Титульний аркуш

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Висоцький Г.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

28.04.2011

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            00165712

1.4. Місцезнаходження емітента

             Харківська обл. Жовтневий р-н 61001 м.Харкiв вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (057)733-18-25 (057)731-50-66

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            svet@shaht.kharkov.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2011

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№79 Бюлетень .Цiннi папери України

 

29.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

немає

в мережі Інтернет

 

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: ВАТ "Свiтло шахтаря" є власником акцiй Акцiонерного Товариства "Українсько-Росiйська страхова компанiя "Варта", яке розташоване за адресою: м. Харкiв, вул. Сумська, 84а. Метою дiяльностi об'єднання є органiзацiя ефективного страхового захисту клiєнтiв на ринку страхових послуг. Функцiї емiтента у вiдповiдному об'єднаннi обумовленi Статутом АТ "СК "Варта".

Згiдно чинного законодавства України емiтент не потребує рейтингової оцiнки.

Для емiтентiв акцiонерних товариств iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється.

В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями  - не заповнена дата внесення в реєстр в зв'язку з вiдсутнiстю цiєї iнформацiї.

Щодо iнформацiї про юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента -  не заповнена дата внесення в реєстр в зв'язку з вiдсутнiстю цiєї iнформацiї.

Емiтент у звiтному перiодi дивiденди не нараховував та не виплачував.

Емiтент процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi  папери не випускав.

Емiтент протягом звiтного перiоду не викуповував власнi  акцiї.

Загальними зборами акцiонерiв 08.05.2010 р. прийняте рiшення про дематерiалiзацiю акцiй емiтента. З 06.08.2010 р. сертифiкати акцiй недiйснi, повернутi емiтенту сертифiкати акцiй знищенi,  залишки бланкiв сертифiкатiв в касi емiтента знищенi за актами знищення.

Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення  електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється.

Борговi цiннi папери емiтент не випускав, тому гарантiї третьої особи вiдсутнi.

Особлива iнформацiя про змiну складу посадових осiб емiтента оприлюднена 11.05.2010 року, мiстила помилку, тому 17.05.2010 року надано спростування та розмiщена виправлена особлива iнформацiя.

Позачерговi збори акцiонерiв в 2010 роцi не скликались.

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано:

- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;

- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;

б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду;

в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;

г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;

д) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року;

- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття;

- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;

- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;

- основнi вiдомостi про ФОН;

- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;

- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;

- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;

- правила ФОН;

- рiчна фiнансова звiтнiсть, не складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв'язку з вiдсутнiстю;

- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)

 

 


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ВАТ "Свiтло шахтаря"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            61001

3.1.5. Область, район

            Харківська обл. Жовтневий р-н

3.1.6. Населений пункт

            м.Харкiв

3.1.7. Вулиця, будинок

            вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01 №421390

3.2.2. Дата державної реєстрації

            25.07.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            3 353 329,50

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            3 353 329,50

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПХФ ПАТ "Базис"

3.3.2. МФО банку

            351599

3.3.3. Поточний рахунок

            260073011236

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ХГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"

3.3.5. МФО банку

            351533

3.3.6. Поточний рахунок

            26001200204022

3.4. Основні види діяльності

            29.52.1 - Виробництво машин та устаткування для добувної промисловостi й будiвництва; 73.10.2 - Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук; 29.52.4 - Монтаж машин та устаткування для добувної промисловостi й будiвництва

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виготовлення виробiв з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, торгiвля виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння

АВ № 522894

29.07.2010

Мiнiстерство фiнансiв України

необмежений

Опис

Лiцензiя одержана у зв"язку з виробничою необхiднiстю.

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi))

АВ № 352311

23.07.2007

Мiнiстерство транспорту та зв"язку України

23.07.2012

Опис

У зв"язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено.

Надання освiтних послуг (дошкiльна освiта)

АА № 214715

30.06.2010

Харкiвська обл. державна адмiнiстрацiя. Головне управлiння освiти i науки

25.06.2015

Опис

У зв"язку з пiдтримкою соцiальних заходiв на пiдприємствi, термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено.

Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом

АБ № 271807

16.02.2006

Мiнiстерство транспорту та зв"язку України

09.02.2011

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено.

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

АГ № 316724

14.10.2010

Регiональне управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i

14.10.2011

Опис

Лiцензiя одержана для здiйснення роздрiбної торгiвельної дiяльностi, термiн дiї якої буде продовжено.

Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв

АВ № 498942

02.02.2010

Комiтет з контролю за наркотиками

21.01.2015

Опис

У зв'язку з виробничою необхiднiстю термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжено.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

 м.Київ Печерський р-н 01133 м.Київ вул.Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  склала -2644 осiб,

 середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом -22 особи,

 чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -34 особи.

Фонд оплати працi за 2010 р. склав 84675.0 тис. грн. та збiльшився вiдносно 2009 р. на 23749.8 тис. грн. 

Для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкацiї розробляються плани пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї згiдно необхiдностi виробництва.

Навчено новим професiям у 2010 р. 327 осiб,  в т.ч. безпосередньо на виробництвi - 270 осiб,  у навчальних закладах рiзних типiв -57 осiб, пiдвищили квалiфiкацiю - 703 особи в т.ч. безпосередньо на виробництвi - 646 осiб,  у навчальних закладах рiзних типiв за договорами -57 осiб.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Висоцький Геннадiй Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1950

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            36

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ХМЗ "Свiтло шахтаря", директор

6.1.8. Опис

            Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. Голова правлiння має право:

-           без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняни вiд його iменi юридичнi дiї;

-           розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом товариства та рiшеннями загальних зборiв;

-           пiдписувати довiреностi, договори (правочини) та iншi документи вiд iменi Товариства;

-           укладати договори (правочини);

-           розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

-           вирiшувати iншi питання, делегованi правлiнням, наглядовою радою та загальними зборами;

-           подавати на розгляд та затвердження загальними зборами персональний склад членiв правлiння;

-           здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства.

 Винагорода як члену правлiння не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про  наявiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi  злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член правлiння , заступник директора  з економiки

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Костенко Володимир Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1947

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            28

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ХМЗ "Свiтло шахтаря",  заступник директора з економiки

6.1.8. Опис

            Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. До компетенцiї правлiння Товариства належить:

-           вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;

-           затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;

-           розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя  ведення  бухгалтерського  облiку та звiтностi  Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;

-           ухвалення рiшень щодо отримання довгострокових позик;

-           прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства,    ведення    облiку    кадрiв,    встановлення    систем    заохочень    та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-           здiйснення   iнших  дiй,  що  витiкають у вiдповiдностi  до  Статуту,   Положення   про

            правлiння, рiшень загальних зборiв та наглядової ради;

-           затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства (за виключенням Положення про правлiння Товариства), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та внесення змiн та доповнень до дiючих, за погодженням з наглядовою радою Товариства;

-           прийняття рiшень про придбання (викуп) Товариством власних акцiй;

-           прийняття    рiшень    щодо    реалiзацiї придбаних Товариством власних акцiй, визначення умов перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцiй серед працiвникiв Товариства, в тому числi голови або членiв правлiння ;

-           прийняття рiшень щодо реалiзацiї акцiй не сплачених акцiонерами у передбаченi законодавством та Статутом строки;

-           заслуховування звiтiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi;

-           прийняття рiшень про випуск облiгацiй;

-           приймати  рiшення  про  заснування   iнших  суб'єктiв  господарювання (окрiм дочiрнiх пiдприємств);

-           прийняття рiшення про набування у власнiсть корпоративних прав iнших суб'єктiв господарювання та вхiд до складу їх учасникiв (акцiонерiв);

-           затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг, iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           призначення голови та секретаря загальних зборiв, персонального складу мандатної комiсiї загальних зборiв;

-           надання згоди на передачу в iпотеку (заставу) майна та майнових прав Товариства.

 

Винагорода як члену правлiння не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про наявнiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi  злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член правлiння , заступник директора з комерцiйних питань

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Євглевський Леонiд Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1951

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ХМЗ "Свiтло шахтаря",  заступник директора з комерцiйних питань

6.1.8. Опис

            Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. До компетенцiї правлiння Товариства належить:

-           вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;

-           затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;

-           розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя  ведення  бухгалтерського  облiку та звiтностi  Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;

-           ухвалення рiшень щодо отримання довгострокових позик;

-           прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства,    ведення    облiку    кадрiв,    встановлення    систем    заохочень    та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-           здiйснення   iнших  дiй,  що   витiкають у вiдповiдностi  до  Статуту ,   Положення   про

            правлiння, рiшень загальних зборiв та наглядової ради;

-           затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства (за виключенням Положення про правлiння Товариства), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та внесення змiн та доповнень до дiючих, за погодженням з наглядовою радою Товариства;

-           прийняття рiшень про придбання (викуп) Товариством власних акцiй;

-           прийняття    рiшень    щодо    реалiзацiї придбаних Товариством власних акцiй, визначення умов перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцiй серед працiвникiв Товариства, в тому числi голови або членiв правлiння ;

-           прийняття рiшень щодо реалiзацiї акцiй не сплачених акцiонерами у передбаченi законодавством та Статутом строки;

-           заслуховування звiтiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi;

-           прийняття рiшень про випуск облiгацiй;

-           приймати  рiшення  про  заснування   iнших  суб'єктiв  господарювання (окрiм дочiрнiх пiдприємств);

-           прийняття рiшення про набування у власнiсть корпоративних прав iнших суб'єктiв господарювання та вхiд до складу їх учасникiв (акцiонерiв);

-           затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг, iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           призначення голови та секретаря загальних зборiв, персонального складу мандатної комiсiї загальних зборiв;

-           надання згоди на передачу в iпотеку (заставу) майна та майнових прав Товариства.

 

Винагорода як члену правлiння не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про наявнiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член правлiння , головний iнженер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ковальчук Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1956

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            31

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "Свiтло шахтаря",  начальник цеху

6.1.8. Опис

            Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. До компетенцiї правлiння Товариства належить:

-           вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;

-           затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;

-           розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя  ведення  бухгалтерського  облiку та звiтностi  Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;

-           ухвалення рiшень щодо отримання довгострокових позик;

-           прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства,    ведення    облiку    кадрiв,    встановлення    систем    заохочень    та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-           здiйснення   iнших  дiй,  що   витiкають у вiдповiдностi  до  Статуту  ,   Положення   про

            правлiння, рiшень загальних зборiв та наглядової ради;

-           затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства (за виключенням Положення про правлiння Товариства), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та внесення змiн та доповнень до дiючих, за погодженням з наглядовою радою Товариства;

-           прийняття рiшень про придбання (викуп) Товариством власних акцiй;

-           прийняття    рiшень    щодо    реалiзацiї придбаних Товариством власних акцiй, визначення умов перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцiй серед працiвникiв Товариства, в тому числi голови або членiв правлiння ;

-           прийняття рiшень щодо реалiзацiї акцiй не сплачених акцiонерами у передбаченi законодавством та Статутом строки;

-           заслуховування звiтiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi;

-           прийняття рiшень про випуск облiгацiй;

-           приймати  рiшення  про  заснування   iнших  суб'єктiв  господарювання (окрiм дочiрнiх пiдприємств);

-           прийняття рiшення про набування у власнiсть корпоративних прав iнших суб'єктiв господарювання та вхiд до складу їх учасникiв (акцiонерiв);

-           затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг, iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           призначення голови та секретаря загальних зборiв, персонального складу мандатної комiсiї загальних зборiв;

-           надання згоди на передачу в iпотеку (заставу) майна та майнових прав Товариства.

 

Винагорода як члену правлiння не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про наявнiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член правлiння ,  заступник директора з виробництва

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Коропець Микола Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1949

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            31

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ХМЗ "Свiтло шахтаря",   начальник виробничо- диспетчерського вiддiлу

6.1.8. Опис

            Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. До компетенцiї правлiння Товариства належить:

-           вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;

-           затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;

-           розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя  ведення  бухгалтерського  облiку та звiтностi  Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;

-           ухвалення рiшень щодо отримання довгострокових позик;

-           прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства,    ведення    облiку    кадрiв,    встановлення    систем    заохочень    та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-           здiйснення   iнших  дiй, що   витiкають у вiдповiдностi  до  Статуту,   Положення   про

            правлiння, рiшень загальних зборiв та наглядової ради;

-           затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства (за виключенням Положення про правлiння Товариства), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та внесення змiн та доповнень до дiючих, за погодженням з наглядовою радою Товариства;

-           прийняття рiшень про придбання (викуп) Товариством власних акцiй;

-           прийняття    рiшень    щодо    реалiзацiї придбаних Товариством власних акцiй, визначення умов перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцiй серед працiвникiв Товариства, в тому числi голови або членiв правлiння ;

-           прийняття рiшень щодо реалiзацiї акцiй не сплачених акцiонерами у передбаченi законодавством та Статутом строки;

-           заслуховування звiтiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi;

-           прийняття рiшень про випуск облiгацiй;

-           приймати  рiшення  про  заснування   iнших  суб'єктiв  господарювання (окрiм дочiрнiх пiдприємств);

-           прийняття рiшення про набування у власнiсть корпоративних прав iнших суб'єктiв господарювання та вхiд до складу їх учасникiв (акцiонерiв);

-           затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг, iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           призначення голови та секретаря загальних зборiв, персонального складу мандатної комiсiї загальних зборiв;

-           надання згоди на передачу в iпотеку (заставу) майна та майнових прав Товариства.

 

Винагорода як члену правлiння не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про наявнiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах.

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини..

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член правлiння , головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гугля Людмила Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1950

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ХМЗ "Свiтло шахтаря",  головний бухгалтер

6.1.8. Опис

            Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї:

-           головний бухгалтер повинен здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства та контроль за ефетивним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням матерiальних цiнностей;

-           має забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку;

-           органiзовувати облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї, виконання робiт (послуг);

-           органiзовувати облiк розрахункових та кредитних операцiй, контроль за своєчасним i правильним їх оформленням;

-           органiзувати облiк складання калькуляцiї собiвартостi продукцiї, робiт (послуг);

-           здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв;

-           приймати мiри з попередження нестач, незаконних витрат грошових коштiв  та товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства;

-           вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фiнансової, касової дисциплiни, кошторису витрат, законностi списання нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв;

-           забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звiтностi, представлення її в вiдповiднi органи;

-           керувати працiвниками бухгалтерiї;

-           пiдписувати бухгалтерськi документи.

 

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. До компетенцiї правлiння Товариства належить:

-           вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;

-           затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;

-           розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя  ведення  бухгалтерського  облiку та звiтностi  Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;

-           ухвалення рiшень щодо отримання довгострокових позик;

-           прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства,    ведення    облiку    кадрiв,    встановлення    систем    заохочень    та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-           здiйснення   iнших  дiй, що   витiкають у вiдповiдностi  до  Статуту ,   Положення   про

-           правлiння, рiшень загальних зборiв та наглядової ради;

-           затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства (за виключенням Положення про правлiння Товариства), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та внесення змiн та доповнень до дiючих, за погодженням з наглядовою радою Товариства;

-           прийняття рiшень про придбання (викуп) Товариством власних акцiй;

-           прийняття    рiшень    щодо    реалiзацiї придбаних Товариством власних акцiй, визначення умов перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцiй серед працiвникiв Товариства, в тому числi голови або членiв правлiння ;

-           прийняття рiшень щодо реалiзацiї акцiй не сплачених акцiонерами у передбаченi законодавством та Статутом строки;

-           заслуховування звiтiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi;

-           прийняття рiшень про випуск облiгацiй;

-           приймати  рiшення  про  заснування   iнших  суб'єктiв  господарювання (окрiм дочiрнiх пiдприємств);

-           прийняття рiшення про набування у власнiсть корпоративних прав iнших суб'єктiв господарювання та вхiд до складу їх учасникiв (акцiонерiв);

-           затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг, iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           призначення голови та секретаря загальних зборiв, персонального складу мандатної комiсiї загальних зборiв;

-           надання згоди на передачу в iпотеку (заставу) майна та майнових прав Товариства.

 

Винагорода як члену правлiння не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про наявнiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах.

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член правлiння , заступник директора з корпоративного управлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Висоцький Геннадiй Геннадiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1972

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ВАТ "Свiтло шахтаря",  начальник II-го вiддiлу.

6.1.8. Опис

            Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства. До компетенцiї правлiння Товариства належить:

-           вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;

-           затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього виконання;

-           розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя  ведення  бухгалтерського  облiку та звiтностi  Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;

-           ухвалення рiшень щодо отримання довгострокових позик;

-           прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства,    ведення    облiку    кадрiв,    встановлення    систем    заохочень    та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

-           органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;

-           здiйснення   iнших  дiй,що   витiкають у вiдповiдностi  до  Статуту,   Положення   про

            правлiння, рiшень загальних зборiв та наглядової ради;

-           затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства (за виключенням Положення про правлiння Товариства), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та внесення змiн та доповнень до дiючих, за погодженням з наглядовою радою Товариства;

-           прийняття рiшень про придбання (викуп) Товариством власних акцiй;

-           прийняття    рiшень    щодо    реалiзацiї придбаних Товариством власних акцiй, визначення умов перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцiй серед працiвникiв Товариства, в тому числi голови або членiв правлiння ;

-           прийняття рiшень щодо реалiзацiї акцiй не сплачених акцiонерами у передбаченi законодавством та Статутом строки;

-           заслуховування звiтiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв з питань фiнансово-господарської дiяльностi;

-           прийняття рiшень про випуск облiгацiй;

-           приймати  рiшення  про  заснування   iнших  суб'єктiв  господарювання (окрiм дочiрнiх пiдприємств);

-           прийняття рiшення про набування у власнiсть корпоративних прав iнших суб'єктiв господарювання та вхiд до складу їх учасникiв (акцiонерiв);

-           затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг, iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

-           призначення голови та секретаря загальних зборiв, персонального складу мандатної комiсiї загальних зборiв;

-           надання згоди на передачу в iпотеку (заставу) майна та майнових прав Товариства.

 

Винагорода як члену правлiння не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про наявнiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах.

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера ВАТ "Свiтло шахтаря"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сiмкович Марина Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1968

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ТОВ "Свiтло",заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

            Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства:

-           ревiзiйна комiсiя перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-           ревiзiйна комiсiя у вiдповiдностi з покладеними на неї завданнями здiйснює плановi та позаплановi перевiрки. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї регулюються внутрiшнiми нормативними документами Товариства;

-           ревiзiйна комiсiя   має   право   залучати до   своєї дiяльностi    незалежних

експертiв, аудиторiв;

-           плановi перевiрки ревiзiйна комiсiя здiйснює за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк;

-           позаплановi перевiрки ревiзiйна комiсiя проводить:

а)         за рiшенням загальних зборiв;

б)         за рiшенням наглядової ради;

в)         за власною iнiцiативою;

г)         на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi понад 10% голосiв.

-           за пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна

комiсiя складає висновки;   

-           ревiзiйна  комiсiя доповiдає  про  результати  проведених  нею  перевiрок загальним зборам i наглядовiй радi, звiтує про свою дiяльнiсть за рiк на загальних зборах;

-           ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв або проведення засiдання наглядової ради у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам   Товариства  або   виявлення   зловживань,   вчинених   посадовими   особами   Товариства.

Винагорода як головi ревiзiйної комiсiї не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не надала згоду на розкриття iнформацiї щодо розмiру винагороди в Товариствi та про наявнiсть iнших посад на будь -яких iнших пiдприємствах.

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            голова спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Липовецький Леонiд Семенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1961

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ХМЗ "Свiтло шахтаря", начальник бюро ВГТ.

6.1.8. Опис

           

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства.

Наглядова рада має такi повноваження:

-           вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом;

-           пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства;

-           здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;

-           укладати вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та узгоджувати строковi трудовi договори з членами правлiння;

-           щорiчно затверджувати розмiр додаткової виплати головi правлiння;

-           призначати розмiр щорiчної винагороди для посадових осiб товариства за виконання прогнозних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi;

-           розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану правлiнням, висновки ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв загальними зборами;

-           визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

-           органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв;

-           затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на своєму засiданнi;

-           затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства щодо оплати працi посадових осiб, Положення про правлiння товариства за погодженням з правлiнням Товариства;

-           здiйснювати представництво адмiнiстрацiї Товариства у взаємовiдносинах з профспiлковим органом Товариства;

-           приймати рiшення про призначання осiб якi виконують функцiї голови

та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.          

Наглядова рада подає загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть у порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

Винагорода як головi спостережної ради не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi. 

Обiймає посаду директора ХДСЦ "СТЕМ", м.Харкiв, вул. Свiтло Шахтаря,4/6.  

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Лиховид Олег Едуардович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1961

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            член ревiзiйної комiсiї ВАТ "Свiтло шахтаря"

6.1.8. Опис

           

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства.

Наглядова рада має такi повноваження:

-           вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом;

-           пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства;

-           здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;

-           укладати вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та узгоджувати строковi трудовi договори з членами правлiння;

-           щорiчно затверджувати розмiр додаткової виплати головi правлiння;

-           призначати розмiр щорiчної винагороди для посадових осiб товариства за виконання прогнозних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi;

-           розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану правлiнням, висновки ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв загальними зборами;

-           визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

-           органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв;

-           затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на своєму засiданнi;

-           затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства щодо оплати працi посадових осiб, Положення про правлiння товариства за погодженням з правлiнням Товариства;

-           здiйснювати представництво адмiнiстрацiї Товариства у взаємовiдносинах з профспiлковим органом Товариства;

-           приймати рiшення про призначання осiб якi виконують функцiї голови

та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.          

Наглядова рада подає загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть у порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

Винагорода як члену спостережної ради не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi. 

Обiймає посаду доцента кафедри фондового ринку та корпоративного управлiння Київського нацiонального економiчного унiверситету м.Київ, проспект Перемоги 54 /1

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Махонiн Леонiд Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1951

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            СК "Харкiв", заступник голови правлiння

6.1.8. Опис

           

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства.

Наглядова рада має такi повноваження:

-           вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом;

-           пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства;

-           здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;

-           укладати вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та узгоджувати строковi трудовi договори з членами правлiння;

-           щорiчно затверджувати розмiр додаткової виплати головi правлiння;

-           призначати розмiр щорiчної винагороди для посадових осiб товариства за виконання прогнозних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi;

-           розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану правлiнням, висновки ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв загальними зборами;

-           визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

-           органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв;

-           затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на своєму засiданнi;

-           затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства щодо оплати працi посадових осiб, Положення про правлiння товариства за погодженням з правлiнням Товариства;

-           здiйснювати представництво адмiнiстрацiї Товариства у взаємовiдносинах з профспiлковим органом Товариства;

-           приймати рiшення про призначання осiб якi виконують функцiї голови

та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.          

Наглядова рада подає загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть у порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

Винагорода як члену спостережної ради не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi. 

Обiймає посаду голови правлiння  АТСК "Варта", м.Харкiв, вул. Сумська, 84а.

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дахов Iван Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження**

            1947

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            33

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ХМЗ "Свiтло шахтаря", заступник секретаря парткому.

6.1.8. Опис

           

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства.

Наглядова рада має такi повноваження:

-           вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом;

-           пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства;

-           здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;

-           укладати вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та узгоджувати строковi трудовi договори з членами правлiння;

-           щорiчно затверджувати розмiр додаткової виплати головi правлiння;

-           призначати розмiр щорiчної винагороди для посадових осiб товариства за виконання прогнозних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi;

-           розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану правлiнням, висновки ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв загальними зборами;

-           визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

-           органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв;

-           затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на своєму засiданнi;

-           затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства щодо оплати працi посадових осiб, Положення про правлiння товариства за погодженням з правлiнням Товариства;

-           здiйснювати представництво адмiнiстрацiї Товариства у взаємовiдносинах з профспiлковим органом Товариства;

-           приймати рiшення про призначання осiб якi виконують функцiї голови

та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.          

Наглядова рада подає загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть у порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

Винагорода як члену спостережної ради не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi. 

Обiймає посаду голови профспiлкового комiтету ВАТ "Свiтло Шахтаря", м.Харкiв, вул Свiтло Шахтаря, 4/6.

Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

             211666 

6.1.4. Рік народження**

           

6.1.5. Освіта**

           

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           

6.1.8. Опис

            Член спостережної ради - юридична особа без визначення конкретної особи пердставника, який делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiренностi.

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства.

Наглядова рада має такi повноваження:

-           вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом;

-           пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства;

-           здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;

-           укладати вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та узгоджувати строковi трудовi договори з членами правлiння;

-           щорiчно затверджувати розмiр додаткової виплати головi правлiння;

-           призначати розмiр щорiчної винагороди для посадових осiб товариства за виконання прогнозних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi;

-           розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану правлiнням, висновки ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв загальними зборами;

-           визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

-           органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв;

-           затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на своєму засiданнi;

-           затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства щодо оплати працi посадових осiб, Положення про правлiння товариства за погодженням з правлiнням Товариства;

-           здiйснювати представництво адмiнiстрацiї Товариства у взаємовiдносинах з профспiлковим органом Товариства;

-           приймати рiшення про призначання осiб якi виконують функцiї голови

та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.          

Наглядова рада подає загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть у порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

Винагорода як члену спостережної ради не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  

Змiн у персональному складi посадових осiб не було.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Науково - виробнича компанiя " Гiрничi машини "

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

             37041854 

6.1.4. Рік народження**

           

6.1.5. Освіта**

           

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           

6.1.8. Опис

            Член спостережної ради - юридична особа без визначення конкретної особи пердставника, який делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiренностi.

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства.

Наглядова рада має такi повноваження:

-           вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом;

-           пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства;

-           здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;

-           укладати вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та узгоджувати строковi трудовi договори з членами правлiння;

-           щорiчно затверджувати розмiр додаткової виплати головi правлiння;

-           призначати розмiр щорiчної винагороди для посадових осiб товариства за виконання прогнозних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi;

-           розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану правлiнням, висновки ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв загальними зборами;

-           визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

-           органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв;

-           затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на своєму засiданнi;

-           затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства щодо оплати працi посадових осiб, Положення про правлiння товариства за погодженням з правлiнням Товариства;

-           здiйснювати представництво адмiнiстрацiї Товариства у взаємовiдносинах з профспiлковим органом Товариства;

-           приймати рiшення про призначання осiб якi виконують функцiї голови

та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.          

Наглядова рада подає загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть у порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

Винагорода як члену спостережної ради не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  

Змiн у персональному складi посадових осiб не було.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Приватне акцiонерне товариство "Альтана Капiтал"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

             20337279 

6.1.4. Рік народження**

           

6.1.5. Освіта**

           

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

           

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

           

6.1.8. Опис

            Член спостережної ради - юридична особа без визначення конкретної особи пердставника, який делегує свої повноваження представнику, дiючому на пiдставi довiренностi.

Повноваження  та обов'язки посадової особи емiтента обумовленi Статутом Товариства.

Наглядова рада має такi повноваження:

-           вимагати скликання позачергових загальних зборiв у випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i Товариства загалом;

-           пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розмiри щорiчного розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства;

-           здiйснювати контроль за дiяльнiстю виконавчого органу;

-           укладати вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та узгоджувати строковi трудовi договори з членами правлiння;

-           щорiчно затверджувати розмiр додаткової виплати головi правлiння;

-           призначати розмiр щорiчної винагороди для посадових осiб товариства за виконання прогнозних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi;

-           розглядати рiчний звiт, в тому числi фiнансову звiтнiсть, надану правлiнням, висновки ревiзiйної комiсiї за результатами рiчної перевiрки для затвердження цих документiв загальними зборами;

-           визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

-           органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв;

-           затверджувати умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв шляхом прийняття вiдповiдного рiшення на своєму засiданнi;

-           затверджувати внутрiшнi нормативнi документи Товариства щодо оплати працi посадових осiб, Положення про правлiння товариства за погодженням з правлiнням Товариства;

-           здiйснювати представництво адмiнiстрацiї Товариства у взаємовiдносинах з профспiлковим органом Товариства;

-           приймати рiшення про призначання осiб якi виконують функцiї голови

та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.          

Наглядова рада подає загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть у порядку передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства.

Винагорода як члену спостережної ради не передбачена, в т.ч. в натуральнiй формi.  

Змiн у персональному складi посадових осiб не було.

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

голова правлiння

Висоцький Геннадiй Васильович

  

31.03.1997

 94591643

28,208

94591643

0

0

0

член правлiння , заступник директора з економiки

Костенко Володимир Iванович

  

31.03.1997

 7043109

2,1

7043109

0

0

0

член правлiння , заступник директора з комерцiйних питань

Євглевський Леонiд Петрович

  

31.03.1997

 8901710

2,655

8901710

0

0

0

член правлiння , головний iнженер

Ковальчук Олександр Миколайович

  

31.03.1997

 9392303

2,801

9392303

0

0

0

член правлiння , заступник директора з виробництва

Коропець Микола Сергiйович

  

31.03.1997

 761950

0,227

761950

0

0

0

член правлiння , головний бухгалтер

Гугля Людмила Миколаївна

  

31.03.1997

 2799

0,001

2799

0

0

0

член правлiння , заступник директора з корпоративного управлiння

Висоцький Геннадiй Геннадiйович

  

31.03.1997

 46041

0,014

46041

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiї, заступник головного бухгалтера ВАТ "Свiтло шахтаря"

Сiмкович Марина Володимирiвна

  

31.03.1997

 2660

0,001

2660

0

0

0

голова спостережної ради

Липовецький Леонiд Семенович

  

02.08.1999

 4191357

1,25

4191357

0

0

0

член спостережної ради

Лиховид Олег Едуардович

  

 

 160

0

160

0

0

0

член спостережної ради

Махонiн Леонiд Iванович

  

21.01.1998

 130825

0,039

130825

0

0

0

член спостережної ради

Дахов Iван Олексiйович

  

13.08.1998

 5

0

5

0

0

0

член спостережної ради

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр

 211666 

 

 80190969

23,914

80190969

0

0

0

член спостережної ради

ТОВ "Науково - виробнича компанiя "Гiрничi машини"

 37041854 

 

 2463691

0,735

2463691

0

0

0

член спостережної ради

ПрАТ "Альтана Капiтал"

 20337279 

 

 1

0

1

0

0

0

Усього

207719223

61,945

 207719223

0

0

0

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, Кiпр

211666

Кiпр      Nicosia Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, P.C 1066

 

 80190969

23,914

80190969

0

0

0

Green Trails Ppoperties Limited

1557308

Британськi Вiргiнськi острови     Tortola 2nd Floor, 116  Main Street, Road Town

 

 51485704

15,354

51485704

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Фiзична особа

  

31.03.1997

94591643

28,208

94591643

0

0

0

Усього

226268316

67,476

 226268316

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

08.05.2010

Кворум зборів

91,9

Опис

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв емiтента:

1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Свiтло шахтаря"  за 2009 рiк.

2. Звiт Спостережної ради ВАТ "Свiтло шахтаря" про роботу в 2009 роцi.

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї та висновки про рiчнi результати роботи ВАТ "Свiтло шахтаря" за 2009 рiк.

4. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi   ВАТ "Свiтло шахтаря" за 2009 рiк.

5. Про затвердження порядку розподiлу прибутку ВАТ "Свiтло шахтаря" за 2009 рiк.

6. Обрання Голови правлiння ВАТ "Свiтло шахтаря".

7. Обрання членiв правлiння ВАТ "Свiтло шахтаря".

8. Обрання Спостережної ради ВАТ "Свiтло шахтаря".

9. Обрання Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Свiтло шахтаря".

10.  Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "Свiтло шахтаря"  документарної форми iснування в бездокументарну форму (дематерiалiзацiя  акцiй) у спосiб, в порядку та в строки встановленi  чинним законодавством.

11. Прийняття рiшення про припинення  (розiрвання)  договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Свiтло шахтаря" №2009/25н вiд 01.10.2009 р. , укладеного Товариством з ПАТ "ПриватБанк",  встановлення  дати припинення ведення реєстру.

12. Прийняття рiшення про затвердження Депозiтарiю та укладення договору з ним на обслуговування випуску акцiй, що дематерiалiзуються.

13.  Прийняття рiшення про затвердження Зберiгача та укладення договору з ним про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй.

14. Внесення змiн та доповнень до Статуту ВАТ "Свiтло шахтаря", пов"язаних з Дематерiалiзацiєю акцiй, змiною кiлькiсного складу Спостережної ради Товариства, здiйснення нових видiв дiяльностi, та затвердження Нової редакцiї Статуту Товариства.

        Збори затвердили звiти правлiння, спостережної ради, ревiзiйної комiсiї, затвердили рiчнi результати дiяльностi ВАТ "Свiтло шахтаря", рiчну фiнансову звiтнiсть  за 2009 рiк, порядок розподiлу прибутку в 2009 роцi, обрали голову правлiння , членiв правлiння,  спостережну  раду, ревiзiйну комiсiю товариства, прийняли рiшення про переведення випуску акцiй товариства документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування , затвердили текст повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiй, прийняли рiшення про розiрвання договору на ведення реєстру акцiонерiв , укладеного товариством з ПАТ КБ "ПриватБанк", встановили дату припинення ведення реєстру, обрали депозитарiй, в якому буде депонований глобальний сертифiкат  товариства та прийняли рiшення про укладення договору  з депозитарiєм на обслуговування випускiв акцiй, обрали зберiгача цiнних паперiв та прийняли рiшення про укладення договору з зберiгачем про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй товариства, затвердили статут товариства в новiй редакцiї.

 

 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Фiлiя "Харкiвське головне регiональне управлiння "Публiчного акцiонерного товариства комерцiйного банку "ПриватБанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22609983

Місцезнаходження

 Харківська обл. Червонозаводський р-н 61010 м. ,Харкiв вул. Малом'ясницька, 2а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 483525

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.08.2009

Міжміський код та телефон

(057)-784-69-09

Факс

(057)-784-69-09

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв цiнних паперiв.

Опис

Фiлiя "Харкiвське головне регiональне управлiння "Публiчного акцiонерного товариства комерцiйного банку "ПриватБанк" надає послуги з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21231235

Місцезнаходження

 Харківська обл. Київський р-н 61002 м. ,Харкiв вул. Червонопрапорна , 7/9 офiс 107

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3991

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2007

Міжміський код та телефон

(057)-714-30-16

Факс

(057)-714-30-16

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.

Опис

Незалежний аудитор внесений до Реєстру аудiторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв. Свiдоцтво серiї АБ №000774 вiд 11.07.2008 р., реєстрацiйний №846, видане ДКЦПФР.

Незалежним аудiтором наданi послуги з аудiту фiнансової звiтностi емiтента. Факторiв, якi можуть вплинути на незалежнiсть аудитора вiд емiтента, немає. Iншими послугами аудитора емiтент не користувався.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

 м.Київ Шевченкiвський р-н 04107 м. Київ вул.Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДК ЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПрАТ "ВДЦП" надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента, прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату акцiй емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй емiтента на пiдставi розпоряджень емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807750

Місцезнаходження

 Харківська обл. Московський р-н 61050 м. Харкiв пр. Московський, 60

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 507201

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДК ЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.01.2010

Міжміський код та телефон

(057) 733-92-53

Факс

(057) 738-80-54

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

ПАТ "УкрСиббанк" надає послуги щодо вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, зберiгання акцiй на рахунках у цiнних паперах.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.05.2010

25/20/1/10

Харкiвське теруправлiння ДКЦПФР

UA4000076459

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,010

335332950

3 353 329,500

100

Опис

Акцiї емiтента  не входять до лiстiнгу жодної фондової бiржи. Додаткової емiсiї акцiй в 2010 р. не було. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi  збори акцiонерiв 08.05.2010 р. прийняли рiшення про переведення випуску акцiй емiтента документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, у зв'язку з чим було зареєстровано випуск акцiй бездокументарної форми iснування Харкiвським ТУ ДК ЦПФР.

 


11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

8000

у тому числі:

- сертифікатів акцій

8000

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

4819

у тому числі:

- сертифікатів акцій

4819

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

85

у тому числі:

- сертифікатів акцій

85

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Кiнець XIX столiття в Росiї позначився бурхливим розвитком промисловостi. Особливо швидкими темпами росло виробництво на пiвднi держави в Українi. В числi нових пiдприємств була i слюсарно-механiчна "установа" Н.Ф. фон Дiтмара, заснована в 1891р. У лютому 1918р. завод був нацiоналiзований. Тодi на заводi наличувалось 328 робiтникiв та службовцiв. В 1920р. завод Дiтмара одержав назву "Перший металевий державний завод". Пiдприємство спецiалiзувалося на виробництвi машин та обладнання для кам'яновугiльної промисловостi. В листопадi 1922р. завод перейменували в "Свiтло шахтаря".

Рiшенням Жовтневої ради народних депутатiв м. Харкова №411 вiд 25.07.1994р. зареєстровано Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря", створене шляхом приватизацiї майна Державного пiдприємства Харкiвського машинобудiвного заводу "Свiтло шахтаря".

Iнших перетворень, злиття, подiлу, приєднання, видiлу - не було.

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Вiдповiдно до статуту вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада є органом товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї здiйснює нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу товариства, за управленням майном товариства та здiйснює захист прав акцiонерiв. Правлiння є виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства.

Органiзацiйно-виробнича структура складається з курiвництва, основного виробництва та допомiжного виробництва. Основне виробництво - це виробництво до складу якого входять виробничi цехи, пов'язанi з виробництвом основної продукцiї, такi як:

-           ливарний цех №1;

-           ливарний цех №3;

-           заготiвельна дiлянка;

-           ковальський цех;

-           цех зварювальних конструкцiй;

-           термiчний цех;

-           механiчний цех №1;

-           механiчний цех №2;

-           слюсаро - складальний цех;

-           ламповий цех;

-           цех будiвельних виробiв;

Допомiжне виробництво - це виробництво, яке є обслуговуючим щодо дiяльностi основного виробництва. До його складу входять такi служби та цехи як:

-           автоцех;

-           iнструментальний цех;

-           модельна дiлянка;

-           ремонтно-механiчний цех;

-           електродiлянка;

-           теплоєнергоцех;

-           залiзничний цех;

-           господарська дiлянка;

Головному iнженеру заводу пiдпорядковуються:

-           заступник головного iнженера;

-           спецiальне конструкторське бюро, якому пiдпорядкована експериментальна дiлянка;

-           вiддiл головного технолога;

-           вiддiл головного механiка, якому пiдпорядкований  ремонтно-механiчний цех;

-           вiддiл головного енергетика, якому пiдпорядкованi електродiлянка, теплоенергоцех;

-           вiддiл механiзацiї i автоматизацiї, якому пiдпорядкована дiлянка засобiв механiзацiї;

-           вiддiл головного металурга;

-           вiддiл комп'ютерних технологiй;

-           iнструментальний вiддiл, якому пiдпорядкований iнструментальний цех, центральний iнструментальний склад.

Керiвнику служби управлiння системою якостi пiдпорядкованi:

-           вiддiл технiчного контролю;

-           випробувальний центр;

-           вiддiл головного метролога;

-           група аудиту;

-           бюро нормо контролю СКБ.

Заступнику директора з капiтального будiвництва пiдпорядкованi:

-      вiддiл капiтального будiвництва;

-           дiлянка поточного ремонту;

-           дiлянка капiтального ремонту;

-           склад будiвельних матерiалiв.

Заступнику директора з корпоративного управлiння пiдпорядкованi:

-           вiддiл працi i заробiтної плати.

Заступнику директора з виробництва  пiдпорядкованi;

виробничо-диспетчерський вiддiл;

-           цехи основного виробництва;

-           модельна дiлянка;

Головному бухгалтеру пiдпорядкована бухгалтерiя завода.

Заступнику директора з комерцiйних питань пiдпорядкованi:

-           вiддiл матерiально-технiчного постачання;

-           склад металу;

-           вiддiл зовнiшньої кооперацiї i комплектацiї, якому пiдпорядкований центральний склад;

-           вiддiл збуту, якому пiдпорядкований склад готової продукцiї;

-           залiзничний цех;

-           автоцех;

-           вiддiл охорони.

Заступнику директора з економiки пiдпорядкованi:

планово-економiчний вiддiл;

фiнансовий вiддiл.

Заступнику директора з персоналу пiдпорядкованi:

-           вiддiл кадрiв;

-           адмiнiстративно-господарчий вiддiл;

-           господарська дiльниця;

-           жилiщно - ремонтна експлуатацiйна дiльниця;

-           медсанчастина;

-           дитячий садок;

-           дитячий оздоровчий табiр;

-           будинок культури;

-           база вiдпочинку;

-           профiлакторiй;

-           спортивнi споруди та  майданчики.

Референту Голови правлiння - директору учбово- науково- виробничого комплексу пiдпорядкований учбово- науково- виробничий комплекс.

Безпосередньо Головi правлiння пiдпорядкованi:

-           вiддiл охорони працi;

-           юридичний вiддiл;

-           вiддiл з надзвичайних ситуацiй;

-           референт Голови правлiння ;

-           редакцiя.

Товариство функцiонує як цiлiсний промисловий комплекс i має закiнчений цикл виробництва продукцiї. Реорганiзацiї товариства не передбачається. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. В органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом  вiдбулися змiни.

            З метою пiдвищення наукового i органiзацiйного рiвня дiяльностi товариства в галузi науково - дослiдницьких i дослiдницько- конструкторських робiт зi створення нової гiрничої технiки, розробки наукових засад створення транспортних засобiв для вугiльних та сланцевих шахт i калiйних рудникiв, а також пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв i фахiвцiв в системi виробничого навчання для пiдйомно- транспортного, будiвельного i вугiльного машинобудування введено в структуру емiтента новий пiдроздiл - учбово- науково- виробничий комплекс.

            В зв'язку з передаванням функцiй пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв емiтента в учбово- науково- виробничий комплекс, функцiї технiчного навчання в вiддiлi кадрiв скасовано.

 

 

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснюється вiдповiдно вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996, Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Облiкова полiтика Товариства базується на принципах i методах, передбачених Нацiональними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, що забезпечує безперервнiсть вiдображень операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу. Застосовується меморiально-ордерна форма бухгалтерського облiку з документальним пiдтвердженням записiв первинними документами

Протягом звiтного перiоду застосовувались наступнi принципи:

Основними засобами визнаються матерiальнi активи, якi утримуються для використання у виробництвi, строком використання бiльше року та вартiстю вище 1000 грн.

Розрахунок амортизацiї виконувався вiд залишкової вартостi основних засобiв, якi придбанi до 01.01.2004р. По групах iз застосуванням норм амортизацiї, вiдповiдно:

I група - 5%

II група - 25%

III група - 15%

Ш основнi засоби, якi були придбанi пiсля 01.01.2004р.:

I група - 8%

II група - 40%

III група - 24%

IV група - 60%

 

Фiнансовi iнвестицiї в балансi вiдображенi за справедливою вартiстю i за собiвартiстю. Перерахунок за методом участi в капiталi за пiдсумками року не вiдбувався.

ЗАПАСИ

Вибуття запасiв вiдображається по собiвартостi перших за часом находження запасiв. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає прямi затрати та виробничi накладнi витрати.

ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ

Грошовi кошти включають готiвку в касi i кошти на основних та додаткових рахунках в нацiональнiй та iноземнiй валютi.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОГОВАНIСТЬ

Дебiторська заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi вiдображена по первiснiй вартостi. Резерв сумнiвних боргiв нараховується виходячи з сплатопроможностi дебiторiв.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ

Доход вiд реалiзацiї товару, робiт та послуг визначається на дату вiдвантаження товарiв та надання послуг.

Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика не змiнювалась.

 

 

Текст аудиторського висновку

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ

Вiдкритого акцiонерного товариства

"Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

 (далi - ВАТ "Свiтло шахтаря")

станом на 31.12.2010 року

 

Iнформацiя про аудиторську фiрму:

-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiжнародний Аудит";

-iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 21231235;

-мiсцезнаходження: Україна, 61002, м. Харкiв, вул. Червонопрапорна, 7/9, оф. 107;

-Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А00 №501711, видане Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 06.12.1993р. (номер запису 1 480 105 0001013363);

-Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №3991, видане рiшенням АПУ №176/11 вiд 26.04.2007р.;

-Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, Серiї АБ №000774 вiд 11.07.2008р., реєстрацiйний №846, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

-Сертифiкат аудитора №006271, виданий рiшенням АПУ №176/10 вiд 26.04.2007р.

 

 

Для акцiонерiв, управлiнського

персоналу

 

Висновок щодо фiнансових звiтiв

 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ВАТ "Свiтло шахтаря", що включають Баланс станом на 31.12.2010р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.

Управлiнський персонал ВАТ "Свiтло шахтаря" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих звiтiв у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

 Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Пiд час проведеної аудиторської перевiрки були зробленi окремi зауваження, якi вiдображенi в аудиторському звiтi. Цi зауваження не мають значного впливу на фiнансову звiтнiсть ВАТ "Свiтло шахтаря".

На нашу думку, за винятком впливу невiдповiдностей, фiнансовi звiти справедливо i достовiрно вiдображають фiнансовий стан ВАТ "Свiтло шахтаря" станом на 31.12.2010р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Згiдно даних балансу ВАТ "Свiтло шахтаря" станом на 31.12.2010р. загальна вартiсть активiв складає 452 181 тис.грн., в тому числi необоротнi активи -               88 437 тис.грн., оборотнi активи - 363 422 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв -               64  тис.грн., необоротнi активи та групи вибуття - 258 тис.грн.

На нашу думку, iнформацiю за видами активiв станом на 31.12.2010р. розкрито вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема, нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Згiдно даних балансу ВАТ "Свiтло шахтаря" станом на 31.12.2010р. загальна вартiсть зобов'язань складаються з поточних зобов'язань та становлять                40 754  тис.грн.

На нашу думку, iнформацiю про зобов'язання станом на 31.12.2010р. розкрито вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Згiдно даних балансу ВАТ "Свiтло шахтаря" станом на 31.12.2010р. загальна вартiсть власного капiталу складає 411 427 тис.грн., в тому числi статутний капiтал - 3 353 тис.грн., iнший додатковий капiтал - 372 122 тис.грн., резервний капiтал - 4  981 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 30 971 тис.грн.

На нашу думку, iнформацiю про власний капiтал станом на               31.12.2010р. розкрито вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Вартiсть чистих активiв ВАТ "Свiтло шахтаря" станом на  31.12.2010р. в сумi 411 427  тис.грн. перевищують суму статутного капiталу 3 353 тис.грн., що свiдчить про ефективнiсть використання акцiонерного капiталу з метою одержання прибутку, забезпечення iнтересiв кредиторiв, збереження статутного капiталу на рiвнi заявленого i вiдповiднiсть вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України на наявнiсть чистих активiв на дату балансу вище статутного капiталу.

Статутний фонд ВАТ "Свiтло Шахтаря" складає заявлений у статутних документах розмiр, сформований та повнiстю сплачений у встановленi законодавством термiни.

Згiдно даних звiту про фiнансовi результати ВАТ "Свiтло шахтаря" станом на 31.12.2010р. загальний обсяг чистого прибутку складає  30 971  тис. грн.

На нашу думку, iнформацiю про обсяг чистого прибутку станом на 31.12.2010р. розкрито вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

ВАТ "Свiтло Шахтаря" розкривало iнформацiю про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної зiмни вартостi його цiнних паперiв, а саме:

"           iнформацiю про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй (двiчi):

- 12.03.2010р. - операцiя купiвлi-продажу акцiй, в результатi якої кiлькiсть акцiй на рахунку акцiонера - фiзичної особи збiльшилась до 94536643шт. простих iменних акцiй, що складає 28,192% голосуючих акцiй (дата розкриття - 15.03.2010р.);

- 06.05.2010р. - операцiя купiвлi-продажу акцiй, в результатi якої кiлькiсть акцiй на рахунку акцiонера - фiзичної особи збiльшилась до 94591643шт. простих iменних акцiй, що складає 28,208% голосуючих акцiй (дата розкриття - 07.05.2010р.);

"           вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента:

-           08.05.2010р. - рiшення про звiльнення посадових осiб емiтента, прийняте загальними зборами акцiонерiв вiд 08.05.2010р., у зв'язку з закiнченням строку повноважень, та вiдповiдно рiшення про призначення посадових осiб (дати розкриття - 11.05.2010р. (оприлюднена iнформацiя мiстила помилку) та 17.05.2010р. (попередньо допущену помилку виправлено).

На нашу думку, iнформацiю про дiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", розкрито.

            Аудиторський висновок складений у трьох примiрниках, два з яких наданi замовнику, а один залишається у справах.

 

 

 

 

Директор      

ТОВ "АФ "Мiжнародний Аудит"                                                   А.Ю. Ричагова

сертифiкат аудитора серiї А № 006271 вiд 26.04.2007 р.

 

 

 

Аудитор                                                                                                         В.Ю. Лiсiна

сертифiкат аудитора серiї А № 000156  вiд 13.01.1994 р.

 

 

28.04.2011 р.

м. Харкiв, Україна

 

 

 

 

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

ВАТ "Свiтло шахтаря" є одним з значних в Українi постачальникiв гiрнично-шахтного обладнання для пiдприємств вугiльної промисловостi. Головним завданням товариства є забезпечення шахтарiв якiсним i надiйним обладнанням в необхiдному об'ємi i за прийнятними цiнами. Об'єм i номенклатура продукцiї, яку випускає товариство, визначається змiстом i кiлькiстю замовлень споживачiв, завод випускає продукцiю з врахуванням iндивiдуальних вимог конкретних замовникiв. Вся продукцiя вiдповiдає вимогам безпеки, Правилам безпеки в вугiльних шахтах, Нормативам по безпецi забiйних машин, комплексiв i агрегатiв, сертифiкована в установленому порядку, має дозвiл Держнаглядохоронпрацi встановленого зразку, на пiдприємствi впроваджена система управлiння якiстю вiдповiдно до мiжнародного стандарту ISO 9001. В 2007 роцi завод був нагороджений дипломом переможця всеукраїнського конкурсу-виставки "Кращий вiтчизняний товар 2007 року" в номiнацiї "Виробництво обладнання для вугiльної та гiрничодобувної промисловостi".

ВАТ "Свiтло шахтаря" виробляє шахтнi скребковi конвейєри i перевантажувачi рiзних типiв, струговi установки, шахтнi дробильнi пристрої, гiдромуфти, акумуляторнi свiтильники, сигналiзатори метану, сполученi з головними свiтильниками, вибухобезпечнi фари для комбайнiв, електровозiв i навантажувальних машин.

Продукцiя пiдприємства експлуатується в самих рiзних виробничих та клiматичних умовах в вугiльнiй, сланцевiй, калiйнiй i iнших галузях добувної промисловостi.

У зв'язку з постiйним i ритмiчним попитом на гiрнично-шахтне обладнання та його запаснi частини i комплектуючi, в поставках обладнання пiдприємством вiдсутнiй вплив сезонних коливань попиту на основну номенклатуру заводу.

Головними споживачами продукцiї ВАТ "Свiтло шахтаря" є вугледобувнi пiдприємства України, також продукцiя вiдвантажується в Росiю, Бiлорусь, Естонiю . Потреба вугледобувних пiдприємств України та iнших держав в обладнаннi заводу задовольняється в межах отримання бюджетних та власних коштiв.

Основними клiєнтами заводу є шахти Донеччини, Луганщини, Днiпропетровщини, Львiвщини.

Основнi ризики в дiяльностi Товариства:

-           ризик надмiрного виробництва конкурентами;

-           фiнансово-економiчнi: цiни на енергоносiї та металопрокат на загальнодержавному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання прогнозiв та планiв на тривалi промiжки часу.

Для зменшення ризикiв дiяльностi емiтента зусиль одного пiдприємства недостатньо, оскiльки ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значна.

На пiдприємствi надається постiйна увага новим технологiям, новим матерiалам та вимогам до якостi продукцiї, що виробляється та контролюється. Наявнiсть вище перелiченого дає можливiсть пiдприємству укладати договори на придбання сировини та матерiалiв з наступними суб'єктами господарювання:

-           ТОВ "Метiнвест-Холдiнг" м. Донецьк;

-           ТОВ "ДСС Глобал Трейдiнг" м. Київ;

-           ЗАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" м. Донецьк;

-           Корпорацiя "IНДУСТРIАЛЬНА СПIЛКА ДОНБАСУ" м. Донецьк.

Це пояснюється тим, що саме цi суб'єкти господарювання є крупними виробниками металопрокату.

З цими суб'єктами господарювання укладенi угоди на поставку сировини та матерiалiв на завод, уникаючи посередникiв.

Динамiка цiн на закупiвлю за 2010 р.

Найменування           Коефiцiєнт

Спец профiль СП190-255Д ст. 25ХГ2СРФ            1,16

Лист ст. 30Г   1,32

Лист ст. 3сп   1,26

Круг ст.40ХН2МА    1,15

Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання -5.

ВАТ "Свiтло шахтаря" здiйснює свою дiяльнiсть в вугiльнiй промисловостi. Ця галузь займає провiдне мiсце в паливно-енергетичному балансi України. Вугiлля є єдиним власним паливним ресурсом держави, здатним забезпечити її потреби. Товариство протягом десятирiч було найкрупнiшим виробником потужних шахтних скребкових конвейєрiв в колишньому СРСР, завод накопичив унiкальний досвiд в галузi проектування продукцiї i технологiї її виготовлення.

До особливостей сучасної продукцiї пiдприємства вiдноситься вiдповiднiсть кожного виробу з числа шахтних скребкових конвейєрiв i перевантажувачiв iндивiдуальним вимогам споживачiв. Якщо ранiше завод серiйно виробляв однотипну продукцiю, то в ринкових умовах на пiдприємствi здiйснено перехiд до виготовлення виробiв для конкретних гiрничотехнiчних умов, визначених споживачем. Такий пiдхiд до виробництва продукцiї забезпечує зрiст числа замовлень. Широке використання методiв агратування конструкцiй, унiфiкацiї i стандартизацiї дозволяє органiзовувати iндивiдуальне виробництво продукцiї з усiма перевагами серiйного виробництва - високою якiстю вироблення, низькою собiвартiстю. Успiхи в створеннi нової технiки значно пов'язанi з плiдною дiяльнiстю спецiального конструкторського бюро пiдприємства.

Ринок гiрничо-шахтного обладнання характеризується гострою конкуренцiєю мiж виробниками продукцiї. Для ринку гiрничо-шахтного машинобудування характернi швидкi змiни в кiлькостi та рiвнi конкурентiв. Швидко зростає конкуренцiя виробам товариства з боку українських пiдприємств, має мiсце конкуренцiя з боку пiдприємств Нiмеччини, Польщi, Чехiї, Росiї.

Але товариство володiє такими перевагами перед конкурентами:

-           завод накопичив унiкальний досвiд в областi проектування продукцiї i розробки технологiї її виготовлення;

-           завод володiє великою iнформацiєю щодо досвiду експлуатацiї шахтних скребкових конвейєрiв i перевантажувачiв рiзноманiтних типiв;

-           силами працiвникiв виконанi значнi науковi дослiдження i iнженернi розробки, проведенi лабораторнi iспити конвейєрiв, їх складових частин, елементiв конструкцiї;

-           завод володiє  авторськими правами на велику кiлькiсть оригiнальних iнженерних рiшень та "ноу-хау".

Все це забезпечує пiдприємству мiцну репутацiю у споживачiв продукцiї, серед пiдприємцiв, в колах наукової i iнженерної громадськостi i гарантує певну перевагу пiдприємства та його продукцiї перед конкурентами.

Велику увагу емiтент придiляє участi в мiжнародних виставках гiрничо-шахтного обладнання. В 2010 роцi завод в черговий раз брав участь в виставцi "Вугiлля -Майнiнг- 2010" (м. Донецьк), де показав ряд скребкових конвейєрiв i перевантажувачiв, а також струговi установки трьох типiв.

Зараз товариством проводиться пiдготовка до показу на виставцi "Вугiлля -Майнiнг- 2012"  (м. Донецьк) нових розробок. Участь в мiжнародних виставках гiрничо-шахтного обладнання дозволяє емiтенту порiвнювати рiвень своєї продукцiї з продукцiєю конкурентiв та вносити вiдповiднi корективи в конструкцiю i технологiю виготовлення машин, а також в стратегiю маркетiнгу.

Головними задачами пiдприємства є:

-             не зменшувати темпу росту обсягiв виробництва, забезпечити вугiльнi пiдприємства гiрношахтним обладнанням у певному обсязi та належної якостi;

-             продовжити роботи по впровадженню  нових технологiй;

-             продовжити роботи по розробцi та впровадженню  в виробництво нових видiв продукцiї (конвейєрiв, свiтильникiв, окремих вузлiв ГШО);

-             пiдтримувати належнi соцiально-побутовi умови працiвникiв пiдприємства;

-             полiпшувати економiчнi показники роботи,  зменшувати собiвартiсть, пiдвищувати ефективнiсть виробництва.

 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

З 2006 по 2010 роки було придбано основних засобiв на суму 155933,3  тис. грн. ( 2006 р. -  19181,0 тис. грн., 2007 р. -  22331,3 тис. грн., 2008 р. -49527 тис. грн.,2009 р. -25159 тис. грн., 2010 р. - 39735 тис.грн.).

Вiдчужено основних засобiв на суму  93171,7 тис. грн. ( 2006 р. -  7639,9 тис. грн., 2007 р. -  15814,8 тис. грн., 2008 р.- 32806 тис.грн.,  2009 р. - 21317 тис. грн., 2010 р. -  15594 тис. грн.,).

Пiдприємство не планує будь - якi значнi iнвестицiї або придбання .

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та монтаж.

Облiковуються по своїх критерiях, їх оцiнки, синтетичний та аналiтичний облiк вiдповiдає вимогам ПС(Б)О -7 "Основнi засоби". Знос основних засобiв визначається методом зменшення залишкової вартостi, передбаченим  ПС(Б)О -7. 

Станом на 31.12.2010 року Товариство має власних основних засобiв на суму 163794 тис. грн. по первiснiй вартостi, нараховано зносу 86995 тис. грн., у тому числi по групам:

 земельнi дiлянки - 593 тис. грн.;

 будинки, споруди та передавальнi пристрої - 66485  тис. грн. (зносу - 36029 тис. грн.);

 машини та обладнання  - 70436 тис. грн. (зносу - 33018 тис. грн.);

транспортнi засоби - 9764 тис. грн. (зносу -  6362 тис. грн.);

iнструменти, прилади, iнвентар - 11011 тис. грн. (зносу - 8542 тис. грн.);

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 5505 тис. грн. (зносу - 3044 тис. грн.).

Основнi засоби пiдприємства пiдтримуються у робочому станi, за необхiднiстю проводяться поточнi ремонти будiвель, споруд,машин та обладнання, технiчнi огляди транспортних засобiв, профiлактика iнших ОЗ. Основнi засоби розташованi за мiсцезнаходженням головного пiдприємства та його структурних пiдроздiлiв.

Ступiнь використання основних засобiв 100%.

Оформленi у заставу, вилученi iз виробництва та законсервованi об'єкти вiдсутнi.

Дiяльнiсть Товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi.

На пiдприємствi розроблено план технiчного розвитку, реконструкцiї та оновлення основних засобiв, виконання пунктiв якого сприятиме пiдвищенню якостi та безпечностi випуску продукцiї. Крiм того, для впровадження заходiв по енергозбереженню розглядається питання про встановлення автономної системи опалювання. Всi заходи проводяться за рахунок власних коштiв. Пiдприємство не створює екологiчних викидiв, якi можуть позначатися на використаннi його активiв.

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними факторами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства є такi:

-           фiнансово-економiчнi - пов'язанi з загальними економiчними умовами, у тому числi з iнфляцiйними процесами;

-           виробничо-технологiчнi - пов'язанi зi зносом технологiчного обладнання, що потребує значних додаткових коштiв на оновлення.

 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом 2010 року пiдприємством було сплачено штрафiв за порушення чинного законодавства на загальну суму 205,3 тис. грн., у тому числi по розрахунках з бюджетом з таких податкiв та зборiв:

-             з податку на прибуток - 119,8 тис. грн.;

-             з ПДВ   - 13,2 тис. грн.;

-             за перевищення ДВП за забруднення стiчних вод - 57,7 тис. грн.;

-             iншi - 14,6 тис. грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Порядок фiнансування дiяльностi емiтента:

Прибуток Товариства утворюється з находжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi, а також сплати передбачених законодавством України податкiв та iнших платежiв до бюджету. Товариство самостiйно визнає структуру джерел фiнансових коштiв та вирiшує питання їх розподiлу та використання, керуючись Статутом та встановленими згiдно законiв ставками та нормативами податкiв, платежiв та вiдрахувань. Чистий прибуток Товариства, утворений пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, передбачених чинним законодавством, залишається у певному розпорядженнi Товариства.

Рiшення про затвердження рiчних результатiв дiяльностi товариства, звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку, рiшення про виплату дивiдендiв приймається Загальними зборами акцiонерiв.

Товариство довгостроковими позиками для фiнансування господарської дiяльностi у 2010 роцi не користувалось.

 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi договори укладались вiдповiдно до плану випуску та реалiзацiї продукцiї. Договiрнi умови виконувались. Всi договори виконанi. Укладених, але не виконаних договорiв, немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В 2011 роцi товариство планує зберегти обсяги виробництва не нижче рiвня 2010 року, а при забезпеченнi фiнансування вугiльних пiдприємств бюджетними коштами, товариство має можливiсть випускати i поставляти шахтам гiрничошахтне обладнання у бiльшому обсязi. На 2011 рiк розробленi плани виробництва, собiвартостi i прибутку, фiнансовий план  i  план з працi, проведенi розрахунки i розробленi органiзацiйно-технiчнi заходи, використання яких дозволить органiзувати стабiльну роботу товариства. Пiдприємство готується й надалi приймати участь в тендерних торгах для поставки продукцiї в країни близького та дальнього зарубiжжя.

Для виготовлення продукцiї високої якостi, її контролю, а також для зменшення строкiв пiдготовки виробництва з виготовленням техоснастки згiдно технiчних умов, необхiдне постiйне технiчне переозброєння пiдприємства, придбання обладнання, котре вiдповiдає сучасним вимогам виробництва.

Верстатний парк товариства в останнi роки швидко оновлюється. При цьому вiддається перевага сучасному обладнанню - промисловим роботам, обробним центрам, верстатам з ЧПУ. Оновлюється також обладнання для зварювання , рiзки, термiчної обробки металiв.

Сучасним завданням є упровадження методiв лиття для високонавантажених деталей, якi дозволяють отримати плотну структуру лиття, а також виключити або звести до мiнiмуму механiчну обробку.

В 2011 роцi планується виконання таких робiт:

-           розробка КД на струговий комплекс МДЛС для  вiдпрацювання пологих пластiв потужнiстю 0,75 -1,35 м i виготовлення одного дослiдного зразка;

-           розробка КД варiанту стругової установки УСТ2М з обробкою нiш концевими стругами (спiльно з IКМОПР) i виготовлення одного дослiдного зразка;

-           розробка КД на конвеєр - перевантажувач СП251.15 з  пристроєм пересування штовхаючого типа;

-           розробка робочих креслень забiйного конвеєра СПЦ163М;

-           розробка КД дослiдного зразка апаратури управлiння приводу конвеєра з електромагнiтой муфтою АУП-Е;

-           розробка гiдромуфти ГП480Фх2Э-06 з посиленою пiдшипниковою опорою навiсного колеса ( замiна однорядного кулькового пiдшипника дворядним сферичним роликовим пiдшипником);

-           розробка, виготовлення i випробування дослiдного зразка гiдромуфти 3 ГП480И на передавану потужнiсть 160 кВт  в габаритах гiдромуфти ГП480А;

-           розробка робочого проекту малогабаритного кривошипного редуктора з передавальним вiдношенням в одному рiвнi i= 40 для приводу винесеної системи подачi комбайна ВСПК;

-           проведення наукових дослiджень з визначення технiчних характеристик i параметрiв вибухобезпечностi малогабаритного свiтильника СВГ9М "Гном" i розробка КД на свiтильник;

-           проведення наукових дослiджень з визначення технiчних характеристик дослiдних сполучних ланок СП326.07Н.00.002К;

-           проведення дослiджень редукторiв БПК160 i БП250КЦ з метою визначення критерiїв граничного стану.

 В товариствi розроблено план розвитку АСУП i програмного забезпечення на 2011 рiк засобами обчислювальної технiки.

Окрiм свого основного призначення - виробництва гiрничошахтного обладнання, пiдприємство придiляє чималу увагу соцiальнiй сферi:

утримує за рахунок власних коштiв дитячий оздоровчий табiр, дитячий садок, базу вiдпочинку, будинок культури, спортивний майданчик, медсанчастину.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика емiтента в областi науково-дослiдницьких та дослiдницько-конструкторських робiт будується, виходячи з завдань, якi стоять перед вугiльною промисловiстю.

СКБ заводу активно проводить проектно-конструкторськi i науково-дослiдницькi роботи прикладного характеру в областi гiрничо-шахтного обладнання. Iнженернi розробки, лабораторнi та експлуатацiйнi випробування виробiв, їх складових частин забезпечують надiйний резерв на майбутнє в галузi створення перспективних конструкцiй i пiдвищення надiйностi продукцiї. Як приклад, можна показати на здiйснюванi СКБ науково-дослiдницькi розробки по створенню нових скребкових конвейєрiв i стругiв з приводами потужнiстю 200-400кВт (в одному блоцi) з технiчними характеристиками, вiдповiдними свiтовому рiвню. При цьому вартiсть цiєї продукцiї суттєво нижче вартостi аналогiчних закордонних зразкiв. На дослiдження та розробку в 2010 роцi витрачено 1786 тис. грн. в т.ч. на НДI -410 тис. грн., на ДКР -1376 тис.грн.  Заводом освоєно виробництво продукцiї нового технiчного рiвня: шахтнi скребковi конвейєри збiльшеної довжини, продуктивностi i енергоозброєностi, перевантажувачi для штрекових i допомiжних виробок довжиною до 100м з використанням тягових ланцюгiв калiбрiв 24х86 мм, 26х92 мм, 30х108 мм, шахтнi малогабаритнi дробильнi пристрої ДШМ1, струговi пристрої СН06, УСТ-2М. Кожний конвейєр для високопродуктивних лав розробляється в тiсному спiвробiтництвi з iнженерно-технiчними робiтниками i керiвниками шахт-замовникiв. Прикладом такого спiвробiтництва може служити створення конвейєрiв i перевантажувачiв типу СПЦ230 i забiйного конвейєра типу СП251 сумiсно з найкрупнiшою шахтою України "Червоноармiйська-Захiдна №1".

В числi нових розробок 2010 року  такi,  якi полегшують експлуатацiю iмпортної гiрничої технiки на вiтчизняних шахтах. В числi нової  продукцiї емiтента -  вибухобезпечнi головнi свiтильники "Гном" з акумуляторною батареєю, що дозволило виключити з конструкцiї електричний шнур та пiдвищити безпеку i зручнiсть  експлуатацiї. Розроблена конструкцiя i виготовлений дослiдний зразок блоку контролю привода шахтних скребкових конвейєрiв.

В 2005 - 2010 роках емiтентом оформлено та направлено в Держпатент України 40 заявок на патенти, отримано 33 патента, в тому числi в 2010 роцi - 2 патента. Закiнчена розробка та пiдготовка до видання сумiсно з Харкiвським нацiональним автомобiльно-дорожнiм унiверситетом (ХНАДУ) монографiї з проектування, виготовлення i експлуатацiї шахтних скребкових конвейєрiв.

В товариствi органiзована i функцiонує фiлiя механiчного факультету  ХНАДУ, почалось функцiонування  навчально-науково-виробничого комплексу ВАТ "Свiтло шахтаря" - ХНАДУ. В рамках цих структур здiйснюється та буде розширюватись пiдготовка кадрiв високої квалiфiкацiї та органiзовано стабiльне поповнення СКБ i iнших пiдроздiлiв емiтента випускниками ХНАДУ.

Велику увагу завод придiляє участi в мiжнародних виставках гiрничо-шахтного обладнання, що дозволяє порiвнювати рiвень своєї продукцiї з продукцiєю конкурентiв i вносити вiдповiднi корективи в конструкцiю i технологiю вироблення машин, а також в стратегiю маркетингу.

 

 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1.         29.03.2010      Позивач:ВАТ "Свiтло шахтаря"

Вiдповiдач: Коробка В.В.    Про виселення з гуртожитку           Жовтневий

районний  суд

м.Харкiв         Рiшенням вiд 11.03.2011р. в позовi вiдмовлено

2.         29.04.2010р.   Позивач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Вiдповiдач: Яковенко Ю.Г.

            Про вiдшкодування збиткiв завданих ДТП- 3111,20 грн.            Київський р-й суд м.Харкiв            Постановою вiд 09.11.2010р. справу призупинено.

3.         08.08.2010р.   Позивач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Вiдповiдач: Мамедов Р.

Мамедова Н.  Про виселення з гуртожитку           Жовтневий р-й суд м.Харкiв           Справа в стадiї розгляду

4.         27.10.2010р.   Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник:Тамаєва I.В.- 1876,73 грн.           Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги          Жовтневий р-й суд м.Харкiв           Заява задоволена в повному обсязi

5.         27.10.2010р.   Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник: Єрмакова I.В.- 1335,71грн.        Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги          Жовтневий р-й суд М.Харкова       Заява задоволена в повному обсязi

6.         27.10.2010      Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник: Чуєва Я.А.

1507,95 грн.   Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги

            Жовтневий р-й суд м.Харкiв          Заява задоволена в повному обсязi

7.         27.10.2010р.   Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник: Бутирiна В.А.- 2077,56 грн.       Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги          Жовтневий р-й суд М.Харкiв          Заява задоволена в повному обсязi

8.         02.11.2010р.   Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник : ФоменкоЛ.I.- 1395,12 грн.        Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги          Жовтневий р-й суд

м.Харкiв         Заява задоволена в повному обсязi

9.         02.11.2011р.   Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник: Чакир Н.Л.- 2183,46 грн.            Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги          Жовтневий р-й суд

м.Харкiв         Заява задоволена в повному обсязi

10.       02.11.2010р.   Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник: Разумная В.В.- 907,84 грн.        

Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги        Жовтневий р-й суд м.Харкiв            Заява задоволена в повному обсязi

11.       19.11.2010р.   Стягувач: ВАТ "Свiтло шахтаря"

Боржник: Вiноград О.М.- 1238,12грн.       Про видачу наказу про стягнення заборгованостi за комунальнi послуги          Жовтневий суд

М.Харкiв        Заява задоволена в повному обсязi

12.       04.08.2010р.   Позивач: Сiвак В.I.

Вiдповiдач: ВАТ "Свiтло шахтаря" Про стягнення коштiв за незаконне використання винаходу

4368754,88грн.          Жовтневий суд м.Харкiв     Справа в стадiїї розгляду

13.       17.11.2010р.   Позивач : Мамедов Р.К.О.

Вiдповiдач: ВАТ "Свiтло шахтаря" Про незаконне звiльнення та поновленнi на роботi         Жовтневий суд м.Харкiв         Рiшенням вiд 21.02.2011р. в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено

   

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Товариство вважає, що навело всю необхiдну iнформацiю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi.

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

48 269,100

66 234,100

0,000

0,000

48 269,100

66 234,100

  будівлі та споруди

15 152,000

20 792,900

0,000

0,000

15 152,000

20 792,900

  машини та обладнання

25 127,900

36 987,800

0,000

0,000

25 127,900

36 987,800

  транспортні засоби

2 819,000

3 317,600

0,000

0,000

2 819,000

3 317,600

  інші

5 170,200

5 135,800

0,000

0,000

5 170,200

5 135,800

2. Невиробничого призначення:

10 031,900

10 564,900

0,000

0,000

10 031,900

10 564,900

  будівлі та споруди

9 083,000

9 507,400

0,000

0,000

9 083,000

9 507,400

  машини та обладнання

325,600

288,900

0,000

0,000

325,600

288,900

  транспортні засоби

129,200

100,400

0,000

0,000

129,200

100,400

  інші

494,100

668,200

0,000

0,000

494,100

668,200

Усього

58 301,000

76 799,000

0,000

0,000

58 301,000

76 799,000

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв та сума нарахованого зносу на 31.12.2010 р. (тис.грн.)

 

Виробничого призначення:                  Первiсна вартiсть    Знос

 - будинки, споруди та передавальнi пристрої  50729,5         29476,1

 - машини та обладнання                        69840,5         33756,1

 - транспортнi засоби                            9549,2 ;         6446,8

 - iншi                                            14628,1;         8834,2

  Разом                                          144747,3;         78513,2

Невиробничого призначення:

  - будинки, споруди та передавальнi пристрої   16504,3;        6793,8

  - машини та обладнання                          629,9;         341,1

  - транспортнi засоби                              213.2;          112,9

  - iншi                                              1699,3;        1234,0

   Разом                                           19046,7;        8481,8       

Ступiнь зносу основних засобiв складає:

  Виробничого призначення:

  - будинки, споруди                                 58%

  - машини та обладнання                           48%

  - транспортнi засоби                                67%

  - iншi                                                60%

  Невиробничого призначення:

  - будинки, споруди                                41%

  - машини та обладнання                          54%

  - транспортнi засоби                              53%

         - iншi                                       66%

Ступiнь використання основних засобiв 100 %.

У звiтному перiодi була збiльшена вартiсть будинкiв та споруд на 7497.0 тис. грн.,  машин та обладнання на 11078,0 тис. грн., транспортних засобiв на 1268 тис. грн., iнструментiв та приладiв на 355 тис. грн., малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 8 тис. грн.

Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося на пiдставi зменшення залишкової вартостi.

Пiдприємство переоцiнку основних засобiв у звiтному перiодi не проводило.

Основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування не придбавались.

Обмежень на використання майна немає.

 

 

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

411 427,000

380 456,000

Статутний капітал (тис. грн.)

3 353,000

3 353,000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

3 353,000

3 353,000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) Бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженного Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 № 87.

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи - Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежi - Доходи майбутнiх перiодiв.

 

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на звiтну дату 31.12.2010 р. бiльш вiд вартостi статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

1 200,000

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

за векселями (всього)

X

1 200,000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

Податкові зобов’язання

X

4 135,000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,000

X

X

Інші зобов’язання

X

35 419,000

X

X

Усього зобов’язань

X

40 754,000

X

X

Опис

В статтi "Зобов'язання за векселями" вiдображена заборгованiсть, на яку пiдпрємство видало вексель на забезпечення поставок продукцiї, строк сплати яких не настав. В статтi "Податковi зобов'язання" вiдображена поточна заборгованiсть по податку. В статтi "Iншi зобов'язання" вiдображенi поточнi зобов'язання, строк сплати яких не наступив. 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

12.03.2010

15.03.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

06.05.2010

07.05.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

07.05.2010

11.05.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

08.05.2010

11.05.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2008

1

0

2

2009

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

7

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

6

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4