223 x x x x x x x x x x x x 78447 157944 78447 157944
224 x x x x x x x x x x x x 94167 13935 94167 13935
Усього активів підприємства 230 218782 153027 89686 78192 34425 15763 24 27 207667 205172 550584 452181
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 2425 84 18 200 7 57 91 2700
241 2425 84 18 200 7 57 91 2700
242
243
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 77163 38054 77163 38054
261 x x x x x x x x x x x x
262 x x x x x x x x x x x x 52362 31954 52362 31954
263 x x x x x x x x x x x x
264 x x x x x x x x x x x x 24801 6100 24801 6100
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 2425 84 18 200 77170 38111 77254 40754
7. Капітальні інвестиції 280 31274 23435 15268 11644 1566 2940 48108 38019
8. Амортизація необоротних активів 290 14187 14120 6926 6932 712 83 21825 21135

II. Показники за допоміжними звітними сегментами геграфічний збутовий
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
Україна Росія Болгарія Белорусь
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 501024 382883 48399 9100 148 97 549668 391983
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 502104 441683 48480 10498 550584 452181
Капітальні інвестиції 320 43850 37136 4258 883 48108 38019
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами збутовий
 (виробничий, збутовий)

Найменування показника Код рядка Найменування звітних сегментів Нерозподілені статті Усього
Україна Росія Болгарія Белорусь
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350 501024 382883 48399 9100 148 97 549668 391983
Балансова вартість активів звітних сегментів 360 502104 441683 48480 10498 550584 452181
Капітальні інвестиції 370 43850 37136 4258 883 48108 38019
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1 2 3 4
1 2009 1 0
2 2010 1 0
3 2011 0 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Інше (запишіть)
Повноваження реєстраційної комісії за договором передавались зберігачу ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія"
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства v
Прийняття рішення про зміну типу товариства v
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень v
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень v
Інше (запишіть) Затвердження річної фінанасової звітністі за 2010 р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 р., попереднє схвалення значних правочинів, що будуть вчинятись товариством протягом року, передання повноважень лічильної комісії за договором та затвердження його умов.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть) винагорода встановлена члену наглядової ради -фізичній особі в розмірі десяти офіційно встановлених мінімальних заробітних плат на місяць
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть) Позачерговими загальними зборами акціонерів 03.12.2011 р. обрано новий склад наглядової ради та прийнято рішення про укладання цивільно - правових договорів з членами наглядової рад, в яких прописані обов'язки і права членів наглядової ради
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 2 3 4
Члени правління (директор) v v
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) v
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
1 2 3 4 5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть) Рішенням позачерчових загальних зборів від 03.12.2011 р. було скасовано всі внутрішні положення Товариства, як таких , що не відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", нові положення не приймались

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v v v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Правління або директор
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Так

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років v
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.