КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

за ЄДРПОУ

00165712

Територія

Харківська область, ЖОВТНЕВИЙ

за КОАТУУ

6310137900

Форма власності

 

за КОПФГ

231

Орган державного управління

 

за СПОДУ

1094

Вид економічної діяльності

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

 Харківська обл. Жовтневий р-н 61001 м.Харкiв вул. Свiтло шахтаря, буд. 4/6

 

 

Баланс

Станом на 31.12.2010 p.

 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

789

602

    первісна вартість

011

1 858

1 968

    накопичена амортизація

012

( 1 069 )

( 1 366 )

Незавершене будівництво

020

11 585

9 759

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

58 301

76 799

    первісна вартість

031

139 653

163 794

    знос

032

( 81 352 )

( 86 995 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

96

96

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

1 181

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

70 771

88 437

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

44 974

66 103

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

49 564

58 799

Готова продукція

130

14 909

4 625

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

497

497

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

46 232

54 634

    первісна вартість

161

47 823

55 929

    резерв сумнівних боргів

162

( 1 591 )

( 1 295 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

0

1 083

    за виданими авансами

180

0

1 866

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

113 734

121 321

Поточні фінансові інвестиції

220

4 372

31 274

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

58 966

11 608

    у т. ч. в касі

231

7

2

    в іноземній валюті

240

1 975

2 327

Інші оборотні активи

250

1 232

9 285

Усього за розділом II

260

336 455

363 422

III. Витрати майбутніх періодів

270

56

64

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1 430

258

Баланс

280

408 712

452 181

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

3 353

3 353

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

332 803

372 122

Резервний капітал

340

4 981

4 981

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

39 319

30 971

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього а розділом I

380

380 456

411 427

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

193

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

193

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

1 200

1 200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5 725

22 536

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

2 327

2 700

    з бюджетом

550

9 662

4 135

    з позабюджетних платежів

560

0

0

    зі страхування

570

1 083

1 189

    з оплати праці

580

2 613

2 894

    з учасниками

590

0

0

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобовязання

610

5 453

6 100

Усього за розділом IV

620

28 063

40 754

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

408 712

452 181

Примітки:

Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року. Усi господарськi операцiї, здiйсненi у 2010р., вiдображаються iз застосуванням Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями. До нематерiальних активiв вiднесенi програми для ПК. Визначення i цiна нематерiального активу вiдповiдає ПСБО №8. Первiсна цiна нематерiальних активiв станом на 31.12.2010р. складає 1 968 т.грн., накопичена амортизацiя складає 1 366 т.грн. При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Станом на 31.12.2010р. основнi засоби складають 163 794 т.грн., знос 86 995 т.грн., залишкова вартiсть - 76 799 т.грн. Ведеться поточний облiк надходжень об'єктiв, їх ремонт та вибуття.

Характеристика i балансова вартiсть основних засобiв:

 

                Початкова вартiсть          Знос       Залишкова вартiсть         Коеф. зносу

Будинки i спорудження  66 485   36 029   30 456   54,2

Iнструм., пристосуван., iнвентар 11 011   8 542     2 469     77,6

Машини й устаткування                70 436   33 018   37 418   46,9

Транспортнi засоби         9 764     6 362     3 402     65,2

Iншi основ.засоби             6 098     3 044     3 054     49,9

Усього  163 794 86 995   76 799   53,1

 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ - 6 267 тис.грн. Вибуття ОЗ вiдбулося в результатi продажу i лiквiдацiї. Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12. 2010 р. складає 9 759 т.грн. До складу незавершеного будiвництва вiдносяться незавершенi капiтальнi iнвестицiї на створення, виготовлення i придбання необоротних активiв та iнше. Фiнансовi iнвестицiї - 96 тис.грн., враховуються на балансi за справедливою вартiстю. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається по первiснiй вартостi. Одиницею облiку записiв є їх найменування. Вiдпуск запасiв у виробництво i продаж здiйснювались по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi по первiснiй вартостi. Балансова вартiсть запасiв, що вiдображенi за чистою реалiзацiйною вартiстю, становлять 129 527 т.грн., у тому числi вартiсть незавершеного виробництва на кiнець звiтного перiоду становить 58 799 т.грн. до складу якого вiдносяться витрати на незавершене виробництво та послуги, а також вартiсть напiвфабрикатiв власного виробництва. Станом на 31.12.2010р. вартiсть одержаних векселiв - 497 т.грн., що вiдображає заборгованiсть покупця за вiдвантажену продукцiю та враховується на балансi за справедливою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2010р. складає 180696 т.грн., в тому числi:

 - за продукцiю основної дiяльностi - 54 142 тис.грн.

- за товари - 1 787 тис.грн.

- iнша дебiторська заборгованiсть - 124 270 тис.грн., в тому числi за матерiали сплаченi та не отриманi - 1 866 тис.грн., розрахунки з комiсiонерами - 6 841 тис.грн., а також передплата за обладнання - 20 785 тис.грн. Основними дебiторами пiдприємства є вугледобувнi пiдприємства Донецького, Луганського, Днiпропетровського вугiльних басейнiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi платежеспроможностi окремих дебiторiв та станом на 31.12.2010р. складає 1 295 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2010р. складають - 31 274 тис.грн. Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2010р. складають 9 285 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2010р. становлять 64 тис.грн. Необоротнi активи та групи вибуття  на кiнець року становляь 258 тис.грн. На кiнець року пiдприємство має грошовi кошти та їх еквiваленти на суму 13 935 тис.грн. Бiльшiсть розрахункiв на пiдприємствi проводилися у грошовому еквiвалентi. Протягом звiтного року розмiр власного капiталу збiльшився  на 30 971 тис.грн. та складає 411 427 тис.грн., у тому числi: - статутний капiтал - 3353 тис.грн., - iнший додатковий капiтал - 372 122 тис.грн., - резервний капiтал - 4981 тис.грн., - нерозподiлений прибуток - 30 971 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть становить 40 754 тис.грн., в тому числi:

- за товари, роботи, послуги складає 22 536 тис.грн.

- одержанi аванси 2 700 тис.грн.

- заборгованiсть бюджету - 4 135 тис.грн.

- зi страхування 1 189 тис.грн.

- по заробiтнiй платi - 2 894 тис.грн.

- iншi - 6 100 тис.грн.

Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2010 р. складають 1 181 тис.грн. та розрахованi вiдповiдно до ПСБО №17.

 

 

Керівник                                              Висоцький Геннадiй Васильович

Головний бухгалтер                       Гугля Людмила Миколаївна


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

за ЄДРПОУ

00165712

Територія

Харківська область, ЖОВТНЕВИЙ

за КОАТУУ

6310137900

Орган державного управління

 

за СПОДУ

1094

Вид економічної діяльності

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

468 558

368 556

Податок на додану вартість

015

( 76 575 )

( 58 262 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

391 983

310 294

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 276 886 )

( 221 638 )

Валовий прибуток:

   прибуток

050

115 097

88 656

   збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

222 224

96 550

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 26 033 )

( 20 160 )

Витрати на збут

080

( 26 241 )

( 11 668 )

Інші операційні витрати

090

( 227 153 )

( 96 643 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

57 894

56 735

    збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

79 890

23

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 86 423 )

( 74 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

   прибуток

170

51 361

56 684

    збиток

175

( 0 )

( 0 )

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

176

0

0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 20 390 )

( 17 365 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

30 971

39 319

    збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

   доходи

200

0

0

    витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

   прибуток

220

30 971

39 319

    збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

185 760

127 984

Витрати на оплату праці

240

86 084

61 702

Відрахування на соціальні заходи

250

32 838

23 653

Амортизація

260

21 135

18 368

Інші операційни витрати

270

36 352

26 121

Разом

280

362 169

257 828

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

335332950

335332950

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

335332950

335332950

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0,09236

0,11725

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0,09236

0,11725

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть вiдображає iнформацiю про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства. У звiтi про фiнансовi результати розкривається iнформацiя щодо отриманих доходiв та фактичних витрат. Витрати вiдображають в бухоблiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Собiвартiсть реалiзованих послуг складається з виробничої собiвартостi послуг, яка була реалiзована протягом звiтного перiоду,  розподiлених постiйних загально виробничих витрат та виробничих витрат. До форми №2 протягом року коригувань та змiн не вносилось. У статтi "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" наводиться середньозважена кiлькiсть акцiй, якi перебували в обiгу протягом звiтного перiоду. У статтi "Скоригована середньорiчна кiлькiсть акцiй" показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг згiдно з укладеними угодами. Дохiд вiд реалiзацiї матерiалiв вiдображається в момент вiдвантаження. Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв (робот, послуг) за рiк становить - 468 558 тис.грн. Податок на додану вартiсть за 2010р. становить - 76 575 тис.грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за рiк - 391 983 тис.грн. "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (ряд 40) становить у 2010р. - 276 886 тис.грн. При цьому, валовий прибуток (ряд 50), який розраховується як рiзниця мiж чистим доходом i собiвартiстю реалiзованої продукцiї, дорiвнює - 115 097 тис.грн. в статтi "iншi операцiйнi доходи" (ряд 60) вiдображенi суми iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi, якi становлять в звiтному перiодi 222 224 тис.грн. В статтi "Адмiнiстративнi витрати" вiдображенi витрати пов'язанi з урахуванням та обслуговуванням пiдприємства, якi дорiвнюють - 26 033 тис.грн. У статтi "Витрати на збут" вiдображенi витрати пiдприємства, пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) - це витрати на утримання пiдроздiлiв, якi ведуть збут продукцiї (товарiв), рекламу, страховку та доставку продукцiї покупцям i становлять у звiтному роцi - 26 241 тис.грн., iншi операцiйнi витрати складають - 227 153 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (ряд 100) за звiтний перiод на пiдприємствi становить - 57 894 тис.грн., визначений як алгебраїчна сума валового прибутку, iнших операцiйних доходiв, адмiнiстративних витрат, витрат на збут i iнших операцiйних витрат. В статтi "iншi доходи" (ряд 130) вiдображенi доходи, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною i фiнансовою дiяльнiстю i становлять - 79 890 тис.грн. В статi "iншi витрати" вiдображенi витрати, якi виникли в ходi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з виробництвом i реалiзацiєю основної продукцiї i становлять - 86 423 тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi становить -20 390 тис.грн. Чистий прибуток (ряд 220) за звiтний 2010р. становить - 30 971. В роздiлi II "Звiту" приведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво, збут, управлiння i iншi операцiйнi витрати), якi понесло пiдприємство в процесi своєї дiяльностi в звiтному роцi за мiнусом внутрiшнього обороту (за мiнусом тих витрат, якi увiйшли в собiвартiсть продукцiї, виробленої i спожитої самим пiдприємством). Всього цi витрати становлять 362 169 тис.грн. у тому числi: - матерiальнi витрати - 185 760 тис.грн., - витрати на оплату працi - 86 084 тис.грн., - вiдрахування на соцiальнi заходи - 32 838 тис.грн., - амортизацiя - 21 135 тис.грн., - iншi операцiйнi витрати - 36 352 тис.грн. У роздiлi III "Звiту" приведений розрахунок показникiв прибутковостi акцiй. Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю становить - 0,092 грн. Емiтент у звiтному перiодi дивiдендiв не нараховував i не виплачував.

 

Керівник                                              Висоцький Геннадiй Васильович

Головний бухгалтер                       Гугля Людмила Миколаївна


 

КОДИ

 

Дата

18.04.2011

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

за ЄДРПОУ

00165712

Територія

Харківська область, ЖОВТНЕВИЙ

за КОАТУУ

6310137900

Орган державного управління

 

за СПОДУ

1094

Вид економічної діяльності

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про рух грошових коштів

за 2010 рік

Форма N 3

 

Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний

період

попереднього року

 

1

2

3

4

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

373 439

265 781

 

Погашення векселів одержаних

015

-

-

 

Покупців і замовників авансів

020

32 554

47 389

 

Повернення авансів

030

7671

3 147

 

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

189

63

 

Бюджету податку на додану вартість

040

-

400

 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

5 029

4 500

 

Отримання субсидій, дотацій

050

-

-

 

Цільового фінансування

060

-

-

 

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

-

-

 

Інші надходження

080

214 093

85 564

 

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

(304 631)

( 149 624 )

 

Авансів

095

(46 956 )

( 27 972)

 

Повернення авансів

100

(25 )

(8)

 

Працівникам

105

(42 904 )

( 26 889)

 

Витрат на відрядження

110

( 1 183)

( 942)

 

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

(9 542)

(5 526)

 

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(31 257)

(13 641 )

 

Відрахувань на соціальні заходи

125

(34 684 )

( 24 570 )

 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

(16 150 )

(10 933 )

 

Цільових внесків

140

( - )

(-)


1

2

3

4

 

Інші витрачання

145

( 167 039 )

(151 216

)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

(21 396)

(4 477)

 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-2 396

-4 477

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: фінансових інвестицій

180

79 861

 

 

необоротних активів

190

29

6 001

 

майнових комплексів

200

-

-

 

Отримані: відсотки

210

-

-

 

дивіденди

220

-

-

 

Інші надходження

230

-

-

 

Придбання: фінансових інвестицій

240

( 105 515)

(-)

 

необоротних активів

250

(-)

(908)

 

майнових комплексів

260

(-)

(-)

 

Інші платежі

270

(-)                                     )

(-)

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

(25 625)

(2 907)

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

(25 625)

(2 907)

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

-

-

 

Отримані позики

320

-

-

 

Інші надходження

330

-

-

 

Погашення позик

340

(-)                              )

(-)

 

Сплачені дивіденди

350

(-)                           )

(-)

 

Інші платежі

360

(-)

(-)

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-

-

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-

-

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

(47 021)

(7 384)

 

Залишок коштів на початок року

410

60 941

68 405

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

15

(80)

 

Залишок коштів на кінець року

430

13 935

60 941

 

 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складається згiдно вимог положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999р. за №398/3691 (iз змiнами i доповненнями). Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах  за звітний період.  У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів. У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти. У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності". Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав видаток у сумi – 47 021 т.грн. У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду складає 15 т.грн.У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник  дорівнює наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду і становить 13 935 т.грн.Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності відсутні. Наявність значного сальдо грошових коштів, які   недоступні для використання  не існує.

 

Керівник                                              Висоцький Геннадiй Васильович

Головний бухгалтер                       Гугля Людмила Миколаївна


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

за ЄДРПОУ

00165712

Територія

Харківська область, ЖОВТНЕВИЙ

за КОАТУУ

6310137900

Орган державного управління

 

за СПОДУ

1094

Вид економічної діяльності

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Звіт про власний капітал

за 2010 рік

 

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

3 353

0

0

332 803

4 981

39 319

0

0

380 456

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

3 353

0

0

332 803

4 981

39 319

0

0

380 456

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

30 971

0

0

30 971

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

39 319

0

-39 319

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

39 319

0

-8 348

0

0

30 971

Залишок на кінець року

300

3 353

0

0

372 122

4 981

30 971

0

0

411 427

Примітки:            Пiдприємством звiт про власний капiтал складено згiдно вимог, встановлених положенням (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87, зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 21.06.1999р. за № 399/3692 (iз змiнами i доповненнями). Метою складання звiту про власний капiтал є розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду. Розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2010р. становить - 3353 т.грн. i подiлений на 335332950 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна. Iнший додатковий капiтал складається з до оцiнки основних засобiв та фонду розвитку виробництва i становить на 31.12.2010р. - 372 122 т.грн. Протягом звiтного року iнший додатковий капiтал збiльшився на 39 319 за рахунок вiдрахування до фонду розвитка виробництва. Резервний капiтал становить на 31.12.2009р. - 4 981 т.грн. Протягом звiтного року резервний капiтал не змiнювався.   Зростання власного капiталу вiдбулося за рахунок  прибутку, отриманого за звiтний перiод в сумi - 30 971 т.грн. Станом на 31.12.2010р. власний капiтал становить 411 427 т.грн., що вiдображено в роздiлi I пасиву балансу.

 

Керівник                                              Висоцький Геннадiй Васильович

Головний бухгалтер                       Гугля Людмила Миколаївна


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Харкiвський машинобудiвний завод "Свiтло шахтаря"

за ЄДРПОУ

00165712

Територія

Харківська область, ЖОВТНЕВИЙ

за КОАТУУ

6310137900

Орган державного управління

 

за СПОДУ

1094

Галузь

 

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва

за КВЕД

29.52.1

Середньооблікова чисельність працюючих

0

Контрольна сума

 

Одиниця виміру

тис.грн.

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 pік

 

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів

Код  рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

 

первісна (пероцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Інші нематеріальні активи

070

1 858

1 069

110

0

0

0